44 ICm 721/2014
44 ICm 721/2014-29 (KSPA 44 INS 33655/2013-C1-5)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, IČO 28860993, insolvenčního správce dlužníka Roberta Bosáka, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15 proti žalovanému O.K.V. Leasing, s.r.o., se sídlem Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, IČO 63487063 o určení pravosti a výše popřených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Robertem anonymizovano , anonymizovano , s nímž je vedeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 33655/2013, pohledávku ve výši 28.941,-Kč přihlášenou do řízení pod č. P1.1.

II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Robertem anonymizovano , anonymizovano , s nímž je vedeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 33655/2013, pohledávku ve výši 97.299,-Kč přihlášenou do řízení pod č. P1.2.

III. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Robertem anonymizovano , anonymizovano , s nímž je vedeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 33655/2013, pohledávku ve výši 15.256,-Kč přihlášenou do řízení pod č. P1.3.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce JUDr. Milana Nováka, advokáta v Hradci králové, Dukelská 15 na náhradu nákladů řízení 12.938,53 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

V. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 28.2.2014 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 44 INS 33655/2013 s dlužníkem Robertem anonymizovano (dále jen dlužník) pohledávku č. 1 ve výši 28.941,-Kč, pohledávku č. 2 ve výši 97.299,-Kč a pohledávku pod č. 3 ve výši 15.256,-Kč. Pohledávky č. 1 a č. 2 podle spotřebitelské smlouvy o úvěru ze dne 14.11.2008 žalobce popřel kvůli promlčení, neboť dospěl k závěru, že žalovaný přihlásil vykonatelné pohledávky přiznané rozhodčím nálezem, (KSPA 44 INS 33655/2013) přičemž rozhodčí doložka byla neplatná, nemohlo proto dojít ke stavení promlčecí doby. Rozhodce navíc neměl pravomoc ve sporu rozhodovat, nebyl totiž v rozhodčí smlouvě konkrétně určen. Do dne doručení přihlášky do insolvenčního řízení promlčecí doba uplynula. Pohledávku č. 3 tvořily náklady rozhodčího řízení. I tuto pohledávku žalobce popřel kvůli neplatnosti rozhodčí doložky a promlčení. Kromě toho, že rozhodce nebyl transparentně určen, byla rozhodčí doložka obsažena v úvěrových podmínkách, nikoliv přímo ve spotřebitelské smlouvě. V té souvislosti žalobce odkázal na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, neboť rozhodčí doložku považoval za platnou a v souladu s právní úpravou ke dni jejího uzavření.

Přezkumné jednání se konalo 24.2.2014, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 28.2.2014, žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání.

Z jednání nařízeného na 4.9.2014 se žalovaný omluvil, souhlasil s rozhodnutím ve věci ve své nepřítomnosti a odkázal na označené listinné důkazy. Soud ve věci jednal v nepřítomnosti žalovaného podle § 101 odst. 3 o.s.ř.

Soud zjistil tento skutkový stav:

usnesením ze dne 27.12.2013, č.j. KSPA 44 INS 33655/2013-A-7 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanoven insolvenčním správcem, insolvenční řízení bylo zahájeno 26.11.2013, z přihlášky pohledávky doručené 7.1.2014 soud zjistil, že žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku č. 1 celkem ve výši 28.941,-Kč podle úvěrové smlouvy č. 905304 a rozhodčího nálezu sp.zn. 3 R 6529/2009, pohledávku č. 2 přihlásil žalovaný ve výši 97.299,-Kč, jednalo se o úrok a odkázal na rozhodčí nález sp.zn. 3 R 6529/2009, pohledávku č. 3 přihlásil jako vykonatelnou ve výši 17.636,-Kč, rovněž odkázal na rozhodčí nález sp.zn. 3 R 6529/2009, jistinu přihlásil ve výši 15.256,-Kč jako náklady řízení podle usnesení o nařízení exekuce a příslušenstvím byl rozhodčí poplatek ve výši 2.380,-Kč, ze smlouvy o úvěru č. 905304 uzavřené 14.11.2008 mezi žalovaným jako věřitelem a dlužníkem soud zjistil, že se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 20.000,-Kč na zařízení bytu s měsíční splátkou 877,-Kč a s délkou splácení 36 měsíců, smlouva obsahovala odkaz na úvěrové podmínky tvořící nedílnou součást smlouvy o úvěru, z úvěrových podmínek soud zjistil, že pod č. 9.1 byla obsažena tzv. rozhodčí doložka, podle které měly být spory vzniklé ze smlouvy o úvěru rozhodovány rozhodcem jmenovaným 1. MORAVSKOU ROZHODCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o. podle jejího rozhodčího řádu a poplatkového řádu, podle čl. 7.1 písm. a) úvěrových podmínek se úvěr stal splatný, pokud dlužník porušil smlouvu o úvěru zejména tím, že byl v prodlení s placením více než dvou splátek, úvěrové podmínky dlužník nepodepsal, z rozhodčího nálezu rozhodce Ing. Václava Brablce z 30.9.2009, sp.zn. 3 R 6529/2009 soud zjistil, že rozhodce uložil dlužníkovi zaplatit žalovanému 28.941,-Kč a smluvní úrok 0,2 % denně z této částky od 21.5.2009 do zaplacení a na náhradu nákladů rozhodčího řízení zaplatit 2.380,-Kč za poplatek a na náklady právního zastoupení 15.256,-Kč, rozhodčí nález měl nabýt právní moci 9.10.2009, z odůvodnění rozhodčího nálezu soud zjistil, že žalovaný se obrátil na rozhodce, neboť dlužník nesplácel úvěr v souladu se sjednaným splátkovým kalendářem a ke dni podání návrhu (KSPA 44 INS 33655/2013)

byl v prodlení s placením více jak dvou splátek, žalovaný tak požadoval úhradu celé dlužné částky podle čl. 7 smlouvy o úvěru, z usnesení Okresního soudu v Pardubicích z 21.12.2009, č.j. 16 Nc 27225/2009-14 soud zjistil, že byla nařízena exekuce na majetek dlužníka podle rozhodčího nálezu Ing. Brablce z 30.9.2009, sp.zn. 3 R 6529/2009 k uspokojení pohledávky ve výši 28.941,-Kč s úrokem ve výši 0,2 % denně a nákladů předcházejícího řízení ve výši 2.380,-Kč a 15.256,-Kč, z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24.2.2014 a ze seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že žalobce popřel pohledávky žalovaného pod č. 1, č. 2 a č. 3 co do pravosti z toho důvodu, že došlo k promlčení práva, rozhodčí doložka byla neplatná, nemohlo dojít ke stavení promlčecí doby, která uplynula 20.5.2013, neboť pohledávky byly 20.5.2009 zesplatněny, rozhodčí doložka neobsahuje konkrétní určení rozhodce, odkazuje na jednací řád osoby, která není stálým rozhodčím soudem, kromě toho byla doložka obsažena v úvěrových podmínkách, nikoli v samotné spotřebitelské smlouvě, u pohledávky č. 3 pak ještě žalobce doplnil, že rozhodčí doložka kvůli své neplatnosti nemohla založit platný exekuční titul, takže nemohly vzniknout ani náklady v exekučním řízení.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že 26.11.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem a 27.12.2013 soud zjistil jeho úpadek, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení tři pohledávky, z toho první ve výši 28.941,-Kč podle úvěrové smlouvy č. 905304 vykonatelnou podle rozhodčího nálezu rozhodce Ing. Brablce ze dne 30.9.2009, sp.zn. 3 R 6529/2009, pohledávku č. 2 přihlásil ve výši 97.299,-Kč jako úrok z částky 28.941,-Kč rovněž jako vykonatelnou a rovněž odkázal na stejný rozhodčí nález a konečně přihlásil vykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši jistiny 15.256,-Kč, kterou měly tvořit náklady předcházejícího řízení podle usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Pardubicích ze dne 21.12.2009. K pohledávce č. 3 přihlásil příslušenství-rozhodčí poplatek 2.380,-Kč. Žalobce všechny pohledávky popřel kvůli promlčení, neboť dospěl k závěru, že pohledávky byly uplatněny u rozhodce, který neměl pravomoc ve sporu rozhodnout, neboť rozhodčí doložka nebyla sjednána v souladu s právem, rozhodce nebyl určen určitě svým jménem a příjmením. Z úvěrových podmínek ke smlouvě o úvěru č. 905304 má soud za prokázané, že obsahovaly rozhodčí doložku, podle které spory ze smlouvy o úvěru měly být řešeny v rozhodčím řízení rozhodcem jmenovaným 1.MORAVSKOU ROZHODCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o. podle jejího rozhodčího řádu a poplatkového řádu. Ve věci rozhodoval rozhodce Ing. Václav Brablc a ten vydal rozhodčí nález 30.9.2009, kterým uložil dlužníkovi zaplatit žalovanému 28.941,-Kč, smluvní úrok z prodlení 0,2 % denně z jistiny a nahradit náklady rozhodčího řízení celkem ve výši 17.636,-Kč. Dále má soud za prokázané, že poté vydal Okresní soud v Pardubicích 21.12.2009 usnesení o nařízení exekuce na majetek dlužníka právě pro pohledávku přiznanou rozhodčím nálezem sp.zn. 3 R 6529/2009 ze dne 30.9.2009.

Soud přisvědčil žalobci, že pohledávka je promlčená. Rozhodčí doložka byla sjednána v úvěrových podmínkách ke spotřebitelské smlouvě, kterou uzavřel na straně jedné žalovaný při výkonu své podnikatelské činnosti, na straně druhé dlužník jako spotřebitel. Rozhodce byl v této rozhodčí doložce sjednán neurčitým způsobem, neboť rozhodce měla ze svého seznamu stanovit právnická osoba, která není stálým rozhodčím soudem, tudíž rozhodčí doložka je neplatná. Rozhodce Ing. Brablc, který vydal rozhodčí nález, neměl pravomoc ve sporu rozhodovat. Zahájení rozhodčího řízení nezpůsobilo stavení běhu promlčecí doby. (KSPA 44 INS 33655/2013)

Soud má za prokázané z úvěrových podmínek a z rozhodčího nálezu, že dlužník neplnil své závazky včas a žalovaný zesplatnil úvěr ke dni 20.5.2009. Promlčecí doba uplynula 20.5.2013. Přihláška pohledávky byla zdejšímu soudu doručena 7.1.2014. Pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení po uplynutí čtyřleté promlčecí doby stanovené podle obchodního zákoníku, podle kterého se řídí závazkový vztah založený smlouvou o úvěru, smlouva o úvěru je absolutním obchodem.

Rozhodčí doložka je neplatná ze dvou základních důvodů. Předně rozhodce nebyl určen ad hoc, úvěrové podmínky co do určení rozhodce odkazovaly na soukromý subjekt. V tom směru soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11.5.2011, sp.zn. 31 Cdo 1945/2012, nález Ústavního soudu ze dne 1.11.2011, sp.zn. II. ÚS 2164/10 o neplatnosti rozhodčí doložky typu, kde rozhodce není jednoznačně určen a je ponecháno na vůli soukromého subjektu, který není rozhodčím soudem, kdo bude věc projednávat. Rozhodčí doložka je neplatná i z toho důvodu, že byla obsažena v úvěrových podmínkách spotřebitelské smlouvy a v té souvislosti soud odkazuje na nález Ústavního soudu, sp.zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013, ze kterého vyplývá, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající rozhodčí doložku zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné, to jest listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis. V projednávané věci na úvěrových podmínkách nebyl připojen podpis dlužníka. Z uvedených důvodů nemohla být věc projednána v rozhodčím řízení s právními účinky pravomocně rozhodnuté věci. Zahájení rozhodčího řízení nestavělo běh promlčecí doby, a pokud byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení (což se považuje za zahájení soudního řízení a staví se tím běh promlčecí doby) až dne 7.1.2014, byla přihlášena po uplynutí promlčecí doby. Námitka promlčení je důvodná a soud k ní přihlédl.

Ačkoliv žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku č. 3 celkem ve výši 17.636,-Kč a žalobce ji popřel co do pravosti, žalobce se žalobou domáhal určení, že žalovaný nemá pohledávku č. 3 ve výši 15 256,-Kč, a soud je tímto rozsahem vázán. O jiném rozsahu pohledávky č. 3 soud nemohl rozhodovat.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení. Žalobce byl zastoupen advokátem a soud žalobci přiznal náhradu nákladů podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a to náhradu za tři úkony právní pomoci po 3.100,-Kč, celkem 9.300,-Kč. Dále přiznal náhradu za tři režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, celkem 900,-Kč. Soud přiznal náhradu za promeškaný čas podle advokátního tarifu za dvě půlhodiny ztráty času po 100,-Kč, celkem 200,-Kč. Náhradu cestovních výdajů přiznal ve výši 293,-Kč za cestu z Hradce Králové do Pardubic a zpět vozem Renault Megane, reg.zn. 4H2 3699 při průměrné spotřebě 6,7 l/100 km benzínu Natural 95. Celkem činí náhrada nákladů 10.693,-Kč. Zástupce žalobce je plátce daně z přidané hodnoty, soud proto přiznal i náhradu této daně se sazbou 21 % z odměny a náhrad. Daň činí 2.245,53 Kč. Náhrada nákladů činí celkem 12.938,53 Kč.

Protože je žalobce osvobozen od soudního poplatku, soud uložil žalovanému, který neměl úspěch ve věci, zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč podle sazebníku poplatků, pol. 13 bod 1 písm. a), a to s odkazem na § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř. (KSPA 44 INS 33655/2013)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 11. září 2014

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Fialová