44 ICm 2417/2012
(44 ICm 2417/2012-30) KSPA 44 INS 23666/2011-C1-4

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce 1. správcovská a konkurzní, v.o.s., se sídlem Třída Míru 67, Pardubice, IČO 26126788, insolvenčního správce dlužníka Hany Chlebničanové, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebové, Čechova 396 proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha 1, IČO 61860069 o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení s dlužníkem Hanou Chlebničanovou jako nezajištěná a vykonatelná ve výši celkem 125.759,-Kč není ve výši 42.397,28 Kč po právu, a co do určení, že pohledávka není po právu do částky 19.541,-Kč, se žaloba zamítá.

II. Určuje se, že pohledávka č. 2 přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení s dlužníkem Hanou Chlebničanovou jako nezajištěná a vykonatelná ve výši celkem 71.503,-Kč není ve výši 16.537,-Kč po právu, a co do určení, že pohledávka není po právu do částky 19.777,-Kč, se žaloba zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové za soudní poplatek 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 14.8.2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka č. 1 přihlášená žalovaným celkem ve výši 125.759,-Kč do insolvenčního řízení s dlužníkem Hanou Chlebničanovou (dále také jen dlužník) není v popřené výši 61.938,28 Kč po právu a dále že není po právu ve výši 36.314,-Kč ani pohledávka č. 3 téhož věřitele přihlášená rovněž jako nezajištěná a vykonatelná ve výši celkem 71.503,-Kč. Měl totiž za to, že žalovaný v obou případech zahrnul do směnečné sumy nároky nemající oporu v hmotném právu, jednalo se o neplatně sjednané smluvní pokuty ve KSPA 44 INS 23666/2011-C1-4 výši 50 % z maximální výše úvěru, a dále žalovanému nenáleželo ani příslušenství ve formě směnečného úroku ze smluvní pokuty obsažené ve směnečné sumě. Pohledávky byly vykonatelné podle rozhodčích nálezů vydaných na základě směnek. Žalobce v podstatě vznesl námitky podle § 10 a § 17 zákona směnečného a šekového, neboť rozhodce se ve svém rozhodnutí nezabýval tím, zda nároky žalovaného mají oporu v hmotném právu. Žalobce měl za to, že smluvní pokuta sjednaná ve výši 50 % z maximální výše úvěru je zcela nepřiměřená a odporující účelu smluvní pokuty, smluvní pokuta u pohledávky č. 1 ve výši 52.002,-Kč a u pohledávky č. 3 ve výši 29.016,-Kč nebyly platně sjednány a žalovaný nebyl oprávněn je doplnit do blankosměnky, a proto mu nemohl vzniknout ani nárok na směnečný úrok z neplatně sjednané smluvní pokuty, a to úrok ve výši 9.936,28 Kč u pohledávky č. 1 a ve výši 7.298,-Kč u pohledávky č. 3.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, výše pohledávky je důsledkem závažného porušení smlouvy s dlužníkem, tudíž mu vzniklo právo na zaplacení smluvních pokut. Jinak odkázal ve svém obsáhlém vyjádření na unijní právo, pokud se týká sjednání rozhodčí doložky, a na judikaturu českých soudů.

V projednávané věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených a označených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle ustanovení § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání. Žalovaný s takovým postupem výslovně souhlasil, žalobce se nevyjádřil, soud proto rozhodl bez nařízení jednání.

Soud zjistil tento skutkový stav:

usnesením zdejšího soudu ze dne 25.5.2012, č.j. KSPA 44 INS 23666/2011-A-13 byl zjištěn úpadek Hany Chlebničanové, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanoven žalobce, řízení bylo zahájeno dne 16.12.2011, při přezkumném jednání dne 19.7.2012 žalobce popřel do výše 61.938,28 Kč vykonatelnou pohledávku žalovaného přihlášenou pod č. 1, popřel pokutu ve výši 50 % z maximální výše úvěru, která byla neplatná pro rozpor s dobrými mravy, neboť dosahovala výše 600 % dlužných splátek a dále popřel i příslušný směnečný úrok příslušející k popřené smluvní pokutě, dále popřel vykonatelnou pohledávku do výše 36.314,-Kč žalovaného přihlášenou jako pohledávku č. 3, popřel část odpovídající smluvní pokutě ve výši 50 % z maximální výše úvěru a dále i směnečný úrok příslušející popřené smluvní pokutě, přihláškou doručenou zdejšímu soudu 4.6.2012 žalovaný přihlásil tři pohledávky do insolvenčního řízení s dlužníkem, z toho vykonatelnou pohledávku č. 1 podle rozhodčího nálezu celkem ve výši 125.759,-Kč, z toho jistinu ve výši 92.050,-Kč a příslušenství ve výši 33.709,-Kč, z toho šestiprocentní směnečný úrok ve výši 32.109,-Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 1.600,-Kč, důvodem vzniku byl nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy č. 9100077570, pohledávku č. 3 přihlásil jako vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, celkem ve výši 71.503,-Kč, z toho jistinu 53.994,-Kč, příslušenství směnečný úrok 15.909,-Kč a náklady rozhodčího řízení 1.600,-Kč, rovněž se jednalo o nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky podle smlouvy č. 63365, podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100077570 ze dne 6.12.2006 se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkovi revolvingový úvěr s maximální výší úvěru 104.004,- Kč, se smluvní odměnou 52.002,-Kč, poplatkem za uzavření smlouvy 1 400,-Kč, částka k vyplacení činila 50.602,-Kč, podle bodu 13.4 smluvních ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru, které jsou nedílnou součástí smlouvy o revolvingovém úvěru, KSPA 44 INS 23666/2011-C1-4

byl dlužník pro případ, že nezaplatí splátky, povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % z výše úvěru, z oznámení žalovaného ze dne 12.8.2007 adresovaného dlužníkovi soud zjistil, že úvěr byl zesplatněn, žalovaný požádal o okamžitou úhradu částky 140.150,-Kč, z toho smluvní pokuta činila 52.002,-Kč, z kopie směnky vlastní ze dne 6.12.2006 vystavené dlužníkem v Pardubicích vyplývá, že se dlužník zavázal zaplatit 12.srpna 2007 žalovanému 140.150,-Kč, směnka byla splatná v Pardubicích a vázala se ke smlouvě č. 9100077570, rozhodčím nálezem Mgr. Marka Landsmanna ze dne 2.10.2007, č.j. La 3468/07-9 bylo uloženo dlužníkovi zaplatit žalovanému 140.150,-Kč s šestiprocentním úrokem od 13.8.2007 do zaplacení a nahradit náklady řízení 1.600,-Kč, nárok vyplýval ze směnky vlastní s tím, že směnečný peníz 140.150,-Kč obsahoval i smluvní pokutu dle čl. 13.4 ve výši 52.002,-Kč, rozhodčí nález nabyl právní moci 18.10.2007, dne 18.12.2007 dlužník uznal dluh ze smlouvy č. 9100077570 a zavázal se jej zaplatit ve splátkách, z karty klienta-dlužníka ke smlouvě č. 9100077570 vyplývá, že skutečně bylo dlužníkovi vyplaceno včetně revolvingu 50.602,-Kč a úvěr měl vrátit v 36 splátkách po 2.889,-Kč, na které bylo plněno 22 splátek, 23. splátka uhrazena do výše 1.610,- Kč, dlužník platil s prodlením, opakovaně byl vyzýván k včasnému placení již v průběhu prvních sedmi splátek, podle smlouvy o revolvingové půjčce č. 6336501044 ze dne 9.2.2004 se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkovi revolvingovou půjčku ve výši 58.032,-Kč a dlužník se zavázal ji zaplatit ve 36 splátkách po 1.612,-Kč, podle bodu 11.4 v případě, že by dlužník neuhradil tři splátky podle aktuálního splátkového kalendáře, byl povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % výše půjčky, úvěrový rámec činil 58 032,-Kč, ze směnečného vyplňovacího prohlášení ze dne 9.2.2004 pak vyplývá, že dlužník zmocnil žalovaného vyplnit blankosměnku vystavenou 9.2.2004, ze splátkového kalendáře pak vyplývá, že se dlužník zavázal dluh podle smlouvy č. 6336501044 zaplatit v 36 splátkách po 1.612,-Kč, dodatkem ze dne 6.2.2006 byl povolen odklad jedné splátky, jak vyplývá z upraveného splátkového kalendáře ze dne 6.1.2006, oznámením ze dne 19.8.2007 vyzval žalovaný dlužníka k zaplacení 64.494,-Kč podle smlouvy o půjčce č. 6336501044, z toho smluvní pokuta ve výši 50 % z výše půjčky činila 29.016,-Kč, ze směnky vlastní ze dne 9.února 2004 vystavené v Pardubicích vyplývá, že se dlužník jako výstavce směnky zavázal zaplatit 19.srpna 2007 žalovanému 64.494,-Kč, směnka se vázala ke smlouvě č. 6336501044, podle rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Marka Landsmanna ze dne 14.11.2007, č.j. La 3469/07-14 měl dlužník zaplatit žalovanému 64.494,-Kč s šestiprocentním úrokem od 20.srpna 2007 do zaplacení a nahradit náklady rozhodčího řízení 1.600,-Kč, nárok vyplýval ze směnky vlastní s tím, že směnečný peníz 64.494,-Kč obsahoval kromě jiného i smluvní pokutu dle čl. 11.4 ve výši 29.016,-Kč, rozhodčí nález nabyl právní moci 29.11.2007, z karty klienta-dlužníka ke smlouvě č. 63365 vyplývá, že bylo vyplaceno včetně revolvingu 51.215,-Kč, zaplaceno mělo být 60 splátek po 1.612,-Kč, přičemž zaplaceno bylo zcela 45 splátek a na 46. splátku bylo zaplaceno 828,-Kč, z přehledu vyplývá, že dlužník platil s prodlením, opakovaně žalovaným vyzýván k včasnému placení. KSPA 44 INS 23666/2011-C1-4

Přezkumné jednání se konalo 19.7.2012, žaloba byla doručena zdejšímu soudu 14.8.2012, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dní od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

V projednávané věci žalobce popřel pohledávku žalovaného vyplývající z vykonatelných rozhodčích nálezů, podle kterých byl dlužník povinen zaplatit i částku 52.002,-Kč u pohledávky č. 1 a 29.016,-Kč u pohledávky č. 3. Soud má za prokázané, že tyto částky tvoří smluvní pokuta podle čl. 13.4, resp. 11.4 smluvních ujednání, a to ve výši 50 % z maximální výše úvěru, která v projednávaném případě činila u pohledávky č. 1 částku 104.004,-Kč a u pohledávky č. 3 částku 58.032,-Kč (úvěrový rámec).

Na úvěr poskytnutý u pohledávky č. 1 ve skutečně poskytnuté výši 50.602,-Kč dlužnice zaplatila 22 splátek po 2.889,-Kč a dále ještě 1.610,-Kč, tedy zaplatila celkem 65.168,-Kč, tyto částky zaplatila částečně s prodlením, zejména první splátky platila až po upomínkách. Pokud jde o plnění na pohledávku č. 3, pak úvěrový rámec činil 58 032,-Kč, zaplaceno bylo 45 splátek a 828,-Kč, tedy celkem 73.368,-Kč, ale jak vyplývá rovněž z karty klienta, dlužnice neplatila včas. Soud přihlédl ke skutečnosti, že nebyly sjednány úroky za poskytnutí úvěru, sjednána byla odměna z poskytnutí finančních prostředků, která v podstatě plní funkci úroku z úvěru.

Pokud jde o smluvní pokutu, soud dospěl k závěru, že smluvní pokuta je důvodná a přiměřená ve výši 30 % z fakticky půjčené částky, též s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 101 VSPH 324/2012-67, 44 ICm 467/2012.

V případě popření pohledávky č. 1 je smluvní pokuta přiměřená ve výši 15.181,-Kč, k ní náleží šestiprocentní úroky z této částky ve výši 4.360,-Kč za dobu od 13.8.2007 do 25.5.2012. Po právu je celkem ve výši 19.541,-Kč.

U popřené pohledávky č. 3 činí 30 % skutečně poskytnutého úvěru 15.365,-Kč, smluvní pokuta v této výši je podle názoru soudu po právu, šestiprocentní úrok z této částky od 20.8.2007 do 25.5.2012 činí 4.412,-Kč, takže po právu je pohledávka ve výši 19.777,-Kč.

Pohledávku č. 1 popřel žalobce do výše 61.938,28 Kč, pohledávka není po právu ve výši 42.397,28 Kč, do této výše soud žalobě vyhověl a co do výše 19.541,-Kč žalobu zamítl. Pohledávku č. 3 žalobce popřel do výše 36.314,-Kč, pohledávka není po právu ve výši 16.537,-Kč, co do výše 19.777,-Kč soud žalobu zamítl.

V dané věci se jedná o kauzální námitku žalobce vztahující se ke směnkám předloženým žalovaným v rozhodčím řízení. V incidenčním řízení může být na návrh insolvenčního správce námitka posouzena ve stejném rozsahu, v jakém mohla být posuzována ve směnečném řízení na základě námitek samotného dlužníka (viz také shora uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze). Soud však přisvědčil námitce žalobce pouze částečně, jak je uvedeno shora.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. Každý z účastníků měl ve věci úspěch jen částečný, soud tedy vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Žalobce je osvobozen od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. S odkazem na § 2 odst. 3 téhož zákona KSPA 44 INS 23666/2011-C1-4 soud uložil žalovanému zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků. Lhůta tří dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 29. července 2013

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková