44 ICm 4116/2015
Č. j.: 44 ICm 4116/2015-82 (KSPA 44 INS 11971/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce: Libor Jadrný, bytem Lidická 360, Pardubice, zastoupeného JUDr. Romanem Kouckým, advokátem v Pardubicích, Sladkovského 410 proti žalovaným: 1. Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojšice 2, 533 62 Svojšice, 2. Pavla anonymizovano , nar. 8. 6. 1982, bytem Svojšice 2, 533 62 Svojšice, zastoupené Michalem anonymizovano , bytem Svojšice 2, obecným zmocněncem, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 424.000 Kč přihlášená do insolvenčního řízení se žalovanými Michalem anonymizovano a Pavlou anonymizovano , vedeného pod sp. zn. KSPA 44 INS 11971/2015 a evidovaná pod č. P18/1, je po právu.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně k rukám JUDr. Romana Kouckého, advokáta v Pardubicích, Sladkovského 410 na náhradu nákladů řízení 25 570 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou 30. 10. 2015 se žalobce domáhal určení, že po právu je jeho pohledávka 424.000 Kč přihlášená pod č. P18/1 do insolvenčního řízení se žalovanými vedeného pod sp. zn. KSPA 44 INS 11971/2015. Tvrdil, že se žalovanými uzavřel jako kupující 4. 8. 2014 kupní smlouvu, pravost podpisů na ní byla ověřena 20. 8. 2014. Předmětem kupní smlouvy byl pozemek p.č. st. 59, jehož součástí je stavba, budova čp. 54, a pozemek p.č. 2/6, vše v obci Veselí a k.ú. Veselí u Přelouče, zapsané na listu vlastnictví č. 68 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, a to za kupní cenu 2.600.000 Kč. Žalobce zaplatil část kupní ceny 424.000 Kč v hotovosti před podpisem kupní smlouvy, ale vlastníkem nemovitých věcí se nestal, vlastníky zůstali žalovaní i po zaplacení celé kupní ceny. Dopisem z 25. 8. 2015 od kupní smlouvy odstoupil, protože žalovaní mu neumožnili nabýt vlastnické právo k nemovitým věcem a navíc na nich bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a vydán exekuční příkaz

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková isir.justi ce.cz (KSPA 44 INS 11971/2015) k prodeji. Odstoupením od kupní smlouvy vzniklo na straně žalovaných bezdůvodné obohacení ve výši 424.000 Kč, neboť žalobce žalovaným plnil, aniž by existoval platný závazek, tudíž má žalobce právo na vrácení toho, co plnil.

2. Žalovaní navrhli žalobu zamítnout. Tvrdili, že částky podle kupní smlouvy byly uhrazeny, žalobce měl podle kupní smlouvy uhradit poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí, což neučinil. Exekutorské zástavní právo bylo zřízeno dva měsíce po podpisu kupní a zástavní smlouvy v říjnu 2014. Dále uvedli, že uzavřeli smlouvu o nájmu nemovitých věcí. Měli za to, že k bezdůvodnému obohacení nedošlo, závazek žalobce považovali za platný, nevložení vlastnického práva do katastru nemovitostí nemá na platnost závazku podle kupní smlouvy vliv. Žalobce měl z koupě nemovitých věcí finanční prospěch ve formě placeného nájmu, který byl zasílán na jeho účet do doby zesplatnění hypotečního úvěru bankou, žalobce totiž nesplnil povinnost týkající se vyznačení změny vlastnictví v katastru nemovitostí.

3. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 4. 11. 2015, oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo schváleno 14. 12. 2015, žaloba byla soudu doručena 30. 10. 2015, žaloba byla podána včas.

4. Na jednání dne 29. 8. 2017 žalobce považoval za nesporné, že kupní cena byla žalobcem zaplacena a musí být vrácena. První žalovaný naopak uvedl, že se žalobce mohl obrátit na žalované a žádat o poskytnutí smlouvy s ověřenými podpisy k zajištění převodu vlastnického práva. Na tomto jednání žalobce navrhl provést důkaz o počtu vyhotovení kupní smlouvy knihou ověřených podpisů České pošty, s.p. a tvrdil, že neměl k dispozici kupní smlouvu s ověřenými podpisy. Soud poučil účastníky podle § 118b odst. 1 o. s. ř. a poskytl jim lhůtu 30 dnů k označení rozhodných skutečností a důkazů k nim. Zároveň poučil žalované o povinnosti předložit soudu důkaz k prokázání tvrzení, že kupní smlouva byla podepsána 4. 8. 2014 a zároveň byly podpisy účastníků úředně ověřeny s tím, že nebude-li tento důkaz označen a soudu předložen, žalovaní nemusí mít úspěch ve věci.

5. V podání z 27. 9. 2017 žalobce opakoval, že nikdy neměl k dispozici kupní smlouvu s ověřenými podpisy účastníků, tudíž nemohl podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ačkoliv žalované opakovaně bezúspěšně upomínal.

6. Soud odročil jednání na 4. 1. 2018. Žalovaní se na jednání nedostavili, svou nepřítomnost neomluvili, soud proto jednal v jejich nepřítomnosti podle § 101 odst. 3 o. s. ř. Na tomto jednání žalobce vysvětlil, že kopii kupní smlouvy s ověřenými podpisy připojenou k přihlášce pohledávky získal od žalovaných na jednání poté, kdy obdržel od úvěrující banky zprávu o jejím plánovém odstoupení od smlouvy o hypotečním úvěru, neboť nebyl předložen doklad o nabytí vlastnictví k nemovitým věcem.

7. Soud zjistil tento skutkový stav: usnesením ze 7. 8. 2015, čj. KSPA 44 INS 11971/2015-12 soud zjistil úpadek žalovaných, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Barboru Novákovou, řízení bylo zahájeno 7. 5. 2015, přihláškou evidovanou pod č. P18 žalobce přihlásil do řízení pohledávku pod č. 1 ve výši 424.000 Kč jako bezdůvodné obohacení vzniklé po odstoupení od kupní smlouvy uzavřené 4. 8. 2014, pod č. 2 přihlásil pohledávku ve výši 2.176.000 Kč se stejným právním důvodem, pod č. 3 přihlásil pohledávku ve výši 68.970 Kč jako náhradu škody spočívající v nákladech právního zastoupení spojených

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková (KSPA 44 INS 7722/2013) s vymáháním pohledávek, žalobce připojil k přihlášce pohledávky kopii kupní smlouvy s podpisy účastníků ověřenými dne 20. 8. 2014, podle protokolu z přezkumného jednání z 15. 10. 2015 žalovaní popřeli pohledávku č. 1 žalobce ve výši 424.000 Kč co do pravosti z důvodu nezákonného odstoupení od smlouvy, popření z téhož důvodu je vyznačeno též na seznamu přihlášených pohledávek, podle kupní smlouvy ze 4. 8. 2014 prodali žalovaní žalobci jako kupujícímu budovu čp. 54, objekt bydlení na pozemku st.p. č. 59, pozemek st.p. č. 59 a pozemkovou parcelu č. 2/6, zahrada, v k. ú. Veselí u Přelouče, obec Veselí, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen nemovité věci) za kupní cenu 2.600.000 Kč, podle čl. III. bod 2 kupní smlouvy měla být část kupní ceny ve výši 2.176.000 Kč vyrovnána z hypotečního úvěru poskytnutého bankou UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (dále jen úvěrující banka) postupně ve čtyřech platbách s poslední platbou splatnou do 10. 8. 2014, podle čl. III. bod 1 byla částka 424.000 Kč žalovaným uhrazena v hotovosti ve výši 200.000 Kč dne 27. 6. 2014 a ve výši 224.000 Kč dne 4. 7. 2014 před datem podpisu kupní smlouvy, převzetí hotovosti strany potvrdily svými podpisy, podle čl. III. poslední věta smluvní strany mohly odstoupit od kupní smlouvy, nebude-li kupní cena v termínu uhrazena, podle článku IV. nevázly na nemovitých věcech žádné právní ani jiné vady, věcná břemena nebo práva třetích osob, podle čl. VI. po zaplacení kupní ceny měl být společně s návrhem na vklad vlastnického práva podán i návrh na vklad zástavního práva ve prospěch úvěrující banky, podle čl. VII. bod 2 písm. c) si strany byly povinny v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit vše, co podle smlouvy od druhé strany získaly, včetně prokazatelně vynaložených nákladů, podle čl. VIII. měl žalobce uhradit poplatek za vklad do katastru nemovitostí, žalovaní měl uhradit daň z převodu nemovitostí (dále jen kupní smlouva), z dalšího vyhotovení kupní smlouvy soud zjistil, že pravost podpisů žalobce a žalovaných byla ověřena 20. 8. 2014 s tím, že žalobce a 1. žalovaný smlouvu podepsali před subjektem ověřujícím pravost podpisu a 2. žalovaná téhož dne uznala svůj podpis na listině za vlastní, dnem 25. 8. 2015 je datováno právní jednání-odstoupení od kupní smlouvy adresované 1. žalovanému, neboť žalobce kupní cenu za nemovité věci v plné výši zaplatil, avšak dosud k nim nenabyl vlastnické právo, dále byl zjištěn úpadek žalovaných, povoleno oddlužení a nemovité věci byly zatíženy exekučním a insolvenčním řízením, zároveň žalované vyzval k vrácení kupní ceny, podle smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 2158078 ze 4. 8. 2014 se úvěrující banka zavázala poskytnout žalobci hypoteční úvěr v celkové výši 2.241.280 Kč na financování úhrady jednorázově placeného úvěrového pojištění ve výši 65.280 Kč a na financování koupě nemovitých věcí ve výši 2.176.000 Kč, podle čl. IV. bod 1 písm. f) byl žalobce oprávněn čerpat úvěr kromě jiného po předložení platně uzavřené kupní smlouvy vztahující se k předmětu financování, podle čl. X. bod 9 se žalobce zavázal úvěrující bance předložit do 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy výpis z katastru nemovitostí k doložení převodu vlastnického práva k předmětu financování, podle čl. III. se čerpání úvěru uskutečnilo podle dokladů předaných žalobcem spolu s jeho příkazem k čerpání úvěru, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. ZS 2158078/01 ze 4. 8. 2014 se žalovaní jako zástavci a žalobce jako dlužník zavázali přenechat

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková (KSPA 44 INS 11971/2015) úvěrující bance nemovité věci do zástavy k zajištění dluhů žalobce ve výši 2.241.280 Kč a příslušenství, podle informace s platností ke 30. 10. 2015 je pozemek č.st. 59 v obci Veselí, k.ú. Veselí u Přelouče ve společném jmění manželů-žalovaných, vlastnické právo je omezeno exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zahájením exekuce k tíži 1.žalovaného, vyznačen zákaz zcizení nebo zatížení, vyznačeno zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu a zástavní právo smluvní, podle informace s platností ke 30. 10. 2015 je pozemek p.č. 2/6 v obci Veselí, k.ú. Veselí u Přelouče ve společném jmění manželů-žalovaných, vlastnické právo je omezeno exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zahájením exekuce k tíži 1.žalovaného, vyznačen zákaz zcizení nebo zatížení, vyznačeno zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu a zástavní právo smluvní, podle zprávy z 12. 10. 2017 Česká pošta, s.p. ověřovala dne 20. 8. 2014 podpis na listině kupní smlouva pro Michala anonymizovano , Libora Jadrného a Pavlu anonymizovano pouze na jednom vyhotovení kupní smlouvy, ke zprávě připojila kopie příslušných zápisů v ověřovací knize, z ověřovací knihy České pošty, s.p. pod pořadovým č. 141 dne 20. 8. 2014 podepsal kupní smlouvu Michal anonymizovano , pod pořadovým č. 142 téhož dne podepsal kupní smlouvu Libor Jadrný a pod pořadovým č. 143 smlouvu podepsala Pavla anonymizovano , údaje o uhrazení správního poplatku byly evidovány pod č. 48318, 48319 a 48320.

8. Soud provedl důkaz listinou označenou jako nájemní smlouva, kde jako pronajímatel je uveden žalobce a nájemcem 2. žalovaná s předmětem nájmu-budova na pozemku p.č. 59 v obci Veselí a k.ú. Veselí u Přelouče, uzavření nájemní smlouvy není prokázáno, text neobsahuje datum ani podpisy účastníků smlouvy, soud proto k této listině dále nepřihlížel a nehodnotil ji. Soud provedl i důkaz elektronickou korespondencí mezi 1. žalovaným a žalobcem ze dne 6. 7. 2014, účastníci si mezi sebou tykají, korespondence je o smlouvě nájemní a smlouvě o smlouvě budoucí. Dále byl proveden důkaz výpisem z účtu č. 11304529012/3030 u banky AirBank, majitelem účtu je Naděžda anonymizovano , vyznačeno 9 odchozích plateb od 28. 8. 2014 do 21. 5. 2015 ve prospěch UniCredit Hypo. Majitelka účtu není účastníkem řízení, placení nájemného nebylo předmětem řízení, ani k tomuto důkazu soud nepřihlížel a nehodnotil ho.

9. Dne 14. 12. 2017 byla soudu doručena elektronická zpráva s návrhem 1. žalovaného, aby soud vyžádal od úvěrující banky kupní smlouvu k hypoteční smlouvě ze dne 4. 8. 2014. Vzhledem k tomu, že návrh na provedení důkazu byl soudu doručen po uplynutí lhůty 30 dnů poskytnuté žalovaným na jednání 29. 8. 2017, návrh byl podán opožděně, soud proto k němu nepřihlížel a důkaz neprovedl.

10. Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že 7. 5. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení s žalovanými jako dlužníky, 7. 8. 2015 byl zjištěn jejich úpadek a povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalobce přihláškou evidovanou pod č. P18 přihlásil do řízení tři pohledávky, z nich pod č. 1 pohledávku ve výši 424.000 Kč jako bezdůvodné obohacení vzniklé na straně žalovaných v důsledku odstoupení od kupní smlouvy, podle které měli žalovaní prodat žalobci nemovité věci. Žalobce jako kupující a žalovaní jako prodávající uzavřeli kupní smlouvu 4. 8. 2014, podpisy byly ověřeny 20. 8. 2014 a žalovaní se zavázali převést vlastnické právo k nemovitým věcem na žalobce za kupní cenu 2.600.000 Kč, z ní část 424.000 Kč byla zaplacena před podpisem kupní smlouvy a ve zbytku měla být zaplacena z hypotečního úvěru poskytnutého žalobci úvěrující bankou do 10. 8. 2014. Smluvní strany měly právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud nebude

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková (KSPA 44 INS 7722/2013) kupní cena ve sjednaném termínu zaplacena. Po zaplacení kupní ceny měl být podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zároveň i návrh na vklad zástavního práva ve prospěch úvěrující banky, aniž by účastníci výslovně sjednali, která strana návrhy katastrálnímu úřadu podá. Ujednáno bylo, že žalobce zaplatí poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, žalovaní měli zaplatit daň z převodu nemovitostí. Pokud by bylo odstoupeno od kupní smlouvy, strany si byly povinny vrátit vše, co podle kupní smlouvy od druhé strany získaly. Dále má soud za prokázané, že k 30. 10. 2015 byly pozemky stále zapsány v katastru nemovitostí ve společném jmění manželů žalovaných. Dne 4. 8. 2014 uzavřel žalobce s úvěrující bankou smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 2.241.280 Kč, z toho ve výši 2.176.000 Kč byl úvěr poskytnut na financování koupě nemovitých věcí. Žalobce byl podle smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru povinen předložit úvěrující bance kupní smlouvu vztahující se k předmětu financování před čerpáním úvěru a poté do 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy měl předložit výpis z katastru nemovitostí jako důkaz o tom, že je vlastníkem nemovitých věcí. Téhož dne 4. 8. 2014 uzavřel žalobce jako dlužník a žalovaní jako zástavci s úvěrující bankou smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem. Jak vyplývá ze dvou informací o pozemku s platností k 30. 10. 2015, k tomuto dni bylo vyznačeno omezení vlastnického právo exekučním příkazem k prodeji nemovitostí, zahájením exekuce k tíži 1. žalovaného, zákazem zcizení nebo zatížení, vyznačeno zástavní právo exekutorské a zástavní právo smluvní. Podáním z 25. 8. 2015 žalobce odstoupil od kupní smlouvy, neboť se nestal vlastníkem nemovitých věci, ačkoliv zaplatil kupní cenu, a dále odkázal na zjištění úpadku žalovaných, na povolení oddlužení a omezení vlastnického práva. Zdůraznil, že odstoupením od smlouvy se závazek od počátku zrušuje a žalobce má právo na vrácení kupní ceny. Dále má soud za prokázané, že kupní smlouva byla vyhotovena s ověřenými podpisy pouze v jednom paré. Podle jejího obsahu nebylo zřejmé a jednoznačně určené, kdo z jejích účastníků má podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, lze pouze dovodit, že tento návrh měl podat žalobce, neboť kupní smlouva obsahuje ujednání o tom, že žalobce zaplatí poplatek za vklad vlastnického práva. Jak však vyšlo v řízení najevo na jednání 29. 8. 2017, kupní smlouvu v prvopisu s ověřenými podpisy měla k dispozici strana žalovaná. Žalobce získal po jednání se žalovanými kopii této smlouvy poté, kdy obdržel od úvěrující banky zprávu o jejím plánovém odstoupení od smlouvy o hypotečním úvěru.

11. Podle ust. § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

12. Podle ust. § 2993 občanského zákoníku plnila-li strana, aniž to byl platný závazek, má právo na vrácení toho, co plnila. Plnily-li obě strany, může každá strana požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala; právo druhé strany namítnout vzájemné plnění tím není dotčeno. To platí i v případě, byl-li závazek zrušen.

13. Podle ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku poruší-li strana smlouvy podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

14. Podle ust. § 13 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí je účastníkem řízení o povolení vkladu ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková (KSPA 44 INS 11971/2015) 15. Žalobce přihlásil pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení na straně žalovaných, ke kterému došlo poté, kdy odstoupil od kupní smlouvy. V řízení se domáhal určení pohledávky ve výši 424 000 Kč jako části kupní ceny, jejíž převzetí před uzavřením kupní smlouvy žalovaní potvrdili. Žalovaní pohledávku popřeli jen z toho důvodu, že odstoupení od smlouvy je nezákonné. V kupní smlouvě účastníci nedohodli, který z nich podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. I když ze smlouvy vyplývá, že správní poplatek za vklad vlastnického práva měl zaplatit žalobce, nelze z toho podle názoru soudu jednoznačně dovozovat, že to byl právě on, kdo měl jako účastník řízení podat návrh na vklad. Zákon o katastru nemovitostí neuvádí, zda prodávající nebo naopak kupující má návrh na vklad podat. V řízení bylo prokázáno, že účastníci podepsali s ověřenými podpisy pouze jedno vyhotovení kupní smlouvy. Tuto kupní smlouvu měli v držení žalovaní. Rozhodující pro řízení je podle názoru soudu skutečnost, že žalobce nebyl do dne zahájení insolvenčního řízení vlastníkem nemovitých věcí, což má soud za prokázané z informací o pozemcích. Dále na těchto pozemcích vázlo především exekutorské zástavní právo a byla zahájena exekuce k tíži 1. žalovaného. Právo odstoupit od kupní smlouvy bylo sjednáno, jen pokud by kupní cena nebyla včas zaplacena. Soud dospěl k závěru, že žalovaní porušili svou povinnost převést na žalobce vlastnické právo k nemovitým věcem. Podle názoru soudu se jedná o podstatné porušení povinností, neboť žalovaní museli vědět, že by žalobce kupní smlouvu neuzavřel, pokud by předvídal, že na něj žalovaní vlastnické právo nepřevedou. Soud proto dospěl k závěru, že žalobce měl právo od kupní smlouvy pro závažné porušení povinnosti na straně žalovaných odstoupit. Žalovaní ani v popěrném úkonu, ani v incidenčním řízení netvrdili, že by jim žalobce kupní cenu nezaplatil. Kupní cenu tedy obdrželi a zároveň zůstali vlastníky nemovitých věcí. Popření pohledávky žalovanými z toho důvodu, že žalobce neplatně odstoupil od kupní smlouvy, není v souladu s právem.

16. Protože podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se závazek odstoupením od smlouvy od počátku ruší, na straně žalovaných vznikla povinnosti vydat žalobci kupní cenu. Dílčí část kupní ceny 424.000 Kč žalobce žalovaným zaplatil před podpisem kupní smlouvy. Žalobce nenabyl vlastnické právo k nemovitým věcem, odůvodněně odstoupil od kupní smlouvy, a tudíž mu vzniklo právo na vrácení části zaplacené kupní ceny ve výši 424.000 Kč. Kromě toho v říjnu 2014, tedy dva měsíce po podpisu kupní smlouvy (jak žalovaní uvedli), bylo zřízeno zástavní právo exekutorské, a tudíž i pro toto následné omezení byl žalobce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

17. Vzhledem k výše uvedenému soud dospěl k závěru, že žalobce měl právo od kupní smlouvy odstoupit, popěrný úkon žalovaných není po právu, a proto soud žalobě vyhověl.

18. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. a přiznal žalobci, který měl úspěch ve věci, právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce byl zastoupen advokátem, a proto mu soud přiznal náhradu za 5 úkonů právní služby po 3.100 Kč a náhradu za 5 režijních paušálů po 300 Kč podle advokátního tarifu. Dále přiznal náhradu za daň z přidané hodnoty se sazbou 21% z odměny a náhrad. Daň činí 3 570 Kč. Náhrada za zastoupení advokátem činí 20 570 Kč. Dále soud přiznal náhradu za soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Celkem činí náhrada nákladů řízení 25 570 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková (KSPA 44 INS 7722/2013) Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Pardubice 11. ledna 2018

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková