44 ICm 2326/2011
44 ICm 2326/2011-64 (KSUL 44 INS 7913/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Větrná 824, 431 51 Klášterec nad Ohří-Miřetice u Klášterce nad Ohří, právně zastoupen JUDr. Janem Kubálkem, advokátem, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ing. Aleši Klaudy, Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenční správce dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456, právně zastoupen Mgr. Martinem Kolářem, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I., o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Nemovitosti v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku parc.č. 234/2, a spoluvlastnický podíl ve výši1/4 pozemku parc.č. 1824/1 v katastrálním území Klášterec nad Ohří, se vylučují ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec, IČ 14857456.

II. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací část soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 15.951,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce JUDr. Jana Kubálka, advokáta, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 31.8.2011, doručenou soudu dne 31.8. 2011, se žalobce domáhal vyloučení majetku, nemovitostí, -spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku parc.č. 234/2 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, (KSUL 44 INS 7913/2010)

-spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 pozemku parc.č. 1824/1 v katastrálním území Klášterec nad Ohří, ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano .

Žaloba byla podána včas dle ust. § 225 odst. 2 IZ.

Žalobce v žalobě uvedl, že je vlastníkem výše uvedených nemovitostí, a to na základě kupní smlouvy ze dne 21.4.2008, uzavřené mezi dlužníkem Vlastislavem anonymizovano a žalobcem.

K žalobě se vyjádřil i žalovaný podáním ze dne 10.4.2012, ve kterém mimo jiné uvedl, že žalovaný žalobce o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka vyrozuměl dopisem ze dne 12.8.2011, doručeným žalobci dne 20.8.2011. Dále uvedl, že v důsledku administrativní chyby byly původně do soupisu zahrnuty shora uvedené nemovitosti jako celek, proto žalovaný opravil soupis majetkové podstaty. Oba spoluvlastnické podíly byly převedeny na žalobce za kupní cenu 200,-Kč. Dlužník kupní smlouvu uzavřel v době, kdy se nacházel v úpadku. Žalovaný si nechal odhadnout kupní cenu nemovitostí realitní kanceláří Vesta, která odhadla celé nemovitosti za 1.500.000,-Kč, přičemž je evidentní, že kupní cena těchto spoluvlastnických podílů bude nižší, avšak ne ve výši 200,-Kč. Žalovaný považuje uvedenou kupní smlouvu podle § 39 občanského zákoníku za neplatnou, a to pro rozpor s dobrými mravy.

Při jednání učinily strany nesporným, že dne 21.4.2008 byla uzavřena kupní smlouva mezi žalobcem a Vlastislavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Račetice 102, 438 01 Žatec 1, kterou Vlastislav Hofman prodal žalobci nemovitosti v k.ú. Loučná pod Klínovcem, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku parc. 234/2, a spoluvlastnický podíl ve výši č. 1/4 pozemku parc.č. 1824/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří. Nesporný je závěr z pravomocného rozsudku 44 ICm 2530/2011 ze dne 15.8.2013 o tom, že předmětná kupní smlouva není neúčinná. Mezi stranami zůstalo sporné, zda-li předmětná kupní smlouva ze dne 21.4.2008 byla uzavřena platně. Účastníci na smírné řešení nepřistoupili.

Ust. § 39 občanského zákoníku zní: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Soud po zhodnocení skutkového stavu a důkazů dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a v bodě I. výroku rozsudku nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano vyloučil.

Při rozhodování soud přihlédl i k výpovědi dlužníka Vlastislava anonymizovano jako svědka učiněné v řízení sp.zn. 44 ICm 2530/2011 dne 29.3.2013, jehož závěr o neúčinnosti smlouvy vzaly strany za nesporný. Pan Vlastislav Hofman uvedl, že v minulosti pozemky od pana anonymizovano pořídil, poté zjistil, že to nemůže vyhovovat jejich podnikatelskému záměru z důvodu stavební uzávěry, nemovitosti ležely ladem a nedalo se na nich nic dělat. Rovněž uvedl, že pozemky koupil od žalovaného na začátku roku 2002 jeden za 200.000,-Kč a druhý za cca 250.000,-Kč. Je tam vysokotlaký plynovod a je tam omezení 100 metrů, přičemž plynovod tam byl od samého počátku, ale to omezení tam nebylo stanoveno v takové šíři. Na dotaz soudu proč nemovitosti neprodal Ing. Mráčkovi alespoň za nabývací cenu svědek uvedl, že v letech 2002-2008 se o pozemky celou tu dobu nestaral, pan Mráček tam musel vynaložit i nějaké náklady, bydlel nedaleko, o pozemky se staral na základě ústní dohody, nevynaložil (KSUL 44 INS 7913/2010)

žádné náklady, ve finále se rozhodl, že kupní cena by měla zpětně pokrýt finanční náklady, které s tím pan Mráček měl. Dle vyhlášky obce porosty sekal. Orná půda byla rovněž zarostlá, takže tu též sekal. Dodal, že finální cenu, která je těch 100,-Kč, stanovili tak, že při tvorbě té ceny se vzala v potaz činnost pana anonymizovano , kdy běžné náklady, které zemědělci dostávají na udržování zemědělské plochy jsou cca 10.000,-Kč ročně. Kalkulace byla hektary, počet let a 10.000,-Kč za hektar za rok. V podstatě z těch kalkulací vycházelo, že by se to mělo převést téměř zadarmo, ale do kupní ceny jsme dali 100,-Kč. K dotazu soudu, zda-li v roce 2008 věděl Ing. Mraček něco o tom, jak se mu dařilo v podnikání svědek uvedl, že neví, ale on ho neinformoval, ale jemu se v té době dařilo také dobře. Jednoznačně se domnívá, že v roce 2008 nebyl v úpadku. S ohledem na obchvat a plynovod byl pozemek v k.ú. Klášterec na Ohří dle jeho názoru neprodejný. Dále uvedl, že nebyl v úpadku a je si tímto tvrzením jist a rovněž uvedl, že nechtěl převodem nemovitostí zkrátit své věřitele, přičemž v té době, ani náznaky takového úmyslu mu nepřicházely na mysl, neboť v té době nebyl důvod.

V řízení bylo prokázáno, že vlastnické právo k předmětným nemovitostem svědčí žalobci. Naopak soud nemá za to, že by kupní smlouva byla neplatná dle ust. § 39 občanského zákoníku, proto v bodě I. rozsudku vyloučil předmětné nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Vlastislava anonymizovano . Jednalo se o vážný, určitý, svobodně učiněný úkon a nebylo prokázáno, že by se jednalo o obcházení zákona, tedy že smyslem kupní smlouvy bylo zastřít například smlouvu darovací, když při stanovení výše ceny byly zohledněny udržovací práce a náklady s tím spojené, jak vyplynulo z výslechu dlužníka Vlastislava anonymizovano , tudíž ani kupní cena nemohla být v rozporu s dobrými mravy. Rovněž nebyl prokázán úmysl ani jedné ze smluvních stran zkrátit možnost uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka.

Podle výsledku řízení má pak v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Žalobce se vzdal práva na náhradu nákladů řízení za právní úkon převzetí věci a rovněž režijního paušálu za tento úkon. Žalobce uplatnil náhradu nákladů řízení za doplnění žaloby ve výši 3.100,-Kč/úkon, odvolání do přerušení řízení ve výši 1.550,-Kč/1/2 úkon a účast na jednání ve výši 3.100,-Kč/úkon, režijní náklady za 3 úkony právní pomoci á 300,-Kč/úkon a promeškaný čas a cestovní náklady, které se zavázal vyčíslit do 3 dnů a neučinil tak. Soud rozhodl o nákladech řízení v bodě II. výroku tak, že žalovaný je povinen k rukám právního zástupce žalobce zaplatit na odměně 7.750,-Kč + DPH, za režijní paušály 900,-Kč + DPH, za promeškaný čas 400,-Kč + DPH za 4 půl hodiny, tj. 10.951,-Kč včetně DPH a náhradu za uhrazený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, celkem 15.951,-Kč.

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 16. října 2014 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová