44 ICm 3624/2012
44 ICm 3624/2012-35 (KSUL 44 INS 13648/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, právně zastoupen JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem Purkyňova 2, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ing. Aleš Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenční správce dlužníka Milady anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 653/9, 405 02 Děčín, právně zastoupen Mgr. Martinem Kolářem, advokátem, se sídlem Na Vinici 1227, 405 02 Děčín, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Řízení se zastavuje co do částky 103.175,60 Kč z důvodu částečného zpětvzetí žaloby ze dne 3.9.2013.

II. Žaloba ze dne 10.12.2012, kterou se žalobce domáhal určení pravosti a výše své pohledávky ve výši 83.455,36 Kč přihlášené do insolvečního řízení na majetek dlužníka Milady anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 653/9, 405 02 Děčín, se zamítá co do částky 38.805,16 Kč.

III. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 13648/2012, za dlužníkem Miladou anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 653/9, 405 02 Děčín, ve výši 44.650,20 Kč, ve které byla popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná. (KSUL 44 INS 13648/2012)

IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 6.806,- Kč včetně DPH, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce Mgr. Martina Koláře, advokáta, se sídlem Na Vinici 1227, 405 02 Děčín.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10.12.2012, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 10.12.2012, se žalobce Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, domáhal proti žalovanému Ing. Aleši Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenční správce dlužníka Milady anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 653/9, 405 02 Děčín, určení pravosti popřené pohledávky ve výši 186.630,96 Kč. Pohledávka žalobce ve výši 186.630,96 Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou č. 14. Při zvláštním přezkumném jednání dne 20.9.2012 správce nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 62.534,-Kč a popřel pohledávku č. 1 ve výši 124.096,96 Kč pro pravost a výši. Zjištěna byla jistina ve výši 50.209,-Kč a část úroku z prodlení ve výši 12.325,-Kč. Popřeny byly náklady rozhodčího řízení ve výši 40.641,60 Kč z důvodu nicotnosti rozhodčího nálezu, smluvní pokuta ve výši 74.417,-Kč, neboť smluvní ujednání o smluvní pokutě správce považuje za absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy a úrok z prodlení ve výši 9.038,36 Kč, který je nárokován z prodlení s úhradou smluvní pokuty.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Podáním ze dne 3.9.2013 vzal žalobce žalobu zpět co do částky 103.175,60 Kč, tj. vzal zpět zjištěné pohledávky a částku 40.641,60 Kč představující náklady rozhodčího řízení. PO zastavení řízení co do částky 103.175,60 Kč soud rozhodl v bodě I. výroku rozsudku.

Z provedených důkazů vyplývá, že mezi dlužníkem a žalobcem byla dne 21.12.2009 uzavřena smlouva o úvěru, na základě které poskytl žalobce dlužníku úvěr ve výši 50.000,-Kč, který měl dlužník vrátit v 84 splátkách. Dlužník uhradil pouze jednu splátku. Smluvní pokutu žalobce nárokuje dle hlavy 6 §5 úvěrových podmínek, dle kterého má žalobce nárok na úhradu smluvní pokutu ve výši ušlého úroku. Úrok byl smluven ve výši 36,8% ročně. Kdyby dlužník řádně splácel svůj úvěr, tak by žalobce měl nárok na úrok z úvěru ve výši 74.417,-Kč.

Dle ust. § 301 obchodního zákoníku nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Soud po provedeném dokazování, s přihlédnutím ke všem okolnostem a vyjádření účastníků rozhodl v bodě II. výroku tohoto rozsudku tak, že žaloba co do částky 38.805,16 Kč, se zamítá, a v bodě III. výroku tohoto rozsudku soud určil, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 13648/2012 je v částce 44.650,20 Kč pohledávkou po právu. (KSUL 44 INS 13648/2012)

Soud neshledal smluvní pokutu neplatnou pro rozpor s dobrými mravy s ohledem na skutečnost, že dlužník uhradil pouze jednu splátku z osmdesáti čtyř splátek, což svědčí o lehkovážném přístupu dlužníka při splácení úvěru. Soud dle ust. § 301 obchodního zákoníku posuzoval přiměřenost smluvní pokuty. Soud shledal přihlášenou smluvní pokutu ve výši 40 %, tj. co do částky 29.766,80 Kč za nepřiměřenou a ve výši 60 %, tj. co do částky 44.650,20 Kč za přiměřenou, a to s ohledem na výši půjčené částky, délku prodlení a chování dlužníka při splácení úvěru. Co se týče částky 9.038,36, která představuje úrok z prodlení ze smluvní pokuty, tak soud má za to, že kumulování sankcí je nepřípustné a v rozporu s dobrými mravy, proto soud neshledal tuto pohledávku pohledávkou po právu.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalovaný. Žalobce měl úspěch v řízení co do částky 44.650,20 Kč a žalovaný co do částky 141.980,76 Kč, po odečtení úspěchu žalobce činí úspěch žalovaného 52,2 %. Právní zástupce žalovaného uplatnil nákladu řízení ve výši 10.500,-Kč + DPH odpovídající odměně za tři právní úkony-převzetí věci, sepis vyjádření a účast na soudním jednání á 3.100,-Kč/úkon třikrát režijní paušál á 300,-Kč a cestovné Praha -Děčín a zpět 300,-Kč. Podle úspěchu ve věci soud přiznal žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 5.624,40 Kč + DPH, tj. 6.806,-Kč.

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 6. září 2013 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová