44 ICm 281/2011
44 ICm 281/2011-36 (KSUL 44 INS 11453/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Goldbrook Investments Limited, se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, právně zastoupen Mgr. Martinem Běhounkem, advokátem, se sídlem Přívozní 2, 170 00 Praha 7, proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s., IČ: 28716671, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Svatopluka Čecha 597/6, 400 04 Trmice, právně zastoupen Mgr. Janem Faltejskem, se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba ze dne 7.2. 2011, kterou se žalobce domáhal určení pravosti a výše své pohledávky ve výši 55.096,86 Kč přihlášené do insolvečního řízení na majetek dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Svatopluka Čecha 597/6, 400 04 Trmice, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 10.900,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného Mgr. Jana Faltejska, se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7.2.2011, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem téhož dne, se žalobce společnost Goldbrook Investments Limited, se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, domáhal proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s., IČ: 28716671, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Svatopluka Čecha 597/6, 400 04 Trmice, určení pravosti a výše popřené pohledávky, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 11453/2010 ve věci dlužníka Petra anonymizovano . (KSUL 44 INS 11453/2010)

Pohledávka žalobce ve výši 55.096,86 Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou č. 6, přičemž tato pohledávka spočívá v nároku žalobce na úhradu smluvní pokuty ze smlouvy o úvěru č. 0006009 ze dne 28.1.2009 ve výši 1 % denně z dlužné dosud neuhrazené jistiny 15.698,-Kč od 26.8.2009 do 2.10.2009 a dále ve výši 1 % denně z dlužné jistiny 14.981,-Kč od 2.10.2009 do 21.4.2010, celkem ve výši 36.226,86 Kč a dále nákladů rozhodčího řízení ve výši 2.000,-Kč a náhrady nákladů právního zastoupení ve výši 16.870,-Kč. Žalobce svojí pohledávku doložil smlouvou o úvěru č. 0006009 ze dne 28.1.2009, všeobecnými úvěrovými podmínkami-příloha ke smlouvě o úvěru č. 0006009, rozhodčím nálezem č.j. 2R 9026/2010 s doložkou právní moci a smlouvou o postoupení pohledávky č. GB-065 10 ze dne 21.4.2010.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Do insolvenčního řízení přihlásil žalobce pohledávku ve výši 55.096,86 Kč. Žalovaný jako insolvenční správce při zvláštním přezkumném jednání dne 6.1.2011 nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 16.000,-Kč a popřel částku 39.096,86 Kč pro pravost a výši.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 19.5.2011 uvedl, že žalobce pomíjí spotřebitelský charakter smluvního vztahu mezi ním a dlužníkem, zejména ust. § 55, 56 občanského zákoníku. Z těchto ustanovení jasně vyplývá nemožnost smluvních stran odchýlit se od zákona v neprospěch spotřebitele, přičemž spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu zákon poskytuje či jinak zhoršit své postavení; zároveň pak platí výklad pro spotřebitele příznivější. Ust. § 56 odst. 1 pak zakazuje ujednání znamenající k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Právním následkem nepřiměřené smluvní klauzule je, že nemůže spotřebitele zavazovat. Je-li tedy smluvní klauzule shledána nepřiměřenou, přísluší vnitrostátnímu soudu vyvodit z toho veškeré důsledy, které z toho podle vnitrostátního práva vyplývají, aby se ujistil, že spotřebitel nebude takovým ujednáním vázán (např. rozsudek ze dne 6.10.2009 Asturcom Telecomunicaciones SL ca Cristina Rodriguez Nogueira, C-40-08, body 58 a 59). Pokud jde o rozhodčí řízení a rozhodčí nálezy, Evropský soudní dvůr sice rozhodl, že požadavky na účinnost rozhodčího řízení jsou důvodem k tomu, aby přezkum rozhodčích nálezů měl omezený charakter a aby ke zrušení nálezu mohlo dojít pouze ve výjimečných případech, je-li ale vnitrostátní soud podle svých vnitrostátních procesních pravidel povinen vyhovět návrhu na zrušení rozhodčího nálezu založeného na nedodržení vnitrostátních kogentních pravidel, musí rovněž vyhovět takovému návrhu založenému na nedodržení pravidel Společenství tohoto druhu. Evropský soudní dvůr dovodil, že kupř. kauzule, která nebyla individuálně sjednána a která pro všechny spory plynoucí ze smlouvy zakládá příslušnost soudu sídla poskytovatele služeb, splňuje všechna kritéria k tomu, aby mohla být z hlediska směrnice kvalifikována jako zneužívající, neboť v rozporu s požadavkem dobré víry způsobují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele. Žalobcem namítané rozhodčí řízení neprobíhalo v sídle či alespoň obvodu místně příslušného soudu dlužníka, a zároveň předmětné smluvní ujednání umožnilo žalobci soustředit veškeré jím vedené spory v sídle rozhodce dle jím vedeného seznamu, tedy v Brně, zároveň je nepochybná značná odlehlost Ústí nad Labem od Brna i výše nákladů spojená s cestami mezi nimi. V neposlední řadě je třeba poukázat i na to, že předmětná smlouva v ujednání následujícím po rozhodčí doložce (bod 9.2) přikazuje spotřebiteli strpět výlučnou místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 7. Taková ujednání v rozporu s požadavkem dobré víry způsobují ve smyslu výše uvedené evropské judikatury významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele a musí být proto považována za zneužívající a tedy neplatná. Předmětnou (KSUL 44 INS 11453/2010) rozhodčí doložku je tak třeba mít za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy podle § 39 občanského zákoníku, resp. § 56 odst. 1 občanského zákoníku.

Soud po posouzení skutkových zjištění a po provedeném dokazování, zejména vzhledem k zákonným ustanovením a judikatuře soudů dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná.

V bodě I. výroku rozsudku soud zamítl nárok žalobce ve výši 16.000,-Kč, neboť tato pohledávka byla při přezkumném jednání zjištěna. Dle ust. § 198 IZ mohou pouze věřitelé pohledávky, která byla popřena, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu.

Jelikož se jedná o spotřebitelský závazek, soud posoudil platnost ujednání o smluvní pokutě a platnost rozhodčí doložky podle občanského práva. Dle ust. § 3 OZ výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Dle ust. § 39 OZ je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

V bodě I. výroku rozsudku soud zamítl též nárok žalobce ve výši 39.096,86 Kč, spočívající ve smluvní pokutě ve výši 20.226,86 Kč a dále pohledávce na nákladech rozhodčího řízení ve výši 18.870,-Kč, která byla insolvenčním správcem při zvláštním přezkumném jednání popřena, neboť soud shledal, že sjednaná smluvní pokuta je v nepřiměřené výši, je v rozporu s dobrými mravy, a proto je dle ust. § 39 občanského zákoníku neplatná. Neplatnou pro rozpor s dobrými mravy soud posoudil též rozhodčí doložku, a proto nepřiznal žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení a náhradu nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení. Jedná se o pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 11453/2010, za dlužníkem Petrem Zemanem, anonymizovano , bytem nám. Svatopluka Čecha 597/6, 400 04 Trmice.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalovaný, který měl plný úspěch ve věci. Právní zástupce žalovaného vyčíslil náhradu nákladů řízení v souladu s vyhláškou č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-Kč a dále v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby, náhrada hotových výdajů advokáta v paušální výši ve výši 900,-Kč.

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 16. dubna 2012 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková