44 ICm 2331/2011
44 ICm 2331/2011-56 (KSUL 44 INS 7913/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce BAUSPECT s.r.o., IČ: 28393694, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, právně zastoupen JUDr. Janem Kubálkem, advokátem, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ing. Aleši Klaudy, Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenční správce dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456, právně zastoupen Mgr. Martinem Kolářem, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I., o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Z majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456, se vylučuje 100 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s., se sídlem 432 01 Kadaň, Boženy Němcové 1689, IČ: 25432451.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 31.8.2011, doručenou soudu dne 31.8. 2011 se žalobce domáhal vyloučení majetku, konkrétně 100 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s., se sídlem 432 01 Kadaň, Boženy Němcové 1689, IČ: 25432451 (dále též jen akcie ), ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 225 odst. 2 IZ. (KSUL 44 INS 7913/2010)

Žalobce v žalobě uvedl, že je vlastníkem výše uvedených akcií na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 13.8.2010 uzavřené se společností NEW BUILDING Comp. s.r.o.

K žalobě se vyjádřil i žalovaný podáním ze dne 23.10.2012, který navrhl zamítnutí žaloby a dále mimo jiné uvedl, že žaloba neobsahuje žádná tvrzení, natož důkazy, které by odůvodňovaly vyloučení akcií z majetkové podstaty. Žalovaný uvedl, že má za to, že jakékoli převody akcií z vlastnictví dlužníka Vlastislava anonymizovano byly pouze fiktivní a žalobce se vlastníkem akcií nemohl nikdy stát. Dlužník a jeho syn jsou stále předsedou a členem představenstva společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s. Takováto věc je zcela nestandardní. Dále žalovaný poukázal na skutečnost, že o podílu žalobce ve společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s. není žádný údaj v příloze účetní závěrky. S ohledem na zákon o účetnictví má být v příloze účetní závěrky žalobce za rok 2010 uveden údaj o tom, že vlastní akcie odpovídající 1/3 podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu. Dále žalovaný poukázal na absurdnost výše kupní ceny 1.000,-Kč za 100 ks akcií.

Mezi účastníky bylo nesporné, že byla dne 13.8.2010 uzavřena mezi společností NEW BUILDING Comp, s.r.o. jako převodcem a společností BAUSPECT s.r.o. jako nabyvatelem smlouva o převodu cenných papírů, s výhradou žalovaného, že samotné listiny nijak nevyplývá samotný převod akcií, kdy k faktické perfekci převodu akcií dochází, až v okamžiku jejich rubopisování a předání nabyvateli. Samotným předložením smlouvy o převodu cenných papírů žalobce neprokázal své vlastnictví k předmětu žaloby.

Mezi stranami zůstalo sporné, zda-li žalovaný jakožto insolvenční správce sepsal majetek uvedený v petitu žaloby oprávněně do soupisu majetkové podstaty. Zda-li došlo k převodu předmětných akcií na žalobce.

Při jednání dne 29.3.2013 žalobce předložil soudu originál hromadné listiny č. 2 (A 201-300) na jméno NEW BUILDING Comp. s.r.o. ze dne 10.8.2010, která je opatřena rubopisem, který svědčí o převodu akcií na BAUSPECT s.r.o. a úředně ověřenou kopii hromadné listiny č. 2 (A 201-300) ze dne 15.8.2010.

Žalovaný ani přes poučení soudu při jednání dne 25.1.2013, neoznačil ve lhůtě stanovené soudem, důkazy k doložení tvrzení, že žalobce nabyl 100 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s., IČ: 25432451 pouze formálně, a že jde o fiktivní převod.

Ust. § 39 občanského zákoníku zní: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Soud po zhodnocení skutkového stavu a důkazů dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a v bodě I. výroku rozsudku 100 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s., se sídlem 432 01 Kadaň, Boženy Němcové 1689, IČ: 25432451 z majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano vyloučil. (KSUL 44 INS 7913/2010)

V řízení bylo prokázáno, že vlastnické právo k akciím svědčí žalobci, který je nabyl od společnosti NEW BUILDING Comp, s.r.o., což bylo prokázáno originálem hromadné listiny č. 2 (A 201-300) na jméno NEW BUILDING Comp. s.r.o. ze dne 10.8.2010, která je na zadní straně opatřena rubopisem za nás BAUSPECT s.r.o. , což svědčí o převodu akcií na BAUSPECT s.r.o. a úředně ověřenou kopii hromadné listiny č. 2 (A 201-300) ze dne 15.8.2010, kde je žalobce uveden jako akcionář.

Naopak nebylo prokázáno tvrzení žalovaného, že šlo pouze o fiktivní převod a že by skutečným vlastníkem měl být dlužník Vlastislav Hofman, žalovaný tak neunesl břemeno tvrzení. Soud neshledal převod akcií na žalobce neplatným dle ust. § 39 občanského zákoníku.

Podle výsledku řízení má pak v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Žalobce se vzdal práva na náhradu nákladů řízení, proto soud rozhodl v bodě II. výroku o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 29. března 2013

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková