44 ICm 2838/2012
(44 ICm 2838/2012-11) KSPA 44 INS 10511/2012-P6-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní včci žalobce Ing. Karla Kuny, se sídlem Ústí nad Orlicí, Velké Hamry 393, insolvenčního správce dlužníků Romana a Vlasty Dostálových, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem V České Třebové, Čechova 396 proti žalovanému JUDr. Dalimilu Mikovi, LLM., se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, IČO 71238573 o určení pravosti popřené pohledávky takto: I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného není ve Výši 7.800,-Kč po právu. II. Žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty Vinsolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INVS 10509/2012 za zastoupení advokátem Mgr. Martinem Cervinkou, se sídlem V Ceské Třebové, Cechova 396 částku 5 808,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu V Hradci Králové 5.000,-Kč za soudní poplatek do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 30.9.2012 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 10509/2012 s dlužníky Romanem a Vlastou Dostálovými vykonatelnou pohledávku ve Výši 7.800,-Kč. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku-své náklady exekutora, které podle názoru žalobce žalovanému nenáleží, nebot V exekučním řízení proti dlužníkům nic nevymohl, exekuce byla nařízena bezprostředně před zahájením insolvenčního řízení. Náhrada exekutorovi náleží jen tehdy, pokud byla pohledávka uhrazena jeho přičiněním.

KSPA 44 INS 10511/2012-P6-2

Příkaz k úhradě nákladů exekuce, ze kterého žalovaný dovozoval existenci pohledávky, byl vydán až 10.5.2012 a insolvenční řízení bylo zahájeno 30.4.2012.

Žalovaný se k žalobě nevyj ádřil.

V projednávané Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutí ve Věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Žalobce s takovým postupem souhlasil, žalovaný se nevyjádřil, soud proto rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

Přezkumné jednání se konalo 6.9.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 30.9.2012, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že 30.4.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Romana Dostála a návrh dlužnice Vlasty Dostálové, každý spojený s návrhem na povolení oddlužení, téhož dne byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, soud obě řízení spojil usnesením ze dne 14.5.2012,

-usnesením ze dne 13.7.2012, čj. KSPA 44 INS 10509/2012-A-9 soud zjistil úpadek dlužníků Romana a Vlasty Dostálových, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobce,

-z přihlášky pohledávky žalovaného se podává, že přihlásil pohledávku 7.800,-Kč jako nezajištěnou s důvodem vzniku-exekuční řízení podle usnesení o nařízení exekuce vydaného Okresním soudem ve Svitavách dne 29.3.2012, pohledávku označil jako vykonatelnou podle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 10.5.2012,

-podle příkazu kúhradě nákladů exekuce ze dne 10.5.2012, čj. 120 EX 14137/12-15 byla povinná Vlasta Dostálová povinna zaplatit soudnímu exekutorovi J UDr. Dalimilu Mikovi náklady exekuce v částce 7 800,-Kč,

-při přezkumném jednání 6.9.2012 žalobce popřel vykonatelnou pohledávku co do pravosti, nebot exekuční příkaz byl vydán po zahájení insolvenčního řízení.

Soud má prokázáno, že dne 30.4.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s oběma dlužníky, dne 13.7.2012 byl zjištěn úpadek Romana a Vlasty Dostálových, žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku ve Výši 7.800,-Kč podle exekučního příkazu ze dne 10.5.2012. kterou žalobce popřel, nebot exekučni příkaz byl vydán po zahájení insolvenčního řízení.

Podle ust. § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád Vplatném znění, je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor vydá výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.

Jak bylo uvedeno shora, insolvenční řízení bylo zahájeno 30.4.2012, příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán 10.5.2012. Jak vyplývá z judikatury týkající se uplatňování práv V insolvenčním řízení, která měla vzniknout V exekučním řízení, lze práva nabytá v rámci köťA 44 lNö 1U31 1/ZU12-ťO-Z exekučního řízení vykonat a vymoci pouze V exekučním řízení, Viz také rozsudek Vrchního soudu VPraze č.j. 103 VSPH 111/2012-29 ze dne 5.9.2012 (KSUL 44 INS 1443/2010). V průběhu insolvenčního řízení před zdejším soudem bylo vydán exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce, který ve spojení s usnesením o nařízení exekuce je exekučním titulem, přičemž nebylo tvrzeno a ani prokazováno, že by bylo V exekučním řízení něco vymoženo. Nařízenou exekuci nelze V průběhu insolvenčního řízení provést. Také lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 5223/2007, podle kterého je příkaz ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává pouze V exekučním řízení, V němž byl vydán. Tedy jediným případem, kdy lze uspokojit náklady exekuce V průběhu insolvenčního řízení je stanoven V § 46 odst. 7 exekučního řádu V platném znění, a to za situace, kdy při zahájení insolvenčního řízení měl exekutor k dispozici Výtěžek exekuce, který po odečtu nákladů exekuce odevzdá insolvenčnímu správci. Protože nebylo nic vymoženo před zahájením insolvenčního řízení (a tato skutečnost nebyla tvrzena), soud dospěl k závěru, že žalobce oprávněně popřel spornou pohledávku, protože ji V insolvenčním řízení nelze uspokojit.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověL

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Soud přiznal úspěšnému žalobci náhradu odměny advokáta podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif V platném znění, nebot se jedná o určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Soud přiznal náhradu odměny za dva úkony právní pomoci po 2.100,-Kč podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění do 31.12.2012. Dále přiznal náhradu za dva režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, tedy ve Výši 600,-Kč. Protože zástupce žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty, soud přiznal i náhradu této daně z odměny a náhrad se sazbou 21 %, daň činí 1 008,-Kč. Celkem činí náhrada nákladů řízení, která náleží do majetkové podstaty, 5 808,-Kč.

Protože je žalobce osvobozen od soudního poplatku, soud uložil žalovanému, který neměl úspěch ve Věci, zaplatit soudní poplatek ve Výši 5.000,-Kč podle Sazebníku soudních poplatků, položka 13 bod 1 písm. a), a to s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích V platném znění. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu. V Pardubicích dne 15. srpna 2013 JUDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 07.09.2013 a vykonatelnosti dne 11.09.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 17.09.2013.