44 ICm 2711/2012
(44 ICm 2711/2012-37) KSPA 44 INS 10173/2012-C1-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobkyně JUDr. Evy Mlčochové, se sídlem Purkyňova 37, Svitavy, insolvenční správkyně dlužníků Karla Fuchse a Vlasty Fuchsové, oba bytem Vendolí 312 proti žalovanému Kredit group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1263/24, IČO 27850889, zastoupenému JUDr. Petrem Langerem, Ph.D., LL.M., advokátem v Ostravě-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1331/31 o žalobě na popření pravosti a výše vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Karlem Fuchsou a Vlastou Fuchsovou, oba bytem Vendolí 312 vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 44 INS 10173/2012 není po právu co do pravosti a výše 559.205,77 Kč. Co do určení, že pohledávka č. 1 není po právu co do pravosti a výše 581.791,-Kč, se žaloba zamítá.

II. Žaloba o určení, že pohledávka č. 2 žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Karlem Fuchsou a Vlastou Fuchsovou, oba bytem Vendolí 312 vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 10173/2012 není po právu co do pravosti a výše 112.500,-Kč, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 14.9.2012 se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelná pohledávka č. 1 žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem Karlem Fuchsou a s dlužnicí Vlastou Fuchsovou, oba bytem Vendolí 312 (dále jen dlužníci) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 10173/2012 není po právu co do pravosti KSPA 44 INS 10173/2012-C1-8 a výše 1.140.996,77 Kč, a pohledávka přihlášená pod č. 2 není po právu co do pravosti a výše 112.500,-Kč. K pohledávce č. 1 uvedla, že v rozsahu 581.791,-Kč se jedná o úrok, který přirostl až po rozhodnutí o úpadku. Částka 559.205,77 Kč se rovná rozdílu mezi smluvním a zákonným úrokem z prodlení, na který nemá žalovaný nárok. Pohledávka č. 2 ve výši 112.500,-Kč nenáležela žalovanému vůbec, jde o nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, ujednání o ní je neplatné pro rozpor s dobrými mravy, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že žalovaný ji mohl nárokovat i při jednodenním zpoždění s placením splátky.

Žalovaný považoval žalobu za důvodnou v rozsahu, ve kterém žalobkyně tvrdila, že žalovaný nemá pohledávku v úroku z prodlení v rozsahu rozdílu mezi smluvenou a zákonnou výší. Pokud jde o úroky, které podle tvrzení žalobkyně narostly po zjištění úpadku, zastával názor, že se tyto úroky staly součástí jistiny a splatnost nastala před rozhodnutím o úpadku. Smluvní pokutu ve výši 30 % z jistiny úvěru považoval za přiměřenou, sjednanou nikoliv v rozporu s dobrými mravy.

Soud nařídil jednání na 21.10.2013, z jednání se žalobkyně omluvila, souhlasila s rozhodnutím v její nepřítomnosti, soud proto jednal v nepřítomnosti žalobkyně podle § 101 odst. 3 o.s.ř.

Přezkumné jednání se konalo 27.8.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 14.9.2012, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

usnesením č.j. KSPA 44 INS 10173/2012-A-11 ze dne 3.7.2012 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobkyni ustanovil insolvenčním správcem, insolvenční řízení bylo zahájeno 26.4.2012, z přihlášky pohledávky se podává, že žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku č. 1 celkem ve výši 1.622.904,-Kč, z toho jistina činila 369.204,-Kč a příslušenství 1.253.700,-Kč, z toho úrok z úvěru, úrok z prodlení od 23.9.2011 do 2.7.2012 celkem ve výši 667.133,-Kč, dále úrok z prodlení 586.567,-Kč se sazbou 0,2 % denně z částky 1.036.337,-Kč za 283 dní, pohledávka vznikla ze smlouvy o úvěru ze dne 21.10.2010, vykonatelnost podle exekutorského zápisu z 21.10.2010 ve znění pokračování z 24.11.2010, pod č. 2 přihlásil pohledávku ve výši 112.500,-Kč jako smluvní pokutu ve výši 30 % z poskytnutého úvěru, pohledávku č. 2 přihlásil jako vykonatelnou podle exekutorského zápisu z 21.10.2010 ve znění pokračování z 24.11.2010, pohledávky byly zajištěny zástavním právem a zajišťovacím převodem vlastnického práva k nemovitostem, dále přihlásil pohledávku č. 3 ve výši celkem 2.719,-Kč, pohledávku č. 3 žalobkyně nepopřela, podle smlouvy o úvěru č. 05586 ze dne 21.10.2010 se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkům finanční úvěr ve výši 375.000,-Kč se splatností v době 120 měsíců, součástí smlouvy o úvěru byly všeobecné obchodní podmínky, podle bodu 5.1. podmínek se účastníci dohodli na tom, že úvěr se stává splatným, pokud budou dlužníci v prodlení se splacením jen jediné měsíční splátky a zároveň jsou povinni bezodkladně uhradit věřiteli celou nesplacenou část úroku a jistiny podle splátkového kalendáře a dále smluvní pokutu ve výši 30 % ze sjednané jistiny úvěru, přílohu smlouvy o úvěru tvořil splátkový kalendář s první splátkou splatnou v neděli 19.12.2010 ve výši 9.336,-Kč, poslední splátka byla splatná ve čtvrtek 19.11.2020 ve KSPA 44 INS 10173/2012-C1-8

výši 9.377,-Kč, smlouva má povahu spotřebitelské smlouvy, všeobecné obchodní podmínky dlužníci podepsali, podpisy jsou úředně ověřeny, podle exekutorského zápisu z 21.10.2010, č.j. 025 EZ 2714/10 ve znění pokračování z 24.11.2010 dlužníci jako osoby povinné předně souhlasili s vykonatelností exekutorského zápisu, uznali závazek vůči žalovanému a zavázali se zaplatit společně a nerozdílně 375.000,-Kč s úrokem v měsíčních splátkách po 9.336,-Kč, úrok z prodlení činil 0,2 % denně z nesplacené jistiny a smluvního úroku, nezaplacením jediné splátky došlo ke ztrátě výhody splátek, smlouvou z 21.10.2010 se dlužníci a žalovaný dohodli na zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníků k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 05586, smlouvou z 21.10.2010 se dále dohodli na smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem opět k zajištění závazků podle smlouvy o úvěru, právní účinky vkladu vznikly 24.11.2010, podle splátkového kalendáře-přehledu placení dlužníci zaplatili pouze devět splátek, s první splátkou byli v prodlení 30 dnů, naposledy zaplatili splátku splatnou 19.8.2011, s jejím placením byli v prodlení 34 dnů, další splátky dlužníci nezaplatili, podle návrhu z 10.11.2011 žalovaný navrhl nařízení exekuce ve věci povinných- dlužníků, neboť neplnili závazky ze smlouvy o úvěru a exekutorského zápisu, Okresní soud ve Svitavách nařídil 23.11.2011 exekuci na majetek povinných- dlužníků pro pohledávku podle vykonatelného exekutorského zápisu ze dne 24.11.2010, podle protokolu o přezkumném jednání z 27.8.2012 žalobkyně popřela pohledávku č. 1 do výše 1.140.996,77 Kč, a to v rozsahu smluvního úroku přirostlého po rozhodnutí o úpadku, tj. ve výši 581.791,-Kč a dále popřela úrok z prodlení ve výši nad zákonným úrokem z prodlení, tj. ve výši 559.205,77 Kč, smluvní pokutu přihlášenou pohledávkou č. 2 ve výši 112 500,-Kč popřela pro její nepřiměřenou výši a neplatnost pro rozpor s dobrými mravy i s přihlédnutím k tomu, že věřitel-žalovaný je oprávněn ji nárokovat i při jednodenním zpoždění s placením splátky, stejné skutečnosti soud zjistil i z přezkumného listu.

Soud má za prokázané, že dne 3.7.2012 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobkyni ustanovil insolvenční správkyní. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení tři pohledávky, z nich pohledávku č. 2 žalobkyně popřela co do pravosti a výše v rozsahu smluvní pokuty, kterou považovala za neplatně sjednanou pro její nepřiměřenou výši vzhledem k poskytnutému úvěru a také k tomu, že žalovaný mohl žádat smluvní pokutu i v případě jednodenního prodlení s plněním splátek. Pohledávku č. 1 popřela do výše 1.140.996,77 Kč, neboť do výše 559.205,77 Kč se jedná o úrok z prodlení, který je tzv. nad zákonným úrokem z prodlení, a jedná se o pohledávku, která nemůže být ze strany žalovaného jako věřitele žádána, protože se jednalo o spotřebitelský úvěr. Do výše 581.791,-Kč se jednalo o úrok podle jejího názoru přirostlý až po rozhodnutí o úpadku. Pohledávku č. 3 žalovaného nepopřela. Soud má dále za prokázané, že žalovaný uzavřel 21.10.2010 s dlužníky smlouvu o úvěru, podle které jim poskytl úvěr ve výši 375.000,-Kč, podle splátkového kalendáře byli dlužníci povinni zaplatit ve 120 měsíčních splátkách po 9.336,-Kč nejen jistinu, ale i úrok s první splátkou splatnou 19.12.2010. Kromě toho dlužníci uzavřeli se žalovaným dohodu ve formě exekutorského zápisu, ve kterém uznali závazky žalovaného a zavázali se je zaplatit ve splátkách počínaje 19.12.2010 a zároveň svolili k přímé vykonatelnosti exekutorského zápisu. Souhlasili se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení. Podle smlouvy o úvěru, resp. všeobecných smluvních podmínek byli dlužníci povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 % ze sjednané jistiny úvěru, pokud budou v prodlení se splacením jen jediné měsíční splátky. Zároveň v případě prodlení se KSPA 44 INS 10173/2012-C1-8 splátkou se stane celý úvěr společně s příslušenstvím okamžitě splatným podle bodu 5.1. smlouvy o úvěru, resp. všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly podepsány oběma dlužníky, jejich podpis byl úředně ověřen. Protože dlužníci své závazky neplnili řádně a včas, neboť již s první splátkou byli 30 dnů v prodlení, žalovaný podal 10.11.2011 návrh na nařízení exekuce a Okresní soud ve Svitavách 23.11.2011 exekuci na majetek povinných-dlužníků nařídil. Smlouva o úvěru i exekutorský zápis byly podepsány téhož dne 21.10.2010. K zajištění pohledávky uzavřeli dlužníci se žalovaným zástavní smlouvu a smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitostem.

Z uvedeného vyplývá, že už první splátku splatnou 19.12.2010 dlužníci zaplatili s prodlením 30 dnů, takže už 20.12.2010 byli v prodlení, ze 120 splátek jich zaplatili jen devět. Desátou splátku splatnou 19.9.2011 nezaplatili vůbec. Dlužníci byli v takovém případě povinni zaplatit nejen půjčený finanční úvěr, ale i celý úrok. Žalovaný vyčkal do listopadu 2011 a teprve 10.11.2011 podal návrh na nařízení exekuce, kterému Okresní soud ve Svitavách vyhověl.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

V projednávané věci se jednalo o posouzení vykonatelných pohledávek podle exekutorského zápisu, avšak soud mohl pohledávku přezkoumat, neboť exekutorský zápis nemá povahu rozhodnutí vydaného příslušným orgánem, ať už soudem, rozhodcem, rozhodčím soudem nebo orgánem veřejné správy. Soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, pokud jde o namítanou nesprávnou výši žádaných úroků z prodlení, tj. úroků z prodlení v té výši, která přesahuje úrok z prodlení podle občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.. Žaloba je důvodná, pokud jde o určení, že po právu není pohledávka 559.205,77 Kč. Pokud jde o částku 581.791,-Kč, pak má soud za to, že žaloba důvodná není. V projednávané věci se podle názoru soudu nejedná o žádání úroku, který přirostl až po zjištění úpadku. Úrok byl splatný již v prosinci 2010, když dlužníci zaplatili první splátku s prodlením. Podle názoru soudu tak nelze pohlížet na tento úrok jako na úrok, který přirostl až po zjištění úpadku, ale jedná se o úrok, který byl splatný po dohodě žalovaného a dlužníků již 20.12.2010, přičemž úpadek byl zjištěn 3.7.2012. Vzhledem k těmto skutečnostem a právnímu posouzení soud žalobě, pokud jde o popření pohledávky ve výši 581.791,-Kč, nevyhověl a v tomto rozsahu, pokud jde o pohledávku č. 1, žalobu zamítl.

Pokud jde o pohledávku přihlášenou pod č. 2 ve výši 112.500,-Kč, soud rovněž dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žalovaný poskytl dlužníkům úvěr ve výši 375.000,-Kč a žádaná pokuta činí 30 % celkového finančního úvěru. Soud má za to, že takto sjednaná smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká. Soud odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 22.11.2012, čj. 101 VSPH 324/2012-67 (KSPA 44 INS 16388/2011), ve kterém vrchní soud dospěl k závěru, že smluvní pokuta ve výši 30 % ze skutečně poskytnuté částky je přiměřená. Soud dále přihlédl i ke skutečnosti, že úvěr se stal splatným 20.12.2010 a návrh na nařízení exekuce byl podán v listopadu 2011 a v témže měsíci byla exekuce nařízena. KSPA 44 INS 10173/2012-C1-8

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobu na popření vykonatelné pohledávky zamítl do částky 581.791,-Kč a žalobě vyhověl, pokud jde o pohledávku č. 1 co do určení, že pohledávka není po právu ve výši 559.205,77 Kč. Pokud jde o pohledávku č. 2 přihlášenou ve výši 112.500,-Kč, žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť podle názoru soudu se nejedná o neplatně sjednanou smluvní pokutu, neboť se nejedná o smluvní pokutu v nepřiměřené výši, která by byla v rozporu s dobrými mravy.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků, žalovaný měl větší úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona mu soud náhradu nákladů nemohl přiznat.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 24. října 2013

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková