44 ICm 3678/2012
(44 ICm 3678/2012-45) KSPA 44 INs 24118/2011-P12-4/celk. 4ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní Věci žalobce Šestý uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, IČO 24213276, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem vPraze 1, Týn 1049/3 proti žalované Mgr. Ing. Michaele Jedličkové, se sídlem Skuteč, Družstevní 929, insolvenčního správce dlužníka Hany Prudičové, bytem Běstovice, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebové, Čechova 396 o určení pravosti pohledávky takto: I. Řízení se zastavuje co do určení, že pohledávka žalobce je po právu do Výše 428.179,16 Kč. II. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená pod č. P12 za dlužníkem Hanou

Prudičovou, bytem Běstovice 111 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích pod sp.zn. KSPA 44 INS 24118/2011 je po právu ve Výši 207.641,90 Kč.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému krukám jeho zástupce Mgr. Martina Cervinky, advokáta V Ceské Třebové, Cechova 396 na náhradu nákladů řízení 3 106,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 12.12.2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 24118/2011 s Hanou Prudičovou (dále jen dlužník) pohledávku ve Výši 635.821,06 Kč, která platně vznikla a je Vpřihlášené Výši po právu. Tvrdil, že při přezkumném jednání žalovaná popřela pohledávku ve Výši 207.641,9O Kč, tedy náklady právního zastoupení a rozdíl mezi zákonným úrokem z prodlení a úrokem z prodlení sjednaným mezi žalobcem a dlužníkem. Měl za to, že žalovaná nesprávně posoudila pohledávku jako nevykonatelnou, nebot pohledávka byla přiznána platebním rozkazem

KSPA 44 INS 24118/2011-P12-4

Okresního soudu V Ústí nad Orlicí a bylo zahájeno i exekuční řízení. Trval na tom, že úroky z prodlení byly sjednány po právu, nebot v projednávané Věci se nej ednalo o spotřebitelskou smlouvu, dlužník uzavřel smlouvu o úvěru jako podnikatel a uvedl také své identifikační číslo. Pohledávka z náhrady nákladů řízení byla popřena do Výše 5 1 .5 62,70 Kč, náhrada byla přiznána pravomocným soudním rozhodnutím ve sporném řízení. V žádném případě se nej ednalo o bagatelní pohledávku, řízení se vedlo o zaplacení 271.318,-Kč.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout, měla totiž za to, že popření je správné, nebot dlužník uvedl na smlouvě údaj o zaměstnání, rodné číslo a trvalé bydliště. I když bylo uvedeno i identifikační číslo, neznamená to, že se uzavírala smlouva v rámci jeho podnikatelské činnosti. Zastávala názor, že měla právo popřít pohledávku přiznanou vykonatelným rozhodnutím, nebot dlužník byl v nalézacím řízení nečinný.

Zalobce vreplice trval na svém názoru vysloveném již vžalobě, nejednalo se o bagatelní spor, právní zastoupení bylo V nalézacím řízení důvodné.

Podáním doručeným soudu 4.12.2013 vzal žalobce žalobu zpět co do určení pohledávky ve Výši 428.179,16 Kč, nebot vtéto Výši byla pohledávka při přezkumném jednání žalovanou uznána, v této Výši je pohledávka zjištěna. Na určení pohledávky 207.641,90 Kč nadále trval. Vzhledem ke zpětvzetí žaloby co do části soud usnesením řízení zastavil podle ust. § 96 odst. 1 a 4 o.s.ř.

Řízení bylo dále vedeno o určení, že pohledávka je po právu ve Výši 207 .641,90 Kč.

Žaloba byla doručena zdejšímu soudu 12.12.2012, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 27.11.2012, žaloba byla podána včas.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením č.j. KSPA 44 INS 24118/2011-A-16 ze dne 20.8.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno 22.12.2011,

-podle přihlášky pohledávky přihlásil právní předchůdce žalobce společnost CASH COLLECTORS CZ, a.s. pohledávku ve Výši jistiny 271.318,-Kč podle úvěrové smlouvy z 13.9.2005 a příslušenství ve Výši 364.503,06 Kč, z toho úrok z prodlení činil 270.318,-Kč a náklady nalézacího soudního řízení 62.422,70 Kč, pohledávku přihlásil jako vykonatelnou podle platebního rozkazu,

-usnesením z 3.12.2012 soud rozhodl o vstupu účastníka Šestý uzavřený investiční fond, a.s. do insolvenčního řízení na místo dosavadního věřitele CASH COLLECTORS CZ, a.s., rozhodnutí nabylo právní moci 4.12.2012,

-podle smlouvy mezi věřitelem SANTANDER CONSUMER č. 54004314 uzavřené 13.9.2005 s dlužníkem se věřitel zavázal poskytnout úvěr ve Výši 200.000,-Kč splatný V 60 měsíčních splátkách po 5.106,-Kč s první splátkou 14.10.2005, vúvěrové smlouvě bylo uvedeno identifikační číslo dlužníka s označením zaměstnání jako osoba samostatně výdělečně činná s tím, že byla vyplněna rubrika základ daně, kterou měl vyplnit pouze podnikatel,

-zplatebního rozkazu Okresního soudu VÚstí nad Orlicí z 27.6.2008, č.j. 30Ro 667/2008-27 soud zjistil, že dlužníkovi bylo uloženo zaplatit společnosti European Collectors, a.s. částku 271.318,-Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení ve Výši 62.422,70 Kč, ztoho 51562,70 Kč na náklady zastoupení a 10 860,-Kč za soudní poplatek, platební rozkaz nabyl právní moci a vykonatelnosti 22.7.2008,

KSPA 44 INS 24118/2011-P12-4 obchodní Íirma European Collectors, a.s. byla předchozí obchodní Íirmou původního věřitele CASH COLLECTORS CZ, a.s.,

-z usnesení č.j. 0 Nc 8360/2008-7 Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 10.9.2008 soud zjistil, že soud nařídil exekuci na majetek povinného-dlužníka k uspokojení pohledávek oprávněného European Collectors, a.s.,

-při přezkumném jednání 4.10.2012 žalovaná uznala pohledávku žalobce ve Výši 428.179,16 Kč a popřela ji ve Výši 207.641,90 Kč, a to V rozsahu nákladů právního zastoupení, které podle jejího názoru nebyly účelně vynaloženy, dále popřela rozdíl mezi zákonným a smluvním úrokem z prodlení a zařadila pohledávku jako nevykonatelnou, nebot vykonatelnost nebyla prokázána řádným způsobem, tyto skutečnosti soud zjistil z protokolu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek,

-z živnostenského listu z 26.3.1996 vydaného Městským úřadem Choceň soud zjistil, že dlužník byl živnostníkem s předmětem podnikání zprostředkování, živnostenský list byl vydán na dobu neurčitou.

V průběhu řízení žalovaná navrhla důkaz spisem Okresního soudu V Ústí nad Orlicí ke zjištění, zda se nalézací soud V řízení o zaplacení zabýval nárokem na úroky z prodlení v případě spotřebitelské smlouvy a zda zástupce tehdejšího žalobce v řízení o zaplacení nebyl personálně propojen se žalobcem. Soud tento důkaz neprovedl, nebot provedení důkazu hodnotil jako nadbytečné, žalobce předložil platební rozkaz s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti, byt se tak stalo V průběhu incidenčního řízení, a soud dospěl k závěru, že by ze spisu nezjistil nic, co mělo zásadní Význam pro toto řízení.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že 22.12.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem, dne 20.8.2012 byl zjištěn úpadek, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem. Právní předchůdce žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve Výši 635.821,06 Kč podle úvěrové smlouvy z 13.9.2005. Žalovaná při přezkumném jednání popřela pohledávku ve Výši 207.641,90 Kč, a to V rozsahu přihlášených nákladů nalézacího řízení a dále v rozsahu rozdílu mezi sjednaným úrokem z prodlení a úrokem z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. V platném znění (tzv. zákonný úrok). Měla za to, že náklady řízení nejsou po právu, nebot nebyly vynaloženy účelně. Pohledávku posoudila jako nevykonatelnou. Uznala pohledávku ve Výši 428.179,16 Kč.

Soud posoudil spornou pohledávku jako vykonatelnou, nebot platební rozkaz Okresního soudu V Ústí nad Orlicí, kterým byla pohledávka přiznána, nabyl právní moci a vykonatelnosti 22.7 .2008, tedy ještě před zahájením insolvenčního řízení. Tímto rozhodnutím byla přisouzena pohledávka ve Výši 271.318,-Kč a úrok z prodlení a náklady zastoupení 5 1 .5 62,70 Kč a 10.860,-Kč jako soudní poplatek. Z uvedeného vyplývá, že se v žádném případě nemohlo jednat o bagatelní pohledávku, a tudíž zastoupení advokátem v řízení o zaplacení bylo namístě.

Podle ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správce) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Soud dále přihlédl i k rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.7.2013, sen. zn. 29 ICdo 7/2013, nebot Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není insolvenčnímu správci povoleno, aby kbťA 44 le 241 lö/ZUl 1-ť12-4 popíral pohledávku jenom z jiných právních důvodů, pokud byla přiznána rozhodnutím příslušného orgánu, nezpochybnil-li insolvenční správce skutková zjištění. I V případě platebního rozkazu se nalézací soud zabývá právním posouzením Věci, a teprve pokud dospěje k závěru, že je dán právní důvod, platební rozkaz vydá. Pokud žalovaná vznášela námitky, že nejsou po právu přiznané náklady řízení a úroky z prodlení, pak se jedná o námitky, které jsou insolvenčnímu správci zapovězeny.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud vyhověl žalobě a určil, že žalobcova pohledávka ve Výši 207.641,90 Kč je po právu.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud musel přihlédnout k zastavení řízení co do určení pohledávky ve Výši 428.179,16 Kč. Žalobce zavinil, že řízení bylo co do určení této částky zastaveno, a proto je povinen nahradit náklady řízení, které vznikly žalované dle ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. Vzhledem k tomu měl každý z účastníků částečný úspěch ve Věci. Žalovaná měla 67 % úspěchu ve Věci, žalobce měl 33 % úspěchu ve Věci, žalobce je tedy povinen nahradit žalované náklady řízení V rozsahu 34 %. Žalovaná byla zastoupena advokátem. Náhrada za tři úkony právní pomoci po 2 100,-Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif ve znění do 31.12.2012 činí 6 300,-Kč. Dále náleží náhrada za tři režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu a náhrada za šest půlhodin ztráty času po 100,-Kč V rozsahu jedné pětiny (zástupce žalované se 12.12.2013 zúčastnil pěti jednání) činí 120,-Kč. V rozsahu jedné pětiny náleží i náhrada za jízdné vozem Volvo, regzn. 3E92003 z České Třebové do Pardubic a zpět při překonání vzdálenosti celkem 144 km, průměrná spotřeba benzinu natural 12 l/ 100 km, náhrada činí 229,-Kč, spolu 7 549,-Kč a daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí 1 585,30 Kč. Celkem tedy 9 134,30 Kč. Z toho 34 % činí 3 106,-Kč. Lhůta tří dnů je stanovena podle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 19. prosince 2013

J UDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 05.02.2014 a vykonatelnosti dne 11.02.2014. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 17.02.2014.