44 ICm 2699/2017
Č. j.: 44 ICm 2699/2017-53 (KSPA 44 INS 3809/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce: Home Credit, a. s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno-Staré Brno, zastoupeného Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M., advokátem v Praze 2, Svobodova 136/9 proti žalovanému: INS-SPRÁVCE v. o. s., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, zastoupenému JUDr. Karlem Rohrem, advokátem v Hradci Králové, Pálenecká 183 o určení pravosti pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 57 219,40 Kč za dlužníkem Marií Kučerovou v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 3809/2017 z revolvingového úvěru č. 5712030657 je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 42 611 Kč za dlužníkem Marií Kučerovou v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 3809/2017 podle smlouvy o úvěru č. 3707264310 je po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 6.6.2017 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená přihláškou evidovanou pod č. P15 do insolvenčního řízení s dlužnicí Marií Kučerovou (dále jen dlužník), s níž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 44 INS 3809/2017, je po právu ve výši 57 219,40 Kč a pohledávka přihlášená přihláškou evidovanou pod č. P16 do stejného insolvenčního řízení je po isir.justi ce.cz (KSPA 44 INS 3809/2017) právu ve výši 42 611 Kč. Tvrdil, že 27.7.2007 uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o úvěru č. 3707264310 (dále jen smlouva o úvěru), podle ní poskytl dlužníkovi úvěr 30 000 Kč, který byl splatný ve 48 měsíčních splátkám po 1.079 Kč, ale dlužník tento úvěr nehradil řádně a včas, a proto po 7 dlužných splátkách žalobce úvěr zesplatnil 9.12.2008. Podle smlouvy o úvěru byla také uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru č. 5712030657 (dále jen smlouva o revolvingovém úvěru) a podle ní se žalobce zavázal poskytnout dlužníkovi revolvingový úvěr až do výše úvěrového rámce 20 000 Kč. Dlužník byl povinen tento úvěr vrátit v pravidelných měsíčních splátkách, ani tento úvěr nehradil řádně a včas, proto jej žalobce 29.10.2008 zesplatnil. Nároky z obou smluv žalobce uplatnil dvěma návrhy na vydání rozhodčího nálezu, a to podle smlouvy o úvěru návrhem doručeným rozhodci 1.2.2010, rozhodčí nález sp. zn. J 229/2010 vydal JUDr. Radim Kuchta dne 29.3.2010. Poté se žalobce obrátil na exekuční soud, který nařídil exekuci. Nároky podle smlouvy o revolvingovém úvěru žalobce uplatnil také u rozhodce JUDr. Radima Kuchty návrhem doručeným 10.12.2009, rozhodčí nález pod sp. zn. DUO KK L 83/2009 byl vydán 1.3.2010. Poté bylo zahájeno exekuční řízení. Pohledávky nebyly promlčeny, neboť se žalobce včas domáhal jejich přiznání v rozhodčím řízení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil teprve na ústním jednání 14.11.2017. Měl za to, že rozhodčí doložka je nicotná, je v souvislé linii textu, není podepsána dlužníkem, rozhodčí návrh nemohl stavět promlčecí lhůtu, námitka promlčení není v rozporu s dobrými mravy.

Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky přihlášené č. P15 podle smlouvy o revolvingovém úvěru bylo zástupci žalobce doručeno 23.5.2017. Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky č. P16 podle smlouvy o úvěru bylo zástupci žalobce doručeno také 23.5.2017. Přezkumné jednání se konalo 11.5.2017, žaloba byla soudu doručena včas ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením z 3.3.2017, č. j. KSPA 44 INS 3809/2017-A-6 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalovaného ustanovil insolvenčním správcem, insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou zveřejněnou 23.2.2017, -přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P15 žalobce přihlásil pohledávku č. 1 s jistinou 19.342,39 Kč podle smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené 27.7.2007, úrok a úrok za hotovostní transakce 36.555,30 Kč, celkem 55.897,69 Kč, pod č. 2 přihlásil pohledávku ve výši 1.321,71 Kč jako jednorázovou smluvní pokutu a poplatek podle smlouvy o revolvingovém úvěru, v přihlášce odkázal na vztah se smlouvou o úvěru, dále uvedl, že učinil kroky ke stavení běhu promlčecí lhůty, smlouva o revolvingovém úvěru byla uzavřena jako smlouva s odkládací podmínkou, a to po splnění podmínky podle smlouvy o úvěru z 27. 7. 2007, -přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P16 žalobce přihlásil pohledávku č. 1 ve výši jistiny 26.838,40 Kč podle smlouvy o úvěru, podle které poskytl žalobce dlužníkovi úvěr ve výši 30 000 Kč, který nebyl řádně a včas splácen, proto pohledávku zesplatnil, úrok přihlásil ve výši 4 406 Kč, výše pohledávky č. 1 činila 31 244,40 Kč, jako pohledávku č. 2 přihlásil jistinu 10 836,60 Kč jako smluvní pokutu podle úvěrových podmínek smlouvy o úvěru, jako pohledávku (KSPA 44 INS 3809/2017)

č. 3 přihlásil 530 Kč jako smluvní pokutu a poplatek, v odůvodnění také uvedl, že učinil kroky, které staví běh promlčecí lhůty, -podle protokolu o přezkumném jednání z 11.5.2017 žalovaný popřel pohledávky žalobce evidované pod č. P15 co do pravosti kvůli promlčení, pohledávky přihlášené pohledávkou evidovanou pod č. P16 popřel rovněž co do pravosti kvůli promlčení, stejné skutečnosti soud zjistil i ze seznamu přihlášených pohledávek č. P15 a ze seznamu přihlášených pohledávek č. P16, -podle smlouvy o úvěru z 27.7.2007 se žalobce zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 30 000 Kč splatný ve 48 měsíčních splátkách po 1.079 Kč, nedílnou součástí byly úvěrové podmínky, zároveň žalobce a dlužník podpisem této smlouvy uzavřeli smlouvu o revolvingovém úvěru, podle které žalobce poskytl úvěrový rámec a dlužník byl povinen hradit pravidelné měsíční splátky podle úvěrových podmínek, z průvodního textu k přihlášce vyplývá, že došlo k aktivaci úvěrové karty, dlužník obdržel informaci o variabilním symbolu č. 5712030657 k použití při úhradě splátek revolvingového úvěru, karta byla aktivována a dlužníkovi poskytnut revolvingový úvěr do výše úvěrového rámce 20 000 Kč, -podle výpisu čerpání, splátek a úhrad dlužníka ke smlouvě o revolvingovém úvěru žalobce poskytl úvěr formou čerpání peněz kartou ve výši 5 000 Kč dne 18. 1. 2008, 5.000 Kč dne 18. 1. 2008 (dvě čerpání v týž den) a ve výši 10.000 Kč dne 22. 1. 2008, dlužník uhradil splátku 1.022 Kč dne 19. 2. 2008, dne 20. 2. 2008 a třetí splátku splatnou 20. 3. 2008 zaplatil pouze ve výši 993 Kč, další splátky zaplaceny nebyly, úvěr byl zesplatněn 29. 10. 2008, -podle výpisu čerpání, splátek a úhrad ke smlouvě o úvěru byl úvěr 30 000 Kč čerpán 27. 7. 2007 a úhrady byly provedeny ve výši splátky 1.079 Kč dne 27. 8. 2007, 27. 9. 2007, 27. 10. 2007, 27. 11. 2007, 27. 12. 2007, 27. 1. 2008, 27. 2. 2008, 27. 3. 2008, 27. 4. 2008 a další splátky poskytnuty nebyly, zesplatněn byl 9. 12. 2008, -podle hlavy 9 úvěrových podmínek žalobce-TRIO-telefonní půjčka, a to ke smlouvě o revolvingovém úvěru mohl žalobce poskytnout zprvu revolvingový úvěr do výše 15 000 Kč, po telefonické dohodě mohl být zvýšen při aktivaci úvěrové karty, podle § 3 hlavy 14 při prodlení s úhradou splátky mohl žalobce žádat smluvní pokutu 8% z částky, s jejíž úhradou byl dlužník v prodlení, dále měl právo na společnou smluvní pokutu ve výši 5% z úvěru, s jehož splácením byl dlužník v prodlení, rovněž mohl požadovat úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, -podle § 15 hlavy 14 úvěrových podmínek žalobce-TRIO-telefonní půjčka se smluvní strany dohodly na projednání majetkových sporů v rozhodčím řízení jediným rozhodcem, kterého určí JUDr. Radim Kuchta ze seznamu rozhodců vedeného touto osobou, přičemž JUDr. Kuchta je také oprávněn sám ve věci rozhodnout, úvěrové podmínky dlužník nepodepsal, -rozhodčí nález sp. zn DUO KK L 83/2009 vydaný 1.3.2010 rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou podle návrhu doručeného 10.12.2009 uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 19 761,06 Kč spolu s úrokem a smluvní pokutou a nahradit náklady řízení, nález byl vydán s odkazem na smlouvu o úvěru a na ni navazující smlouvu o revolvingovém úvěru, rozhodčí nález nabyl právní moci 2.3.2010, vykonatelný od 6.3.2010, (KSPA 44 INS 3809/2017)

-usnesením Okresního soudu Brno-venkov z 11.1.2011, č.j. 22 EXE 2491/2010-11 byla nařízena exekuce na majetek dlužníka podle vykonatelného rozhodčího nálezu sp. zn. DUO KK L 83/2009 z 1.3.2010, -rozhodčí nález JUDr. Radima Kuchty, sp. zn. J 229/2010 z 29. 3. 2010 podle návrhu doručeného 1.2.2010 uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 26.838,40 Kč, úrok z prodlení, smluvní pokutu a nahradit náklady řízení podle smlouvy o úvěru, rozhodčí nález nabyl právní moci 1. 4. 2010, vykonatelný od 6. 4. 2010, -Okresní soud Brno-venkov usnesením z 5. 1. 2011, č. j. 19 EXE 2672/2010- 11 nařídil exekuci na majetek dlužníka ve prospěch žalobce podle rozhodčího nálezu z 29. 3. 2010, sp. zn. J 229/2010.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že 3. 3. 2017 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný ustanoven insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno 23. 2. 2017. Do řízení se žalobce přihlásil pohledávkou evidovanou pod č. P15, ve které přihlásil pohledávky vzniklé podle smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši jistiny 19.342,39 Kč spolu s úrokem a úrokem za hotovostní transakce a dále přihlásil smluvní pokuty a poplatky celkem ve výši 57.219,40 Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru byla uzavřena jako smlouva s odkladem a po splnění podmínky podle smlouvy o úvěru ze dne 27. 7. 2007. Žalobce poskytl dlužníkovi revolvingový úvěr 20 000 Kč, který dlužník čerpal třemi výběry z bankomatu ve výši dvakrát po 5 000 Kč a jednou ve výši 10 000 Kč. Dlužník byl povinen revolvingový úvěr vrátit ve splátkách, ale zaplatil jen tři splátky a další již uhrazeny nebyly. Úvěr byl zesplatněn 29. 10. 2008. Následně se žalobce dne 10.12.2009 obrátil s návrhem na vydání rozhodčího nálezu k rozhodci JUDr. Radimu Kuchtovi, který návrhu vyhověl a 1. 3. 2010 vydal rozhodčí nález sp. zn. DUO KK L 83/2009, který nabyl právní moci 2.3.2010, po právní moci nařídil Okresní soud Brno -venkov 11. 1. 2011 exekuci na majetek dlužníka. Dále se žalobce přihlásil do řízení s přihláškou evidovanou pod č. P16, kterou přihlásil pohledávky celkem ve výši 42.611 Kč podle smlouvy o úvěru, kterou se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 30 000 Kč. Úvěr byl čerpán 27.7.2007 a dlužník byl povinen úvěr vrátit v 48 měsíčních splátkách po 1.079 Kč. Dlužník vrátil řádně a včas pouze 9 splátek, naposledy platil 27. 4. 2008, na další splátku splatnou 27. 5. 2008 již nic neposkytl. Proto žalobce úvěr 9. 12. 2008 zesplatnil a u JUDr. Radima Kuchty podal dne 1.2.2010 rozhodčí žalobu. Rozhodce návrhu vyhověl a 29.3.2010 vydal rozhodčí nález sp. zn. J 229/2010, který nabyl právní moci 1. 4. 2010, poté se žalobce obrátil na Okresní soud Brno-venkov, který usnesením z 5. 1. 2011 exekuci na majetek dlužníka nařídil. Soud má za prokázané, že součást smlouvy o úvěru, v souvislosti s níž byla uzavřena i smlouva o revolvingovém úvěru, tvořily úvěrové podmínky, které obsahovaly ujednání o možnosti řešit majetkové spory v rozhodčím řízení. Úvěrové podmínky dlužník nepodepsal. Podle sjednané rozhodčí doložky mohl spory projednávat jediný rozhodce, kterého určí JUDr. Radim Kuchta ze seznamu rozhodců, který vedl, a zároveň on sám mohl případný spor ze smluv projednat.

Pohledávky byly do řízení přihlášeny jako nevykonatelné a jako nevykonatelné byly přezkoumány a žalovaný je co do pravosti popřel. Také soud dospěl k závěru, že přihlášené pohledávky jsou nevykonatelné. JUDr. Radim Kuchta neměl pravomoc ve sporu rozhodovat. Rozhodčí smlouva je neplatná, neboť je obsažena v úvěrových podmínkách a nikoliv v samotném textu smlouvy o úvěru. V této souvislosti soud odkazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013, ve kterém Ústavní soud uvedl, že rozhodčí doložce obsažené v úvěrových podmínkách (KSPA 44 INS 3809/2017) ke spotřebitelským smlouvám (což platí i pro tento případ) nelze přiznat ochranu, pokud je obsažena v úvěrových podmínkách, neboť se nejedná o ujednání technického a vysvětlujícího charakteru, ale o ujednání, které je pro spotřebitele nevýhodné, a umístění v obchodních podmínkách nejspíše unikne pozornosti spotřebitele. V projednávané věci, jak uvedeno shora, dlužník úvěrové podmínky ke smlouvě o úvěru nepodepsal. Přesto rozhodčí nálezy nejsou nicotnými právními akty, ale jde o rozhodnutí, která mají účinky pravomocného soudního rozhodnutí, neboť vadné rozhodčí nálezy vydané rozhodcem, který neměl pravomoc ve sporu rozhodovat, nebyly odstraněny způsobem předpokládaným zákonem o rozhodčím řízení, tudíž je nutné na ně pohlížet jako na nálezy s účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Zahájení řízení před rozhodcem a vydání rozhodčího nálezu způsobilo stavení běhu promlčecí lhůty. Námitka promlčení vznesená u všech pohledávek není důvodná a soud se musel zabývat nárokem přihlášeným žalobcem jako nárokem, který nebyl promlčen. Obě rozhodčí řízení byla zahájena za běhu čtyřleté promlčecí lhůty, rozhodčí nálezy nebyly zrušeny soudem a nebyly podány žaloby u soudu s nárokem na přiznání částek, kterých se žalobce domáhal v návrzích na vydání rozhodčích nálezů (viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze 4. 8. 2014, č. j. 104 VSPH 50/2014-62, sp. zn. 34 ICm 2288/2012, KSPH 40 INS 1545/2012).

V jiném svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze, např. č. j. 104 VSPH 311/2014-55 ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. 60 ICm 2461/2013, KSPA 60 INS 31812/2012 podobně dovodil, že nejsou-li úvěrové podmínky podepsány dlužníkem a rozhodčí doložka je obsažena v úvěrových podmínkách psaných drobným, nepříliš čitelným písmem, je rozhodčí doložka neplatná podle § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy, a proto v rámci insolvenčního řízení nelze vydaný rozhodčí nález považovat za vykonatelný. Podobně i v tomto projednávaném případě byly úvěrové podmínky ke smlouvě o úvěru vyhotoveny drobným, špatně čitelným písmem. Rozhodčí doložka je neplatná podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník pro rozpor s dobrými mravy. Pohledávky jsou nevykonatelné. Dále soud odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. 101 VSPH 102/2015, 44 ICm 1416/2014, KSPA 44 INS 21229/2013, ve kterém Vrchní soud v Praze dospěl k obdobným závěrům.

Soud má za prokázané, že dlužník čerpal podle smlouvy o úvěru úvěr ve výši 30 000 Kč a podle smlouvy o revolvingovém úvěru čerpal 20 000 Kč třemi výběry kartou z bankomatu. Na splnění obou úvěrů platil pouze částečně. Na rozhodčí nálezy je třeba pohlížet jako na pravomocná soudní rozhodnutí, přihlášky pohledávek byly v insolvenčním řízení podány včas.

Na základě skutkového zjištění a právního posouzení soud žalobě vyhověl a určil, že pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení s dlužníkem jsou po právu, nejsou promlčené.

Žalobce měl úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona mu náhrada nákladů nepřísluší, neboť ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. (KSPA 44 INS 3809/2017)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 23. listopadu 2017

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Hordějčuková