44 ICm 2919/2013
(Spisová značka: 44 ICm 2919/2013-26) KSPA 44 INS 108511201 3-P5-2ČESKÁ REPUBLIKA r ROZSUDEK J MENEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. lvanou Bulisovou v právní věci žalobkyně Mgr. lng. Michaely Jedličkové, se sídlem Skuteč, Družstevní 929, insolvenční správkyně dlužnice Hany Kučerové, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem České Třebové, Čechova 396 proti žalovanému GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a o určení pravosti a výše popře né pohledávky rozsudkem pro uznání takto: l. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 27.659,82 Kč odpovídající rozdílu mezi zákonnými a smluvními úroky z prodlení není po právu. ll. Žalovaný je vpovinen zaplatit žalobkyni krukám Mgr. Martina Červinky, advokáta vCeské Třebové, Cechova 396 na náhradu nákladů řízení 6 776,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. lll. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové za soudní poplatek 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. pokračování 2-27 Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 28.8.2013 se žalobce domáhal určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Hanou Kučerovou není ve výši 27 659,82 Kč po právu, nebot, se jedná o část úroků zprodlení, na které nemá žalovaný nárok. Jde o smluvní úrok zprodlení, který vpopřené výši přesahuje úrok zprod lení podle prováděcího předpisu k občanskému zákoníku.

Ve vyjádření k žalobě ze dne 16.9.2013 žalovaný nárok uplatněný žalobou uznaL

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř., uzná-li žalovaný vprůběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal uplatněný nárok žalobce vcelém rozsahu, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání a určil, že pohledávka žalovaného při hlášená do insolvenčního řízení s Hanou Kučerovou není ve výši 27 659,82 Kč po právu.

Žalobkyně měla ve věci plný úspěch, a proto jí soud přiznal náhradu nákladů řízení podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., a to náhradu za odměnu advokáta ve výši 5.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif vplatném znění za dva úkony právní služby. Náhrada za jeden úkon právní služby činí 2 500,-Kč, nebot, se jedná o řízení ve věcech určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Dále soud přiznal náhradu za dva režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu. Zástupce žalobkyně je plátce daně zpřidané hodnoty, a proto soud přiznal i náhradu této daně zodměny a náhrad se sazbou 21 %, daň činí 1.176,-Kč. Náhrada nákladů činí celkem 6 776,-Kč.

Žalobkyně je osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. S odkazem na § 2 odst. 3 téhož zákona soud uložil žalovanému zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků. Lhůta 3 dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsané ho soudu.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního pokračování 3 44 ICm 2919/201 3-28 stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně odsazen, ledaže místo soudce rozhodoval senát, případně, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Pardubicích dne 26.září 2013

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samoso udkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.10.2013 a vykonatelnosti dne 22.10.2013 a je vykonatelná. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 25.10.2013.