44 ICm 353/2013
(44 ICm 353/2013-33) KSPA 44 INS 16990/2012-P6-3ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní včci žalobce GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova l422/ la, Praha 4 Michle, IČO 25672720, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem V Praze 2, Sokolská 60 proti žalovanému Mgr. Janu Urbanovi, se sídlem Pivovarské náměstí 557, Lanškroun, insolvenčnímu správci dlužníka Dušana J adrného, bytem Vysoké Mýto, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebové, Čechova 396 o určení pravosti části přihlášené pohledávky takto:

I. Určuje se, že část pohledávky žalobce za dlužníkem Dušanem J adrným přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích pod sp.zn. KSPA 44 INS 16990/2012 je ve Výši 50.563,04 Kč po právu.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 5.2.2013 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Dušanem J adrným (dále jen dlužník) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 16990/2012 je po právu ve Výši 50.563,04 Kč představující smluvní pokutu a dlužné poplatky. Pohledávku přihlásil jako vykonatelnou, nárok doložil rozsudkem pro zmeškání. V popřené částce 50.563,04 Kč není obsažena pouze smluvní pokuta, nýbrž také dlužné poplatky v rozsahu 907,50 Kč a náklady upomínání 300,-Kč. Popřená část přihlášené pohledávky je zahrnuta do výroku I. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu l ze dne 26.6.2012. Tvrdil, že žalovaný popřel pohledávku co do Výše, ale neuvedl, jaká Výše smluvní pokuty je po právu. Navíc zřejmě žalovaný ani neuznal

KSPA 44 INS 16990/2012-P6-3 základ pohledávky, nebyl tedy dán důvod pro popírání Výše pohledávky. Připustil, že smluvní pokuta není příslušenství pohledávky, ale uvedení smluvní pokuty do rubriky příslušenství není důvodem pro popření pohledávky co do j ej í pravosti. Podle názoru žalobce žalovaný jen vytkl vady přihlášky, ale k opravě nebo doplnění přihlášky ho nevyzval.

Žalovaný namítal, že pokud žalobce přihlásil kromě smluvní pokuty i poplatky a dlužné pojistné, nejedná se už vůbec o příslušenství pohledávky, a tudíž žalobce přihlásil něco jiného, než na co by mu případně vznikl nárok. Vyslovil názor, že již v době podání přihlášky pohledávky byl žalobce zastoupen advokátem, nebylo tedy nutné ho poučovat o hmotném právu, nejednalo by se o odstranění vad podání, ale o návod, jak v insolvenčním řízení postupovat. Rozsudek pro zmeškání nepřiznává nárok uplatněný v přihlášce, předložená kopie rozsudku není veřejnou listinou. Navrhl žalobu zamítnout.

V replice k vyjádření trval žalobce na tom, že jeho nárok vyplývá z listin předložených spolu s přihláškou pohledávky, částka přiznaná rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 zahrnovala smluvní pokutu ve Výši 49.355,54 Kč, poplatky 907,50 Kč a náklady upomínání 300,-Kč.

Přezkumné jednání se konalo 7.1.2013, žaloba byla doručena soudu 5. února 2013, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání a ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky. Zaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením č.j. KSPA 44 INS 16990/2012-A-10 ze dne 13.11.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a jeho manželky Hany Jadrné, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanoven žalovaný, návrh na povolení oddlužení byl zdej šímu soudu doručen 16.7.2012,

-z přihlášky pohledávky doručené zdejšímu soudu 11.12.2012 soud zjistil, že žalobce přihlásil jednu vykonatelnou pohledávku ve Výši jistiny 194.727,24 Kč podle smlouvy o úvěru z 14.7.2010, příslušenství tvořily náklady řízení 64 542,-Kč, smluvní úrok 7 150,64 Kč, úrok z prodlení 29 770,79 Kč, poplatky, pojištění a pokuty celkem ve Výši 50.563,04 Kč, celkem byla přihlášena pohledávka ve Výši 346.753,71 Kč, vykonatelnost žalobce dovozoval z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26.6.2012,

-z rozsudku pro zmeškání Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26.6.2012, č.j. 151 EC 243/2012-24 soud zjistil, že dlužníkovi bylo uloženo zaplatit žalobci 252.616,14 Kč súrokem zprodlení z částky 245.290,28 Kč od 22.2.2011 do zaplacení a nahradit náklady řízení, rozsudek nabyl právní moci 15.8.2012 a vykonatelným se stal 20.8.2012, z odůvodnění rozsudku vyplývá, že byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání podle § 153b) odst. 1 a 3 o.s.ř.,

-ze smlouvy o úvěru ze 14.7.2010 soud zjistil, že se žalobce zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve Výši jistiny 200.000,-Kč a dlužník byl povinen úvěr vrátit v 72 měsíčních splátkách po 3.796,58 Kč počínaje dnem 20.8.2010,

-z oznámení banky o prohlášení úvěru za splatný ze dne 21.2.2011 adresovaného dlužníkovi vyplývá, že dlužník dlužil na smluvních pokutách 49.355,54 Kč, na nákladech upomínání 300,-Kč a na dlužných měsíčních poplatcích za vedení úvěrového účtu, za pojištění a za dlužné náklady upomínání 907,50 Kč (tj. celkem 50 563,04 Kč), dále dlužil nesplacenou jistinu ve Výši 194.727 ,24 Kč,

KSPA 44 INS 16990/2012-P6-3

-podle výpisu ze dne 3.3.2011 z úvěrového účtu vedeného žalobcem pro dlužníka vyplývá, že splatné poplatky, pojištění a pokuty činily 50.563,04 Kč, jistina po splatnosti 194.727,24 Kč, splatný smluvní úrok 7 150,65 Kč, splatný úrok z prodlení 175,22 Kč, celkem 252 616,15 Kč,

-zprotokolu o přezkumném jednání ze 7.1.2013 soud zjistil, že žalovaný popřel pohledávku žalobce co do Výše a pravosti 50.563,04 Kč, přičemž tuto částku měla tvořit pokuta, a to z důvodu, že smluvní pokuta byla zahrnuta do příslušenství, avšak měla být přihlášena jako samostatný nárok, ani odůvodnění rozsudku pro zmeškání neobsahovalo zmínku o smluvní pokutě, žalovaný zařadil pohledávku v popřené Výši jako nevykonatelnou, naopak pohledávku, kterou uznal ve Výši 296.190,67 Kč, posoudil a zařadil jako vykonatelnou,

-z přezkumného listu-seznamu přihlášených pohledávek týkající se žalobce soud zjistil, že žalovaný uznal pohledávku ve Výši 296.190,67 Kč a popřel ji do Výše 50.5 63,04 Kč, pohledávka vznikla ze smlouvy o úvěru s pojištěním schopnosti splácet, pohledávku v popřené Výši posoudil žalovaný jako nevykonatelnou,

-z vyrozumění o popření pohledávky z 21.1.2013 soud zjistil, že žalovaný uvedl jako důvod popření pohledávky ve Výši 50.563,04 Kč skutečnost, že se jedná o smluvní pokutu, která měla být přihlášena jako samostatný nárok, vykonatelnost byla doložena rozsudkem pro zmeškání bez zmínky o smluvní pokutě, tudíž nebylo zřejmé, zda Výrok zahrnoval i tuto částku, V rozsahu popření zařadil a posoudil pohledávku jako nevykonatelnou.

Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že 16.7.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem a dne 13.11.2012 byl zjištěn jeho úpadek, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný jmenován insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve Výši 346.753,71 Kč, z toho jistinu 194.727,24 Kč a příslušenství 152.026,47 Kč jako vykonatelnou. Žalovaný ji popřel do Výše 50.563,04 Kč. Jako důvod popření uvedl, že se jedná o smluvní pokutu, která byla přihlášena jako příslušenství pohledávky, přičemž z právního hlediska jde o samostatný nárok a jako samostatný nárok měla být smluvní pokuta přihlášena. Soud má dále za prokázané, že popřená pohledávka ve Výši 50.563,04 Kč nevyjadřuje pouze dlužnou smluvní pokutu 49.355,54 Kč, ale také náklady upomínání 300,-Kč, dlužné měsíční poplatky a dlužné úhrady za pojištění ve Výši 907,50 Kč. Žalobce přihlásil pohledávku jako vykonatelnou podle rozsudku pro zmeškání Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26.6.2012, který nabyl právní moci 15.8.2012. Nalézací soud uložil dlužníkovi zaplatit 252.616,14 Kč s úrokem z prodlení. Tato částka se rovná součtu jistiny 194.727,24 Kč, smluvního úroku 7.150,64 Kč, úroku zprodlení 175,22 Kč a poplatků, pojištění a pokut ve Výši 50.563,04 Kč (z toho smluvní pokuty 49.355,54 Kč, na nákladech upomínání 300,-Kč a na dlužných měsíčních poplatcích za vedení úvěrového účtu, za pojištění a za dlužné náklady upomínání 907,50 Kč). Tyto skutečnosti má soud za prokázané z listin, které připojil žalobce ke své přihlášce pohledávky. Z přihlášky pohledávky má soud za prokázané, že žalobce přihlásil pohledávku v rozsahu jistiny a příslušenství, přičemž jako příslušenství označil náklady řízení, smluvní pokutu, pojištění, poplatky, pokuty.

Podle ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správce) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

KSPA 44 INS 16990/2012-P6-3

Vprojednávané Věci žalobce přihlásil pohledávku podle smlouvy o úvěru a podle vykonatelného rozsudku pro zmeškání Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým bylo dlužníkovi uloženo zaplatit žalobci 252.616,14 Kč s úrokem z prodlení. Z připojených listin k přihlášce pohledávky má soud prokázáno, že jistina přiznaná rozsudkem pro zmeškání obsahovala i smluvní pokutu ve Výši 49.35 5 ,54 Kč, náklady upomínání 300,-Kč a dlužné měsíční poplatky a dlužné úhrady za pojištění 907,50 Kč. I když žalobce nepřipojil kpřihlášce pohledávky žalobu podanou Obvodnímu soudu pro Prahu 1, který následně vydal rozsudek pro zmeškání, je skladba přiznané jistiny zřejmá z připojených listin, které žalobce vytvořil před zahájením soudního řízení před uvedeným nalézacím soudem. Soud přisvědčil žalovanému, že smluvní pokuta tvoří samostatný nárok, nejedná se o příslušenství, o čemž ani jeden z účastníků nepochyboval. Soud má za to, že zpřipojených lze listin zjistit, že smluvní pokuta byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu, rovněž tak dlužné měsíční poplatky a úhrady za pojištění, za upomínání. Listinné důkazy byly kpřihlášce připojeny a bylo možné z nich sporné skutečnosti zjistit. Pokud měl žalovaný pochybnosti o správnosti přihlášky, resp. pokud by se mu jevila jako neurčitá, nesrozumitelná, pak měl vyzvat žalobce k opravě přihlášky. Přistupovat k posouzení přihlášky pohledávky jen čistě formálně s tím, že smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, a proto měla být přihlášena samostatně, je formalistický přístup. Takový postup by byl přípustný a soud by přisvědčil žalovanému za okolností, že by složení částky podle rozsudku pro zmeškání nebylo prokázáno jinými listinami, což se Však V tomto případě nestalo a pohledávka byla podle názoru soudu řádně prokázána. Navíc bylo prokázáno, že insolvenční řízení bylo zahájeno 16.7.2012, úpadek byl zjištěn 13.11.2012 a právní moc rozsudku pro zmeškání nastala již dne 15.8.2012, tedy ještě před zjištěním úpadku dlužníka. Pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení žalobcem je tedy pohledávkou vykonatelnou. Vykonatelnost byla prokázána nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku, resp. tři měsíce před zjištěním úpadku (viz také novela insolvenčního zákona provedená zákonem č. 294/2013 Sb. ke dni 1.1.2014, § 191 odst. 2 insolvenčního zákona).

Soud dále odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.7.2013, sen. zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl kzávěru, že pokud v insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti části pohledávky přiznané rozhodnutím soudu, a to i V případě rozsudku pro zmeškání, a nejsou-li zpochybněna skutková zjištění, jedná se o jiné právní posouzení věci, které je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo Výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2 části Věty za středníkem insolvenčního zákona. Jak uvedl Nejvyšší soud, i v případě vydání rozsudku pro zmeškání se musel nalézací soud zabývat právními důvody pro přiznání pohledávky, a tudíž i námitky vznesené insolvenčním správcem proti pohledávce přiznané takovýmto rozsudkem jsou považovány za jiné právní posouzení věci.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud dospěl k závěru, že popření pohledávky žalovaným nebylo důvodné a pohledávka byla přihlášena v celém rozsahu po právu, žaloba je důvodná, a soud proto žalobě vyhověl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků, i když měl žalobce úspěch ve věci, nebot podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, Výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. nSPA 44 iNS 1699U/2U12-ťo-3 Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 19. prosince 2013

J UDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 06.02.2014. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 17.02.2014.