44 ICm 3285/2012
44 ICm 3285/2012-24 (KSUL 44 INS 18280/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Mgr. Narcise anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Masarykovo nám. 193/20, 405 02 Děčín, insolvenční správce dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplická 44, 405 05 Děčín, právně zastoupen Mgr. Alešem Podrábským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 193/20, 405 02 Děčín, proti žalovanému HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, právně zastoupen JUDr. Pavlínou Širůčkovou, advokátkou, se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, o žalobě na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 13.500,-Kč není pohledávkou po právu

takto:

I. Řízení se zastavuje z důvodu zpětvzetí žaloby co do částky 3.500,-Kč.

II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Janou anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplická 44, 405 05 Děčín, pohledávku ve výši 10.000,-Kč a její popření insolvenčním správcem v insolvenčním řízení KSUL 44 INS 18280/2012 bylo po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 3703-3024-411/0710, variabilní symbol 4450328512 na soudním poplatku ze žaloby částku 5.000,-Kč. (KSUL 44 INS 18280/2012)

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 8.11.2012, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 8.11.2012, se žalobce Mgr. Narcis Tomášek, anonymizovano , se sídlem Masarykovo nám. 193/20, 405 02 Děčín, insolvenční správce dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplická 44, 405 05 Děčín, domáhal proti žalovanému HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 18280/2012. Pohledávka žalovaného ve výši 13.500,-Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou č. 6. Přihláškou č. 6 žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil částku 40.453,-Kč, spočívající v jistině ve výši 12.690,-Kč, ve smluvních pokutách ve výši 10.000,-Kč a 3.500,-Kč, nákladech řízení ve výši 1.500,-Kč, náhradě nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení ve výši 10.060,-Kč a zákonném úroku z prodlení ve výši 2.703,-Kč. Při přezkumném jednání dne 11.10.2012 byla zjištěna pohledávka žalovaného ve výši 26.953,-Kč a popřena ve výši 13.500,-Kč pro pravost a výši.

Při jednání dne 28.6.2013 vzal žalobce žalobu částečně zpět co do částky 3.500,-Kč tj. co do pohledávky ze smluvní pokuty za prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy sjednané dle čl. 10 věty druhé smluvních podmínek. Soud v bodě I. výroku usnesení rozhodl o zastavení řízení co do částky 3.500,-Kč.

Žalobce v žalobě uvedl, že žalovaná v oddlužení přihlásila pohledávku na smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za porušení smlouvy ze strany dlužníka spočívající v prodlení s úhradou splátky á 310,-Kč splatné dne 14.12.2009, přičemž se jedná o nárok na smluvní pokutu odvozený žalovanou z čl. 10 věty první smluvních podmínek. Ve smluvních podmínkách ke smlouvě je v čl. 10 uvedeno: V případě porušení smlouvy ze strany dlužníka je dlužník povinen žalované uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy. Dále žalobce uvedl, že má za to, že závazek dlužníka k úhradě smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč pro případ porušení smlouvy ze strany dlužníka byl sjednán neurčitě, a proto neplatně. Žalobce vychází z toho, že právní úkon je neurčitý tehdy, je-li vyjádření projevu vůle sice po jazykové stránce srozumitelné, avšak nejednoznačné a tím i neurčitý je jeho věcný obsah. Jelikož v čl. 10 věta první smluvních podmínek nebylo porušení smlouvy blíže konkretizováno, má žalobce za to, že citované smluvní ujednání vadou nejednoznačnosti trpí. Žalobce rovněž z opatrnosti rovněž namítl, že výše smluvní pokuty á 10.000,-Kč je nepřiměřená hodnotě zajišťované povinnosti (splátka á 310,-Kč), což zakládá rozpor ujednání o smluvní pokutě s dobrými mravy a jedná se tak o další důvod absolutní neplatnosti ujednání o smluvní pokutě.

Podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3, v žalobě podle odstavce 1 může (KSUL 44 INS 18280/2012)

žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Předmětná žaloba byla podána včas.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 8.4.2013 uvedl, že s předmětnou žalobou nesouhlasí s odkazem na ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona, neboť důvodem popřenní pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu nemůže být jiné právní posouzení věci. Dle názoru žalovaného pokud jde o popírání vykonatelných pohledávek není přípustné v rámci insolvenčního řízení komplexně přezkoumávat pravomocná rozhodnutí. Případné nesprávné právní posouzení věci, o které se pravomocné rozhodnutí opírá, důvodem popření vykonatelné pohledávky být nemůže .

Při jednání dne 28.6.2013 učinily strany nesporným, že mezi žalovaným a dlužníkem byla uzavřena dne 14.8.2009 smlouva o půjčce č. 10-23791. Rozhodčí nález RŘ 0531/2011-2 ze dne 16.11.2011 byl vydán na základě platné rozhodčí doložky a pohledávka žalovaného je vykonatelná. Mezi stranami zůstalo sporné, zda-li smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč byla sjednána určitě a zda-li je či není v rozporu s dobrými mravy dle ust. § 3 OZ v důsledku nepřiměřenosti.

V rámci závěrečných návrhů zůstaly stanoviska stran ohledně smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč nezměněna.

Ust. § 3 odst. 1 OZ stanoví, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Ust. § 37 odst. 1 OZ stanoví, že právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Z provedeného dokazování má soud za to, že bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, žalovaný si přihlásil do insolvenčního řízení řádně a včas výše uvedenou pohledávku spočívající ve smluvní pokutě ve výši 10.000,-Kč, která byla při přezkumném jednání žalobcem popřena. Pohledávka žalovaného byla doložena smlouvou o půjčce č. 023791 ze dne 14.8.2009 a smluvními podmínkami smlouvy o půjčce, jakož i rozhodčím nálezem sp.zn. RŘ 0531/2011-2 vydaným JUDr. Martou Macháčkovou, Ph.D ze dne 16.11.2011, který nabyl právní moci dne 19.12.2011. Smlouva o půjčce byla uzavřena dle občanského zákoníku. Čl. 10 větu první smluvních podmínek ke smlouvě o půjčce soud posoudil jako neurčité a tudíž neplatné ujednání, neboť není zřejmé, za jaké konkrétní porušení smlouvy se dlužník zavázal platit smluvní pokutu, tedy jaká konkrétní povinnost byla takto zajištěna a co se rozumí každým jednotlivým porušením smlouvy, nehledě ke skutečnosti, že za jedno porušení smlouvy se dlužník zavázal platit dvě smluvní pokuty.

Soud se zabýval i tím, zda-li může i přes ust. § 199 odst. 2 IZ posoudit platnost smluvního ujednání mezi dlužníkem a žalovaným, když pohledávka je na základě uvedeného rozhodčího nálezu vykonatelná a jedná se o právní posouzení věci. Soud dospěl k závěru, že (KSUL 44 INS 18280/2012) může, neboť v rozhodčím řízení zůstal dlužník nečinný, ač mohl a měl činit námitky v řízení a rozhodce se neurčitostí smluvního ujednání ohledně smluvní pokuty vůbec nezabýval, takže se nejedná o jiné právní posouzení věci.

Soud se rovněž zabýval tím, zda-li může předmětnou smluvní pokutu posuzovat i z hlediska přiměřenosti, tedy pokud by bylo ujednání o smluvní pokutě shledáno určitým a tudíž platným. Dospěl k závěru, že takový přezkum mu nepřísluší s ohledem na skutečnost, že mu nepřísluší zaujímat jiné právní posouzení věci u vykonatelné pohledávky, neboť dlužník sice byl v rozhodčím řízení nečinný, ale rozhodce se přiměřeností smluvní pokuty a jejím rozporem s dobrými mravy zabýval na straně dvě rozhodčího nálezu, byť závěr rozhodce je poněkud nekonkrétní ve vztahu k posuzované smluvní pokutě.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce, který náklady řízení neuplatnil.

Při vyhlášení rozsudku soud opomněl rozhodnout v procesní věci a uložit neúspěšnému účastníku řízení uhradit soudní poplatek, když žalobce byl od soudního poplatku osvobozen. Soud v bodě IV. výroku rozsudku v souladu s ust. § 166 o.s.ř. vydal doplňující rozhodnutí procesní povahy, kterým uložil žalovanému zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem na soudním poplatku ze žaloby částku 5.000,-Kč, a to na základě položky 13 sazebníku soudních poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 28. června 2013 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová