44 ICm 463/2014
44 ICm 463/2014-13 (KSPA 44 INS 27494/2013-P6-2)ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou vprávní Věci žalobce GESTORE v.o.s., se sídlem Janov, Mendryka 2, IČO 28820959, insolvenčního správce dlužníka Pavlíny Ježkové, zastoupeného Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem V Brně, Čechyňská 16 proti žalovanému WLG Invest a.s., se sídlem Zarámí 4077, Zlín, IČO 26289636, zastoupenému JUDr. Petrem Gallatem, advokátem V Chrudimi, Filištínská 145 o popření vykonatelné pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka č. 1 věřitele WLG Invest a.s., se sídlem Zlín, Zarámí 4077, ICO 26289636 není po právu ve výši 6.120,-Kč, se zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 11.2.2014 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného č. l přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 27494/2013 s dlužníkem Pavlínou J ežkovou (dále jen dlužník) není ve Výši 6.120,-Kč po právu. V této Výši se mělo jednat o náklady žalovaného V exekučním řízení podle příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného 3.10.2011 JUDr. Martinem Růžičkou. Žalobce popřel pohledávku z toho důvodu, že náklady exekuce lze V průběhu insolvenčního řízení uspokojit jen tehdy, měl-li exekutor před zahájením insolvenčního řízení k dispozici výtěžek z exekuce, což se V projednávané Věci nestalo.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Vyslovil názor, že vůči povinnému V exekučním řízení působí právní úprava nákladů řízení preventivně. Povinné-dlužníkovi byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba pro splnění uložené povinnosti, žalovaný měl zájem na vyřízení bez exekuce a bez případného navýšení nákladů spojených s exekučním řízením a nečinnost dlužníka nemůže být přičítána k jeho tíži.

Ve Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených nebo označených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků, zda souhlasí s rozhodnutím ve Věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se ve lhůtě 8 dnů nevyjádří, bude soud předpokládat, že

(KSPA 44 INS 27494/2013) s rozhodnutím ve Věci bez nařízení jednání souhlasí. Zalobce s takovým postupem výslovně souhlasil, žalovaný se nevyj ádřil, soud proto ve Věci rozhodl, aniž by nařizoval jednání.

Přezkumné jednání se konalo 13.1.2014, pohledávka č. l byla přezkoumána jako pohledávka vykonatelná, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 11.2.2014, tudíž žaloba byla podána Včas ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání.

Z listin soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením ze dne 11.11.2013, č.j. KSPA 44 INS 27494/2013-A-9 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno 3.10.2013,

-přihláškou pohledávky přihlásil žalovaný 13.531,-Kč, z toho jistinu ve Výši 821,-Kč, úrok 170,-Kč a náklady řízení 12.540,-Kč,

-podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13.5.2010, č.j. 106 EC 125/2010-19 bylo uloženo dlužníkovi zaplatit žalovanému 821,-Kč, úrok z prodlení 170,-Kč a na nákladech řízení 6.420,-Kč,

-podle usnesení Okresního soudu vÚstí nad Orlicí ze dne 24.9.2010, č.j. O EXE 6222/2010-7 soud nařídil exekuci na majetek dlužníka k uspokojení pohledávky 821,-Kč s úrokem z prodlení 170,-Kč a nákladů předcházejícího řízení 6.420,-Kč a nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou V průběhu řízení stanoveny, provedením exekuce byl pověřen J UDr. Martin Růžička,

-příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 3.10.2011, č.j. 77 Ex 5464/10-20 soudní exekutor uložil dlužníkovi zaplatit oprávněnému, tj. žalovanému kromě jiného náklady právního zastoupení v exekučním řízení ve Výši 6.120,-Kč,

-podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 13.1.2014 žalobce popřel pohledávku žalovaného přihlášenou ve Výši 13.531,-Kč do Výše 6.120,-Kč a uznal pohledávku ve Výši 7.411,-Kč, pohledávku považoval v popřené Výši podle seznamu přihlášených pohledávek za neexistentní, měl za to, že v insolvenčním řízení nelze pohledávku uspokojit, nebot exekutor může uspokojit náklady exekuce v průběhu insolvenčního řízení jen tehdy, kdy před zahájením insolvenčního řízení měl k dispozici výtěžek exekuce, který přenechá insolvenčnímu správci.

Z listin má soud za prokázané, že 3.10.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem, dne 11.11.2013 byl zjištěn jeho úpadek, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanoven insolvenčním správcem. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve Výši 13.531,-Kč, kterou žalobce do Výše 6.120,-Kč popřel, nebot se mělo jednat o náklady žalovaného V exekučním řízení, které žalovanému v insolvenčním řízení nelze nahradit. To by bylo podle názoru žalobce možné pouze za předpokladu, že exekutor měl k dispozici Výtěžek zpeněžení nebo získaný z jiného způsobu exekuce, který by přenechal insolvenčnímu správci. Dále má soud za prokázané, že žalovaný přihlásil pohledávku podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13.5 .2010, č.j. 106 EC 125/2010-19. Podle usnesení téhož soudu ze dne 24.9.2010 byla nařízena exekuce na majetek dlužníka, JUDr. Růžička byl pověřen provedením exekuce k uspokojení pohledávky žalovaného ve Výši 821,-Kč s úrokem z prodlení 170,-Kč, nákladů předcházejícího řízení 6.420,-Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného (žalovaného), které budou V průběhu řízení stanoveny. Dne 3.10.2011 vydal soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahující i stanovení Výše nákladů právního zastoupení žalovaného v exekučním řízení v částce 6.120,-Kč. Tento příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán ještě předtím, než bylo zahájeno insolvenční řízení (3. 10.2013).

(RĎPA 44 le [/494/ZU15)

Pohledávka žalovaného byla přezkoumaná jako vykonatelná. Žalovanému vzniklo právo na zaplacení nákladů exekučního řízení již rozhodnutím Okresního soudu V Ústí nad Orlicí ze dne 24.9.2010 o nařízení exekuce. Příkaz k úhradě nákladů exekuce pouze určil Výši nákladů řízení. Pokud zástupce žalovaného učinil V exekučním řízení úkony právní pomoci, náleží žalovanému náhrada nákladů, i když by exekutor V řízení nic nevymohl. Soud má za to, že pokud exekutor má právo na náhradu nákladů exekuce, i když V řízení nic nevymohl, analogicky má právo na náhradu nákladů i oprávněný. Soud přihlédl kpostupně se tvořící jednotné judikatuře o tom, že nárok z úhrady nákladů exekuce vzniklých V exekučním řízení, ve kterém se kvůli zahájení insolvenčního řízení nepokračuje, je procesním nárokem, který exekutorovi náleží, i když V exekučním řízení nic nevymohl, např. rozhodnutí Vrchního soudu VPraze, např. sp.zn. 102 VSPH 15/2011, sp.zn. 101 VSPH 267/2013, sp.zn. 101 VSPH 209/2011, sp.zn. 102 VSPH 134/2014, popř. Nejvyššího soudu, sp.zn. 20 Cdo 3845/2011. Podle názoru soudu má právo na náhradu nákladů exekučního řízení i oprávněný, neboť i V jeho případě se jedná o procesní nárok.

Soud vzhledem kvýše uvedenému dovodil, že žaloba nebyla podána důvodně, že příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán před zahájením insolvenčního řízení a na straně žalovaného se jedná o procesní nárok, náleží mu i tehdy, když V exekuci nebylo nic vymoženo.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků, i když měl žalovaný úspěch ve Věci, nebot podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona V řízení o určení pravosti, Výše nebo popření pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 11. září 2014

J UDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Fialová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2014. Připojení doložky provedla Tereza Fialová dne 24.10.2014.