44 ICm 3471/2012
(44 ICm 3471/2012-19) KSPA 44 INS 22395/2011-P4-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní Věci žalobkyně Mgr. Ing. Michaely J edličkové, se sídlem Skuteč, Družstevní 939, insolvenční správkyně dlužníka Hany Šafránkové, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebové, Čechova 396 proti žalovanému JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, IČO 71238573 o určení pravosti popřené pohledávky takto: I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného není ve Výši 7.800,-Kč po právu. II. Žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty Vinsolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INVS 22395/2011 za zastoupení advokátem Mgr. Martinem Cervinkou, se sídlem V Ceské Třebové, Cechova 396 částku 5 808,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu V Hradci Králové 5.000,-Kč za soudní poplatek do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 23.11.2012 se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášéná ve Výši 7 800,-Kč do řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 22395/2011 s dlužnicí Hanou Šafránkovou není po právu. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku-své náklady exekutora, které podle názoru žalobkyně žalovanému nenáleží, nebot V exekučním řízení proti dlužnici nic nevymohl. Dále uvedla, že příkaz k úhradě nákladů exekuce, ze kterého žalovaný dovozoval existenci pohledávky, byl vydán až 2.2.2012 a insolvenční řízení bylo zahájeno 2.12.2011.

KSPA 44 INS 22395/2011-P4-2

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Měl za to, že nárok na náhradu nákladů řízení, tj. odměnu a náhradu hotových výdajů mu vznikl v okamžiku vydání usnesení o nařízení exekuce a pověřením provedení exekuce a také prováděl nezbytné kroky směřující ke zjištění majetku. I v případě, že V průběhu exekučního řízení nedojde k uspokojení pohledávky oprávněného ani částečně, vzniká mu nárok na náhradu nákladů V minimální Výši 7.800,-Kč. Odkázal na § 3 odst. 1 exekučního řádu. Příkaz k úhradě nákladů exekuce směřuje ke stanovení nákladů exekuce, nejedná se o způsob provedení exekuce.

V projednávané Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutí ve Věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Oba účastníci s takovým postupem souhlasili, soud proto rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

Přezkumné jednání se konalo 25.10.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 23.11.2012, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že 2.12.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, téhož dne byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení,

-usnesením ze dne 3.9.2012, čj. KSPA 44 INS 22395/2011-A-13 soud zjistil úpadek dlužnice Hany Šafránkové, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobkyni,

-z přihlášky pohledávky žalovaného se podává, že přihlásil pohledávku 7.800,-Kč jako nezajištěnou s důvodem vzniku-exekuční řízení podle usnesení o nařízení exekuce vydaného Okresním soudem V Ústí nad Orlicí dne 3.6.2009, pohledávku označil jako vykonatelnou podle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 2.2.2012,

-podle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 2.2.2012, čj. 120 EX 9855/09-31 byla povinná Hana Šafránková povinna zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi náklady exekuce v částce 7 800,-Kč, příkaz nabyl právní moci 15.2.2012,

-při přezkumném jednání 25.10.2012 žalobkyně popřela pohledávku žalovaného co do pravosti, nebot žalovaný ničeho V exekučním řízení nevymohl a své náklady by měl uplatňovat po vymožení pohledávky.

Soud má prokázáno, že dne 2.12.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení, dne 3.9.2012 byl zjištěn úpadek Hany Šafránkové, žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku ve Výši 7.800,-Kč, kterou žalobkyně popřela. Pohledávka měla vzniknout podle exekučního příkazu ze dne 2.2.2012..

Podle ust. § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád Vplatném znění, je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor vydá výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.

Jak bylo uvedeno shora, insolvenční řízení bylo zahájeno 2.12.2011, příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán 2.2.2012. Jak vyplývá z judikatury týkající se uplatňování práv köťA 44 lNö Zláyö/ZUl l-ť4-Z

V insolvenčním řízení, která měla vzniknout V exekučním řízení, lze práva nabytá V rámci exekučního řízení vykonat a vymoci pouze V exekučním řízení, Viz také rozsudek Vrchního soudu VPraze č.j. 103 VSPH 111/2012-29 ze dne 5.9.2012 (KSUL 44 INS 1443/2010). V průběhu insolvenčního řízení před zdejším soudem bylo vydán exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce, který ve spojení s usnesením o nařízení exekuce je exekučním titulem, přičemž nebylo tvrzeno a ani prokazováno, že by bylo V exekučním řízení něco vymoženo. Nařízenou exekuci nelze V průběhu insolvenčního řízení provést. Také lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 5223/2007, podle kterého je příkaz ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává pouze V exekučním řízení, V němž byl vydán. Tedy jediným případem, kdy lze uspokojit náklady exekuce V průběhu insolvenčního řízení je stanoven V § 46 odst. 7 exekučního řádu V platném znění, a to za situace, kdy při zahájení insolvenčního řízení měl exekutor k dispozici Výtěžek exekuce, který po odečtu nákladů exekuce odevzdá insolvenčnímu správci. Protože nebylo nic vymoženo před zahájením insolvenčního řízení, soud dospěl k závěru, že žalobkyně oprávněně popřela spornou pohledávku, protože ji V insolvenčním řízení nelze uspokojit.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověL

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Soud přiznal úspěšné žalobkyni náhradu odměny advokáta podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif V platném znění, nebot se jedná o určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Soud přiznal náhradu odměny za dva úkony právní pomoci po 2.100,-Kč podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění do 31.12.2012. Dále přiznal náhradu za dva režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, tedy ve Výši 600,-Kč. Protože zástupce žalobkyně je plátcem daně z přidané hodnoty, soud přiznal i náhradu této daně z odměny a náhrad se sazbou 21 %, daň činí 1 008,-Kč. Celkem činí náhrada nákladů řízení, která náleží do majetkové podstaty, 5 808,-Kč.

Protože je žalobkyně osvobozena od soudního poplatku, soud uložil žalovanému, který neměl úspěch ve Věci, zaplatit soudní poplatek ve Výši 5.000,-Kč podle Sazebníku soudních poplatků, položka 13 bod 1 písm. a), a to s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích V platném znění. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 15. srpna 2013

JUDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 07.09.2013 a vykonatelnosti dne 11.09.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 17.09.2013.