44 ICm 2713/2012
(Spisová značka: 44 ICm 2713/2012-31) KSPA 44 INS 1768/2012-P1-2ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní Věci žalobkyně Ing. Jany Vodrážkové, se sídlem Sladkovského 756, Chrudim II, insolvenčního správce dlužníka Roberta Dočekala, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem V České Třebové, Čechova 396 proti žalovanému PROFI CREDIT Czech a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, IČO 61860069 o popření pohledávky takto:

I. Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená ve Výši 124.040,-Kč není V popřené Výši 117.112,-Kč po právu, se zamítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 14.9.2012 se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Robertem Dočekalem (dále také jen dlužník) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 1768/2012 není ve Výši 117 112,-Kč po právu, neboť se jedná o neplatně sjednanou smluvní pokutu 99 192,-Kč a úrok z prodlení 17 920,-Kč z této neplatné smluvní pokuty. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná podle rozhodčího nálezu JUDr. Evy Vaňkové.

Zalovaný navrhl žalobu zamítnout a v rozsáhlém odůvodnění především namítal, že jako důvod popření u vykonatelné pohledávky nemůže být jiné právní posouzení věci, což V daném případně nastalo.

V projednávané Věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle § 115a o.s.ř., zda souhlasí

KSPA 44 INS 1768/2012-P1-2 s rozhodnutí ve Věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku podle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se účastníci ve lhůtě 7 dnů, bude se předpokládat, že nemají námitky. Žalovaný s takovým postupem souhlasil, žalobkyně se nevyj ádřila, soud proto rozhodl ve Věci bez nařízení jednání.

Přezkumné jednání se konalo 13.9.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 14.9.2012, žaloba byla doručena ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že usnesením z 10.7 .2012, čj. KSPA 44 INS 1768/2012-A-10 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem, insolvenční řízení bylo zahájeno 25.1.2012,

-z přihlášky pohledávky žalovaného se podává, že přihlásil 2 pohledávky, z toho vykonatelnou pohledávku č. 2 celkem ve Výši 124 040,-Kč jako nedoplatek na směnečné sumě (smluvní pokuty), z toho jistina činila 105.060,-Kč, směnečný úrok činil 18 980,-Kč, pohledávka byla vykonatelná podle rozhodčího nálezu,

-podle rozhodčího nálezu ze dne 19.10.2009, č.j. Va 29-66/2009-8 rozhodce JUDr. Eva Vaňková uložila dlužníkovi zaplatit žalovanému 278 578,-Kč s 6 % úrokem od 16.7.2009 do zaplacení a nahradit náklady rozhodčího řízení, rozhodnutí nabylo právní moci 12.11.2009, vykonatelné se stalo 15.11.2009, podle odůvodnění rozhodčího nálezu byla v částce 278 57 8,-Kč obsažena i smluvní pokuta ve Výši 99 192,-Kč,

-při přezkumném jednání dne 13.9.2012 žalobkyně popřela pohledávku č. 2 žalovaného do Výše 117 112,-Kč, nebot ujednání o smluvní pokutě bylo podle jejího názoru v rozporu s dobrými mravy, a tudíž podle ust. § 39 občanského zákoníku neplatné, popřela i směnečný úrok 17 920,-Kč příslušející popřené smluvní pokutě.

Soud má prokázáno, že dne 25.1.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem Robertem Dočekalem, dne 10.7.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení kromě jiného i svou vykonatelnou pohledávku č. 2 ve Výši 124 040,-Kč podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Evy Vaňkové ze dne 19.10.2009, žalobkyně popřela pohledávku č. 2 do Výše 117 112,-Kč s tím, že pohledávka obsahuje i neplatně sjednanou smluvní pokutu a k takto neplatně sjednané smluvní pokutě i směnečný úrok.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spoj ené s jej ím uplatněním.

V projednávané Věci žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku podle pravomocného rozhodčího nálezu, žalobkyně ji také jako vykonatelnou posoudila a popřela ji do Výše 117 112,-Kč. Rozhodčí nález vydal rozhodce, který měl pravomoc ve sporu rozhodnout, jednalo se tedy o rozhodnutí příslušného orgánu, neplatnost rozhodčí doložky líbľA 44 le lr/Oö/ZUlZ-ľl-Z nebyla namítnuta. Rozhodčí nález byl řádně odůvodněn. V této souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příslušným orgánem je i rozhodce nebo rozhodčí soud, podobně rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 392/2011 ze dne 31.7.2013. Pokud V insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti části pohledávky spočívající V neplatně sjednané smluvní pokutě a pro příslušející úrok (směnečný), nejsou-li zpochybněna skutková zjištění, jedná se o jiné právní posouzení Věci a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo Výše takové pohledávky zapovězeno ustanovením § 199 odst. 2 části Věty za středníkem insolvenčního zákona.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu zamítl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Zalovaný sice měl úspěch ve Věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, Výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 7. října 2013

J UDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.10.2013. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 18.11.2013.