44 ICm 629/2010
Číslo jednací: 71/44 ICm 629/2010-51 KSBR 44 INS 5186/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ 256 72 720 proti žalovanému Ing. Jan Helikar, se sídlem Přibická 642, 691 25 Vranovice, okres Brno-venkov, insolvenční správce dlužníka FIm-Ex s.r.o., Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice, IČ 255 47 771, o určení existence popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužníka FIm-Ex s.r.o. se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, IČ 255 477 71 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 44 INS 5186/2009 pohledávku ve výši 93,601.961,83 Kč s právem na oddělené uspokojení, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 22.6.2010 doručenou soudu dne 25.6.2010 domáhal se žalobce určení existence pohledávky specifikované ve výroku I. rozsudku za dlužníkem tamtéž uvedeným (dále jen dlužníkem) s tím, že tato pohledávka vznikla na základě zástavní smlouvy ze dne 25.9.2007 reg. č. 425 07 1984.22b uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníkem jako zástavcem k zajištění pohledávky ze smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 25.9.2007 reg. č. 425 07 1984 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem Dušanem Panáčkem s tím, že žalovaný tuto pohledávku popřel u přezkumného jednání dne 27.5.2010. isir.justi ce.cz zástavy k pohledávkám jsou neurčité.

Účastníci učinili nesporným, že -žalobce přihláškou č. P-14 doručenou soudu dne 1.12.2009 přihlásil spornou pohledávku do insolvenčního řízení na majetek dlužníka FIm-Ex s.r.o. se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, IČ 255 477 71 vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. 44 INS 5186/2009, -žalovaný spornou pohledávku popřel co do pravosti u přezkumného jednání dne 27.5.2010, -žalovaný o popření sporné pohledávky vyrozuměl žalobce vyrozuměním ze dne 28.5.2010 (č.l. 33), -byla uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru reg. č. 425 07 1984 mezi žalobcem a Dušanem Panáčkem a to dne 25.9.2007 (č.l. 14-17), -byla uzavřena zástavní smlouva k pohledávkám reg. č. 425 07 1984.22b mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a dlužníkem jako zástavcem ze dne 25.9.2007 (č.l. 18-19), -formou notářského zápisu ze dne 25.9.2007 sp. zn. NZ940/2007 byla uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k hromadné věci mezi žalobcem jako zástavním věřitelem mj. též dlužníkem jako zástavcem (č.l. 19 vzadu-25).

Z nesporností mezi účastníky shora uvedených vzal soud za prokázané, že žalobce přihláškou P-14 doručenou soudu dne 1.12.2009 přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka spornou pohledávku s tím, že jako důvod vzniku pohledávky uvedl Smlouvu o revolvingovém úvěru reg. č. 425 07 1984 ze dne 25.9.2007 s právem na zajištění podle zástavní smlouvy k pohledávkám reg. č. 425 07 1984.22b ze dne 25.9.2007 a zásobám dle notářského zápisu NZ940/2007 ze dne 25.9.2007.

Dále vzal soud za prokázané, že dne 25.9.2007 uzavřel žalobce jako věřitel a Dušan Panáček (IČ 420 85 136) jako dlužník (ve smlouvě klient ) smlouvu o revolvingovém úvěru reg. č. 425071984 (č.l. 14-17). K zajištění pohledávek z této smlouvy o revolvingovém úvěru byly uzavřeny téhož dne zástavní smlouva k pohledávkám reg. č. 425 07 1984.22b, kde zástavním věřitelem je žalobce a zástavcem dlužník a dále téhož dne byla uzavřena formou notářského zápisu NZ940/2007 smlouva o zřízení zástavního práva k hromadné věci, kde jedním ze zástavních dlužníků je dlužník.

Žaloba je včasná, když přezkumné jednání se konalo dne 27.5.2010 a žaloba byla doručena soudu dne 25.6.2010 (§ 198 odst. 1 IZ).

Z uvedeného pak vyplývá, že dlužník ve vztahu k žalobci nebyl v pozici obligačního dlužníka ze smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 25.9.2007 reg. č. 425 07 1984, nýbrž byl toliko zástavním dlužníkem ze zástavních smluv shora označených. Jak již řečeno z přihlášky pohledávky žalobce vyplývá, že jako důvod vzniku sporné pohledávky uvedl žalobce smlouvu revolvingovém úvěru ze dne 25.9.2007 reg. č. 425 07 1984. Z tohoto titulu však dlužník žalobci ničeho nedluží, když obligačním dlužníkem z tohoto smluvního vztahu nebyl. KSBR 44 INS 5186/2009

Podle ust. § 198 odst. 2 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

V poměrech souzené věci žalobce v přihlášce označil jako důvod vzniku pohledávky důvod vzniku pohledávky smlouvu o revolvingovém úvěru reg. č. 425 07 1984 ze dne 25.9.2007. V žalobě pak toto tvrzení změnil tak, že důvodem vzniku pohledávky je zástavní smlouva ze dne 25.9.2007 reg. č. 425 07 1984.22b. Jedná se zcela zjevně o nepřípustnou změnu důvodu vzniku sporné pohledávky a proto soud nemohl k této změně přihlížet. Skutková tvrzení ohledně vzniku pohledávky uváděná v přihlášce z důvodů shora objasněných neobstála a proto soud žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 8. listopadu 2016

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová