44 ICm 3874/2013
Spisová značka: 44 ICm 3874/2013-38 KSUL 44 INS 25325/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Štefana anonymizovano , anonymizovano , bytem Tovární 1781/41, 400 01 Ústí nad Labem, právně zastoupen JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Profidebt, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, právně zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o určení pravosti popřené vykonatelné pohledávky ve výši 32.723,78 Kč

takto:

I. Žaloba ze dne 15.11.2013 na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 25325/2013 ve výši 32.723,78 Kč není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 15.11.2013, se žalobce Insolvency Project v.o.s., Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Štefana anonymizovano , anonymizovano , bytem Tovární 1781/41, 400 01 Ústí nad Labem, domáhal (KSUL 44 INS 25325/2013) proti žalovanému Profidebt, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 25325/2013. Pohledávka žalovaného ve výši 32.723,78 Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou č. 1. Přihláškou č. 1 žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil částku 23154,-Kč jako nedoplatek směnečné sumy ze zajišťovací směnky k dohodě o uznání dluhu č. 16133100063 ze dne 10.8.2006, která je uznáním dluhu ze smlouvy o úvěru GE Money Bank, a.s. ze dne 7.8.2001, č. úvěru 0157447468 a směnečný úrok ve výši 9.569,78 Kč. Pohledávka byla odkoupena žalovaným od GE Money bank, a.s. na základě rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.5.2005 a seznamu postupovaných pohledávek ze dne 5.5.2006.Pohledávka je vykonatelná na základě rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Evou Vaňkovou č.j. Va-PD-718/2007-6 ze dne 5.6.2007, který nabyl právní moci dne 6.6.2007.

Při přezkumném jednání konaném dne 4.11.2013 byla pohledávka žalovaného popřena v plné výši 32.723,78 Kč pro pravost.

Žalobce v žalobě uvedl, že pohledávka žalovaného byla správcem popřena co do pravosti z důvodu námitky promlčení, kdy splatnost závazku nastala dne 16.2.2007. Vzhledem k neplatnosti rozhodčí doložky (viz II. ÚS 2164/10), kdy rozhodčí nález na základě ní vydaný nemohl vyvolávat žádné právní účinky, včetně stavění promlčecí doby či založení promlčecí doby nové, došlo k promlčení pohledávky uplynutím promlčecí doby ke dni 16.2.2010. Vzhledem k akcesorické povaze příslušenství je toto promlčeno rovněž.

Podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3, v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Předmětná žaloba byla podána včas.

K žalobě se podáním ze dne 12.12.2013 vyjádřil žalovaný.

Při jednání dne 21.8.2014 byly provedeny důkazy z insolvenčního spisu včetně přihlášky č. 1.

Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 45 ICm 415/2013, 101 VSPH 402/2013-58 (KSUL 45 INS 24868/2012) Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení nevylučuje uzavírání rozhodčích smluv v právních vztazích vyplývajících ze spotřebitelských smluv. Odvolací argumentaci žalobce, v níž žalobce poukazuje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR II. ÚS 2164/10 s tvrzením, že rozhodčí smlouva je neplatná pro nevýhodná procesní pravidla popírající základní procesní principy (ústnost a dvojinstančnost řízení), odvolací soud rovněž neshledal důvodnou. Samotná absence dvojinstančnosti a ústnosti řízení nemůže s ohledem na to, že dlužník nebyl v rozhodčím řízení nečinný, ale naopak uplatněnou pohledávku bez výhrad uznal, být bez dalšího důvodem pro neplatnost sjednané rozhodčí smlouvy, neboť tyto (KSUL 44 INS 25325/2013) procesní principy jsou v některých typově jednoduchých případech překonávány i v občanském soudním řízení s ohledem na význam dalšího principu soudního řízení-jeho hospodárnosti.

Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedenému rozhodnutí Vrchního soud v Praze a zákonnému ustanovení § 199 IZ k závěru, že žaloba není důvodná.

V dané věci dlužník Štefan Steiner uzavřel bez výhrad dohodu o uznání dluhu č. 1613310063 dne 10.8.2006 a podepsal zajišťovací směnku. Před vydáním rozhodčího nálezu rozhodce vyzval žalovaného k vyjádření ve věci samé. Žalovaný tuto výzvu převzal dne 29.5.2007 a v pěti denní lhůtě se k návrhu na zahájení rozhodčího řízení nevyjádřil. Argumentace žalobce, že by rozhodčí nález měl být neplatný z formálních důvodů, tedy proto, že byla dohodnuta jednoinstančnost a písemnost řízení a že se řízení má konat v sídle rozhodců, za situace, kdy se dlužník k rozhodčímu návrhu ani nevyjádřil, je nepřiměřená. Žalobce nevznesl žádné skutkové tvrzení, že by pohledávka byla uhrazena či byla nepřiměřená, je tedy proti požadavku právní jistoty pouze z formálních důvodů napadat neplatnost vykonatelných rozhodnutí. Soud prvního stupně má za to, že by vykonatelná rozhodnutí měla být prolamována ve zcela výjimečných případech.

Dále má soud za to, že námitka promlčení je právním posouzením, a tudíž insolvenční správce není oprávněn dle ust. § 199 IZ vykonatelnou pohledávku pouze z důvodu promlčení popřít.

S ohledem na výše uvedené soud v bodě I. výroku tohoto rozsudku žalobu na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 25325/2013 ve výši 32.723,78 Kč není po právu, zamítl.

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. tedy podle výsledku řízení má právo na náhradu nákladů řízení žalovaný. Podle speciálního ustanovení v § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, proto soud náhradu nákladů řízení žalovanému nepřiznal, navíc se jí žalovaný výslovně vzdal. Žalovaný se vzdal práva na odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 21. srpna 2014 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová