44 ICm 2237/2012
(44 ICm 2237/2012-24) KSPA 44 INS 13596/2011-C1-4

ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní J UDr. Ivanou Bulisovou vprávní Věci žalobkyně JUD r. Jarmily Cindrové, se sídlem B.Němcové 74, Ústí nad Orlicí, zastoupené Mgr. Janou Adámkovou, advokátkou V Ústí nad Orlicí, B.Němcové 64, insolvenční správkyně dlužnice Marie Fučíkové, proti žalované Matco, s.r.o., se sídlem Letenská 121/8, Praha 1-Malá Strana, IČO 26425033, zastoupenému Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou VPraze 1, Letenská 121/8 o určení pravosti a Výše popřené vykonatelné pohledávky takto: I. Řízení o určení, že vykonatelná pohledáka žalované V popřené Výši 3 985,-Kč není po právu, se zastavuje. II. Žaloba o určení, že vykonatelná po hledávka žalované V popřené Výši 9 629,-Kč není po právu, se zamítá.

III. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 30.7.2012 se žalobkyně domáhala určení, že pohledávka žalované ve Výši 13 614,-Kč není po právu, jednalo se o úrok zprodlení se sazbou 30 % p.a. Pohledávku vrozsahu úroku zprodlení popřela vcelé přihlášené Výši 13 614,-Kč. Měla za to, že úrok zprodlení ve výši 30 % p.a. přiznaný platebním rozkazemje s ohledem na výši sazby úroku zprodlení neplatný pro rozpor s obecně závazným právním předpisem.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Měla za to, že žalobkyně popřela pohledávku kvůli jinému právnímu posouzení, nebot posuzovala sazbu úroku zprodlení jinak, než jak učinil nalézací soud. Pohledávka v rozsahu úroků zprodlení byla přiznána pravomocným a vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu ve Svitavách, dlužnice proti němu nepodala odpor. Ztoho, že platební rozkaz neobsahuje odůvodnění, nelze podle názoru

žalované dovozovat, že nalézací soud nárok právně nehodnotil. Navrhla, aby jí soud přiznal náhradu nákladů řízení, nebot měla za to, že jí náklady vznikly zaviněním žalobkyně.

Před zahájením jednání vzala žalobkyně žalobu o určení, že část pohledávky ve Výši 3.985,-Kč není po právu, zpět, soud proto řízení o určení této částky zastavil.

Žalovaná se z jednání omluvila, o odročení nepožádala, soud ve Věci jednal a rozhodl v nepřítomnosti žalované podle ust. § 101 odst. 3 o.s.ř.

Spisem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp.zn. KSPA 44 INS 13596/2011 bylo prokázáno, že:

-usnesením ze dne 30.5.2012 byl zjištěn úpadek dlužnice Marie Fučíkové, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovena žalobkyně,

-podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 26.7.2012 žalobkyně popřela pohledávku žalované ve Výši 13.614,-Kč, což byl úrok z prodlení v nezákonné Výši 30 % ročně, pohledávka žalované byla zjištěna ve Výši 28.247,-Kč,

-podle seznamu přihlášených pohledávek žalovaný přihlásil pohledávku ve Výši 41.861,-Kč jako vykonatelnou, nezajištěnou, pohledávka byla popřena ve Výši 13.614,-Kč, zjištěna ve Výši 28.247,-Kč,

-přihláškou pohledávky doručenou 25.6.2012 žalovaná přihlásila pohledávku ve znění opravy celkem ve Výši 41 861,-Kč, ztoho jistinu 9 269,-Kč, dluh běžného účtu 811,-Kč, úrok zprodlení ve výši 30 % ročně z částky 9.269,-Kč od 10.7.2007 do 30.5.2012 ve výši 13 614,-Kč, náklady soudního řízení 12 035,-Kč, náklady oprávněného za exekuční řízení 6 132,-Kč, pohledávka byla vykonatelná podle platebního rozkazu,

-podle smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb ze dne 5.4.2006 GE Money Bank, a. s. vedla pro Marii Fučíkovou běžný korunový účet a debetní zůstatek na tomto účtu do Výše povoleného limitu úročila úrokovou sazbou Flexikredit, podle dispozice ke smlouvě činila úroková sazba pro nepovolený debetní zůstatek Flexikredit 30 % p. a., povolený limit k běžnému korunovému účtu činil 5.000,-Kč,

-smlouva o poskytnutí produktu Flexikredit byla vypovězena 12.4.2007, banka účtovala úrok za nepovolené přečerpáníběžného účtu se sazbou 30 % p. a. a 3.5.2007 dlužnici oznámila, že jí otevřela úvěrový účet ke splacení Flexikreditu, úvěr se stal splatným ke dni 9.7.2007, dluh činil 9.269,87 Kč,

-Okresní soud ve Svitavách vydal 14.11.2008 platební rozkaz, č.j. 32 Ro 943/2008-33, kterým uložil dlužnici zaplatit žalované 10.081,-Kč s úrokem v roční Výši 30 % od 10.7.2007 do zaplacení z částky 9.269,-Kč a nahradit náklady řízení,

-usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 17.2.2009 byla nařízena exekuce na majetek povinné-dlužnice podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Svitavách ze dne 14.11.2008, podle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 11.8.2011 měla dlužnice zaplatit i náklady exekučního řízení celkem ve Výši 14.172,-Kč,

-rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 31.5.2006 postoupil postupitel GE Money Bank, a. s. na postupníka-žalovanou pohledávky ze smluv o úvěru a podle seznamu ke smlouvě byla postoupena i pohledávka za Marií Fučíkovou.

Přezkumné jednání se konalo 26.7.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 30.7.2012, žaloba byla podána v třicetidenní lhůtě od přezkumného jednání podle § 199 insolvenčního zákona, žaloba byla podána včas.

Po právní stránce posoudil soud věc takto:

Žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku jako vykonatelnou, vyplývající zplatebního rozkazu vydaného Okresním soudem ve Svitavách, kterým byl k jistině přiznán úrok ve Výši 30 % p.a.. Popřena je pohledávka do části rozdílu mezi přiznaným úrokem se sazbou 30 % ročně a úrokem z prodlení, který by náleželpodle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Předně se podle názoru soudu jedná o popěrný úkon, jehož důvod spočíval v uvedení jiného právního názoru, než který vyplýval zpravomocného soudního rozhodnutí. Podle ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci. Popření jen proto, že pravomocným platebním rozkazem byly přiznány jiné údaj ně úroky z prodlení, než které by byly v souladu s právním předpisem, není podle názoru soudu v tomto případě možné. Žalobkyně popře la pohledávku kvůli jinému právnímu posouzení. V nalézacím řízení, byt je ukončeno platebním rozkazem, soud vychází ze skutečností uvedených žalobcem Pokud dospěje k závěru, že uplatněné právo vyplývá zžalobcem uvedených skutečností, vydá platební rozkaz, jedná se o rozhodnutí ve věci samé, a pokud nabude právní moci, má účinky pravo mocné ho rozsudku.

Zároveň má soud za to, že žalovaná přihlásila úroky se sazbou 30 % z jistiny 9 269,-Kč, které však nejsou úrokem z prodlení. Ani z platebního rozkazu, ani ze smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb a z dispozic ke smlouvě nevyplývá, že by úrok se sazbou 30 % byl úrokem zprodlení. Podle provedených listinných důkazů se vpodstatě jedná o úročení úvěru, který vznikl překročením povoleného limitu ve výši 5 000,-Kč, o úrok pro nepovolený debetní zůstatek.

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení proto soud žalobu o určení, že pohledávka do Výše 9 629,-Kč není po právu zamítl. Co do určení pohledávky ve Výši 3 985,-Kč řízení zastavil, nebot žalobkyně vzala zčásti žalobu zpět.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.. Jedná se o speciální ustanovení ve vztahu k obecnému právnímu předpisu občanskému soudnímu řádu. Žalovaná měla v řízení úspěch, ale právě s odkazem na uvedené zvláštní ustanovení insolvenčního zákona j í nelze náhradu nákladů přiznat. Pokud žalobkyně popřela pohledávku, plnila své právo vyplývající z insolvenčního zákona a nelze využití tohoto práva posuzovat jako zlou vůli nebo jako svévoli či neodborný postup, ale jde o využití práva daného zákonem. Podle názoru soudu se nejedná v daném případě o náklady ve smyslu § 202 odst. 2 insolvenčního zákona, které by žalované vznikly zaviněním insolvenční správkyně nebo náhodou, která se jí přihodila. Šlo by o analogii separace nákladů upravené v § 147 o.s.ř. Tento případ však nenastal, žalobkyně využila právo, které jí dává insolvenční zákon.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 7.března 2013

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová