44 ICm 2784/2012
44 ICm 2784/2012-18 (KSPA 44 INS 2482/2012)ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud vHradci Králové, pobočka vPardubicích rozhodl samosoudkyni J UDr. Ivanou Bulisovou vprávní věci žalobce 1. správcovská a konkurzní V.o.s., se sídlem Pardubice, třída Míru 67, IČO 26126788, insolvenčního správce dlužníka Vojtěcha anonymizovano , zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem vČeské Třebové, Čechova 396 proti žalovanému Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Černilov 150, zastoupenému Mgr. Michalem Solichem, advokátem vHradci Králové, Československé armády 556 o určení pravosti a výše popřené pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že část pohledávky žalovaněho z titulu náhrady nákladů právního zastoupení, přihlášená jakožto vykonatelná bez uplatnění práva na zajištění, a to jako část jistiny ve Výši 15.956,-Kč, nebyla přihlášena po právu, se zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvo dně ní:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 24.9.2012 se žalobce domáhal určení, že část pohledávky žalovaného přihlášená jako část jistiny ve výši 15 .956,-Kč nebyla přihlášena po právu. Uvedl, že pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, vcelkové výši 54.467,-Kč, z toho 45.451,-Kč tvořila jistina a 9.016,-Kč příslušenství, přičemž jistina se dále skládala zčástky 29.486,-Kč a z náhrady nákladů řízení ve výši 15.965,-Kč. Příslušenství tvořil jen úrok zprodlení. Žalobce měl za to, že popřená částka 15.965,-Kč přihlášená jako jistina, nebyla přihlášená řádně, respektive vůbec. Žalobce nevyzýval žalovaného k opravě přihlášky, nebot přihlášku nebylo možné považovat za nepřezkoumatelnou. Odkázal na rozhodnuti Vrchniho soudu v Olomouci ze dne 24.3.2010.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Měl za to, že žalobce přistoupil kpopření pohledávky velmi formálně. Žalovaný vpřihlášce pohledávky nenárokoval víc, než co mu náleželo podle exekučního titulu. Pouze náklady řízení uvedl jako j istinu a nikoliv jako příslušenství. Žalobce ho nevyzval k opravě nebo doplnění přihlášky. Ve zmíněném

(KSPA 44 INS 2482/2012) rozhodnuti Vrchní soud vOlomouci naopak vytkl, že měl insolvenční správce upozornit věřitele na nedostatky jeho přihlášky a vyzvat jej k odstranění. V jeho přihlášce se jednalo o prosté formální chyby, které bylo možné odstranit.

Přezkumné jednání se konalo 10.9.2012, žaloba byla doručena zdejšímu soudu 24.9. 2012, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Protože bylo možné ve věci rozhodnout na základě předložených a označených listinných důkazů, soud se dotázal účastníků podle ust. § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle ust. § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že účastníci nemaj í námitky. Žalovaný s takovým postupem souhlasil, žalobce se nevyjádřil, a proto soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením č.j. KSPA 44 INS 2482/2012-A-11 ze dne 18.7.2012 soud zjistil úpadek dlužníka Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano (dále také jen dlužník), povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem,

-žalovaný přihlásil pohledávku celkem ve výši 54.467,-Kč, ztoho jistinu ve výši 45.451,-Kč a jako důvod uvedl elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Ústi nad Orlicí ze dne 27.2.2009, který nabyl právní moci 27.3.2009, na řádku 24 označeném další okolnosti žalovaný uvedl jistina ve výši 29.486,-Kč, náhrada nákladů řízení ve výši 15.965,-Kč , jako přislušenství uvedl úroky zprodlení ve výši 9.016,-Kč,

-zelektronického platebního rozkazu Okresního soudu vÚsti nad Orlicí ze dne 27.2.2009, č.j. 107EC 4/2009-26 je zjištěno, že dlužníkovi bylo uloženo zaplatit Janu Nývltovi 29.486,-Kč s úrokem zprodlení a nahradit náklady řízení ve výši 15.965,-Kč, rozhodnuti nabylo právní moci 27.3.2009,

-podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 10.9.2012 žalobce popřel pohledávku žalovaného ve výši 15.965,-Kč a uznal pohledávku ve výši 38.502,-Kč, vpopřené výši se jednalo o náklady spojené s vymáháním pohledávky a podle názoru žalobce nej sou jistinou, ale příslušenstvím podle § 121 odst. 3 obč. zákoníku; ze seznamu přihlášených pohledávek pak vyplývá, že žalobce popřel pohledávku ve výši 15.965,-Kč a uznal pohledávku ve výši 38.502,-Kč.

Soud má z výše uvedených listin za prokázané, že usnesením zdejšího soudu ze dne 18.7 .2012 byl zjištěn úpadek dlužníka Vojtěcha anonymizovano , bylo mu povoleno oddlužení a žalobce ustanoven insolvenčním správcem. Žalovaný přihlásil do řízení pohledávku celkem ve výši 54.467,-Kč jako pohledávku vykonatelnou, nezajištěnou a žalobce ji popřel do výše 15.965,-Kč a uznal do výše 38.502,-Kč. Část pohledávky popřel z toho důvodu, že ji žalovaný označil jako j istinu, ačkoli se svou povahou jedná o příslušenství pohledávky, nebot jde o náklady spojené s vymáháním pohledávky ve smyslu § 121 obč. zákoníku.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jej im up latněnim.

Soud dospěl k závěru, že pohledávka popřená vrozsahu nákladů řízení je předně prokázána pravomocným elektronickým platebním rozkazem Z něho určitě a srozumitelně vyplývá výše nákladů řízení. Žalovaný jednoznačně uvedl ve své přihlášce pohledávky, že výše nákladů řízení činí 15.965,-Kč, což uvedl na řádek 24 jako další okolnost. Součet

UXĎI'A 44 le Á4öÁ/ÁU14) nákladů řízení a jistiny 29.486,-Kč činí 45.451,-Kč, který žalovaný uvedl jako výši jistiny. Jedná se podle názoru soudu o formální nepřesno st, náhrada nákladů řízení náleží do příslušenství pohledávky, ale podle názoru soudu jen to, že tato částka byla uvedena nikoliv na řádku 26 příslušenství , ale byla uvedena určitě a srozumitelně jinde vpřihlášce, nemůže být důvodem pro popření. Podle názoru soudu nelze přistupovat k posouzení přihlášky takto striktně formálně. Ostatně takový přístup obecného soudu byl kritizován i nálezy Ústavního soudu (např. sp.zn. IV.ÚS 3377/12, sp.zn. III.ÚS 269/99). Navíc má soud za to, že insolvenčnímu správci nic nebránilo v tom, aby žalovaného upozornil na nedostatky jeho přihlášky, které neodpovídaly připojeným listinným důkazům

Soud tedy uzavírá, že i když žalovaný přihlásil náklady spojené s vymáháním pohledávky jako jistinu pohledávky, ačkoliv nejsou jistinou podle občanského zákoníku, byly náklady řízení vyčísleny určitě a prokázány pravomocným elektronickým platebním rozkazem

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl, nebot se podle jeho názoru jedná o pohledávku, která byla přihlášená po právu.

Soud nepřiznal žádnému zúčastníků náhradu nákladů řízení. Žalovaný měl plný úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon vplatném znění ve sporu o pravo st, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Jedná se o zvláštní ustanovení vzhledem k úpravě obsažené v občanském soudním řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 18. července 2013

J UDr. Ivana Bulisová V. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Pop ílko vá

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.08.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 05.09.2013.