44 ICm 2635/2012
44 ICm 2635/2012-44 (KSPA 44 INS 18370/2011)ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní J UDr. Ivanou Bulisovou vprávní věci žalobce ESSOX, s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, IČO 26764652 proti žalovanému J UDr. Janu Štanglovi, se sídlem Bří Škorpilů 43, Vysoké Mýto, insolvenčnímu správci dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano o určení pohledávky takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Janou anonymizovano , anonymizovano pohledávku ve Výši 33.767,63 Kč, a do části 19.948,80 Kč se žaloba o určení po hle dávky zamítá.

II. Zádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 12.9.2012 se žalobce domáhal určení části pohledávky ve výši 53.716,43 Kč zpohledávky, kterou přihlásil do insolvenčního řízení s dlužníkem Janou anonymizovano (dále také jen dlužník). Tvrdil, že uzavřel s dlužníkem nejprve smlouvu o úvěru, jejímž obsahem byla také žádost dlužníka o poskytnutí úvěrového rámce ve výši nejméně 3.000,-Kč a o vydání úvěrové karty. Úvěrový rámec byl dlužníkovi poskytnut, včetně úvěrové karty, ze které dlužník čerpal Protože pře stal hradit pravidelné splátky na úhradu vyčerpané částky, obrátil se žalobce na rozhodce, který byl jmenován správcem ze seznamu rozhodců vedeném Společnosti pro rozhodčí řízení, a následně byl vydán 31.10.2011 rozhodčí nález. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 64.640,73 Kč, žalovaný popřel pohledávku do výše 53.716,43 Kč a pohledávku zařadil jako nevykonatelnou kvůli neplatnosti rozhodčí doložky, dále považoval smluvní pokutu za neplatně sjednanou. Žalobce namítal, že žalovaný pravděpodobně přehlédl, že žalobce nepřihlásil pohledávku z úvěrové smlouvy, ale ze smlouvy vzniklé v souvislosti s poskytnutím úvěrové karty. Žalobce měl za to, že rozhodce byl oprávněn ve věci rozhodnout, rozhodčí doložka je platná, rozhodce byl stanoven určitým způsobem.

(KSPA 44 INS 18370/2011)

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že popřenou pohledávku 53.716,43 Kč tvořily náklady řízení, úrok zprodlení ve výši 3.179,-Kč, smluvní pokuta a j istina 29.854,71 Kč. Správce uznal jenjistinu ve výši 8.080,-Kč a úrok zprodlení 2.844,72 Kč. Podle jeho názoru byl rozhodce neplatně určen, vrozhodčím řízení nebylo rozhodováno stálým rozhodčím soudem, rozhodčí smlouvu po soudil jako neplatnou pro obcházení zákona.

Přezkumné jednání se konalo 19.4.2012, žalobce byl vyrozuměn o popření pohledávky 29.8.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 12.9.2012, žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky.

Soud ve věci nařídil přípravné jednání na 29.4.2013, kterého se žalovaný nezúčastnil, svou nepřítomnost omluvil. Následně soud jednání nařídil na 25.7.2013. Žalovaného soud řádně obeslal, předvolání k jednání bylo žalovanému doručeno 2.5.2013, žalovaný se však k jednání nedostavil, svou nepřítomnost neomluvil, a proto soud ve věci jednal v jeho nepřítomnosti podle § 101 odst. 3 o.s.ř.

Při přípravném jednání žalobce k výzvě soudu a po poučení uvedl, že přihlašovaná pohledávka má právní základ ve smlouvě č. 760049 ze dne 5.4.2007, podle článku II. dlužník požádal o zařazení do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce a úvěrové karty, a protože dlužník splnil podmínky pro splacení po skytnutého úvěru, žalobce mu poskytl úvěrový rámec a úvěrovou kartu postupem stanoveným v podmínkách. Smlouva o úvěrovém rámci a kartě byla evidovaná pod č. 0106545236, toto číslo také bylo uvedeno vrozhodčím nálezu, zdůraznil, že závazky ze smlouvy č. 760049 dlužník splnil.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením č.j. KSPA 44 INS 18370/2011-A-11 ze dne 17.2.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem,

-přihláškou doručenou zdejšímu soudu 16.3.2012 žalobce přihlásil pohledávku celkem ve výši 64.640,73 Kč, ztoho jistinu tvořila částka 40.779,43 Kč, jednalo se o pohledávku vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, příslušenství tvořil úrok zprodlení se sazbou 7 % ročně (ačkoliv žalobce uvedl výši úroku zprodlení slovy repro sazba dle ČNB + 7 % , správně dle jeho výpočtu je úrok ve výši 7 %, to jest ve výši 3.179,-Kč zjistiny 40.329,43 Kč), dále přihlásil náklady řízení 19.948,80 Kč a smluvní pokutu 733,50 Kč, jako právní důvod uvedl smlouvu o úvěru č. 760049,

-při přezkumném jednání byla pohledávka zjištěna ve výši 10.924,30 Kč, tedy ve výši jistiny 8.080,-Kč a zákonného úroku zprodlení, pohledávka byla popřena do výše 53.716,43 Kč pro neplatnost rozhodčí doložky a nicotnost rozhodčího nálezu, pro neplatné ujednání o sankcích, stejné důvody byly uvedeny v seznamu přihlášených pohledávek (v přezkumném listu),

-zrozhodčího nálezu sp.zn. E/2011/08488 ze dne 31.10.2011 rozhodce JUDr. Jany Kurkové soud zjistil, že dlužníkovi byla uložena povinnosti zaplatit žalobci 40.779,43 Kč s úrokem zprodlení ve výši 7 % ročně z částky 40.329,43 Kč ode dne 1.1.2011 do zaplacení, dále zaplatit smluvní pokutu 733,50 Kč, nahradit náklady řízení 19.948,80 Kč, zodůvodnění pak soud zjistil, že žalobce opřel svůj nárok o smlouvu o úvěru a smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce a úvěrové karty č. 0106545236,

-podle smlouvy o úvěru č. 7 60049 ze dne 5.4.2007 poskytl žalobce dlužníkovi úvěr ve výši 7.266,-Kč, který se dlužník zavázal zaplatit vdeseti měsíčních splátkách po 808,-Kč, podle bodu II smlouvy o úvěru č. 760049 požádal dlužník žalobce o

(KSPA 44 INS 18370/2011) zařazení do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce ve výši nejméně 3.000,-Kč a o vydání úvěrové karty,

-podle čl. VI. bod 6 obchodních podmínek smlouvy o úvěru a smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce a úvěrové karty byla sjednána smluvní pokuta pro případ porušení platebních po vinností dlužníke m,

-zvýpisu ze dne 5.9.2010, z5.10.2010 a z5.11.2010 je zjištěno, že žalobce vyzýval dlužníka k zaplacení nejprve dvou, následně tří a konečně čtyř splátek a z toho důvodu také pozastavil čerpání úvěru podle smlouvy č. 0106545236, na tuto smlouvu bylo k uvedenému datum čerpáno dlužníkem 34.906,65 Kč z celého úvěrového rámce 35.000,-Kč, podle upomínky a stavu ke dni 5.11.2010 činil dluh za minulá období 6.918,-Kč,

-z upomínek ze dne 26.7.2010, 26.8.2010 a 26.9.2010 pak vyplývá, že žalobce opakovaně upomínal dlužníka o zaplacení dluhu, včetně smluvní pokuty za prodlení s úhradou sp látek a poplatku za odeslání upomínky,

-dopisem ze dne 30.11.2010 pak žalobce ukončil smlouvu o úvěru č. 0106545236 kvůli nezaplacení tří měsíčních splátek a vyčíslil celkový dluh na 41.512,93 Kč sestávající z dlužných splátek splatných do dne předčasné splatnosti (včetně úroků zprodlení a smluvní pokuty) ve výši 8 518,50 Kč, z nesplacené částky jistiny splatné ke dni ukončení smlouvy ve výši 31 423,27 Kč a z administrativního poplatku 1.571,16 Kč, zdodejky na adresu dlužníka odeslané žalobcem je zjištěno, že zásilka byla doručena dlužníkovi 3.12.2010, jedná se o zásilku s ukončením smlouvy o úvěru č. 0106545236,

-z obchodních podmínek smlouvy o úvěru a smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce a úvěrové karty žalobce (čl. I bod 6) soud zjistil, že dlužník se zavázal řádně splatit své závazky z úvěrového rámce, úvěrový rámec byl udělen doručením oznámení žalobce o poskytnutí úvěrového rámce dlužníkovi spolu s kartou a podmínkami jako nedílnou součástí smlouvy o úvěrovém rámci, podle čl. IV bod 6 mohl žalobce pozastavit čerpání a zablokovat kartu tehdy, když dlužník porušil smlouvu o úvěrovém rámci, podle čl VI bod 6 jako důsledek porušení platebních povinností byl dlužník povinen hradit smluvený úrok z prodlení a smluvní pokutu,

-podle čl. VI bod 7 obchodních podmínek se případné spory řešily v rozhodčím řízení, kde rozhodoval rozhodce jmenovaný správcem podle seznamu vedeného Společností pro rozhodčí řízení, a.s., Praha 2, a to podle jednacího řádu pro rozhodčí řízení,

-z vyrozumění o popření pohledávky soud zjistil, že vyrozumění bylo žalobci doručeno 29.8.2012.

Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že dne 17.2.2012. byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanoven žalovaný. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve výši 64.645,73 Kč, odkázal na smlouvu o úvěru a na rozhodčí nález, při přezkumném jednání byla pohledávka zjištěna do výše 10.924,30 Kč a popřena do výše 53.716,43 Kč, zejména byly popřeny náklady rozhodčího řízení, dále částečně nezap lacená jistina, smluvní pokuta a úroky zprodlení. Soud má dále za prokázané, že žalobce poskytl dlužníkovi úvěrový rámec ve výši 35.000,-Kč a k tomuto rámci mu vydal platební kartu. Z úvěrového rámce dlužník vyčerpal 34.905,65 Kč, ale neplnil závazek vyčerpanou částku ve splátkách vrátit, a proto po marných výzvách k zaplacení dluhu dopisem ze dne 30.11.2010 žalobce ukončil smlouvu č. 0106545236, podle které poskytl dlužníkovi úvěrový rámec a kartu k čerpání tohoto úvěru. Poté zahájil rozhodčí řízení, ve kterém byl vydán rozhodčí nález. Soud dospěl k závěru, že rozhodce, který byl jmenován správcem podle seznamu vedeného Společností pro rozhodčí řízení, a.s., Praha 2, nebyl oprávněn ve věci rozhodovat, nejednalo se o rozhodce, který by byl naprosto jednoznačně uveden už v rozhodčí doložce obsažené v úvěrových podmínkách.

UXDI'A 44 le löá /U/ÁUl l)

Jednalo se o osobu, která byla vybrána jinou osobou ze seznamu rozhodců. Takto vybraný rozhodce neměl pravomoc spor rozhodnout. Ztoho důvodu také soud dospěl k závěru, že pohledávka v rozsahu nákladů rozhodčího řízení ve výši 19.948,80 Kč není po právu, v tomto rozsahu žalobě na určení nemohl vyhovět a v tomto rozsahu také žalobu na určení pohledávky zamítl.

Pokud jde o ostatní nároky, pak soud ve zbytku žalobě o určení 33.767,63 Kč vyhověl. Předně je v řízení prokázáno, že žalobce poskytl dlužníkovi úvěrový rámec do výše 35.000,-Kč, který byl téměř celý vyčerpán, ale úvěr nebyl zaplacen. Právní důvod tvořila smlouva o úvěru č. 0106545236 uzavřená poté, kdy byla dlužníkem splněna smlouva o úvěru č. 760049. Soudu je známo již z dřívější rozhodovací praxe, že žalobce tento způsob poskytování úvěrového rámce s úvěrovou kartou používá. Soud vyhověl žalobě, pokud jde o přiznání úroku zprodlení, který byl žádán pouze ve výši 7 % za dobu od 1.1.2011 do 16.2.2012, tedy s úrokovou mírou nižší, než činila míra stanovená nařízením vlády č. 142/1994 Sb. (7,75 %). Dále soud žalobě vyhověl, ipokud šlo o smluvní pokutu 733,50 Kč. Soud přihlédl k tomu, že dlužník na čerpanou částku 34.906,65 Kč z úvěrového rámce nic nezaplatil. Vzhledem k výši nezaplaceného úvěru je smluvní pokuta 733,50 Kč přiměřená.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud dospěl k závěru, že popřená pohledávka byla žalobcem přihlášena po právu ve výši 33.767,63 Kč, po právu nebyla vpřihlášené výši 19.948,80 Kč. Žalobce také při jednání dne 25.7.2013 připustil, že pohledávka ve výši nákladů přiznaná v rozhodčím řízení nebyla přihlášena v souladu s právem

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Každý z účastníků měl úspěch jen částečný, větší míru úspěchu měl žalobce, ale podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona žalobce nemá proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 29. července 2013

JUDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Pop ílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.08.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 05.09.2013.