44 ICm 2846/2012
(44 ICm 2846/2012-16) KSPA 44 INS 2013/2012-C1-3

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobkyně JUDr. Evy Mlčochové, se sídlem Purkyňova 37, Svitavy, insolvenční správkyně dlužnice Ludmily anonymizovano , bytem Červená Voda 170 proti žalovanému GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČO 25672720 o popření výše vykonatelné pohledávky

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalované ve výši 148.890,08 Kč přihlášená přihláškou pohledávek (č. P8) do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem 561 61 Červená Voda 170, u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, pod sp.zn. KSPA 44 INS 2013/2012, není po právu co do výše 49.752,28 KČ.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č.ú 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4442284612 za soudní poplatek 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 1.října 2012 se žalobkyně domáhala určení, že pohledávka č. 1 žalované přihlášená do insolvenčního řízení s dlužnicí Ludmilou anonymizovano není po právu co do výše 49 752,28 Kč, neboť se jedná o úrok z prodlení, který není v souladu s právní úpravou úroku z prodlení.

V podání doručeném soudu dne 31.10.2012 žalovaný nárok uplatněný žalobou uznal.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání a určil, že pohledávka č. 1 žalovaného není po právu v rozsahu, jaký je uveden ve výroku I. rozsudku.

Žalobkyně je osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm.q) zákona o soudních poplatcích. O povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek soud rozhodl podle § 2 odst. 3 téhož zákona a uložil zaplatit poplatek ve výši 5 000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) poplatkového zákona.

Žalobkyně byla ve sporu úspěšná, a proto by jí náležela náhrada nákladů řízení. Žalobkyni však žádné náklady v řízení nevznikly, soud proto nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo soudce rozhodoval senát, případně, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Pardubicích dne 19. listopadu 2012

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová