44 ICm 3920/2013
44 ICm 3920/2013-19 (KSPA 44 INS 17122/2013)ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud vHradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní J UDr. Ivanou Bulisovou vprávní věci žalobce MULTIRENT a.s., se sídlem Ptašínského 8, Brno, IČO 25304526 proti žalované Mgr. Ing. Michaele Jedličkové, se sídlem Družstevní 929, Skuteč, insolvenčnímu správci dlužníků Petra Coufala a Petry Coufalové, zastoupené Mgr.

Martinem Červinkou, advokátem vČeské Třebové, Čechova 396 o určení popřené pohledávky takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 2 žalobce ve výši 53.549,29 Kč za dlužníkem Petrem Coufalem v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 44 INS 17122/2013 je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka č. 2 žalobce ve výši 28.910,03 Kč za dlužníkem Petrou Coufalovou v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 44 INS 17122/2013 je po právu.

III. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvo dně ní:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 18.11.2013 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Petrem Coufalem vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 17122/2013 je ve výši 53.549,29 Kč po právu a zároveň je po právu i pohledávka za dlužníkem Petrou Coufalovou ve výši 28.910,03 Kč přihlášená do téhož řízení. Tvrdil, že právním důvodem pohledávek je ujednání o smluvní pokutě, která je přiměřená a uplatněná vsouladu s občanským zákoníkem S Petrem Coufalem (dále jen dlužník) uzavřeldne 2.12.2009 smlouvuo půjčce č. 0990010113 (dále jen smlouva č. 113), poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 30.000,-Kč a dlužník se zavázal ji vrátit V36 měsíčních splátkách po 1.265,-Kč. Petře Coufalové (dále jen dlužnice) poskytl půjčku ve výši 13.499,-Kč podle smlouvy o půjčce č. 0950710161 ze dne 8.12.2009 (dále jen smlouva č. 161) a dlužnice se zavázala ji vrátit ve 36 měsíčních splátkách po 532,-Kč.

(KSPA 44 INS 17122/2013)

V obou smlouvách byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se stane splatnou celá zbývající část dluhu. Zmínil, že o jeho právu bylo rozhodnuto rozhodcem, rozhodčí nález nabyl právní moci. Odkázal na rozhodnutí Nej vyššího soudu týkající se přiměřeno sti smluvní pokuty sjednané s denní sazbou a s výší odvislou na délce porušení povinnosti.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Měla za to, že smluvní pokuta je sjednaná v nepřiměřené výši, tudíž je neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Porušení stejné právní povinnosti bylo podle jejího názoru dostatečně kryto povinností hradit úroky z prodlení, proto se jedná V daném případě o zjevně nadbytečné a nemravné přezajištění pohledávky žalobce.

Dne 22.11.2013 byla soudu doručena žaloba insolvenční správkyně Mgr. Ing. Michaely Jedličkové proti žalovanému MULTIRENT a.s. o určení, že žalovaný nemá za dlužníkem vykonatelnou pohledávku ve výši 53.549,29 Kč. Téhož dne byla soudu doručena další žaloba insolvenční správkyně, kterou se domáhala určení, že žalovaný nemá za dlužnicí vykonatelnou pohledávku ve výši 28.910,03 Kč.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o tytéž účastníky a o stejnou věc, soud usnesením ze dne 19.2.2014 řízení spojil ke společnému řízení s tím, že řízení bude dále vedeno pod sp.zn. .

Přezkumné jednání se konalo 11.11.2013, žaloba žalobce MULTIRENT a.s. byla soudu doručena 18.11.2013 a žaloby insolvenční správkyně dne 22.11.2013, všechny žaloby byly podány včas.

Při jednání dne 5.6.2014 žalobce doplnil svá tvrzení tak, že smlouvy byly řádně uzavřeny, jsou pro spotřebitele srozumitelné, nemají žádné všeobecné podmínky, a protože dlužníci závazky nep lnili, pohledávky byly zesplatněny. Dlužníci nep latili své závazky asi tři roky. U dlužníka činila denní smluvní pokuta 32,-Kč, u dlužnice 18,-Kč. Popření považoval za ne správné.

Žalovaná vosobě svého zástupce naopak měla za to, že smlouvy měly obsahovat i smluvní pokutu pro věřitele, aby smlouva byla vyvážená. Podnikatelské riziko by nemělo být přenášeno na dlužníky. Prodlení s placením je kryto úroky zprodlení. Ujednání o běžící smluvní pokutě obchází zákon, zákon vylučuje sjednání smluvního úroku zprodlení, a tudíž jde o duplicitní sankci.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením ze dne 6.9.2013, č.j. KSPA 44 INS 17122/2013-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka a dlužnice, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem, řízeníbylo zahájeno doručením návrhů 19.6.2013,

-zprotokolu o přezkumném jednání ze dne 11.11.2013 soud zjistil, že žalovaná popřela pohledávku č. 2 žalobce přihlášenou za dlužníkem ve výši 53.549,29 Kč co do pravosti, nebot smluvní pokuta ve výši 0,15 % za každý den prodlení představuje 54 % ročně a prodlení dlužníka je sankcionováno i úrokem z prodlení, ujednání o smluvní pokutě považovala za nepřiměřenou podmínku podle obč. zák.,

(KSPA 44 INS 17122/2013)

žalovaná dále popřela co do pravosti pohledáVku č. 2 žalobce přihlášenou ve Výši 28.910,03 Kč za dlužnicí se stejnými důvody jako u dlužníka, tyto skutečnosti soud zjistil také ze seznamu přihlášených pohledávek, zpřihlášky pohledávky za dlužníkem soud zjistil, že žalobce pod č. 2 přihlásil pohledáVku ve Výši 53.549,29 Kč podle smlouvy č. 113 a podle rozhodčího nálezu, jednalo se o smluvní pokutu, pohledáVku přihlásil jako vykonatelnou, ze smlouvy č. 113 ze dne 2.12.2009 soud zjistil, že výše půjčky činila 30.000,-Kč s dobou splácení od 2.1.2010 do 2.12.2012 po 1.265,-Kč měsíčně, celkem 36 splátek, podle bodu 5 smlouvy č. 113 účastníci sjednali ztrátu výhody splátek vpřípadě prodlení s placením splátky V délce 30 dnů, V tom případě se zbývající část dluhu stala splatnou a byla sjednána smluvní pokuta ve Výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení, smluvní pokuta se stala splatnou k 1. dni prodlení s úhradu celé zbývající části dluhu, tedy 32. den po splatnosti splátky, s níž se dlužník dostal do prodlení, V bodě 8 smlouvy č. 113 byla sjednána rozhodčí doložka, spory měly být rozhodovány před rozhodcem j menovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., rozhodčí nález ze dne 3.11.2010, sp.zn. M 1598/2010-Va vydal JUDr. Ing. Petr Vašíček, rozhodce určený Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., tento rozhodčí nález nabylprávní moci 10.11.2010, vykonatelnosti 15.11.2010, z výpisu z účtu dlužníka u žalobce soud zjistil, že dlužník měl zaplatit 36 splátek po 1.265,-Kč měsíčně, zaplatil zcela 19 splátek, na 20. splátku zaplatil 29.4.2013 jen 29,70 Kč, z výpisu z účtu dále vyplývá výše smluvní pokuty 53.549,29 Kč, již s první sp látkou byl dlužník V prodlení 25 dnů, usnesením č.j. 5Exe 915/2011-16 nařídil Okresní soud ve Svitavách dne 29.8.2011 podle vykonatelného rozhodčího nálezu z 3.11.2010 exekuci na majetek dlužníka, zpřihlášky pohledávky žalobce za dlužnicí soud zjistil, že pod č. 2 přihlásil pohledáVku ve Výši 28.910,03 Kč podle smlouvy č. 161 ze dne 8.12.2009 a podle rozhodčího nálezu, jednalo se o smluvní pokutu a pohledáVka byla přihlášena jako vyko natelná, ze smlouvy č. 161 ze dne 8.12.2009 soud zjistil, že žalobce poskytl dlužnici půjčku 13.499,-Kč na pořízení notebooku výrobce Asus, půjčka měla být zaplacena ve 34 měsíčních splátkách po 532,-Kč od 8.1.2010 do 8.10.2012, podle bodu 6 smlouvy č. 161 účastníci sjednali ztrátu výhody splátek vpřípadě prodlení splacením splátky V délce 30 dnů, V tom případě se zbývající část dluhu stala splatnou a byla sjednána smluvní pokuta ve Výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení, smluvní pokuta se stala splatnou k 1. dni prodlení s úhradu celé zbývající části dluhu, tedy 32. den po splatnosti splátky, s níž se dlužnice dostala do prodlení, podle bodu 9 smlouvy č. 161 měly být spory rozhodovány V rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., rozhodčí nález ze dne 16.9.2010, sp.zn. M 1559/2010-Va vydal JUDr. Ing. Petr Vašíček, rozhodce určený Českou asociací pro arbitráž, s.r.o. a uložil dlužnici zaplatit žalobci žalovanou částku, rozhodčí nález nabyl právní moci 29.9.2010 a vykonatelným se stal4.10.2010, podle Výpisu z účtu měla dlužnice zaplatit 34 splátek po 532,-Kč, zaplatila Však zcela pouze 11 splátek, na 12.splátku zaplatila jen 26,90 Kč, vyčíslená smluvní pokuta činila 28.910,03 Kč, již s 1. splátkou byla dlužnice Vprodlení 57 dnů, usnesením Okresního soudu ve SVitaVách ze dne 23.3.2011, čj. 9Exe 305/2011-9 byla nařízena exekuce na majetek dlužnice ve prospěch žalobce podle vykonatelného rozhodčího nálezu J UDr. Ing. Petra Vašíčka ze dne 16.9.2010.

(KSPA 44 INS 17122/2013)

Po provedeném dokazování soud předně dospěl k závěru, že pohledáka přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení jsou nevykonatelné, nebot rozhodčí nálezy vydal rozhodce, který nebyl V rozhodčí doložce účastníky jmenovitě dohodnut, ale byl určen Českou asociací pro arbitráž, s.r.o. Nejednalo se o rozhodce určeného ad hoc vrozhodčí doložce, rozhodčí doložka je neplatná, tudíž JUDr. Ing. Petr Vašíček neměl pravomoc vrozhodčích sporech rozhodovat a rozhodčí nálezy jím vydané nemají právní účinky. Soud V té souVislosti odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 31 Cdo 958/2012 ze dne 10.7.2013 týkající se práVě povahy určení rozhodce jinou osobou než konkrétně účastníky budoucího rozhodčího řízení.

Z provedeného dokazování pak má soud za prokázané, že dne 19.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení sdlužníkem a sdlužnicí, dne 6.9.2013 byl zjištěn jejich úpadek a povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalobce přihlásil Včas pohledáka ze smluvní pokuty podle smlouvy č. 113 a smlouvy č. 161. V obou případech se jednalo o smluvní pokutu V rozsahu 0,15 % denně z nezaplacené částky. Dlužníci uzaVřeli postupně každý sám s žalobcem smlouvu o půjčce, ve které byla sjednaná smluvní pokuta ve Výši 0,15 % denně z nezaplacené částky po zesplatnění půjčky poté, kdy dlužníci neplní své závazky Včas. Soud má prokázané z Výpisu z účtu obou dlužníků, že již od počátku splácení byli Vprodlení s plněním svých povinností a splnili pouze část závazků, tj. dlužnice uhradila zcela jen 11 splátek ze sjednaných 34 splátek, dlužník uhradil zcela 19 splátek ze sjednaných 36 splátek. U dlužníka pak byla vyčíslena smluvní pokuta ve Výši 53.549,29 Kč, u dlužnice ve Výši 28.910,03 Kč. Dlužnice obdržela půjčku na zaplacení konkrétní Věci notebooku Asus, u dlužníka určení půjčky nebylo sjednáno. Žalovaná popřela pohledáka pro neplatnost dohody o smluvní pokutě, nebot se jednalo o nepřiměřené smluvní podmínky. Nepřiměřenost shledala vtom, že pro žalobce při porušení jeho povinností žádná smluvní pokuta sjednána nebyla. Smlouvy o půjčkách Však byly na druhé straně prosty Všeobecných smluvních podmínek, byly sepsány na jedné stránce tištěné sic drobným písmem, ale srozumitelně a určitě. Smlouvy o půjčkách jsou platné.

V projednávané Věci soud spojil ke společnému řízení tři řízení. Zprvu bylo zahájeno řízení o určení pohledáka zahájené žalobcem, později byla zahájena řízení žalobami insolvenční sprákaně, která tak učinila vzhledem k přihlášení pohledávek jako vykonatelných. S ohledem na ust. § 198 odst. 3 insolvenčního zákona o změně posouzení pohledávek vprůběhu incidenčního sporu (vykonatelná X nevykonatelná) pouze se změnou důkazního břemene a vzhledem k tomu, že Všechny žaloby byly podány Včas, soud řízení spojil a rozhodl Výrokem, který podle názoru soudu je V souladu se zvláštní procesní povahou tohoto řízení, tedy rozhodl jedním Výrokem obsahujícím posouzení Všech tří žalob.

Soud má za to, že žaloba o určení pohledáka, že smluvní pokuty jsou přihlášeny po právu, je důvodná. Soudu je známo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.11.2010, sp.zn. 33 Cdo 4377/2008, podle kterého smluvní pokuta ve Výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení nepřekračuje účel smluvní pokuty. Vprojednávané Věci zdejšího soudu se jednalo o ujednání o smluvní pokutě ve Výši 0,15 % denně, tedy ve Výši podstatně nižší, než o které rozhodoval Nejvyšší soud. Soud přihlédl ik zásadě vyslovené Nejvyšším soudem, že nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové Výše, pokud je důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o přiměřenou denní sazbu smluvní pokuty. Sjednání smluvní pokuty není ve spotřebitelských

UXDI'A 44 le 1 /lÁÁ/AULĎ) smlouvách vyloučeno a podle názoru soudu smluvní pokuta se sazbou 0,15 % denně je přiměřená i s přihlédnutím k tomu, že oba dlužníci byli s prodlením se zaplacením už 1. splátky. Zejména u dlužnice pak nelze uzavřít, že by postavení účastníků smlouvy č. 161 bylo nerovné, nebot žalobce poskytl dlužnici půjčku na zakoupení konkrétní Věci, a tudíž nepřipadá V úvahu, že by byl V prodlení se sp lněním svých smluvních závazků. Soud také přisvědčil žalobci V tom, že jeho smlouva o půjčce je přehledná, srozumitelná, bez zbytečných ujednání, která stěžují pochopení obsahu smlouvy. Ujednání o zesplatnění půjčky vpřípadě neplnění závazků Včas je také určité.

Soud dospěl k závěru, že smlouvy o půjčce byly uzavřeny platně, platné bylo ujednání o smluvní pokutě, smluvní pokuta se sazbou 0,15 % denně není nepřiměřená a také její sjednání nezpůsobovalo nerovnost a nevyváženost podmínek mezi účastníky citovaných smluv.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověl a určil, že pohledávka za dlužníkem ve Výši 53.549,29 Kč a pohledávka za dlužnicí ve Výši28.910,03 Kč jsou po právu.

Žalobce měl úspěch ve Věci, ale soud mu nepřiznal náhradu nákladů řízení, nebot podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, Výši nebo pořadí pohledávky nemá žádný zúčastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 12. června 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Pop ílko Vá

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.07.2014. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 02.09.2014.