44 ICm 2037/2012
(44 ICm 2037/2012-25) KSPA 44 INS 108/2012-C1-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, IČO 41197518 proti žalovanému Ing. Karlu Kunovi, se sídlem Velké Hamry 393, Ústí nad Orlicí, insolvenčnímu správci dlužníka Petra Čejky, bytem Česká Třebová, Lhotka č.p. 190, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebová, Čechova 396 o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky má za dlužníkem Petrem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhotka 190, Česká Třebová pohledávku ve výši 91 420,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 9.7.2012 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem Petrem anonymizovano (dále také jen dlužník), s nímž je vedeno u zdejšího soudu insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 108/2012, pohledávky ve výši 91.420,-Kč podle platebních výměrů ve výši 14.100,-Kč, 38.991,-Kč a 38.329,-Kč. Tvrdil, že dva platební výměry nabyly právní moci 20.8.2004 a jeden 16.5.2008. Okresní soud v Ústí nad Orlicí nařídil postupně výkon dvou platebních výměrů, následně všech tří rozhodnutí. Vykonávací řízení bylo dvakrát zastaveno a po dobu výkonu rozhodnutí promlčecí doba (KSPA 44 INS 108/2012) neběžela. Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci rozhodnutí, takže pohledávky nejsou promlčené.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, měl za to, že pohledávky jsou příslušenstvím pohledávek, které byly promlčeny, a protože příslušenství pohledávky sdílí právní osud pohledávky, měl za to, že promlčení hlavního závazkového vztahu způsobilo též promlčení závazku vedlejšího, i když bylo přiznáno vykonatelným rozhodnutím.

Přezkumné jednání se konalo 21.6.2012, žaloba byla soudu doručena 9.7.2012, žaloba byla podána včas ve lhůtě třiceti dnů od konání přezkumného jednání.

Z označených a provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-dne 27.4.2012 soud zjistil úpadek dlužníka Petra Čejky, povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil žalovaného insolvenčním správcem usnesením č.j. KSPA 44 INS 108/2012-A-10, -při přezkumném jednání dne 21.6.2012 žalovaný popřel pohledávky žalobce pro promlčení, -ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele-žalobce soud zjistil, že přihlásil šest pohledávek celkem ve výši 135.398,-Kč, které žalovaný popřel co do pravosti kvůli promlčení, -podle přihlášky pohledávky doručené zdejšímu soudu 17.5.2012 žalobce přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 14.100,-Kč podle vykonatelného platebního výměru č. 4240401181 ze dne 22.7.2004 (dále jen platební výměr č. 181), což bylo dlužné pojistné a pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, dále přihlásil vykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 11.787,-Kč podle platebního výměru č. 2141209730, šlo o dlužné penále, vykonatelnou pohledávku č. 3 přihlásil ve výši 9.725,-Kč podle vykonatelného platebního výměru č. 2149901311 a jednalo se o dlužné penále, vykonatelnou pohledávku č. 4 přihlásil ve výši 38.991,-Kč podle vykonatelného platebního výměru č. 2140401180 ze dne 22.7.2004 (dále jen platební výměr č. 180) a šlo o dlužné penále, vykonatelnou pohledávku č. 5 přihlásil ve výši 38.329,-Kč podle vykonatelného platebního výměru č. 2140800770 ze dne 25.4.2008 (dále jen platební výměr č. 770) a jednalo se o dlužné penále, pohledávku č. 6 přihlásil ve výši 22.466,- Kč jako nevykonatelnou, jednalo se o nedoplatek penále z nezaplaceného pojistného podle vyúčtování ze dne 3.5.2012, -platební výměr č. 181 nabyl právní moci 20.8.2004 a stal se vykonatelným téhož dne, -platební výměr č. 180 nabyl právní moci 20.8.2004 a vykonatelným se stal 7.9.2004, -platební výměr č. 770 nabyl právní moci 16.5.2008, vykonatelným se stal 3.6.2008, -podle vyúčtování pojistného ze dne 3.5.2012 ke dni zjištění úpadku nebyly pohledávky uložené platebním výměrem č. 770, č. 180 a č. 181 zaplaceny, -usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 29.11.2006, č.j. 11 E 2096/2006- 12 byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věci povinného-dlužníka ve prospěch oprávněného-žalobce podle platebních výměrů č. 181 a č. 180 a dalších pravomocných platebních výměrů, celkem se jednalo o výkon k uspokojení pohledávky 92.685,-Kč, -usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 19.7.2007, č.j. 11 E 2096/2006- 21 byl zastaven výkon rozhodnutí nařízený usnesením ze dne 29.11.2006, č.j. 11 E 2096/2006-12, -usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 8.8.2008, č.j. 15 E 1604/2008-12 byl nařízen výkon rozhodnutí kromě jiného i podle platebních výměrů č. 181, č. 180 a (KSPA 44 INS 108/2012)

č. 770 proti povinnému-dlužníkovi ve prospěch oprávněného-žalobce, usnesení nabylo právní moci 12.11.2008, -usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.5.2012, č.j. 15 E 1604/2008-22 byl výkon rozhodnutí nařízený usnesením ze dne 8.8.2008, č.j. 15 E 1604/2008-12 zcela zastaven.

Další důkazy účastníci neoznačili.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že žalobce přihlásil vykonatelné pohledávky do řízení, ve kterém byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo mu povoleno oddlužení. Žalobce se domáhá určení pohledávky vyplývající ze tří vykonatelných platebních výměrů, a to č. 181, č. 180 a č. 770, přičemž platebním výměrem č. 181 bylo rozhodnuto o uložení povinnosti zaplatit pojistné a dvěma dalšími rozhodnutími zaplatit penále. Celkem se domáhá určení pohledávky ve výši 91.420,-Kč. Pro splnění pohledávky podle platebního výměru č. 181 a č. 180 byl nařízen výkon rozhodnutí 29.11.2006 a řízení bylo zastaveno 19.7.2007. Následně byl pro platební výměry č. 180, č. 181 a č. 770 nařízen výkon rozhodnutí usnesením ze dne 8.8.2008 a zastaven byl usnesením ze dne 9.5.2012. Přihláška pohledávky byla doručena zdejšímu soudu 17.5.2012.

Podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění ve znění účinném ke dni 31.12.2004 právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 5 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno.

Podle ust. § 19 téhož předpisu pokud jde o splatnost penále, způsob jeho placení, vymáhání, promlčení a vracení přeplatku penále, postupuje se stejně jako u pojistného.

Podle ust. § 112 občanského zákoníku uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušeného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.

Z platebních výměrů vyplývá, že od právní moci dvou starších platebních výměrů č. 181 a č. 180, která nastala 20.8.2004, uplynuly do 29.11.2006, kdy byl nařízen výkon rozhodnutí, dva roky, tři měsíce a devět dní. Toto řízení bylo zastaveno 19.7.2007. Další výkon rozhodnutí, a to pro všechny tři platební výměry, byl nařízen 8.8.2008. Ode dne zastavení řízení do nařízení nového vykonávacího řízení uplynul jeden rok a dvacet dnů. Řízení bylo zastaveno 9.5.2012. Po dobu vykonávacího řízení se stavěla promlčecí doba. Přihláška pohledávky byla zdejšímu soudu doručena 17.5.2012, od zastavení řízení do doručení přihlášky uplynulo osm dní. Celkem tedy od právní moci platebních výměrů č. 180 a č. 181 do doručení přihlášky soudu uplynuly tři roky, čtyři měsíce a sedm dní, což je méně než pět let. Od právní moci platebního výměru č. 770 do doručení přihlášky soudu uplynuly čtyři roky bez ohledu na vykonávací řízení. Jak na vymáhání pojistného, tak na penále se vztahuje stejná promlčecí doba v délce pěti let a na tento postup se vztahuje i ust. § 112 občanského zákoníku, takže se promlčecí doba stavěla, tato úprava se vztahuje i pro pravomocně přiznané pohledávky jiným než soudním rozhodnutím.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud dospěl k závěru, že žaloba o určení pohledávky ve výši 91.420,-Kč je po právu, pohledávka nebyla promlčena, a soud proto žalobě vyhověl. (KSPA 44 INS 108/2012)

Žalobce měl plný úspěch ve věci, ale soud mu nepřiznal náhradu nákladů řízení s odkazem na ust. § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 28. února 2013

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková