44 ICm 3515/2014
44 ICm 3515/2014-48 (KSUL 44 INS 19049/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladé Gardy 2789/9, 434 01 Most, zastoupena Mgr. Petrou Hrubou, advokátem, IČ: 02278766, se sídlem Čsl. Armády 1676/86, 434 01 Most, proti žalovanému Ing. Aleši Klaudymu, IČ: 67222544, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín I., insolvenční správce dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , zastoupen Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem, IČ: 72536641, trvale bytem Tyršova 1434/4, 405 01 Děčín 1, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Nemovitosti: bytová jednotka č. 2789/13 v domě č.p. 2788, 2789, 2790 na pozemcích parc.č. 5015, parc.č. 5016 a parc.č. 5017 včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemkům parc.č. 5015, parc.č. 5016 a parc.č. 5017 ve výši 7027/194619, vše obec Most, katastrální území Most II., se vylučují ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladé Gardy 2789/9, 434 01 Most.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 15.10.20141, doručenou soudu dne 16.10. 2014 se žalobce domáhal vyloučení majetku, nemovitostí: bytová jednotka č. 2789/13 v domě č.p. 2788, 2789, 2790 na pozemcích parc.č. 5015, parc.č. 5016 a parc.č. 5017 včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemkům parc.č. 5015, parc.č. 5016 a parc.č. 5017 ve výši 7027/194619, vše obec Most, katastrální území Most II., ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladé Gardy 2789/9, 434 01 Most.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 225 odst. 2 IZ. (KSUL 44 INS 19049/2014)

Žalobce v žalobě uvedl, že je vlastníkem výše uvedených nemovitostí. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 9.7.2014 s právními účinky vkladu ke dni 17.6.2014. Vklad byl proveden na základě listiny označené jako Dohoda o zrušení společného jmění manželů ze dne 16.6.2014. Rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 5.6.2014 č.j. 15 C 181/2014-10 bylo rozvedeno manželství žalobkyně a dlužníka. Dne 11.7.2014 bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno insolvenční řízení ve věci bývalého manžela žalobkyně pana Pavla anonymizovano , pod sp.zn. 44 INS 19049/2014. Žalobkyně zdůraznila, že pokud je společné jmění manželů vypořádáno dohodou, uplatní se při jejím uzavírání dispozitivní volnost účastníků občanskoprávních vztahů. Proto dohoda o vypořádání společného jmění manželů, kterou jeden z účastníků nabude podstatně menší podíl, případně se mu nedostane ničeho, není neplatná z důvodu disparity podílů (k tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.2000 sp.zn. 22 Cdo 726/99 a rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.9.2003 sp.zn. 22 Cdo 1283/2003.

K žalobě se vyjádřil i žalovaný podáním ze dne 23.12.2014, ve kterém mimo jiné uvedl, že má za to, že dohoda o zrušení společného jmění manželů představuje neplatné právní jednání ve smyslu ust. § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Dohoda byla uzavřena měsíc před podáním insolvenčního návrhu. Žalobkyně s dlužníkem disponovali datem uzavření dohody a s dlužníkem jednali ve shodě od samého počátku od podání návrhu na rozvod manželství. Žalobce má za to, že v daném případě je tak nutné aplikovat i ust. § 6 odst. 2 a § 8 občanského zákona, z tohoto důvodu je soupis majetku do majetkové podstaty důvodný.

Při jednání učinily strany nesporným, že žaloba byla podána včas, dále že dne 16.6.2014 byla uzavřena dohoda o vypořádání zrušeného společného jmění manželů, že dne 5.6.2014 bylo rozvedeno manželství žalobkyně a dlužníka Pavla anonymizovano a že dne 9.7.2014 s právními účinky k 17.6.2014 byl proveden vklad do katastru nemovitostí předmětné bytové jednotky, a to do výlučného vlastnictví žalobkyně. Mezi stranami zůstalo sporné, zda-li dohoda o vypořádání zrušeného společného jmění manželů ze dne 16.6.2014 byla uzavřena platně.

Ust. § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zní: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Ust. § 6 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zní: Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Ust. § 8 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zní: Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Soud po zhodnocení skutkového stavu a důkazů dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a v bodě I. výroku rozsudku nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Pavla anonymizovano vyloučil. (KSUL 44 INS 19049/2014)

V řízení bylo prokázáno, že vlastnické právo k nemovitostem svědčí žalobci. Soud neshledal nabývací titul žalobce, tj. dohodu o vypořádání zrušeného společného jmění manželů ze dne 16.6.2014 k uvedeným nemovitostem neplatnou dle ust. § 1 odst. 2 či § 6 odst. 2 či § 8 občanského zákoníku.

Podle výsledku řízení má pak v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Žalobce se vzdal práva na náhradu nákladů řízení, proto soud rozhodl v bodě II. výroku o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 21. ledna 2016

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská