44 ICm 59/2013
(44 ICm 59/2013-15) KSPA 44 INS 16990/2012-P10-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní Věci žalobce Mgr. Jana Urbana, se sídlem Lanškroun, Pivovarské náměstí 557, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem V České Třebové, Čechova 396, insolvenčního správce dlužníků Dušana a Hany Jadrných, Vysoké Mýto proti žalovanému Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, IČO 47116617 o určení pravosti a Výše popřené pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená bez uplatnění práva na zajištění ve Výši 6.120,-Kč nebyla přihlášena po právu, se zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 7.1.2013 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníky Dušanem a Hanou Jadrnými není ve Výši 6.120,-Kč po právu. Tvrdil, že žalovaný přihlásil svou V pořadí třetí pohledávku celkem ve Výši 6.920,-Kč, kterou žalobce do Výše 6.120,-Kč v rozsahu nákladů právního zastoupení popřel, nebot se jednalo o náklady, které nebyly žalovaným účelně vynaloženy. Odkázal na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 988/12 a I. ÚS 23/11.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout zejména z toho důvodu, že přihlásil náklady řízení jako pohledávku vykonatelnou podle soudního rozhodnutí a zmíněné nálezy Ustavního soudu byly vydány až po právní moci rozhodnutí, kterým byly náklady řízení přiznány.

V projednávané Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutím ve Věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Žádný z účastníků se nevyj ádřil, soud proto rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

KSPA 44 INS 16990/2012-P10-2

Přezkumné jednání se konalo 7.1.2013, žaloba byla zdejšímu soudu doručena téhož dne, žaloba byla podána Včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že usnesením ze dne 13.11.2012, č.j. KSPA 44 INS 16990/2012-A-10 soud zjistil úpadek manželů Dušana a Hany J adrných, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobce, řízení bylo zahájeno doručením návrhu 16.7.2012, usnesením z 19.9.2012 soud spojil řízení Dušana J adrného a Hany J adrné dosud vedená samostatně,

-podle přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení s Dušanem Jadrným žalovaný přihlásil tři pohledávky, z toho pohledávku č. 3 celkem ve Výši 7.839,-Kč, z toho jistina činila 877,-Kč a jednalo se o neuhrazené dlužné pojistné z pojistné smlouvy přiznané elektronickým platebním příkazem z 30.1.2012, příslušenství tvořily úrok zprodlení 42,-Kč a náklady nalézacího řízení 6.920,-Kč, pohledávku č. 1 a č. 2 žalovaného žalobce uznal,

-z elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 30.1.2012, č.j. 105 EC 6/2012-8 soud zjistil, že dlužníkovi Dušanu Jadrnému bylo uloženo zaplatit žalovanému 877,-Kč a úrok z prodlení 42,-Kč a dále nahradit náklady řízení ve Výši 6.920,-Kč, elektronický platební rozkaz nabyl právní moci 24.2.2012, žalovaný byl v řízení zastoupen J UDr. Michalem Marcinkou, advokátem v Olomouci,

-při přezkumném jednání 7.1.2013 žalobce popřel pohledávku č. 3 žalovaného do Výše 6.120,-Kč, jednalo se o odměnu a režijní náklady za právní zastoupení v nalézacím řízení s důvodem, že v případě bagatelního sporu se podle ustálené judikatury nepřiznává odměna, která není přiměřená k jistině dluhu, a podle názoru žalobce nešlo o účelně vynaložené náklady.

Soud má prokázáno, že 13.11.2012 byl zjištěn úpadek dlužníků Dušana a Hany J adrných, soud povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem. Žalovaný přihlásil za dlužníkem Dušanem Jadrným tři pohledávky, z toho pohledávku č. 3 celkem ve Výši 7.839,-Kč, z toho žalobce popřel pohledávku do Výše 6.120,-Kč v rozsahu žádané náhrady nákladů nalézacího řízení, nebot dospěl k závěru, že s ohledem na Výši jistiny 887,-Kč se jedná o náklady nepřiměřeně vysoké, navíc se podle názoru žalobce jednalo o bagatelní spor. Dále má soud za prokázané, že elektronický platební rozkaz Okresního soudu V Ústí nad Orlicí nabyl právní moci 24.2.2012 a kromě náhrady nákladů řízení za právní zastoupení advokátem byl přiznán i soudní poplatek. Žalovaný přihlásil svou pohledávku č. 3 jako pohledávku vykonatelnou podle pravomocného soudního rozhodnutí.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušeného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spoj ené s jej ím uplatněním.

Soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Podstata sporu spočívala v posouzení, zda náklady právního zastoupení v nalézacím řízení vedeném před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, byt pouze o zaplacení jistiny ve Výši 877,-Kč, byly přiznány po právu. Žalovaný byl v nalézacím řízení zastoupen advokátem. Popření pohledávky z důvodu uvedeného hbťA 44 le 1099U/ZU12-ť1U-Z

žalobcem není podle názoru soudu na místě. Nález Ústavního soudu, na který žalobce odkazoval, se dotýkal jiné Věci, kdy se stěžovatel zabýval opakovanou koupí a prodejem pohledávek a podával opakovaně formulářové žaloby. Vprojednávané Věci je žalovaný původním věřitelem přihlášené pohledávky. Náhrada nákladů za zastoupení advokátem byla přiznána pravomocným soudním rozhodnutím, byt se jednalo o elektronický platební rozkaz. V té souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl kzávěru, že i před vydáním elektronického platebního rozkazu se soud zabývá otázkou, zda žádané náklady řízení jsou po právu. Pokud V insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti části pohledávky spočívající V náhradě nákladů řízení přiznaných pravomocným soudním rozhodnutím a nejsou-li zpochybněna skutková zjištění, jedná se o jiné právní posouzení Věci, a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo Výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2, části Věty za středníkem insolvenčního zákona.

V projednávaném incidenčním sporu tvoří popřenou pohledávku náhrada nákladů řízení, tedy příslušenství pohledávky, avšak je-li pohledávka i její příslušenství přiznána pravomocným soudním rozhodnutím, vztahuje se pravidlo pro posouzení pohledávky i na její příslušenství

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Žalovaný sice měl úspěch ve Věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, Výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 18. listopadu 2013

J UDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.12.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 31.12.2013.