44 ICm 2327/2011
44 ICm 2327/2011-82 (KSUL 44 INS 7913/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 112, 438 01 Žatec, právně zastoupen JUDr. Janem Kubálkem, advokátem, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ing. Aleši Klaudy, Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenční správce dlužníka Vlastislava anonymizovano , nar. 22.09.1959, bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456, právně zastoupen Mgr. Martinem Kolářem, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I., o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Nemovitosti: pozemek parc.č. 288/2, pozemek parc.č. 289, pozemek parc.č. 290, pozemek parc.č. 292/1, pozemek parc.č. 292/2, pozemek parc.č. 292/3, pozemek parc.č. 292/4, pozemek parc.č. 292/5, pozemek parc.č. 292/6, pozemek parc.č. 292/7, pozemek parc.č. 292/8, pozemek parc.č. 292/9, pozemek parc.č. 378, pozemek parc.č. 379, pozemek parc.č. 380, pozemek parc.č. 412/51 (tento pozemek byl následně rozdělen na pozemek parc.č. 412/208, pozemek parc.č. 412/209, pozemek parc.č. 412/210, pozemek parc.č. 412/211, pozemek parc.č. 412/213, pozemek parc.č. 412/214, pozemek parc.č. 412/216), pozemek parc.č. 412/145, pozemek parc.č. 430/2, budova č.p. 8, část obce Račetice, na pozemku parc.č. 292/1; budova č.p. 20, část obce Račetice, na pozemku parc.č. 379; budova č.p. 43, část obce Račetice, na pozemku parc.č. 380; budova bez čp/če na pozemku parc.č. 292/3; budova bez čp/če na pozemku parc.č. 292/4; budova bez čp/če na pozemku parc.č. 292/5; budova bez čp/če na pozemku parc.č. 292/6; budova bez čp/če na pozemku parc.č. 292/8; budova bez čp/če na pozemku parc.č. 292/9, vše obec Račetice, katastrální území Račetice; se vylučují ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano , nar. 22.09.1959, bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 14.188,50 Kč včetně DPH, do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce JUDr. Jana Kubálka, advokáta, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. (KSUL 44 INS 7913/2010)

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 31.8.2011, doručenou soudu dne 31.8. 2011 se žalobce domáhal vyloučení majetku, nemovitostí: pozemku parc.č. 288/2, pozemku parc.č. 289, pozemku parc.č. 290, pozemku parc.č. 292/1, pozemku parc.č. 292/2, pozemku parc.č. 292/3, pozemku parc.č. 292/4, pozemku parc.č. 292/5, pozemku parc.č. 292/6, pozemku parc.č. 292/7, pozemku parc.č. 292/8, pozemku parc.č. 292/9, pozemku parc.č. 378, pozemku parc.č. 379, pozemku parc.č. 380, pozemku parc.č. 412/51 (tento pozemek byl následně rozdělen na pozemek parc.č. 412/208, pozemek parc.č. 412/209, pozemek parc.č. 412/210, pozemek parc.č. 412/211, pozemek parc.č. 412/213, pozemek parc.č. 412/214, pozemek parc.č. 412/216), pozemku parc.č. 412/145, pozemku parc.č. 430/2, budovy č.p. 8, část obce Račetice, na pozemku parc.č. 292/1; budovy č.p. 20, část obce Račetice, na pozemku parc.č. 379; budovy č.p. 43, část obce Račetice, na pozemku parc.č. 380; budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 292/3; budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 292/4; budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 292/5; budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 292/6; budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 292/8; budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 292/9, vše obec Račetice, katastrální území Račetice (dále též jen předmětné nemovitosti ) ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano .

Žaloba byla podána včas dle ust. § 225 odst. 2 IZ.

Žalobce v žalobě uvedl, že je vlastníkem výše uvedených nemovitostí.

K žalobě se vyjádřil i žalovaný podáním ze dne 3.5.2012, ve kterém mimo jiné uvedl, že žalovaný žalobce o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka vyrozuměl dopisem ze dne 12.8.2011, doručeným žalobci dne 24.8.2011. Dále uvedl, že nemovitosti sepsal do soupisu majetkové podstaty z důvodu, že nemovitosti byly vlastníkem, tj. žalobcem nabyty na základě neplatného a neúčinného právního úkonu, v rozporu s dobrými mravy, na základě právního úkonu, kterým mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Dne 30.1.2006 uzavřel Vlastislav Hofman, na straně prodávajícího, s žalobcem-svým synem, na straně kupujícího, kupní smlouvu, podle které dlužník prodal žalobci za kupní cenu 1.200.000,-Kč předmětné nemovitosti.Dlužník kupní smlouvu uzavřel v době, kdy se nacházel v úpadku. Dlužník se dle názoru žalovaného zbavil nemovitostí, jejichž hodnota byla daleko vyšší než hodnota, za kterou nemovitosti prodal žalovanému. Dle odhadu realitní kanceláře VESTA činí cena v místě a čase obvyklá částku 3.500.000,-Kč. Žalobce se aktivně podílel na podnikání dlužníka. Dlužník podnikal jako fyzická osoba pod dovětkem S.I.R. a současně v minulosti působil ve společnosti Stavební a investiční realizace S.I.R. spol. s r.o. v likvidaci jako společník a jednatel, přičemž funkce jednatele zanikla dne 27.2.2006; ve společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s. vykonával dlužník funkci předsedy představenstva a rovněž fakticky řídil společnost BAUSPECT s.r.o. Žalovaný považuje uvedenou kupní smlouvu podle § 39 občanského zákoníku za neplatnou, a to pro rozpor se zákonem a s dobrými mravy. Při jednání své vyjádření žalovaný doplnil.

Při jednání učinily strany nesporným, že dne 30.1.2006 byla uzavřena kupní smlouva mezi žalobcem a Vlastislavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec 1, kterou Vlastislav Hofman prodal žalobci předmětné nemovitosti v katastrálním území (KSUL 44 INS 7913/2010)

Račetice. Mezi stranami zůstalo sporné, zda-li předmětná kupní smlouva ze dne 30.1.2006 byla uzavřena platně. Účastníci na smírné řešení nepřistoupili.

Ust. § 39 občanského zákoníku zní: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Soud po zhodnocení skutkového stavu a důkazů dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a v bodě I. výroku rozsudku předmětné nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano vyloučil.

V řízení bylo prokázáno, že vlastnické právo k předmětným nemovitostem svědčí žalobci.

Z kupní smlouvy ze dne 30.1.2006 má soud za zjištěné, že dne 30.1.2006 byla uzavřena žalobcem kupní smlouva na prodej předmětných nemovitostí za cenu 1.200.000,-Kč, když prodávajícími nebyl jen dlužník, ale i jeho žena Jaroslava Hofmanová a jednalo se o převod ze společného jmění manželů.

Z výpisu z CEO má soud za prokázané, že žalobce je synem dlužníka Vlastislava anonymizovano .

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 94, k.ú. Račetice soud zjistil, že žalobce je zapsán jako vlastník předmětných nemovitostí.

Z vyrozumění o soupisu ze dne 12.8.2011 soud zjistil, že žalovaný sepsal předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano .

Z provedených důkazů z insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 44 INS 7913/2010, tj. z rozhodnutí o úpadku na č.l. A-30 ze dne 23.9.2010, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.9.2010 má soud za prokázané, že v roce 2010 byl dlužník v úpadku z důvodu platební neschopnosti.

Z informativního výpisu z obchodního rejstříku společnosti Stavební a investiční realizace S.I.R. spol. s r.o. v likvidaci má soud za prokázané, že žalobce byl dne 17. března 2006 zapsán do obchodního rejstříku jako jednatel společnosti a společník obchodního podílu ve výši jedné třetiny a dlužník byl jako jednatel a jediný společník vymazán z obchodního rejstříku. Žalovaný chtěl tímto prokázat, že úmysl zkrátit věřitele musel být žalobci znám.

Při jednání byly provedeny přihlášky pohledávek věřitelů č. 3, 4, 9, 17, 30, 36, 38. Z přihlášky č. 3 vyplynulo, že dlužník měl dluh vůči společnosti Lafarge Cement, a.s. ve výši 300.000,-Kč se splatností 17.2.2005. Pohledávka byla přiznána rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 61 Cm 107/2008-57 ze dne 12.11.2009, do té doby jí dlužník považoval za spornou. Z přihlášky č. 4 vyplývá, že závazek byl splatný až 30.9.2007. Z přihlášky č. 9 vyplývá, že závazky, které byly předmětem dohody ve formě notářského zápisu, byly splatné až v roce 2006. Z přihlášky č. 17 vyplynulo, že dlužník měl dluh na penále na zdravotním pojištění za rok 2002 ve výši 22,22 Kč, za rok 2003 ve výši 351,03 Kč a za rok 2004 ve výši 4074,26 Kč. Ostatní dluhy vůči Vojenské zdravotní pojišťovně byly splatné po uzavření předmětné kupní smlouvy. Z přihlášky č. 30 vyplývá, že závazek byl splatný v roce 2006. (KSUL 44 INS 7913/2010)

Z přihlášky č. 38 vyplývá, že závazek byl splatný v roce 2007 a 2008. Z přihlášky č. 36 vyplývá splatnost dne 21.12.2005, přičemž z této pohledávky nelze dovozovat platební neschopnost dlužníka k 30.1.2006. Z těchto povedených důkazů nevyplynul důkaz o úpadku dlužníka Vlastislava anonymizovano .

Z nepravomocného rozsudku ze dne 30.12.2013 ve věci sp.zn. 44 ICm 2532/2011 má soud za zjištěné, že soud prvního stupně v bodě III. výroku tohoto rozsudku zamítl žalobu co do vyslovení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 30.1.2006, neboť v průběhu řízení nebylo prokázáno a soud neshledal uvedenou kupní smlouvu absolutně neplatnou dle ust. § 39 OZ, tedy zákona č. 40/1964 Sb. a uvedl, že sjednaná nižší kupní cena mezi osobami blízkými nezakládá rozpor s dobrými mravy, je to otázka smluvní volnosti stran. Pokud by byla kupní smlouva neplatná, soud by současně nemohl rozhodnout o tom, že je kupní smlouva neúčinná, jak učinil v bodě I. výroku uvedeného rozsudku.

Soud nevyvodil žádné relevantní právní důsledky z těchto provedených důkazů: z posudku realitní kanceláře Vesta z 8.8.2011, z informativního výpisu z obchodního rejstříku společnosti SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE, z informativního výpisu z obchodního rejstříku společnosti BAUSPECT s.r.o.

Závěry: Na rozdíl o žalovaného má soud za to, že vlastník je vždy osobou oprávněnou podal žalobu na vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty bez ohledu na to, že je momentálně omezen s nakládáním s nemovitostmi v důsledku ust. § 44a exekučního řádu.

V nepravomocné rozsudku ze dne 30.12.2013 ve věci sp.zn. 44 ICm 2532/2011 soud dovodil neúčinnost kupní smlouvy ze dne 30.1.2006, přičemž neúčinným může být jen platný právní úkon.

Nebylo prokázáno, že úmyslem obou smluvní stran při uzavření kupní smlouvy bylo dosáhnout výsledku, jenž odporuje zákonu nebo jej obchází a má to za následek absolutní neplatnost smlouvy podle § 39 OZ. Důvodem neplatnosti by však nemohl být rozpor s dobrými mravy.

Soud nemá za prokázané z provedených důkazů v tomto řízení, že by dlužník byl v roce 2006 v úpadku. Soud nemá za prokázané, že by obě smluvní strany v době uzavření kupní smlouvy věděly o zadluženosti dlužníka, která nebyla prokázána, a tudíž že by kupní smlouva byla uzavřena s úmyslem zkrátit věřitele pozdějšího dlužníka. Tyto závěry by ovšem nebyly důležité pro neplatnost právního úkonu, ale pro neúčinnost právního úkonu.

Soud shledal kupní smlouvu platnou, proto v bodě I. rozsudku vyloučil předmětné nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano . Jednalo se o vážný, určitý, svobodně učiněný úkon a nebylo prokázáno, že by se jednalo o obcházení zákona, tedy že smyslem kupní smlouvy bylo zastřít například smlouvu darovací.

Podle výsledku řízení má pak v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Žalobce náklady právní ho zastoupení nevyčíslil, nicméně v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu má právo na úhradu těchto náhradu nákladů řízení za 1. přípravu a převzetí věci (plná moc ze dne (KSUL 44 INS 7913/2010)

25.7.2012 á 2.100,-Kč úkon, 2. půl úkon za odvolání do přerušení řízení ze dne 13.7.2013 á 1550,-Kč a 3. účast na jednání dne 16.10.2014 ve výši 3.100,-Kč/úkon, režijní náklady za 3 úkony právní pomoci á 300,-Kč/úkon plus DPH, tj. 9.256,50 Kč včetně DPH a promeškaný čas za 6 půl hodin á 100,-Kč + DPH a cestovní náklady ve výši 997,-Kč + DPH, tj. 1932,-Kč včetně DPH a náhradu za uhrazený soudní poplatek ve výši 3.000,-Kč, proto soud rozhodl v bodě II. výroku o tom, že žalovaný je povinen k rukám právního zástupce žalobce zaplatit 14.188,50 Kč včetně DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 16. října 2014

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová