44 ICm 3066/2012
(44 ICm 3066/2012-18) KSPA 44 INS 24403/2011-P5-3ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou vprávní věci žalobce ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, IČO 27232433 proti žalovanému Ing. Martinu Fořtovi, se sídlem Palackého 653, Chrudim IV, insolvenčnímu správce dlužnice Aleny Nej epínské, bytem Třemošnice o žalobě o určení pohledávky takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalobce ve výši 12.320,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před zdejším soudem pod sp.zn. KSPA 44 INS 24403/2011 ve věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , Pod Sadem 288, Třemošnice, je po právu co do pravosti a výše jako nezajištěná a vykonatelná a co do určení, že pohledávka č. 1 ve výši 7.211,60 Kč je po právu co do pravosti i výše jako nezajištěná a vykonatelná, se žaloba zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 19.10.2012 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená ve výši 19.531,60 Kč do insolvenčního řízení s Alenou anonymizovano (dále jen dlužník) v insolvenčním řízení vedeném před zdejším soudem pod sp.zn. KSPA 44 INS 24403/2011 je po právu jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná. Tvrdil, že pohledávku přihlásil jako vykonatelnou, žalovaný ji zařadil jako nevykonatelnou s důvodem, že žalobce nedoložil vykonatelné rozhodnutí. Žalobce připustil, že kpřihlášce pohledávky nedoložil elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Chrudimi s doložkou právní moci a vykonatelnosti. Uvedeným rozhodnutím mu byla přiznána náhrada nákladů řízení 12.320,-Kč. Tyto náklady řízení byly příslušným soudem přiznány po právu. V žalobním návrhu žádal určit celou přihlášenou pohledávku ve výši 19.5 31,60 Kč.

Žalovaný uvedl, že pokud by pohledávka nebyla popřená, dostalo by se žalobci při plnění splátkového kalendáře vyšší plnění na úkor ostatních věřitelů, uznání pohledávky by bylo s ohledem na nález Ustavního soudu neoprávněné.

KSPA 44 INS 24403/2011-C3-4

V projednávané věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutím ve věcí bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Oba účastníci souhlasili s rozhodnutím bez jednání, soud proto jednání nenařídil.

Přezkumné jednání se konalo 13.9.2012, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 12.10.2012 a v něm žalovaný uvedl, že se jednalo o prosté nezaplacení dvou faktur za vodné a stočné, nejednalo se o žádný spor, např. o reklamaci odběru apod. Žaloba byla zdejšímu soudu doručena 19.10.2012, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že 27.12.2011 byl soudu doručen návrh dlužníka na povolení oddlužení, téhož dne byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení,

-usnesením ze dne 20.7 .2012, č.j. KSPA 44 INS 24403/2011-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný ustanoven insolvenčním správcem,

-z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení se podává, že přihlásil dvě pohledávky, z toho pohledávku č. 1 ve výši jistiny 6.170,-Kč podle uznání závazku a dohody o splátkách z11.5.2011 a podle pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu v Chrudimi ze dne 11.11.2011, příslušenství přihlásil ve výši 13.361,60 Kč, z toho úroky z prodlení ve výši 1.041,60 Kč a náklady řízení ve výši 12.320,-Kč, pohledávku přihlásil jako vykonatelnou pro 19.531,60 Kč, pohledávku č. 2 přihlásil ve výši 1.121,-Kč, tato pohledávka č. 2 není předmětem incidenčního sporu,

-Okresní soud v Chrudimi vydal dne 11.11.2011 pod č.j. 111 EC 532/2011-15 elektronický platební rozkaz, kterým uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 6.170,-Kč s úrokem z prodlení v zákonné výši a nahradit náklady řízení ve výši 12.320,-Kč k rukám zástupce žalobce JUDr. Petra Pečeného, rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku o náhradě nákladů řízení 28.12.2011,

-podle uznání závazku a dohody o splátkách závazku ze dne 11.5.2011 dlužník předně prohlásil, že uzavřel s žalobcem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a dluží 10 127,-Kč, tento závazek uznal a zavázal se jej zaplatit v šesti splátkách s úrokem z prodlení z částky 11 420,-Kč,

-podle protokolu o přezkumném jednání z 13.9.2012 žalovaný popřel pohledávku č. 1 do výše 12 320,-Kč, nebot náklady řízení považoval za nepřiměřeně vysoké k jistině a povaze pohledávky, uznal pohledávku ve výši 7 211,60 Kč, tj. jistinu 6 170,-Kč se zákonným úrokem z prodlení 1 041,60 Kč.

Soud má prokázáno, že 27.12.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem na základě jeho návrhu a 20.7.2012 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalovaného ustanovil insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pod č. 1 pohledávku podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu vChrudimi ze dne 11.11.2011, který nabyl právní moci 28.12.2011 ve výroku o náhradě nákladů řízení, tedy ještě před podáním přihlášky žalobce do insolvenčního řízení s dlužníkem. Elektronickým platebním rozkazem bylo dlužníkovi uloženo zaplatit žalobci 6.170,-Kč se zákonným úrokem zprodlení od 12.11.2010 do zaplacení a 12.320,-Kč na náhradu nákladů řízení. Dále má soud za prokázané, že v květnu roku 2011 dlužník uznal závazek nahradit žalobci částku vyplývající z nedoplatku za dodávku elektrické energie.

KSPA 44 INS 24403/2011-C3-4

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dřív než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jej ím popření.

Podle ust. § 198 odst. 3 insolvenčního zákona vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odst. 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

V projednávané věci žalobce přihlásil pohledávku č. 1 a její vznik odůvodnil jednak uznáním závazku a dohodou o splátkách a dále elektronickým platebním rozkazem, ke kterému nepřipojil doložku právní moci a doložku vykonatelnosti. Žalovaný posoudil pohledávku jako nevykonatelnou a pohledávku č. 1 popřel do výše 12.320,-Kč a uznal ve výši 6.170,-Kč a ktomu úrok z prodlení ve výši 1.041,60 Kč. Soud má za prokázané, že v rozsahu 12.320,-Kč se jedná o náklady řízení, které přiznal Okresní soud v Chrudimi elektronickým platebním rozkazem, který, jak se v průběhu incidenčního řízení ukázalo, nabyl právní moci 28.12.2011, tedy ještě před podáním přihlášky do insolvenčního řízení a před zjištěním úpadku dlužníka. Pohledávka je vykonatelná. Popřená část pohledávky obsahuje náklady řízení za zastoupení advokátem J UDr. Petrem Pečeným a náhradu za soudní poplatek. Nedá se dovodit, že by částku 12.320,-Kč tvořily jen náklady za právní zastoupení, které jsou podle názoru žalovaného nepřiměřeně vysoké k výši vymáhané částky, kdy podle jeho názoru se jednalo o bagatelní, typizovanou pohledávku, tzv. formulářovou žalobu. Soudu není známo, odkud čerpal žalovaný informaci, že se jedná o úhradu za vodné a stočné, když žalobce je subjektem podnikajícím v dodávkách elektrické energie. V souvislosti s popíráním pohledávky přiznané okresním soudem pravomocným elektronickým platebním rozkazem, soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl kzávěru, že pokud je rozhodnutí vydané příslušným orgánem v právní moci, a to i elektronický platební rozkaz, a insolvenční správce v insolvenčním řízení snáší výhrady proti části pohledávky spočívající v nákladech řízení, jedná se o jiné právní posouzení věci, a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2, částí věty za středníkem insolvenčního zákona.

V projednávané věci vyšlo najevo, že pohledávka č. 1 je pohledávkou vykonatelnou, a tudíž se obrací břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Žalovaný popřel pohledávku ve výši 12.320,-Kč pro j ejí nepřiměřenou výši, avšak pokud byla tato pohledávka, a to i pokud jde o náklady řízení, tj. příslušenství pohledávky, přezkoumána a přiznána soudem jako příslušným orgánem, jedná se v případě popření této pohledávky o jiné právní posouzení věci. Okresní soud se před vydáním elektronického platebního rozkazu musel zabývat i právem na náhradu nákladů řízení. köťA 44 le Z44Uá/ŽU1 l-Uá-ÁI-

Soud proto v rozsahu 12.320,-Kč žalobě vyhověl i s přihlédnutím k tomu, že v uvedené částce nejsou obsaženy jen náklady řízení, ale také soudní poplatek. Pokud jde o částku 7.211,60 Kč, pak soud žalobu o určení této pohledávky zamítl, nebot tato pohledávka byla již zjištěna při přezkumném jednání s účinky pravomocně přiznané pohledávky, a tudíž nelze tuto část pohledávky č. 1 přiznat znovu. Výsledkem přezkumného jednání a incidenčního sporu pak je to, že pohledávka č. 1 žalobce přihlášená celkem ve výši 19.531,60 Kč je pohledávkou po právu.

Žalobce měl větší úspěch ve věci, soud mu však nemohl přiznat náhradu nákladů řízení s odkazem na § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 18. listopadu 2013

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.12.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 31.12.2013.