44 ICm 3445/2017
Jednací číslo: 44 ICm 3445/2017-23 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 25 INS 2897/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci

žalobce: IFIS investiční fond, a.s., IČO 24316717, Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, zastoupeného advokátem Mgr. Markem Indrou, Čechyňská 361/16, 602 00 Brno

proti žalované: Mgr. Ivana Rychnovská, IČO 71464514, Dobrovského 824/50, 612 00 Brno, insolvenční správkyně dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

o určení pravosti pohledávek

takto :

I. Určuje se, že pohledávka č. 1.1 v části popřené insolvenčním správcem ve výši 109.482,29 Kč z přihlášky č. 6 ze dne 28.4.2017 (zveřejněná dne 15.5.2017), žalobce-IFIS investiční fond, a.s., IČO 24316717, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku Vladimíru Večeřovi, anonymizovano , bytem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, PSČ 744 01, okres Nový Jičín u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 2897/2017, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, je pravá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění :

1. Žalobce podal dne 25.7.2017 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal určení, že pohledávka č. 1.1 ve výši 109.482,29 Kč v části popřené insolvenčním správcem tak, jak je specifikováno v žalobním petitu je pravá. Skutkově žalobce uvedl, že přihláškou P 6 uplatnil svoji pohledávku v celkové výši 187.905,23 Kč jako pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou. Dne 29.6.2017 se konalo přezkumné jednání. Insolvenční správce na přezkumném jednání uznal přihlášenou pohledávku č. 1 a částečně popřel pohledávku č. 1.1 ve výši 109.482,29 Kč, a to z důvodu, že žalobce měl s ohledem na ust. § 170a insolvenčního zákona nárok na úrok pouze za období od 15.12.2010 do 11.1.2011 a dále od 14.9.2016 do 3.4.2017.

2. Insolvenční správkyně popřela zřejmě část přihlášeného příslušenstvím z důvodu, že se domnívá, že z důvodu dříve probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u téhož dlužníka nenáleží žalobci příslušenství uznané pohledávky od zveřejnění rozhodnutí o úpadku, tj. ke dni 12.1.2011 do dne předcházejícího zrušení úpadku, tj. ke dni 14.9.2016. V dřívějším insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 31 INS 14347/2010 byl úpadek dlužníka řešen konkurzem. Žalobce odkazuje na ust. § 170 písm. a) insolvenčního zákona a dle žalobce toto ustanovení nemá vliv na uspokojení příslušenství pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení předcházejícím danému insolvenčnímu řízení s tím důsledkem, že by se i v tomto novém insolvenčním řízení toto příslušenství neuspokojovalo, tedy se toto ustanovení vztahuje vždy na dané konkrétní insolvenční řízení.

3. Žalovaná se k žalobě vyjádřila podáním ze dne 21.11.2017 a uvedla, že nárok uplatněný žalobou neuznává a navrhuje zamítnutí žaloby. Žalovaná setrvává na svém názoru, že popřená pohledávka žalobce není po právu, neboť dle jejího názoru se § 170 insolvenčního zákona netýká pouze daného insolvenčního řízení, ale obecně všech insolvenčních řízení, vedených na majetek dlužníka.

4. Soud rozhodl o věci dle § 115a o.s.ř. ve spojení s ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

5. Soud zjistil:

6. Přihláškou pohledávky, že žalobce uplatnil vůči dlužníkovi pohledávku č. 1 ve výši 66.440,06 Kč jako pohledávku nezajištěnou, vyplývající ze smlouvy o osobní kreditní kartě a dále pohledávku č. 1.1 příslušenství ve výši 121.465,17 Kč jako zákonný úrok z prodlení ve výši 29% z jistiny od 15.12.2010 do 2.4.2017, celkem uplatnil pohledávku 187.905,23 Kč.

7. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.4.2017, č.j. KSOS 25 INS 2897/2017-A10, že byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno oddlužení dlužníka a do funkce insolvenčního správce byla ustanovena žalovaná.

8. Výzvou, která byla adresována žalobci ze dne 3.7.2017 k podání žaloby na určení pravosti, výše a pořadí přihlášené pohledávky, že dne 29.6.2017 se konalo přezkumné jednání, kdy na přezkumném jednání bylo částečně popřeno příslušenství č. 1.1 do výše 109.482,29 Kč. Důvodem popření je, že insolvenční správkyně popírá příslušenství pohledávky č. 1, neboť věřitel má s ohledem na § 170 písm. a) insolvenčního zákona nárok na úrok pouze za období od

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Přikrylová

15.12.2010 do 11.1.2011 a dále od 14.9.2016 do 3.4.2017. Tato výzva byla doručena žalobci dne 10.7.2017.

9. Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOS 25 INS. 2897/2017 probíhá insolvenční řízení dlužníka a že žalovaná byla ustanovena insolvenční správkyní. Dále mezi účastníky nebylo sporu o tom, že dříve probíhalo insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 31 INS 14347/2010, kde byl úpadek dlužníka řešen konkurzem-od zveřejnění rozhodnutí o úpadku dne 12.1.2011 do dne předcházejícího zrušení konkurz, tj. ke dni 14.9.2016 (usnesení KSOS 31 INS 14347/2010-B-52 ze dne 14.9.2016).

10. Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Přezkumné jednání, na kterém insolvenční správkyně popřela částečně přihlášenou pohledávku č. 1.1 se konalo dne 29.6.2017. Vyrozumění o popření této pohledávky a výzva k podání žaloby na určení pravosti se dne 3.7.2017 bylo doručeno žalobci dne 10.7.2017. Žalobce podal žalobu u příslušného soudu dne 25.7.2017, tedy včas (§ 198 odst. 1), a to proti žalované, jako insolvenční správkyni.

11. Po posouzení zjištěného skutkového stavu, tedy, že dříve probíhalo insolvenční řízení, vedené vůči dlužníkovi pod sp. zn. KSOS 31 INS 14347/2010 (od 12.1.2011 do dne předcházejícího zrušení konkurzu, tj. do dne 14.9.2016) a současné insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 25 INS 2897/2017 je vedeno od 3.4.2017, kdy usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 2897/2017 byl zjištěn úpadek dlužníka a tento je řešen tak, že bylo povoleno oddlužení dlužníka, má soud za to, že žalobce, jako věřitel, má nárok na úrok z prodlení tak, jak byl uplatněn v celkové výši uplatněné pohledávky č. 1.1, tj. ve výši 121.465,17 Kč, tj. zákonný úrok z prodlení od 15.12.2010 až do dne 2.4.2017, tj. do dne předcházejícího usnesení, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka v insolvenčním řízení v současné době probíhajícího pod sp. zn. KSOS 25 INS 2897/2017.

12. Podle ustanovení § 170 písm. a) insolvenčního zákona v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí.

13. Dle soudu je třeba výše uvedené zákonné ustanovení vykládat tak, že se neuspokojují úroky z prodlení z pohledávek v daném, tedy probíhajícím insolvenčním řízení přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že předchozí řízení vedené pod sp. zn. KSOS 31 INS 14347/2010, které bylo vedeno od 12.1.2011 do dne předcházejícího zrušení konkurzu, tj. do 14.9.2016, bylo ukončeno zrušením konkurzu, má soud za to, že žalobce má nárok na úroky z prodlení za celou dobu tak, jak byly uplatněny, tj. od 15.12.2010 do 2.4.2017.

14. Ustanovení § 170 písm. a) insolvenčního zákona je třeba vykládat tak, že toto ustanovení se vždy vztahuje na dané konkrétní probíhající insolvenční řízení a nelze učinit závěr, že v důsledku předcházejícího insolvenčního řízení by se v tomto novém insolvenčním řízení příslušenství neuspokojovalo.

15. Pokud tedy věřitel uplatnil příslušenství pohledávky v tomto novém insolvenčním řízení, pak má nárok na úrok z prodlení tak, jak byl uplatněn z částky 66.440,06 Kč-jistina od 15.12.2010 do 2.4.2017, tj. do dne předcházejícího, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno oddlužení dlužníka v tomto novém insolvenčním řízení. Není tedy správný názor insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Přikrylová správkyně, že by žalobce měl nárok na úrok z prodlení pouze za období od 15.12.2010 do 11.1.2011 a dále od 14.9.2016 do 3.4.2017.

16. Z důvodů výše uvedených soud žalobě vyhověl.

17. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy v řízení úspěšný žalobce nemá proti žalované, jako insolvenční správkyni nárok na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Olomouc 18. 12. 2017

JUDr. Eva Paučková samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Přikrylová