44 ICm 2982/2012
(44 ICm 2982/2012-12) KSPA 44 INS 24403/2011-P9-3ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkýní JUDr. Ivanou Bulisovou Vprávní Věci žalobce Ing. Martina Fořta, se sídlem Palackého 653, Chrudim IV., insolvenčního správce dlužníka Aleny Nejepínske proti žalovane'mu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem TemploVá 747, Praha l, IČO 4716617 o popření pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného č. P9-pohledávka č. 1 přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSPA 44 INS 24403/2012 V části nákladů nalézacího a exekučního řízení V částce 9 840,-Kč není po právu, se zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 12.10.2012 se žalobce domáhal určení, že Výkonatelná pohledáVka žalovaneho přihlášená do insolvenčního řízení s Alenou Nej epínskou (dále také jen dlužník) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 24403/2012 (správně sp.zn. KSPA 44 INS 24403/2011) není ve Výši 9 840,-Kč po právu, nebot se jedná o náklady nalezacího a exekučního řízení ve Věci s jistinou 886,-Kč a úroku z prodlení ve Výši 94,85 Kč a jednalo se o jednu nezaplacenou splátku pojistného rodinného domu. Kromě toho žalovaný nedoložil nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce. Žalobce měl za to, že nale'zací řízení býlo zahájeno formulářovou žalobou, nejednalo se o složitý spor a žalovaný má interní právní útvar, takže nebýlo zapotřebí Věc zadat advokátní kanceláři. Odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu.

KSPA 44 INS 24403/2011-P9-3

Žalovaný nesouhlasil s žalobou zejména proto, že nalézací soud přiznal náhradu nákladů řízení, takže dospěl k závěru, že náklady nebyly V rozporu s právním pořádkem Ceské republiky a následný příkaz k úhradě nákladů exekuce je pravomocný.

V projednávané Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutí ve Věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Žalobce s takovým postupem souhlasil, žalovaný se nevyjádřil, soud proto rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

Přezkumné jednání se konalo 13.9.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 12.10.2012, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána Včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že usnesením z20.7.2012, čj. KSPA 44 INS 24403/2011-A-11 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem, insolvenční řízení bylo zahájeno 27.12.2011,

-z přihlášky pohledávky žalovaného se podává, že přihlásil svou vykonatelnou pohledávku č. 1 celkem ve Výši 10 820,85 Kč, ztoho jistina činila 886,-Kč, úrok z prodlení 94,85 Kč, náklady nalézacího řízení 6 420,-Kč, náklady exekučního řízení 3 420,-Kč, pohledáVka byla přiznána elektronickým platebním rozkazem ze dne 7.7.2010,

-podle elektronického platebního rozkazu ze dne 7.7.2010, č.j. 103 EC 161/2010-14 Okresní soud V Chrudimi uložil dlužníkovi zaplatit žalovanému 886,-Kč s úrokem z prodlení 94,85 Kč a na nákladech řízení 6 420,-Kč, přičemž Věřitel byl V řízení zastoupen advokátem, rozhodnutí nabylo právní moci 5.8.2010,

-podle příkazu kúhradě nákladů exekuce ze dne 1.2.2011, čj. 014 EX 84935/10-005 určil exekutor JUDr. Antonín Dohnal náklady oprávněného Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ve Výši 3 420,-Kč, tento příkaz nabyl právní moci 21.2.2011,

-při přezkumném jednání dne 13.9.2012 žalobce popřel pohledávku žalovaného do Výše 9 840,-Kč, náklady řízení považoval za nepřiměřeně vysoké V bagatelním sporu o zaplacení 886,-Kč, pohledávku č. 2 žalovaného uznal.

Soud má prokázáno, že dne 27.12.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem Alenou Nejepínskou, dne 20.7.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení kromě jiného i svou vykonatelnou pohledávku č. 1 ve Výši 10 820,85 Kč podle pravomocného elektronického platebního rozkazu ze dne 7.7.2010 a podle příkazu kúhradě nákladů exekuce, žalobce popřel pohledávku č. 1 do Výše 9.840,-Kč s tím, že náklady řízení jsou nepřiměřeně vysoké vzhledem k jistině, kterou tvořila pouze částka 886,-Kč, takže se jednalo o tzv. bagatelní Věc.

Podle ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem V řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení Věci. köťA 44 le Z44Uá/ZU1 l-ťy-á

Podle ustanovení § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spoj ené s jej ím uplatněním.

V projednávané věci žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku podle pravomocného rozhodnutí okresního soudu a pravomocného příkazu k úhradě nákladů exekuce (právní moc nastala více než jeden rok před zahájením insolvenčního řízení), žalobce ji také jako vykonatelnou posoudil a popřel ji do výše 9 840,-Kč, tj. V rozsahu 6 420,-Kč jako náklady nalézacího řízení a 3 420,-Kč jako náklady oprávněného V exekučním řízení. Byt se jednalo o elektronický platební rozkaz, nalézací soud musel věc právně zhodnotit a teprve poté mohl návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu vyhovět. Věc musel podle názoru soudu posoudit nejen pokud jde o samotné meritum, ale i pokud jde o náklady řízení, tedy náklady spojené s vymáháním pohledávky. Exekutor posoudil náklady oprávněného V exekučním řízení podle exekučního řádu a řádně je V příkazu k úhradě nákladů exekuce odůvodnil. Náklady řízení ve smyslu § 121 odst. 3 občanského zákoníku tvoří příslušenství pohledávky a o nákladech řízení musí soud rozhodnout, pokud řízení ukončuje (ust. § 151 odst. 1 o.s.ř.). Elektronický platební rozkaz se podle ust. § 172 odst. 1 ve spojení sust. § 174a odst. 3 o.s.ř. neodůvodňuje. Vtéto souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že i V řízení, které končí vydáním elektronického platebního rozkazu, soud zkoumá předpoklady pro vydání tohoto rozhodnutí, tedy především, že uplatněné právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem. Nejvyšší soud posuzoval i požadované příslušenství pohledávky s tím závěrem, že pokud V insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti příslušenství přiznané V jím posuzovaném případě pravomocným rozsudkem pro uznání, jedná se o jiné právní posouzení věci a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2 části věty za středníkem insolvenčního zákona. Nejvyšší soud se sice zabýval příslušenstvím pohledávky přiznané rozsudkem pro uznání, avšak zdejší soud má za to, že pokud jsou podle občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky i náklady spoj ené s jejím uplatněním, pak insolvenční správce nemůže popírat ani tuto část pohledávky, jedná-li se o příslušenství přiznané pravomocným rozhodnutím. Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rovněž pravomocný, právní moci nabyl před zahájením insolvenčního řízení s dlužníkem.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Žalovaný sice měl úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 22. srpna 2013 JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.09.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 02.10.2013.