44 ICm 3807/2016
Č. j.: 44 ICm 3807/2016-102 (KSPA 44 INS 14561/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce: Tessile ditta services, a. s., se sídlem Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, IČO 28329082, zastoupeného Mgr. Petrem Olejárem, advokátem v Praze 3- Žižkov, Táboritská 23/1000 proti žalované: Ing. Jana Vodrážková, se sídlem Novoměstská 960, Chrudim, insolvenční správce dlužníka Jiřího Skaly, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebová, Čechova 396 o určení pořadí přihlášených pohledávek

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávky žalobce za dlužníkem Jiřím Skalou, s nímž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 44 INS 14561/2015, v celkové výši 29.628,52 Kč z titulu porušení smluv o přepravě osob ze dne 7.7.2008, 2.8.2010, 15.1.2009 a 16.7.2008 jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované k rukám jejího zástupce Mgr. Martina Červinky, advokáta v České Třebové, Čechova 396 na náhradu nákladů řízení 14 038,40 Kč do tří dnů právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 18.10.2016 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávky vzniklé z porušení smluv o přepravě osob v celkové výši 29.628,52 Kč za Jiřím Skalou (dále jen dlužník) přihlášené do insolvenčního řízení pod sp. zn. KSPA 44 INS 14561/2015 jsou pohledávkami za majetkovou podstatou. Tvrdil, že se jedná o přirážky k jízdnému a příslušenství, přirážky k jízdnému jsou smluvními sankcemi plynoucími ze smluv o přepravě osob, které dlužník uzavřel s právním předchůdcem žalobce, postupitelem pohledávek. V doplnění žaloby upřesnil, že se jedná o čtyři samostatné pohledávky. Jistinu 1.pohledávky tvoří dlužné jízdné a přirážka celkem 968 Kč, neboť dlužník 7.7.2008 uzavřel smlouvu o přepravě osob linkou C metra a neuhradil stanovené jízdné. Dále žádá i příslušenství pohledávky. Pohledávku č. 2 tvoří na jistině 950 Kč jako přirážka k jízdnému a isir.justi ce.cz (KSPA 44 INS 14561/2015) dále příslušenství, neboť dlužník 2.8.2010 cestoval linkou A metra, uzavřel smlouvu o přepravě osob a neuhradil stanovené jízdné. Pohledávka č. 3 je tvořena jistinou ve výši 950 Kč jako přirážkou a dále příslušenstvím, neboť dlužník 15.1.2009 cestoval linkou C metra, uzavřel smlouvu o přepravě osob a neuhradil stanovené jízdné. Pohledávka č. 4 je tvořena jistinou 950 Kč jako přirážkou a dále příslušenstvím, neboť dlužník 16.7.2008 cestoval linkou A metra, uzavřel smlouvu o přepravě osob a rovněž neuhradil jízdné. O nezaplacení jízdného byly vyhotoveny zápisy o přepravní kontrole a poté nároky uplatněny u soudu, byly vydány rozsudky nebo elektronické platební rozkazy, které nabyly právní moci.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout, neboť se nejedná o pohledávky za majetkovou podstatou, navíc pohledávka přihlášená pod č. 1 ve výši 10.462,67 Kč byla částečně na přezkumném jednání přezkoumána, o pořadí části této pohledávky bylo rozhodnuto. Ostatní pohledávky jsou vyloučeny z uspokojení, jedná se o pohledávky veřejnoprávního charakteru, založené na právní úpravě zákona o silniční dopravě, popřípadě zákona o drahách. Nejedná se o povinnosti smluvní, nejedná se o pohledávky za majetkovou podstatou podle § 168 a § 169 insolvenčního zákona.

Usnesením z 13.10.2016, č. j. KSPA 44 INS 14561/2015-B-14/1 soud uložil žalobci podat do 30 dnů ode dne doručení usnesení žalobu na určení pořadí pohledávky P10/1 v částce 1.473,75 Kč, celé pohledávky P10/2, celé pohledávky P10/3 a celé pohledávky P10/4, a to na návrh žalované z 12.10.2015. Usnesení bylo žalobci doručeno 17.10.2016, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 18.10.2016, žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením z 3.8.2015, č. j. KSPA 44 INS 14561/2015-9/1 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalovanou ustanovil insolvenčním správcem, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna 3.6.2015, -z přihlášky pohledávky evidované pod č. P10 soud zjistil, že žalobce přihlásil pod č. 1 pohledávku ve výši jistiny 968 Kč, dále příslušenství 9.494,67 Kč podle smlouvy o přepravě osob ze 7.7.2008, ve výši 7.961,67 Kč jako vykonatelnou, nárok přiznán rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích z 28.2.2011 a byla nařízena exekuce, pohledávka přihlášena celkem ve výši 10.462,67 Kč, pod č. 2 přihlásil pohledávku ve výši jistiny 950 Kč a příslušenství 2.585,30 Kč z porušení smlouvy o přepravě osob z 2.8.2010, vykonatelná v celé přihlášené výši 3.535,30 Kč, nárok přiznán rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 z 9.11.2012, jako pohledávku č. 3 přihlásil jistinu ve výši 950 Kč a příslušenství 6.840,32 Kč z porušení smlouvy o přepravě osob z 15.1.2009, vykonatelná v celkové výši 7.790,32 Kč podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Pardubicích z 11.12.2009, jako pohledávku č. 4 přihlásil jistinu 950 Kč a příslušenství 6.897,23 Kč z porušení smlouvy o přepravě osob z 16.7.2008, vykonatelnou v celé výši 7.840,23 Kč podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Pardubicích z 5.8.2009, -podle protokolu o přezkumném jednání z 19.10.2015 žalobce přihlásil do řízení čtyři pohledávky, z toho pohledávka č. 1 přihlášená ve výši 10.462,67 Kč byla přezkoumána ve výši 8.988,92 Kč, z toho žalovaná popřela pohledávku co do pravosti a výše 8.661 Kč a nepopřela pohledávku 327,92 Kč, co do 1.473,75 Kč nebyla pohledávka č. 1 přezkoumána, neboť žalovaná měla za to, že je vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení, rovněž tak pohledávky č. 2 ve výši 3.535,30 (KSPA 44 INS 14561/2015)

Kč, č. 3 ve výši 7.790,32 Kč a č. 4 ve výši 7.840,23 Kč nebyly přezkoumány, podle názoru žalované se také jednalo o pohledávky vyloučené z uspokojení podle § 170 písm. d) insolvenčního zákona, neboť šlo o mimosmluvní sankce, což uvedla v písemné podání z 12.10.2015, -podle seznamu přihlášených pohledávek byla pod č. P 10.1 přezkoumána pohledávka ve výši 8.988,92 Kč z porušení smlouvy o přepravě osob ze dne 7.7.2008, popřena co do pravosti a výše 8.661 Kč, a to ve výši 6.120 Kč v rozsahu nákladů právního zastoupení, ve výši 2.541 Kč jako nevykonatelná pohledávka představující náklady oprávněného v exekuci, které nebyly účelně vynaloženy, -podle zápisu o provedené přepravní kontrole č. 00112730 z 16.7.2008 se dlužník prokázal neplatným jízdním dokladem v tarifním pásmu na lince A metra, zápis o kontrole převzal, podepsal, svědky neuvedl, -podle zápisu o provedené přepravní kontrole č. 00117186 ze 7.7.2008 se dlužník na lince metra C neprokázal jízdním dokladem, zápis převzal, podepsal, žádného svědka neuvedl, -podle zápisu o provedené přepravní kontrole č. 00195228 z 15.1.2009 na lince metra C se dlužník na výzvu neprokázal jízdním dokladem, zápis si převzal, podepsal, svědka neuvedl, -podle zápisu o provedené přepravní kontrole č. 00469754 z 2.8.2010 na lince metra A se dlužník na výzvu neprokázal jízdním dokladem, zápis si převzal, podepsal, svědka neuvedl, -rozsudkem z 28.2.2011, č. j. 108 EC 81/2009-31 Okresní soud v Pardubicích uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 968 Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení, a to ve vztahu k jízdě 7.7.2008 veřejným dopravním prostředkem v Praze, kdy se dlužník nevykázal označenou jízdenkou, nezaplatil jízdné, rozsudek nabyl právní moci 11.4.2011, -rozsudkem z 9.11.2012, č. j. 24 EC 416/2011-20 Obvodní soud pro Prahu 2 uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 950 Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení 2.220 Kč, neboť se dlužník při kontrole neprokázal platnou jízdenkou, soud přiznal náhradu nákladů pouze ve výši 2.220 Kč a odkázal na nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 3923/2011, rozsudek nabyl právní moci 26.11.2012, -elektronickým platebním rozkazem z 11.12.2009, č. j. 110 EC 112/2009-6 Okresní soud v Pardubicích uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 950 Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení 6.369 Kč, rozhodnutí nabylo právní moci 13.5.2010, -elektronickým platebním rozkazem z 5.8.2009, č. j. 108 EC 83/2009-6 Okresní soud v Pardubicích uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 950 Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení 6.369 Kč, -podle smluvních přepravních podmínek Dopravního podniku hl. města Prahy v provozu metra, tramvaje, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy platných od 28.9.2001 ve znění dodatků, a to podle článku 8 bod 4 platí, že cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem o zaplacení přepravného, zaplatí jízdné a přirážku 950 Kč, což vyplývá i ze smluvních přepravních podmínek v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy platných od 1.1.2008, -ze smluvních přepravních podmínek Pražské integrované dopravy pro metro, tramvaje, lanovou dráhu, autobusy a plavidla platných od 14.12.2008, a to podle článku 8 bod 4 vyplývá, že cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku 1.500 Kč, (KSPA 44 INS 14561/2015)

-podle tarifu Pražské integrované dopravy platného od 1.8.2008, a to podle článku XI. bod 6 cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku 950 Kč.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že usnesením z 3.8.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno 3.6.2015. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky evidovanou pod číslem P10 čtyři pohledávky se stejným základem z porušení smluv o přepravě osob při jízdě linkami A a C metra v Praze. Pod č.1 přihlásil pohledávku ve výši jistiny 968 Kč podle porušení smlouvy o přepravě osob ze 7.7.2008 a tato pohledávka s příslušenstvím byla přiznána pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 28.2.2011, co do výše 7.921,67 Kč se jednalo o pohledávku vykonatelnou, ve zbytku pak o pohledávku nevykonatelnou. Dále přihlásil pod č. 2 pohledávku ve výši jistiny 950 Kč s příslušenstvím 2.585,30 Kč, celkem 3.535,30 Kč jako vykonatelnou podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 z 9.11.2012 pro porušení smlouvy o přepravě osob. Rovněž pohledávku č. 3 ve výši jistiny 950 Kč a příslušenství 6.840,32 Kč za porušení smlouvy o přepravě osob z 15.1.2009 přihlásil v celé výši 7.790,32 Kč jako vykonatelnou podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Pardubicích z 11.12.2009. Také pohledávka č. 4 ve výši jistiny 950 Kč a příslušenství 6.897,23 Kč byla přihlášena pro porušení smlouvy o přepravě osob z 16.7.2008 a do celé výše 7.840,23 Kč jako vykonatelná podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Pardubicích z 5.8.2009. Že se jednalo o porušení smluv o přepravě osob, má soud za prokázané ze zápisů o kontrole o přepravě osob z 16.7.2008, 15.1.2009, 2.8.2010 a 7.7.2008. Ve všech případech se jednalo o porušení povinnosti prokázat se platným jízdním dokladem při použití metra v Praze, tyto zápisy dlužník podepsal a převzal je. Dále má soud za prokázané z přepravních podmínek a z tarifu Pražské integrované dopravy, že v případě, kdy se cestující nemůže prokázat platným jízdním dokladem, může kontrolor uložit přirážku k jízdnému, a to ve výši 950 Kč anebo až do výše 1.500 Kč. Na přezkumném jednání byla ze čtyř přihlášených pohledávek přezkoumána pouze pohledávka č. 1, a to pouze do části 8.988,90 Kč. Žalovaná popřela pohledávku co do pravosti a výše 8.661 Kč. Nebyla přezkoumána část pohledávky č. 1 ve výši 1.473,75 Kč a celé pohledávky č. 2, č. 3 a č. 4, neboť podle názoru žalované se jedná o pohledávky vyloučené z uspokojení a na návrh žalované soud uložil žalobci usnesením ze dne 13.10.2016 podat žalobu na určení pořadí těchto pohledávek.

Podle ust. § 170 písm. d) insolvenčního zákona se v insolvenčním řízení neuspokojí žádným ze způsobu řešení úpadku mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku a podle ust. § 170 písm. e) insolvenčního zákona se neuspokojí ani smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,

Ustanovení § 168 insolvenčního zákona upravuje pohledávky za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria nebo po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 169 odst. 1 insolvenčního zákona jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak, (KSPA 44 INS 14561/2015) b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, c) pohledávky státu-Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů, d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.

Po právní stránce soud posoudil věc takto:

Předně se žalobce domáhá žalobou na určení pořadí pohledávek i určení celé pohledávky č. 1 ve výši 10.462,67 Kč, ačkoliv tato pohledávka byla na přezkumném jednání co do výše 8.988,90 Kč přezkoumána. Soud tak dospívá k závěru, že o této pohledávce ve výši 8.988,90 Kč bylo již rozhodnuto, do části byla pohledávka zjištěna, v části byla pohledávka popřena. Na místě je tudíž žádat o určení pohledávky č. 1 jen co do výše 1 473,75 Kč. V usnesení z 13.10.2016 soud uložil žalobci, aby podal žalobu na určení pořadí pohledávky č. 1 pouze ve výši 1.473,75 Kč. Pokud tedy žalobce žádá určit pořadí pohledávky č. 1 i v rozsahu, ve kterém byla přezkoumána, pak v rozsahu přezkoumané části 8.988,90 Kč nezbývá, než žalobu zamítnout. U pohledávky č. 1 do části 1 473,75 Kč, č. 2, č. 3 a č. 4 v celých přihlášených částkách má soud za to, že se nejedná o pohledávky za majetkovou podstatou. V projednávané věci vznikly pohledávky před zahájením insolvenčního řízení (před 3.6.2015). Pohledávky za majetkovou podstatou jsou pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po zjištění úpadku. Co je pohledávka za majetkovou podstatou, stanoví § 168 insolvenčního zákona. Nejedná se ani o pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, jak vyplývá z ust. § 169 insolvenčního zákona. S odkazem na tvrzený a prokázaný právní důvod vzniku pohledávek (z porušení smluv o přepravě osob v městské hromadné dopravě) je nelze podřadit ani pod ustanovení §168, ani § 169 insolvenčního zákona.

Soud proto dospěl k závěru, že žaloba na určení, že se jedná o pohledávky za majetkovou podstatou, není důvodná, a proto žalobu v celém rozsahu zamítl.

O náhradě nákladů soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř.. Žalovaná měla plný úspěch ve věci a byla zastoupena advokátem. Soud jí proto přiznal náhradu za tři úkony právní služby po 3.100 Kč a náhradu za tři režijní paušály po 300 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Dále přiznal náhradu za jízdné vozem Citroen, reg, zn. 5E6 7181 z České Třebové do Pardubic a zpět při překonání vzdálenosti 142 km, při průměrné spotřebě 5,9 l /100km pohonných hmot benzin Natural 95. Náhrada za jízdné činí 802 Kč. Dále soud přiznal náhradu za promeškaný čas za 6 půlhodin po 100 Kč podle advokátního tarifu ve výši 600 Kč. Celkem činí náhrada 11 602 Kč. Zástupce žalované je plátcem DPH, soud proto přiznal i náhradu této daně se sazbou 21% z odměny a náhrad. Daň činí 2 436,40 Kč. Celkem činí náhrada nákladů řízení 14 038,40 Kč. (KSPA 44 INS 14561/2015)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 30. listopadu 2017

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vinšová, DiS.