44 ICm 638/2014
Č.j.: 44 ICm 638/2014-40 (KSPA 44 INS 26591/2013-C1-7)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1, IČO 27487768, zastoupeného Mgr. Petrem Harmečkem, advokátem v Ostravě, Macharova 302/13 proti žalovanému JUDr. Martinu Pavlišovi, se sídlem Wilsonova 368, Hlinsko, insolvenčnímu správci dlužnice Zuzany Žaloudkové, zastoupenému Mgr. Josefem Žďárským, advokátem v Praze 1, Panská 6 o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že žalobce má vůči dlužnici Zuzaně Žaloudkové pohledávku ve výši 81.288,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé ze smlouvy ze dne 5.6.2013, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení k rukám Mgr. Josefa Žďárského, advokáta v Praze 1, Panská 6 částku 14.758,40 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 21.2.2014 se žalobce domáhal určení, že má za dlužnicí Zuzanou Žaloudkovou (dále jen dlužnice), s níž je vedeno u zdejšího soudu řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 26591/2013, pohledávku ve výši 81.288,-Kč jako smluvní pokutu podle výhradní dohody o zprostředkování a poskytování služeb ze dne 5.6.2013 (dále jen smlouva). Tvrdil, že podle této smlouvy byla dlužnice povinna poskytovat mu součinnost, umožnit prohlídky nemovité věci a také se zavázala neuzavřít s třetí osobu jinou obdobnou smlouvu. Plnění smluvních povinnosti bylo zajištěno smluvní pokutou ve výši provize 80.000,-Kč. Dlužnice v době trvání smlouvy uzavřela smlouvu o zprostředkování s realitní kanceláří MAXEN a neposkytovala žalobci součinnost k provedení prohlídek. Odstoupení dlužnice od smlouvy považoval žalobce za neúčinné, protože mu nebylo doručeno v zákonné čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy. Opakovaně marně vyzýval dlužnici k součinnosti a bezúspěšná byla i výzva k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokutu považoval za přiměřenou, odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 33 Cdo 3777/2008.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že smlouva je spotřebitelskou smlouvou, odkázal na čl. 5.4 smlouvy s tím, že nedošlo ke splnění služeb ze strany žalobce, a tudíž dlužnice mohla do jednoho měsíce od uzavření od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce. Podle jeho názoru dlužnice od smlouvy odstoupila platně. Požadavek na zaplacení smluvní (KSPA 44 INS 26591/2013) pokuty považoval za neoprávněný, odstoupením od smlouvy smlouva zanikla a žalobci nemohl vzniknout nárok na její zaplacení. Ve smlouvě není obdobné ujednání, které by zajišťovalo povinnost žalobce vykonávat činnosti, ke kterým se zavázal. Smluvní pokutu považoval za nepřiměřeně vysokou, a tudíž v rozporu s dobrými mravy, ujednání o ní považoval za neplatné podle § 39 obč.zák. Namítal, že žalobce nedoložil, že skutečně měl zájemce o koupi nemovitých věcí.

Žalobce podáním ze dne 13.6.2014 dodal, že vynaložil náklady do propagace nabízených nemovitých věcí na desítkách webových serverů, potencionální zájemci se ozývali na linku call centra a řádně věci inzeroval, tudíž vyvíjel snahu o nalezení zájemce o koupi. Dne 18.6.2013 zprostředkoval prohlídku nabízených nemovitých věcí, o tom byl sepsán protokol s podpisem zájemce. Trval na tom, že své povinnosti splnil. Dlužnice měla možnost odstoupit jen ve čtrnáctidenní lhůtě. Smluvní pokutu považoval za přiměřenou k hodnotě předmětu plnění, nemovité věci měly být prodány za 1.180.000,-Kč.

Soud nařídil jednání na 18.9.2014, žalovaný se z jednání omluvil a souhlasil s rozhodnutím ve své nepřítomnosti.

Přezkumné jednání se konalo 10.2.2014, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 21.2.2014, žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání.

Soud zjistil tento skutkový stav:

usnesením č.j. KSPA 44 INS 26591/2013-A-12 ze dne 11.12.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný ustanoven insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno doručením insolvenčního návrhu 25.9.2013, z přihlášky doručené 18.12.2013 soud zjistil, že žalobce přihlásil jednu pohledávku ve výši jistiny 80.000,-Kč jako nezajištěnou a nevykonatelnou, jako smluvní pokutu za porušení výhradnosti a neposkytování součinnosti podle smlouvy, dále žádal zákonný úrok z prodlení ve výši 1.288,-Kč, ze smlouvy uzavřené mezi dlužnicí na straně jedné a žalobcem na straně druhé soud zjistil, zejména z čl. I až čl. V. smluvních ujednání, že žalovaná zmocnila žalobce uzavírat s případnými zájemci rezervační smlouvu, přebírat od nich zálohu na zaplacení kupní ceny, udělila mu plnou moc k jednání se zájemci a žalobce se zavázal vykonávat zprostředkovatelskou činnost s odbornou péčí, podle bodu 2.5 se dlužnice zavázala poskytovat potřebnou součinnost ke sjednání a uzavření smlouvy se zájemci, podle bodu 2.6 se zavázala, že po dobu trvání smlouvy neuzavře s žádnou třetí osobou smlouvu s předmětem zprostředkování převodu nemovité věci, podle bodu 3.1 vzala na vědomí, že žalobce vykonává činnost na své náklady a odměna mu náleží pouze tehdy, pokud zprostředkuje příležitost k uzavření kupní smlouvy, zavázala se zaplatit podle tohoto článku pokutu ve výši provize, pokud se její prohlášení ukáží nepravdivá, neúplná, klamavá nebo zavádějící, pokud poruší povinnosti uvedené v čl. II, podle bodu 5.4, pokud byla smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání žalobce, byla dlužnice oprávněna odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření a pokud dosud nedošlo ke splnění služeb ze strany žalobce, mohla od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do jednoho měsíce, podle čl. III základního textu smlouvy byla sjednána provize ve výši 80.000,-Kč, podle čl. IV základního textu byla smlouva uzavřena na dobu určitou do 5.9.2013, podle čl. I základního textu se jednalo o nemovité věci dům čp. 31 v Podhořanech u Ronova na pozemku st.č.16/1, st.č.16/1 a pozemek p.č.50/1, (KSPA 44 INS 26591/2013)

ze sdělení dlužnice z 18.6.2013 adresovaného žalobci soud zjistil, že odstoupila od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě do jednoho měsíce od uzavření smlouvy, dáno na poštu doporučeně 21.6.2013, výzvami k součinnosti a respektování smlouvy ze dne 3.7.2013, 24.7.2013 a 9.8.2013 žalobce vyzýval dlužnici ke komunikaci, k poskytnutí součinnosti, k dostavení se na jeho pobočku, dne 20.9.2013 vyzval žalobce dlužnici k úhradě smluvní pokuty 80.000,-Kč podle smlouvy, kterou porušila tím, že uzavřela smlouvu s jiným zprostředkovatelem, že nereagovala na výzvy k součinnosti a neumožnila žalobci provádět prohlídky, z protokolu o přezkumném jednání z 10.2.2014 soud zjistil, že žalovaný popřel žalobcovu pohledávku co do pravosti, protože nebyl prokázán nárok na smluvní pokutu, ujednání o smluvní pokutě považoval za neplatné pro rozpor s dobrými mravy a kvůli nepřiměřené výše, tyto skutečnosti soud zjistil také ze seznamu přihlášených pohledávek, z protokolu o prohlídce vystaveného 18.6.2013 soud pouze zjistil, že je na něm vyznačena osoba zastupující žalobce Pavel David, označena osoba zájemce Drahuše Horálková a dále je zde podpis zájemce, na tomto protokolu není uvedeno označení prohlížené nemovité věci, ani její maximální cena, místo a čas, z předtištěného textu soud zjistil, že podpis zájemce měl potvrzovat prohlášení, že mu byla uvedeného data a času ukázána nemovitá věc a ukázka se uskutečnila prohlídkou na místě.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že 25.9.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužnicí, dne 11.12.2013 byl zjištěn její úpadek, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný ustanoven insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do řízení pohledávku ze smluvní pokuty ve výši jistiny 80.000,-Kč a 1.288,-Kč jako úrok z prodlení kvůli porušení povinností dlužnicí, ke kterým se zavázala smlouvou ze dne 5.6.2013. Ze smlouvy a smluvních ujednání má soud za prokázané, že se jednalo o prodej domu čp. 31 v Podhořanech u Ronova na pozemku p.č.st.16/1, stavební parcely č. 16/1 a pozemku p.č.50/1. Dlužnice měla právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, pokud smlouva nebyla uzavřená v prostorách provozovny žalobce, právo odstoupit bez uvedení důvodů do jednoho měsíce měla tehdy, pokud žalobce nesplnil své povinnosti. Dále má soud za prokázané, že smluvní ujednání obsahovala i ujednání o smluvní pokutě ve výši rovnající se provizi 80.000,-Kč. Dlužnice odstoupila od smlouvy do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, podle obálky odeslala odstoupení žalobci doporučeně dne 21.6.2013. Žalobce považoval odstoupení za neúčinné a vyzýval dlužnici k součinnosti, k umožnění prohlídky nabízených nemovitých věcí v obci Podhořany u Ronova. Soud má za prokázané, že žalobce vyzýval dlužnici 3.7.2013, 24.7.2013 a 9.8.2013 k umožnění prohlídky nemovitých věcí a vyzval ji písemně k zaplacení smluvní pokuty 80 000,-Kč. Při přezkumném jednání dne 10.2.2014 žalovaný pohledávku žalobce popřel co do pravosti, ujednání o smluvní pokutě považoval za neplatné podle § 39 obč.zák., sjednaná výše smluvní pokuty byla podle jeho názoru nepřiměřená, odporovala dobrým mravům, a tudíž ujednání o ní bylo neplatné.

Soud nemá prokázané tvrzení žalobce o provedení prohlídky nemovitých věcí, neboť protokol o prohlídce datovaný 18.6.2013 obsahuje pouze jméno a příjmení osoby jednající za žalobce a jméno a příjmení zájemce, avšak chybí specifikace prohlížených nemovitých věcí, místo a čas prohlídky. Z protokolu o prohlídce nemá soud za prokázané, že se jednalo o nemovité věci, které měly být předmětem převodu.

K jednání nařízenému na 18.9.2014 se žalobce nedostavil, soud ho tak nemohl poučit o povinnosti označit důkazy podle ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. k prokázání tvrzení, že se zájemci o koupi hlásili na call centru, že propagoval nabízené nemovité věci na desítkách webových (KSPA 44 INS 26591/2013) serverů, že inzeroval nemovité věci a vyvíjel snahu o nalezení zájemce, a tak splnil své povinnosti, a tudíž smluvní pokuta je po právu.

Soud nemá za prokázané, že by žalobce splnil smluvní povinnosti, že by zprostředkoval příležitost uzavřít kupní smlouvu ke dni odstoupení od smlouvy, soud nemá za prokázané, že by žalobce vyvíjel činnost k propagaci na webových serverech, ani že informoval zájemce na lince call centra nebo že nemovité věci inzeroval. Splnění povinností podle smluvních ujednání soud nemá za prokázané ani z protokolu o prohlídce datovaného dnem 18.6.2013.

Podle ust. § 55 odst. 3 obč.zák. v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější.

Smlouva obsahuje dvě části. První část formulářové povahy tvoří text vložený do rámečků, obsahující osobní údaje dlužnice, číslo listu vlastnictví, stručné označení nemovitých věcí číslem popisným a číslem parcelním, obcí, katastrálním územím a kupní cenou 1,180.000,-Kč včetně provize. Druhá část označená jako smluvní ujednání obsahuje 5 článků, zakončenými datem a místem podpisu a podpisem dlužnice a osoby jednající za žalobce. Soud tak dospívá k závěru, že zásadní ujednání nebyla obsažena v samotném úvodním formulářovém textu smlouvy, ale až ve smluvních ujednáních psaných drobným písmem. Smlouva je svou formou na rozhraní mezi formulářovou smlouvou s obchodními podmínkami a klasickou smlouvou, která obsahuje povinnosti a práva v jednom plynule psaném textu. Soud tak s použitím ust. § 55 odst. 3 obč.zák. dospěl k závěru, že ujednání o smluvní pokutě je neplatným ujednáním, neboť je obsaženo v části označené jako smluvní ujednání, která se svou povahou blíží všeobecným obchodním podmínkám tvořícím přílohu ke spotřebitelské smlouvě. Tento výklad je pro spotřebitele příznivější. V té souvislosti soud odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2013, sp.zn. I. ÚS 3512/11, který vyslovil, že v obchodních podmínkách ve spotřebitelských smlouvách nesmějí být nepřehledně složitě formulované a malým písmem psaná ujednání nevýhodná pro spotřebitele, o kterých se předpokládá, že spotřebiteli nejspíše uniknou. Za taková ujednání Ústavní soud považoval i ujednání o smluvní pokutě s tím závěrem, že takovému jednání nelze přiznat právní ochranu.

Ze shora uvedeného skutkového zjištění a právního posouzení soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žalovaný správně popřel pohledávku co do pravosti. Předně soud dospěl k závěru, že odstoupení od smlouvy je účinné, dlužnice odstoupila ve lhůtě 1 měsíce od uzavření smlouvy po právu, smlouva byla uzavřena 5.6.2013, odstoupení dáno na poštu 21.6.2013, odstoupení bylo včasné, neboť již 3.7.2013 na ně žalobce písemně reagoval. Splnění závazků žalobce nebylo v řízení prokázáno. Soud nemá za prokázané, že by byť částečně žalobce splnil své povinnosti, ke kterým se ve smlouvě zavázal. Dále soud přihlédl i k právní povaze smlouvy jako smlouvy spotřebitelské a dospěl k závěru, že ujednání o smluvní pokutě je neplatné a nemůže požívat právní ochrany s odkazem na nález Ústavního soudu. Soud proto žalobu zamítl.

O náhradě nákladů soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný byl zastoupen advokátem, soud proto přiznal náhradu za tři úkony právní služby po 3.100,-Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění. Náhrada za odměnu činí 9.300,-Kč. Dále soud přiznal náhradu za 3 režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, celkem ve výši 900,-Kč. Náhrada za jízdné z Prahy do Pardubic a zpět při překonání vzdálenosti celkem 240 km vozem Ford Mondeo, reg.zn. 4E39127 s průměrnou spotřebou nafty 5,9 l/100 km činí 1.397,-Kč. Dále přiznal náhradu za 6 půlhodin promeškaného času po 100,-Kč, tedy 600,- (KSPA 44 INS 26591/2013)

Kč podle advokátního tarifu. Náhrada nákladů činí celkem 12.197,-Kč. Zástupce žalovaného je plátcem daně z přidané hodnoty, soud proto přiznal i náhradu této daně se sazbou 21 % z odměny a náhrad, daň činí 2.561,40 Kč. Náhrada nákladů činí celkem 14.758,40 Kč. Lhůta 3 dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 18. září 2014

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Fialová