44 ICm 2793/2012
(Spisová značka: 44 ICm 2793/2012-22) KSPA 44 INS 9455/2012-P2-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní Věci žalobkyně Mgr. Terezy Vodičkově, se sídlem Gorkého 2573, 530 O2 Pardubice, insolvenční správkyně dlužnice Evy Horváthové, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebové, Čechova 396, proti žalované Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 OO Praha 4, IČO 45244782 o určení pravosti a Výše popřené pohledávky takto: I. Určuje se, že vykonatelná pohledávky žalované není V popřené části 36.647,89 Kč po právu. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni k rukám Mgr. Martina Červinky, advokáta V České Třebové, Čechova 396 na náhradu nákladů řízení 11 667,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 26.9.2012 se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelná pohledávka žalované přihlášená ve Výši lO7.2l4,04 Kč do insolvenčního řízení s Evou Horváthovou (dále také jen dlužnice) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 9455/2012 není ve Výši 36.647 ,89 Kč po právu, nebot se jedná o část smluvního úroku z prodlení, který přesahuje Výši stanovenou právními předpisy, a do této Výše žalovaná uplatňuje svůj nárok v rozporu se zákonem. Uvedla, že pohledávka vznikla ze vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, a tudíž po právu je úrok z prodlení pouze ve Výši stanovené právními předpisy, nikoliv ve Výši sjednané.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Zastávala názor, že její pohledávka je po právu, jedná se o pohledávku vykonatelnou podle exekutorského zápisu, pohledávka sestává z jistiny a příslušenství. Dále nesouhlasila s žádanou náhradou nákladů řízení ze strany žalobkyně,

KSPA 44 INS 9455/2012-P2-2 nebot žalobkyně je sama advokátem a v tomto řízení ji zastupuje jiný advokát, takže podle názoru žalované se nejedná o účelně vynaložené náklady.

Přezkumné jednání se konalo 27.8.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 26.9.2012, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením z 4.7.2012, čj. KSPA 44 INS 9455/2012-A-8 soud zjistil úpadek dlužnice, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobkyni, řízení bylo zahájeno 19.4.2012,

-z přihlášky pohledávky žalované vyplývá, že přihlásila jednu pohledávku jako nezajištěnou, vykonatelnou, jistina činila 58.205,38 Kč a úrok z prodlení 49.008,66 Kč, vykonatelnost vyplývala z exekutorského zápisu, důvodem vzniku pohledávky byla smlouva o úvěru ze dne 16.7.2007,

-podle exekutorského zápisu č. 054 EZ 2018/10 ze dne 21.1.2010 ve znění pokračování ze dne 12.2.2010 se dlužnice zavázala zaplatit žalované 164.602,-Kč, dále úroky ve Výši 6.591,-Kč a poplatky 204,-Kč súrokem zprodlení ve Výši 19,97 % p.a., dlužnice souhlasila s přímou vykonatelností exekutorského zápisu,

-při přezkumném jednání dne 27.8.2012 žalobkyně popřela pohledávku do Výše 36.647,89 Kč, nebot Výše úroku z prodlení neodpovídá smluvnímu ujednání, uznala pohledávku ve Výši 7 0.566,15 Kč,

-podle seznamu přihlášených pohledávek (přezkumný list) žalobkyně popřela pohledávku žalovaného do Výše 36.647 ,89 Kč a uznala ve Výši 7 0.566,15 Kč,

-podle smlouvy o úvěru č. 3440923873 ze dne 16.7.2007 se žalovaná zavázala poskytnout dlužnici úvěr až do Výše 200.000,-Kč v hotovosti a dlužnice se zavázala úvěr splatit pravidelnými měsíčními splátkami po 3.338,-Kč s první splátkou 20.8.2007, dlužnice uzavřela smlouvu jako fyzická osoba s uvedením rodného čísla a místa svého trvalého pobytu,

-podle tzv. stavu úvěru v minulosti činí dlužná jistina po splatnosti 58.205,38 Kč a smluvní úrok z prodlení 49.008,66 Kč.

Soud má prokázáno, že dne 19.4.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužnicí, dne 4.7.2012 byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení. Žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku ve Výši 107.214,04 Kč, a to jistinu 58.205,38 Kč a příslušenství-úrok z prodlení 49.008,66 Kč. Vykonatelnost pohledávky dovodila z exekutorského zápisu ze dne 21.1.2010 ve znění doplnění ze dne 12.2.2010. Žalobkyně posoudila pohledávku jako vykonatelnou, popřela ji V části příslušenství 36.647,89 Kč, nebot měla za to, že se jedná o úroky z prodlení, které žalované nenáleží, nebot úvěr byl sjednán mezi podnikatelem a fyzickou osobou-spotřebitelem, takže žalované náleží pouze tzv. zákonný úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., vplatném znění. Právní vztah mezi žalovanou a dlužnicí byl založen smlouvou o úvěru ze dne 16.7.2007, dlužnice smlouvu uzavřela jako fyzická osoba, nepodnikatel.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

KSPA 44 INS 9455/2012-P2-2

Exekutorský zápis nelze považovat za rozhodnutí, které bylo vydáno příslušným orgánem. V té souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příslušným orgánem ve smyslu § 199 insolvenčního zákona je soud, rozhodčí soud, případně orgán veřejné správy. Z uvedeného vyplývá, že za rozhodnutí příslušného orgánem nelze považovat exekutorský zápis, jedná se o zápis o dohodě dlužnice a oprávněné osoby-žalované, byt se souhlasem dlužnice s přímou vykonatelností. Nejedná se tedy v tomto případě o pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, takže žalobkyně mohla uplatnit skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužnicí V exekutorském zápisu, narozdíl od pravomocných rozhodnutí soudů, orgánů veřejné správy, rozhodce nebo rozhodčího soudu, jak dovodil Nejvyšší soud V uvedeném rozhodnutí ze dne 18.7.2013.

Na smlouvu o úvěru uzavřenou mezi fyzickou osobou-nepodnikatelem a žalovanou-podnikatelem je třeba nahlížet jako na spotřebitelskou smlouvu s odkazem na ust. § 262 odst. 4 obch. zákoníku. Žalované náležely pouze úroky z prodlení ve Výši stanovené nařízením Vlády č. 142/ 1994 Sb., v platném znění s odkazem na ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku. Úrok z prodlení náležel od 22.10.2009 podle přihlášky pohledávky. Sazba úroku z prodlení byla V době od 22.10.2009 do 31.12.2009 ve Výši 8,5 % p.a., od 1.1.2010 do 30.6.2010 ve Výši 8 % p.a., od 1.7.2010 do 30.6.2012 ve Výši 7,75 % p.a. a od 1.7.2012 do 3.7.2012 ve Výši 7,5 % p.a. Úrok zprodlení tak činil z jistiny 58.205,38 Kč do dne zahájení insolvenčního řízení (4.7.2012) částku 12.304,45 Kč. Jestliže žalobkyně uznala pohledávku v rozsahu úroku z prodlení ve Výši 12.360,77 Kč (rozdíl mezi přihlášeným úrokem z prodlení 49.008,66 Kč a popřeným úrokem z prodlení 36.647,89 Kč), pak ji uznala v částce vyšší, než činí skutečný úrok z prodlení podle uvedeného nařízení Vlády. Soud dále odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.3.2005, sp.zn. 33 Odo 1117/2003, které vylučovalo použití úroku z prodlení v občanskoprávních vztazích jinak, než stanoví právní předpis.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověl

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení za zastoupení advokátem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění. Soud přiznal náhradu za 2 úkony právní pomoci po 2.100,-Kč podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012 a za jeden úkon ve Výši 2 500,-Kč podle advokátního tarifu ve znění účinném od 1.1.2013, na náhradu odměny advokáta tedy přiznal částku 6 700,-Kč. Dále přiznal náhradu za čtyři režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, celkem ve Výši 1.200,-Kč. Dále přiznal náhradu za promeškaný čas za 6 půlhodin po 100,-Kč za jízdu k jednání z České Třebové do Pardubic a zpět, tedy 600,-Kč. Náhrada za jízdné automobilem Volvo S80, reg. značka 3E9 2003 při průměrné spotřebě paliva benzín 95 12 litrů/ 100 km při překonání vzdálenosti celkem 144 km, náhrada za jízdné činí celkem 1 142,-Kč. Náklady vynaložené advokátem činí 9.642,-Kč. Protože je zástupce žalobkyně plátcem daně z přidané hodnoty, náleží za zastoupení advokátem i daň se sazbou 21 % z částky 9 642,-Kč. Daň činí 2 025,-Kč. Výše nákladů vynaložená advokátem tak činí 11 667,-Kč. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.r. köťA 44 lNö 9433/2U11-ť2-Z

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 24. října 2013

JUDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.11.2013 a vykonatelnosti dne 19.11.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 06.01.2014.