44 ICm 2786/2012
(44 ICm 2786/2012-26) KSPA 44 INS 2482/2012-P5-6ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích, rozhodl sqmosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou vprávní Věci žalobce 1. správcovská a konkurzní V.o.s., se sídlem vPardubicích, Třída Míru 67, IČO 26126788, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem V České Třebové, Čechova 396, insolvenčního správce V řízení vedeném s dlužníkem Vojtěchem anonymizovano , anonymizovano , proti žalované Tomiha, s.r.o., se sídlem 28. října 438/219, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 29446767, zastoupené Mgr. Martinem Gocmanem, advokátem V Ostravě-Mariánské Hory, ul. 28. října 219/438, o určení pravosti a Výše popřené pohledávky takto:

I. Rízení o určení, že pohledávka žalované není vpopřené Výši 15.029,12 Kč přihlášena po právu, se zastavuje.

II. Určuje se, že pohledávka žalované přihlášená jakožto vykonatelná bez uplatnění práva na zajištění ve Výši 55.318,-Kč nebyla vpopřené Výši 6.792,-Kč přihlášená po právu.

III. Žalovaná je povinna zaplatit do majetkové podstaty Vinsolvenčním řízení vedeném s dlužníkem Vojtěchem anonymizovano za zastoupení advokátem Mgr. Martinem Červinkou, se sídlem V České Třebové, Čechova 396 částku 9 889,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žalovaná je povinna zaplatit České republice na účet Krajského soudu V Hradci Králové 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 24.9.2012 se žalobce domáhal určení, že přihlášená pohledávka žalované není v popřené Výši 21.821,12 Kč přihlášena po právu, nebot do části 15.029,12 Kč se jedná o úroky z prodlení sjednané v rozporu se zákonem a ve Výši 6.792,-Kč se jedná o náklady oprávněného v exekučním řízení, které nevznikly, nebot exekutor pohledávku oprávněného, tedy žalované, nevymohl a také příkaz k úhradě nákladů

KSPA 44 INS 2482/2012-P5-6 exekuce nemohl být vydán po zahájení insolvenčního řízení. Kromě toho měl za to, že tyto náklady nelze považovat za účelně vynaložené.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout, nebot úroky z prodlení byly přiznány vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Pokud šlo o pohledávku ve Výši 6.792,-Kč, pak měla za to, že pohledávka byla správně přihlášena, exekuční příkaz byl vydán 13.2.2012 a úpadek dlužníka Vojtěcha Dudy byl zjištěn až 18.7.2012. Příkaz k úhradě nákladů exekuce je pouze stanovením přesné Výše nároku, který byl dříve přiznán usnesením o nařízení exekuce, a nárok musí být jako ostatní pohledávky přihlášen do insolvenčního řízení

Ještě před zahájením prvního jednání ve Věci vzal žalobce žalobu o určení, že pohledávka nebyla přihlášena po právu do Výše 15.029,12 Kč, zpět, nebot žalovaná vzala přihlášku pohledávky v této Výši zpět podáním ze dne 25.5.2013. Vzhledem ke zpětvzetí části žaloby soud řízení o určení, že pohledávka nebyla ve Výši 15.029,12 Kč přihlášena po právu, zastavil.

Právní předchůdce žalované Matco, s.r.o. podáním ze dne 25.5.2013 navrhl změnu insolvenčního věřitele a usnesením ze dne 29.5.2013 soud návrhu vyhověl a do insolvenčního řízení vstoupil věřitel Tomiha, s.r.o., který se stal i účastníkem tohoto incidenčního sporu.

Nadále se tedy incidenční spor vedl o pohledávku 6.792,-Kč přihlášenou s odkazem na příkaz k úhradě nákladů exekuce.

Po provedeném dokazování soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením zdejšího soudu ze dne 18.7.2012, č.j. KSPA 44 INS 2482/2012-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka Vojtěcha Dudy, anonymizovano (dále jen dlužník), soud povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem,

-přihláškou pohledávky žalovaná přihlásila pohledávku ve Výši 55.318,-Kč, z toho 16.575,-Kč jako jistinu podle smlouvy o úvěru a dalších úvěrových službách ze dne 9.7.2007, jako příslušenství přihlásila smluvní úrok z prodlení se sazbou 0,01 % denně ve Výši 19 281,-Kč a kromě nákladů soudního řízení náklady oprávněného v exekuci ve Výši 6.792,-Kč,

-smlouvou o úvěru a dalších úvěrových produktech ze dne 9.7.2007 poskytl GE Money Multiservis, a.s. dlužníkovi úvěr ve Výši 19.920,-Kč na pořízení zboží laptop,

-z platebního rozkazu ze dne 8.12.2009 Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, č.j. 107 EC 160/2009-20 vyplývá, že dlužníkovi bylo uloženo zaplatit právnímu předchůdci žalované 16.575,-Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení v částce 12.670,-Kč,

-usnesením č.j. 0 EXE 2348/2010-6 ze dne 10.3.2010 Okresní soud v Ústí nad Orlicí nařídil exekuci ve Věci oprávněného-právního předchůdce žalované proti povinnému -dlužníkovi podle platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 8.12.2009, č.j. 107 EC 160/2009-20,

-podle příkazu kúhradě nákladů exekuce ze dne 13.2.2012, č.j. 137 Ex 3235/ 10-35 exekutora JUDr. Petr Kociána, soudního exekutora, činily náklady oprávněného celkem 6.792,-Kč, z toho náklady právní pomoci poskytnuté oprávněnému 5.060,-Kč, 2x advokátní paušál 600,-Kč a daň z přidané hodnoty činila 1.132,-Kč,

-podle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.6.2009 byly pohledávky GE Money Multiservis, a.s. postoupeny na společnost Matco, s.r.o., tedy bezprostředního právního předchůdce žalované, a to Včetně pohledávky za dlužníkem,

KSPA 44 INS 2482/2012-P5-6

-podle protokolu z přezkumného jednání ze dne 10.9.2012 žalobce popřel pohledávku žalované do Výše 21.821,12 Kč a uznal do částky 33.496,88 Kč, pohledávka byla přezkoumána jako vykonatelná, pohledávku popřel z toho důvodu, že úroky z prodlení byly přihlášeny v rozporu se zákonnou úpravou, a částku 6.792,-Kč popřel, protože soudní exekutor neprovedl exekuci a náklady oprávněného nebylo možné považovat za účelně vynaložené, stejné důvody popření uvedl žalobce v tabulce přihlášených pohledávek u věřitele č. 5, tedy právního předchůdce žalované,

-z výpisu z obchodního rejstříku pořízeného 24.9.2012 se podává, že jednatelem právního předchůdce žalovaného Matco, s.r.o. je JUDr. Ing. Karel Goláň, který je zároveň jediným společníkem,

-soudu je známo ze své činnosti, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení byl zdejšímu soudu doručen 2.2.2012.

Přezkumné jednání se konalo dne 10. září 2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 24. září 2012, žaloba byla podána včas.

Po zpětvzetí části žaloby o určení pohledávky ve Výši 15.029,12 Kč a zastavení řízení v tomto rozsahu se soud dále zabýval pouze částí žaloby týkající se částky 6.792,-Kč, což byla Výše nákladů oprávněného, která vyplývala z příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Podle ust. § 45 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád vplatném znění je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor vydá výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.

Z provedeného dokazování vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno doručením insolvenčního návrhu 2.2.2012, příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán 13.2.2012, tedy po zahájení insolvenčního řízení. Jak vyplývá z judikatury týkající se uplatňování práv v insolvenčním řízení, která měla vzniknout v exekučním řízení, lze práva nabytá v rámci exekučního řízení vykonat a vymoci pouze v exekučním řízení, viz také rozsudek Vrchního soudu vPraze č.j. 103 VSPH 111/2012-29 ze dne 5.9.2012 (KSUL 44 INS 1443/2010). V průběhu insolvenčního řízení před zdejším soudem bylo vydán exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce, který ve spojení s usnesením o nařízení exekuce je exekučním titulem, přičemž nebylo tvrzeno a ani prokazováno, že by bylo v exekučním řízení něco vymoženo. Nařízenou exekuci nelze v průběhu insolvenčního řízení provést. Také lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 5223/2007, podle kterého je příkaz ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává pouze v exekučním řízení, v němž byl vydán. Tedy jediným případem, kdy exekutor může uspokojit náklady exekuce v průběhu insolvenčního řízení je stanoven v § 46 odst. 7 exekučního řádu v platném znění, a to za situace, kdy při zahájení insolvenčního řízení měl exekutor k dispozici výtěžek exekuce, který po odečtu nákladů exekuce odevzdá insolvenčnímu správci. Protože nebylo nic vymoženo před zahájením insolvenčního řízení, soud dospěl k závěru, že žalobce oprávněně popřel spornou pohledávku, protože ji v insolvenčním řízení nelze uspokojit.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud dospěl k závěru, že pohledávka ve Výši 6.792,-Kč přihlášena právním předchůdcem žalované do insolvenčního řízení nebyla přihlášena po právu, jedná se o pohledávku vyplývající z exekučního příkazu vydaného předně po zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem, dále höťA 44 le Z4öZ/ZU12-ť3-O také nebylo ani tvrzeno, že by byla pohledávka alespoň do části vymožena V exekučním řízení a že by měl exekutor před zahájením insolvenčního řízení Výtěžek exekuce k dispozici.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 2 Věta prvá o.s.ř., nebot žalovaná procesně zavinila, že řízení bylo zčásti zastaveno. Soud přiznal úspěšnému žalobci náhradu odměny advokáta podle ust. § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif V platném znění, nebot se V řízení jedná o určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Soud přiznal náhradu odměny za 2 úkony právní pomoci po 2.100,-Kč podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění do 31.12.2012 a za jeden úkon právní pomoci podle téhož ustanovení ve znění od 1.1.2013 ve Výši 2 500,-Kč, celkem 6 700,-Kč. Dále přiznal náhradu za 3 režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, celkem ve Výši 900,-Kč. Dále přiznal náhradu za jízdné z České Třebové do Pardubic a zpět při překonání vzdálenosti 144 km automobilem Volvo S80, reg. značka 3E92003 při průměrné spotřebě paliva benzín 95 12 litrů/ 100 km, náhrada za jízdné vrozsahu jedné poloviny činí 572,-Kč, nebot zástupce žalobce se zúčastnil téhož dne dvou jednání před zdejším soudem. Zástupce žalobce je plátcem daně.z přidané hodnoty, soud proto přiznal i náhradu této daně se sazbou 21 % z odměny a náhrad. Daň činí 1.717,-Kč. Celkem činí náhrada nákladů řízení, která náleží do majetkové podstaty, 9 889,-Kč.

Protože je žalobce osvobozen od soudního poplatku, soud uložil žalované, která neměla úspěch ve Věci, zaplatit soudní poplatek ve Výši 5.000,-Kč podle sazebníku soudních poplatků, položka 13 bod 1 písm. a), a to s odkazem na § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., zákona o soudních poplatcích V platném znění. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 20. června 2013

J UDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 06.08.2013 a vykonatelnosti dne 10.08.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 20.08.2013.