44 ICm 2841/2012
(44 ICm 2841/2012-25) KSPA 44 INS 10871/2012-P1-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou vprávní Věci žalobce 1. správcovská a konkurzní V.o.s., se sídlem Pardubice, třída Míru 67, IČO 26126788, insolvenčního správce dlužníka Jaroslavy Kloudové, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem V České Třebové, Čechova 396 proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, IČO 61860069, O popření pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka č. 2 přihlášená žalovaným jako nezajištěná a vykonatelná ve Výši celkem 27 921,-Kč není V popřené Výši 26 932,-Kč po právu, se zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 30.9.2012 se žalobce domáhal určení, že vykonatelná pohledávka č. 2 žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s J aroslavou Kloudovou (dále také jen dlužník) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 10871/2012 není ve Výši 26 932,-Kč po právu, nebot se jedná o neplatné sjednanou smluvní pokutu ve Výši 50 % maximální Výše úvěru a úrok z prodlení z této neplatné smluvní pokuty. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná podle rozhodčího nálezu Mgr. Marka Landsmanna.

Zalovaný navrhl žalobu zamítnout a v rozsáhlém odůvodnění především namítal, že jako důvod popření u vykonatelné pohledávky nemůže být jiné právní posouzení věci, což V daném případně nastalo.

KSPA 44 INS 10871/2012-P1-2

V projednávané Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutí ve Věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Žalovaný s takovým postupem souhlasil, žalobce se nevyjádřil, soud proto rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

Přezkumné jednání se konalo 3.9.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 30.9.2012, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že usnesením z 12.7 .2012, čj. KSPA 44 INS 10871/2012-A-8 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem, insolvenční řízení bylo zahájeno 4.5.2012,

-z přihlášky pohledávky žalovaného se podává, že přihlásil svou vykonatelnou pohledávku č. 2 jako nedoplatek na směnečné sumě smluvních pokut ze zajišťovací směnky celkem ve Výši 27 921,-Kč, z toho jistina činila 25 316,-Kč, směnečný úrok činil 2 605,-Kč, pohledávka byla vykonatelná podle rozhodčího nálezu,

-podle rozhodčího nálezu ze dne 9.12.2010, č.j. La 6026/10-14 rozhodce Mgr. Marek Landsmann uložil dlužníkovi zaplatit žalovanému 57 892,-Kč s 6 % úrokem p.a. od 25.10.2010 do zaplacení a nahradit náklady rozhodčího řízení, rozhodnutí nabylo právní moci 10.12.2010, vykonatelné se stalo 14.12.2010, podle odůvodnění rozhodčího nálezu byla v částce 57 892,-Kč obsažena i smluvní pokuta ve Výši 24 432,-Kč,

-při přezkumném jednání dne 3.9.2012 žalobce popřel pohledávku č. 2 žalovaného do Výše 26 932,-Kč, nebot žádanou smluvní pokutu posoudil jako neplatnou pro rozpor s dobrými mravy a popřel i směnečný úrok příslušející popřené smluvní pokutě.

Soud má prokázáno, že dne 4.5.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem Jaroslavou Kloudovou, dne 12.7.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení kromě jiného i svou vykonatelnou pohledávku č. 2 ve Výši 27 921,-Kč podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. M. Landsmanna ze dne 9.12.2010, žalobce popřel pohledávku č. 2 do Výše 26 932,-Kč s tím, že pohledávka obsahuje i neplatně sjednanou smluvní pokutu a k takto neplatně sjednané smluvní pokutě i směnečný úrok.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spoj ené s jej ím uplatněním.

V projednávané Věci žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku podle pravomocného rozhodčího nálezu, žalobce ji také jako vykonatelnou posoudil a popřel ji do Výše 26 932,-Kč. Rozhodčí nález vydal rozhodce, který měl pravomoc ve sporu rozhodnout, jednalo se tedy o rozhodnutí příslušného orgánu, neplatnost rozhodčí doložky nebyla kbťA 44 lNö 1Uö/1/ZU12-ťl-Z namítnuta. Rozhodčí nález byl řádně odůvodněn. V této souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příslušným orgánem je i rozhodce nebo rozhodčí soud, podobně rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 392/2011 ze dne 31.7.2013. Pokud V insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti části pohledávky spočívající V neplatně sjednané smluvní pokutě a pro příslušející úrok (směnečný), nejsou-li zpochybněna skutková zjištění, jedná se o jiné právní posouzení Věci a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo Výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2 části Věty za středníkem insolvenčního zákona.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Zalovaný sice měl úspěch ve Věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, Výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 7. října 2013

JUDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.10.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 18.11.2013.