44 ICm 2752/2012
KSPA 44 INS 215451201 1-P9-4 (44 ICm 2752/2012-19)ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou vprávní Věci žalobkyně JUDr. Jarmily Cindrové, se sídlem Boženy Němcové 74, Ústí nad Orlicí, insolvenční správkyně dlužníků Ivana Frehara a Jany Freharové, zastoupené Mgr. Janou Adámkovou, advokátkou V Ústí nad Orlicí, B. Němcové 64 proti žalovanému Alfa Inkaso, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO 29050910, zastoupenému Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou V Praze, Hráského 221/25 o určení pravosti a Výše popřené pohledávky takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníky Ivanem Freharem a Janou Freharovou není V popřené části ve Výši 12.360,-Kč po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty V insolvenčním řízení vedeném s dlužníky Ivanem Freharem a Janou Freharovou za zastoupení advokátkou Mgr. Janou Adámkovou, se sídlem V Ústí nad Orlicí, B. Němcové 64 částku 5 808,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu V Hradci Králové 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 25.9.2012 se žalobkyně domáhala určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Ivanem Freharem a Janou Freharovou.jako vykonatelná a při přezkumném jednání popřená do Výše 12.360,-Kč není po právu. Tvrdila, že žalovaný uvedl jako právní důvod této pohledávky usnesení Okresního soudu ve Svitavách o nařízení exekuce ze dne 6.4.2012 a příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 20.7.2012 podle rozhodnutí exekutora JUDr. D. Miky. Žalobkyně měla za to, že nárok žalovaného vznikl až po zahájení insolvenčního řízení, tj. po 23.11.2011.

KSPA 44 INS 21545/2011-P9-4

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Návrh na nařízení exekuce podal podle ust. § 109 insolvenčního zákona a podle tohoto ustanovení také uplatnil náklady exekuce. Odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.10.2010. Pohledávku přihlásil jako vykonatelnou. Zastával názor, že žalobkyně měla pohledávku popřít jen jako pohledávku nevykonatelnou, žaloba by pak byla nadbytečná.

Přezkumné jednání se konalo 6.9.2012, žaloba byla soudu doručena 25.9.2012, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, žaloba byla podána Včas.

Protože bylo možné ve Věci rozhodnout na základě předložených a označených listinných důkazů, soud se dotázal účastníků podle ustanovení § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že účastníci nemají námitky. Žalovaný s takovým postupem souhlasil, žalobkyně se nevyjádřila, a proto soud rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

Soudu má prokázáno ze spisu sp.zn. KSPA 44 INS 21545/2011, že řízení bylo zahájeno doručením insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení Ivana Fregata a samostatného návrhu Jany Freharové dne 23.11.2011. Usnesením ze dne 16.5.2012 bylo insolvenční řízení vedené s dlužníkem a dlužnicí spojeno ke společnému projednání. Dne 16.7 .2012 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobkyni usnesením čj. KSPA 44 INS 21545/2011-A-16. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení 6 pohledávek v celkové Výši 112.439,16 Kč. Jako pohledávku č. 3 přihlásil své náklady jako náklady oprávněného v exekučním řízení ve Výši 12.360,-Kč, což má soud za prokázané z přihlášky pohledávky žalovaného za Ivanem Freharem. Tuto pohledávku žalobkyně při přezkumném jednání popřela co do pravosti s odůvodněním, že nárok vznikl až po zahájení insolvenčního řízení. Z rozsudku Okresního soudu ve Svitavách, č.j. 6 Ec 337/2011-80 ze dne 15.9.2011 soud zjistil, že dlužníci byli povinni zaplatit žalovanému 24.082,61 Kč s úrokem a s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení. Následně Okresní soud ve Svitavách nařídil 6.4.2012 podle tohoto vykonatelného rozsudku exekuci na majetek povinných Ivana Frehara a Jany Freharové a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, se sídlem V Klatovech. Tento exekutor pak dne 20.7.2012 vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce, podle kterého byli dlužníci povinni uhradit oprávněnému (žalovanému) náklady ve Výši 12.360,-Kč. Příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 120 EX 9891/ 12-33 byl vydán po zahájení insolvenčního řízení, které bylo zahájeno 23.11.2011. Jak je uvedeno shora, rozhodnutí o úpadku bylo vydáno 16.7.2012 a příkaz k úhradě nákladů exekuce až 20.7.2012.

Podle ust. § 45 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád vplatném znění, je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se provází exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor vydá výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.

Insolvenční řízení bylo zahájeno 23.11.2011. Příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán 20.7.2012. Jak vyplývá z judikatury týkající se uplatňování práv v insolvenčním řízení, která měla vzniknout v exekučním řízení, lze práva nabytá v rámci exekučního řízení vykonat a vymoci pouze v exekučním řízení, viz také rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 111/2012-29 ze dne 5.9.2012 (KSUL 44 INS 1443/2010). V průběhu insolvenčního řízení před zdejším soudem bylo vydán exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce, který ve spoj ení köťA 44 le ZlD4D/ZUI l-ť9-4 s usnesením o nařízení exekuce je exekučním titulem, přičemž nebylo tvrzeno a ani prokazováno, že by bylo v exekučním řízení něco vymoženo. Nařízenou exekuci nelze V průběhu insolvenčního řízení provést. Také lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 5223/2007, podle kterého je příkaz ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává pouze v exekučním řízení, v němž byl vydán. Tedy jediným případem, kdy lze uspokojit náklady exekuce v průběhu insolvenčního řízení je stanoven v § 46 odst. 7 exekučního řádu v platném znění, a to za situace, kdy při zahájení insolvenčního řízení měl exekutor k dispozici výtěžek exekuce, který po odečtu nákladů exekuce odevzdá insolvenčnímu správci. Protože nebylo nic vymoženo před zahájením insolvenčního řízení, soud dospěl kzávěru, že žalobkyně oprávněně popřela spornou pohledávku, protože ji v insolvenčním řízení nelze uspokojit.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověL

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Soud přiznal úspěšné žalobkyni náhradu odměny advokáta podle ust. § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif V platném znění, nebot se jedná o určení, zda tu je právní vztah nebo právo. Soud přiznal náhradu odměny za dva úkony právní pomoci po 2.100,-Kč podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění do 31.12.2012. Dále přiznal náhradu za 2 režijní paušály po 300,-Kč podle advokátního tarifu, tedy ve výši 600,-Kč. Protože zástupkyně žalobkyně je plátcem daně z přidané hodnoty, soud přiznal i náhradu této daně z odměny a náhrad se sazbou 21 %.. Daň činí 1 008,-Kč. Celkem činí náhrada nákladů řízení, která náleží do majetkové podstaty, 5 808,-Kč.

Protože je žalobkyně osvobozena od soudního poplatku, soud uložil žalovanému, který neměl úspěch ve věci, zaplatit soudní poplatek ve Výši 5.000,-Kč podle Sazebníku soudních poplatků, položka 13 bod 1 písm. a), a to s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích vplatném znění. Lhůta 3 dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.r.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 18. července 2013

JUDr. Ivana Bulisová V. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Havlová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.08.2013 a vykonatelnosti dne 20.08.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 22.08.2013.