44 ICm 4618/2016
Jednací číslo: 44 ICm 4618/2016-78 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 20 INS 18130/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobkyně: Magdaléna Bjalončíková, rč: 465117/746, Filipová 17, 788 11 Loučná nad Desnou, zastoupena: Mgr. Libor Sedlařík, obecný zmocněnec, Vikantice 20, 788 25 Vikantice, proti žalované: JUDr. Hana Stesková, IČO 03492087, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, zastoupena: Mgr. Robert Steska, advokát, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e, že pohledávka žalobkyně č. P 19/1 ve výši 31.855 Kč, č. P 19/2 ve výši 21.600 Kč, č. P 19/3 ve výši 28.151 Kč za dlužníkem přihlášena přihláškou isir.justi ce.cz

pohledávky č. P 19 do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOL 20 INS 18130/2016 j e p r a v á.

II. Žaloba, aby soud určil, že pohledávka žalobkyně č. P 19/4 ve výši 122.520,63 Kč za dlužníkem přihlášena přihláškou pohledávky č. P 19 do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOL 20 INS 18130/2016 je pravá, s e z a m í t á.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 08.12.2016 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhala určení, že její pohledávka vyplývající z přihlášky pohledávky P19 je v plném rozsahu co do pravosti, výše po právu. K určení pořadí pohledávky v žalobě neuvedla žalobkyně žádná tvrzení. Žalobkyně skutkově uvedla, že se domáhala určení popřené pohledávky P19 přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka, kterou doručila insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě. Dne 08.11.2016 se konalo přezkumné jednání, na kterém žalovaná popřela pohledávku P19 v celkové výši 204.126,63 Kč. Žalobkyně za dlužníka hradila nezaplacené platby ke Smlouvě o překlenovacím úvěru č. 2632702351 ze dne 12.09.2006, a to dle článku II. této smlouvy. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu zmocnila dceru Josefu Vlkovou k provádění plateb na pobočce Komerční banky, a. s., v Šumperku. Finanční prostředky předávala v hotovosti a to podle výše nesplacených závazků dlužníka. Pohledávka přihlášená pod č. P19/1, P19/2 a P19/3 dlužníkem nezaplacených, ale žalobkyní jako ručitelem již uhrazených splátek, úroku a ostatních plateb dle článku II. smlouvy byla insolvenční správkyni popřena, dle které tyto pohledávky z ručitelského závazku nevznikly, když Modrá pyramida stavební spořitelna vyzvala ručitele k úhradě až dne 13.09.2016. V případě dříve uvedených úhrad tak nejde o plnění ručitelské povinnosti, ale o plnění závazku za dlužníka. Dlužník rozporuje úhradu žalobkyni, když uvádí, že prostředky na splátky hradil on a nikoliv věřitel. Z doložených vkladových listů se podává, že vklady byly prováděny buď jménem dlužníka nebo jménem Josefy Vlkové. Pro případ, že by věřitel prokázal, že některé úhrady byly skutečně prováděny z jeho prostředku, popřela insolvenční správkyně uvedené pohledávky s tím, že každá z pohledávek má činit 1 Kč. Tvrzení o tom, že dlužník prostředky na splátky hradil a nikoliv věřitel jsou založeny na lži dlužníka. Dlužník byl dlouhodobě v roce 2013 a 2014 veden jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce v Šumperku, a to bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Dlužník z finančních důvodů nehradil uvedený úvěr a zneužil ručitelského závazku žalobkyně. Z důvodu neustálených telefonátů z Modré Pyramidy, začala žalobkyně v důsledku vymáhání a ručitelského závazku měsíční splátky hradit prostřednictvím své dcery Josefy Vlkové, která sama nemohla za dlužníka hradit další splátky, jelikož byla zatížena několika úvěry, které vyřizovala pro dlužníka. Dlužník žalobkyni přislíbil, že jí vrátí finanční prostředky, které za něho hradila, jak nastoupí do

ICM R zaměstnání. Dlužník za celé období uhradil pouze jednu splátku dne 07.07.2014, která není v přihlášce pohledávky zahrnuta a neměl ani snahu dál úvěr splácet. Žalobkyně úvěr splácela jako ručitel dál. Poté, co se žalobkyně dozvěděla, že dlužník požádal o oddlužení, přihlásila svoji pohledávku řádně do insolvenčního řízení.

U nařízeného jednání dne 28.06.2017 pak žalobkyně prostřednictvím svého obecného zmocněnce uvedla, že tvrdí, že platby ze strany žalobkyně, které uplatnila v insolvenčním řízení, všechny hradila z titulu ručitele jako ručitelský závazek, když jako ručitel byla vyzvána výzvou stavební spořitelny jako spoludlužník-ručitel k úhradě dlužných částek, a to výzvou z 01.09.2013, 01.08.2014 a 13.09.2016. U tohoto jednání byla žalobkyně také poučena podle § 118a odst. 1, 3 o. s. ř. k doplnění žaloby tak, aby žalobkyně skutkově popsala každou jednotlivou platbu tedy, kdy k platbě došlo, v jaké výši, prostřednictvím koho, z jakých zdrojů žalobkyně měla finanční prostředky a k těmto skutečnostem označila důkazy.

Poté žalobkyně učinila podání z 29.09.2017 kdy uvedla, že dílčí pohledávky P19/1, P19/2 a P19/3 na základě neustálých telefonátů a upomínek z Modré Pyramidy hradila, a to prostřednictvím své dcery Josefy Vlkové, která přijela k ní domů a převzala vždy hotovost na vklad do Komerční banky, a. s., nebo na svůj účet pro úhradu stavebního překlenovacího úvěru a stavebního spoření u Modré Pyramidy za dlužníka. Od každé provedené platby žalobkyni Josefa Vlková předala doklad z Komerční banky, a. s., nebo výpis z účtu tak, jak tyto kopie k přihlášce pohledávky žalobkyně předložila. Z důvodu špatného zdravotního stavu žalobkyně nebyla schopna vyřizovat tyto záležitosti. V tomto podání žalobkyně uvedla, že finanční prostředky k úhradě předávala své dceři Josefě Vlkové za přítomnosti její dcery Gabriely nebo sestry Evy Hamáčkové. Obecný zmocněnec žalobkyně u jednání dne 15.11.2017 doložil do spisu čestné prohlášení Gabriely Křižanové (dcera Josefy Vlkové) a dále originály, potvrzení Komerční banky-vklad hotovosti na účet za rok 2013 v počtu 8 ks, za rok 2014 v počtu 23 ks, za rok 2015 v počtu 15 ks a za rok 2016 v počtu 6 ks.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila podáním z 27.03.2017. Žalovaná uvedla, že na přezkumném jednání popřela dílčí pohledávky P19/1, P19/2 a P19/3 přihlášené žalobkyní z titulu plnění ručitelského závazku za dlužníka co do pravosti, eventuálně co do výše, neboť z doložených dokladů nevyplývá, že by platby byly hrazeny žalobkyní, ani že by žalobkyni vznikla povinnost plnit ručitelský závazek. Žalovaná nárok neuznává, není doloženo, že by úhrady za dlužníka skutečně provedla žalobkyně. Žalobkyně doložila pouze příjmové doklady, z nichž pouze vyplývá, že většinu plateb na úhradu závazku hradila hotovostními vklady na pobočku Komerční banky, a. s., její dcera Josefa Vlková a to nikoliv jménem žalobkyně, ale jménem dlužníka. Josefa Vlková, která většinu úhrad provedla, je matkou jediného dítěte dlužníka, která s dlužníkem vedla společnou domácnost. Pak dle žalované platby mohly být hrazeny také ze společných prostředků Josefy Vlkové a dlužníka a nebo také Josefou Vlkovou za dlužníka. Žalovaná nemá informace o tom, že by žalobkyně dříve pohledávky za dlužníkem z titulu provedených úhrad jakkoliv vymáhala. Důkazní břemeno ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku žalobkyně na vrácení uhrazených částek tíži žalobkyni. Předložené doklady věrohodně nedokládají, že by žalobkyně za dlužníka provedl ze svých prostředků platby, proto dílčí pohledávky nemohou být v insolvenčním řízení co do pravosti zjištěny. Josefa Vlková, která většinu plateb provedla, je dcerou žalobkyně, případná svědecká výpověď Josefy Vlkové nebo ji podepsané listiny, jsou proto z důkazního hlediska

ICM R nevěrohodné. Žalobkyně jako důvod vzniku pohledávky uvedla provádění plateb z titulu ručitelského závazku žalobkyně dle prohlášení ručitele ze dne 21.09.2016, vztahující se k závazku dlužníka ke smlouvě o překlenovacím úvěru č. 2632702351. Dle žalované ke vzniku závazku žalobkyně z titulu ručení došlo až v září 2016, až po uskutečnění plateb. Prováděné platby, proto nemohly být ručitelským závazkem, jak tvrdí žalobkyně. Pak přihlášené dílčí pohledávky nemohly vzniknout z titulu ručitelského závazku. Pohledávky žalobkyně, pokud šlo o platby závazku za dlužníka, by bylo možné právně hodnotit jako pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení, kdy však pro pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení platila za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. v souladu s ustanovením § 107 dvouletá promlčecí lhůta, která počala běžet ode dne, kdy se oprávněný dozvěděl, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Pak žalovaná namítá částečné promlčení ve vztahu k platbám provedeným před 01.01.2014. Žalovaná navrhl, aby žaloba byla zamítnutá.

U jednání soudu dne 28.06.2017, kdy žalobkyně doplnila výzvy Modré pyramidy, stavební spořitelny k úhradě z titulu ručitelského závazku z 01.09.2013 a dále z 01.08.2014, právní zástupce žalované žádá o poskytnutí lhůty za účelem zvážení další argumentace. Dále po doplnění argumentace ze strany žalobkyně podáním z 29.09.2017 a doložení originálů listin z Komerční banky a čestného prohlášení Gabriely Křižanové, uvedla právní zástupkyně žalované u jednání soudu dne 15.11.2017, že v žádným případě se nejedná o řádné doplnění žaloby, tudíž skutkově nedoplnila žalobu dle poučení soudu a setrvala na tom, aby došlo k zamítnutí žaloby, když ze strany žalobkyně nebylo tvrzeno ani prokázáno, kdy došlo k jednotlivým plněním z její strany za dlužníka, když žalobkyně nenavrhla žádné důkazy k jednotlivým platbám a tyto řádně netvrdila.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. 20 INS 18130/2016 probíhá insolvenční řízení dlužníka, a že žalovaná byla ustanovena insolvenční správkyní.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Přezkumné jednání, na kterém byly insolvenční správkyní částečně popřeny dílčí pohledávky přihlášené žalobkyní, se konalo 08.11.2016. Žalobkyně podala předmětnou žalobu o určení poopřené pohledávky P19 u příslušného soudu 08.12.2016 tedy včas (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona), a to proti žalované jako insolvenční správkyni.

Soud zjistil:

-Prohlášením ručitele ke Smlouvě o úvěru č. 2632702351 ze dne 21.09.2006, že toto bylo uzavřeno mezi žalobkyní jako ručitelem a společností Modrá pyramida, stavební spořitelna, a. s., že žalobkyni jako ručitel prohlásila, že dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, se zavazuje ručit za závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru, kterou uzavřel dlužník Jiří anonymizovano , anonymizovano . -Notářským zápisem sepsaným dne 21.12.2016 č. NZ 4830/2016, N 4122/2016, že tento uzavřela žalobkyně jako ručitel-osoba povinná, když tímto notářským zápisem byla uzavřena dohoda o splnění dluhu a uznání dluhu se společností Modrá pyramida, stavební spoření, a. s., dále osoba oprávněná, kdy kromě jiného v části první bod 7

ICM R

osoba povinna, tedy žalobkyně prohlásila, že ke dni 20.12.2016 činí dluh ze smlouvy částku ve výši 123.162,44 Kč s tím, že osoba povinná dle bodu 8 se zavázala uhradit i náklad spojený se sepisem notářského zápisu 6.534 Kč. Dle článku druhého dohody o splnění dluhu se žalobkyně jako osoba povinna zavázala osobě oprávněné zaplatit úrok z úvěru, úroky z prodlení, tak jak tyto jsou rozepsány bod bodem 1. V bodě 2 tohoto článku pak osoba povinná se zavázala zaplatit osobě oprávněné pohledávku ve 109 pravidelných měsíčních splátkách, kdy 1. až 103. splátkách činí 1.600 Kč měsíčně počínaje 25.01.2017 a končí 25.07.2025 a dále 104. splátka činí 129,45 Kč, 105.-108. splátka činí 1.600 Kč a 109. splátka činí 134 Kč. Dle bodu 5 tohoto článku veškeré dluhy dle notářského zápisu se považují za splatné připsáním na účet č. 000027- 6263270237/7990 vedený u společnosti Modrá pyramida, stavební spořitelna, a. s. V článku část druhá je pak uzavřená dohoda dle ustanovení § 71b zákona č. 358/1992 Sb., tedy dohoda se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu. -Výzvou Modrá pyramida k doplacení z 01.09.2013, že žalobkyně byla informována, že ke dni 31.08.2013 nebyla řádně hrazena pohledávka ze smlouvy č. 2632702351, kdy nedoplatek činí 2.770 Kč a měsíční splátka 1.385 Kč s tím, že nedoplatek je třeba uhradit do 3 dnů, kdy žalobkyně byla vyzvána k doplacení jako ručitel. -Výzvou Modrá pyramida z 01.08.2014 k doplacení, že žalobkyně byla vyzvána, že k 31.07.2014 nebyly řádně hrazeny závazky ze smlouvy č. 2632702351 nedoplatek činí 1.385 Kč s tím, že tento je třeba uhradit do 3 dnů. Žalobkyně k úhradě byla vyzvána jako ručitel. -výzvou Modrá pyramida, stavební spořitelna, a. s., ze dne 13.09.2006 výzva ručiteli k úhradě dostoupené pohledávky, že tato výzva byla adresována žalobkyni, kdy žalobkyni je sděleno, že ke dni 01.09.2016 došlo k odstoupení od smlouvy a v souvislosti s odstoupením od úvěrové smlouvy byla žalobkyně jako ručitel vyzvána k úhradě dlužné částky ve výši 122.520,63 Kč do 04.10.2016. -Čestným prohlášením Gabriely Křižanové z 29.09.2017, že tato prohlásila, že byla několikrát přítomna při předávání peněžní hotovosti na úhradu splátek pana Jiřího anonymizovano , anonymizovano u Modré Pyramidy, protože sám tyto splátky nehradil a babička mu na daném úvěru je ručitelem. Tyto peněžní prostředky předávala babička Magdalena Bjalončíková, nar. 17.01.1946 matce Josefě Vlkové a ta je následně hradila buď vkladem v Komerční bance, a. s., nebo bankovním převodem na účet Modré Pyramidy. -Přihláškou pohledávky, že tato byla doručena příslušnému soudu dne 03.10.2016, kdy žalobkyně jako věřitel uplatnila pohledávku vůči dlužníkovi v celkové výši 204.126,63 Kč a to přihláškou pohledávky P19. Pohledávka č. 1 byla uplatněná ve výši 31.855 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 21.600 Kč, pohledávka č. 3 ve výši 28.151 Kč, když všechny pohledávky byly označeny-Důvod vzniku: Pohledávka ručitele vyplývající z prohlášení ručitele ze dne 21.09.2006, vztahující k závazku dlužníka ke Smlouvě o překlenovacím úvěru č. 2632702351 ze dne 12.09.2006. Další okolnosti- dlužníkem nezaplacené, ale ručitelem uhrazené platby splátek překlenovacího úvěru a ostatních plateb dle článku II. Smlouvy o překlenovacím úvěru č. 2632702351 ze dne 12.09.2006. Dále byla uplatněny pohledávka č. 4 ve výši 122.520,63 Kč-Důvod vzniku: pohledávka ručitele vyplývající z prohlášení ručitele ze dne 21.09.2006. Další okolnost výzva věřitele ručiteli k úhradě odstoupené pohledávky ze dne 13.09.2016.

ICM R

-Smlouvou o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2632702351, že tato byla uzavřená mezi věřitelem-Modrá pyramida, stavební spořitelna, a. s., a dlužníkem Jiří anonymizovano , anonymizovano sjednána výše úvěru 240.000 Kč. Smlouva je uzavřená dnem 12.09.2006. -Vyrozuměním věřitele o popření nevykonatelné pohledávky, že toto vyhotovila žalovaná 23.11.2016, bylo adresováno žalobkyni a žalobkyni doručeno dne 25.11.2016. Tímto vyrozuměním byla žalobkyně informovaná, že na přezkumném jednání 08.11.2016 byla popřená nezajištěná pohledávka č. P19/1, P19/2 a P19/3. Jako důvod popření, že pohledávka z titulu ručitelského závazku nevznikla. Modrá pyramida vyzvala ručitele k úhradě až 13.09.2016. V případě dříve provedených úhrad tak nejde o plnění ručitelské povinnosti, ale o plnění závazku za dlužníka. Toto však dlužník rozporuje, když uvádí, že prostředky na splátky úvěru hradil dlužník, nikoli věřitel. Dále se z vkladových dokladů podává, že vklady byly prováděny buď jménem dlužníka nebo jménem Josefy Vlkové. Pro případ, že by věřitel prokázal, že některé úhrady byly skutečně provedeny z jeho prostředků, popírá insolvenční správce každou pohledávku a uvádí, že každá z uvedených pohledávek má činit 1 Kč.

Žalobkyně doložila do spisu soubor originálu dokladu vklad hotovosti na účet, přičemž u těchto je uvedeno vklad jménem Jiří anonymizovano , Josefa Vlková podpis složitele v hotovosti je vždy uvedeno Josefa Vlková.

Po provedeném a zhodnocených důkazních řízení s ohledem na argumentaci žalobkyně je třeba uvést, že soud k této přihlédl a shledává ji opodstatněnou, přičemž při vědomosti složitosti skutkové a důkazní situace žalobkyně, soud žalobě vyhověl.

Žalobkyně v insolvenčním řízení proti dlužníkovi uplatnila přihláškou P19 4 dílčí pohledávky. Pohledávky č. P19/1, P19/2 a P19/3 byly insolvenční správkyní popřeny, přičemž ve svém souhrnu tyto tři pohledávky činí částku 81.606 Kč. Přihlášená pohledávka č. P19/4 ve výši 122.520,63 Kč popřená nebyla, ta byla insolvenční správkyní uznána, proto soud v této části ohledně této pohledávky žalobu zamítl, když žalobkyně není aktivně legitimována k vedení sporu o určení, že tato pohledávka je pravá.

Pokud jde o popření dílčích pohledávek jak bylo shora uvedeno má soud za to, že s ohledem na základní argumentaci žalované, která popřela tyto pohledávky z hlavního důvodu a to, že žalobkyně neplnila na základě ručitelského závazku je třeba uvést, že až u jednání před soudem dne 28.06.2017 vyvrátila žalobkyně základní argument, pro který dílčí pohledávky byly popřeny tím, že doložila do spisu, že jako ručitel, který přistoupil k závazku dlužníka ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2632702351 a to prohlášením ručitele z 21.09.2006 byla společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., vyzvána k doplacení jako ručitel, a to výzvou z 01.09.2013, z 01.08.2014, tedy nikoliv pouze výzvou z 13.09.2016 jak tvrdila žalovaná. Pokud žalovaná jako insolvenční správkyně uznala dílčí pohledávku č. P19/4 a to s ohledem na výzvu ručiteli k úhradě odstoupené pohledávky z 13.09.2016, učinila tak důvodně. Je třeba uvést, že do dne přezkumného jednání žalovaná jako insolvenční správkyně nedisponovala doklady, které žalobkyně doložila až u nařízeného jednání, tedy výzvou k doplacení ze strany Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., ze dne 01.09.2013 a 01.08.2014. Za této situace je nutné posoudit, že argumentace žalované, že

ICM R veškeré předchozí případné platby ze strany žalobkyně nebyly z titulu ručitelského závazku, ale jednalo se o plnění za dlužníka, tudíž by se mělo jednat o pohledávky z důvodu bezdůvodného obohacení, které navíc mohou být i s odkazem na § 107 občanského zákoníku před 01.01.2014 promlčenými není správná. V popěrném úkonu dle vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky žalovaná dále uvádí, že dlužník rozporuje to, že žalobkyně hradila z titulu ručitelského závazku, když uvádí, že prostředky na splátky úvěru hradil on a nikoliv věřitel (tedy žalobkyně). Zde je však třeba uvést, že pokud žalobkyně doložila do spisu soubor dokladů Komerenční banky-vklad hotovosti na účet, je zde uvedeno sice vklad jménem Jiří anonymizovano nebo Josefa Vlková nikoliv však, že by dlužník Jiří anonymizovano byl i složitelem. Jako složitel uvedených částek, které jsou předmětem uplatněných dílčích pohledávek, které byly popřeny, je vždy Josefa Vlková, tedy nikoliv dlužník. Tyto bankovní doklady, tedy vylučují a vyvrací tvrzení dlužníka, že by složitelem nebo plátcem uvedených částek byl sám dlužník. Pokud jde o posouzení, kdo byl faktickým plátcem uvedených částek a faktickým složitelem uvedených částek je nepochybné, že faktickým složitelem uvedených částek byla Josefa Vlková, tedy dcera žalobkyně. Žalobkyně tvrdila, že v důsledku jejího zdravotního stavu nebyla schopna vklady činit sama a že za tímto účelem pověřila svoji dceru Josefu Vlkovou, které předávala finanční prostředky. Soud s ohledem na vazby osob blízkých mezi matkou a dcerou, když tato argumentace nebyla zpochybněna, neměl důvod zpochybňovat a neuvěřit tvrzení žalobkyně. Žalobkyně byla soudem poučena o důkazní povinnosti, ale jako jediný důkaz ke svému tvrzení doložila do spisu pouze čestné prohlášení své vnučky, tedy dcery Josefy Vlkové, a to paní Gabriely Křižanové z 29.09.2017, která v rámci čestného prohlášení uvedla, že byla přítomná několikrát při předávání peněžení hotovosti na úhradu splátek Jiřího anonymizovano u Modré Pyramidy, protože sám splátky nehradil a žalobkyně mu na daný úvěr ručila. Tyto peněžní prostředky předávala žalobkyně paní Josefě Vlkové a ta následně hradila vkladem v Komerční bance, a. s., nebo převodem na účet Modré Pyramidě. Soud tedy nemá pochybnosti o tom, že všechny tvrzené vklady byly realizovány tímto mechanismem, když žalobkyně takto činila jako osoba povinná z titulu svého ručitelského závazku a insolvenční správce neprokázal, že by při jakémkoliv vkladu jako složitel finanční splátky a finančního obnosu byl sám dlužník. Za situace, kdy dílčí pohledávka P19/4 ve výši 122.520,63 Kč byla zjištěna a uznána v podstatě ze stejného právního důvodu, kdy žalobkyně takto na základě notářského zápisu a dohody o splnění dluhu a uznání dluhu činí jako ručitel, soud nemá pochybnosti, že takto žalobkyně činila i ohledně popřených dílčích pohledávek P19/1, P19/2 a P19/3 v souhrnné výši 81.606 Kč.

Vzhledem k tomu, že v této věci je věřitelem dlužníka žalobkyně soud neposuzoval argumentaci žalované, zda dlužník vedl s Josefou Vlkovou společnou domácnost či nikoliv, jelikož pohledávky uplatněné vůči dlužníkovi, jak bylo výše uvedeno, vznikly žalobkyni.

Z důvodu výše uvedených pak soud žalobě vyhověl, pokud jde o žalobu o určení pravosti dílčích pohledávek P19/1, P19/2 a P19/3 a ve vztahu k dílčí pohledávce P19/4 žalobu zamítl, když tato pohledávka nebyla popřena a žalobkyně tedy není aktivně legitimována k vedení sporu ohledně této pohledávky.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o. s. ř. za použití § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, kdy v řízení úspěšná žalobkyně nemá vůči žalované jako insolvenční správkyni právo na náhradu nákladů řízení a navíc žalobkyně ani

ICM R náhradu nákladů řízení neúčtovala. Pokud v konkrétní věci žalovaná navrhla, aby ji byly přiznány náklady řízení vůči žalobkyni má soud za to, že podmínky pro takové rozhodnutí splněny nejsou. Žalovaná argumentovala zejména tím nechť žalované soud přiznává náklady řízení, jelikož hlavním důvodem popření pohledávek žalobkyně bylo, že výzva Modré pyramidy žalobkyní byla doložena pouze za září 2016 a až po podání žaloby v průběhu řízení žalobkyně doložila předchozí výzvy z 01.09.2013 a z 01.08.2014. Soud je však toho názoru, že ani poté žalovaná de facto nezměnila právní argumentaci a setrvala v plném rozsahu na důvodech popření. Pak v argumentaci žalované ve vztahu k nákladům řízení soud neshledává žádné důvody, pro které by mělo být rozhodnuto v rozporu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř., tedy dle úspěchu žalobkyně ve sporu, při poučení § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci.

Olomouc 22.11.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R