44 ICm 1987/2010
Č.j.: 44 ICm 1987/2010-35 KSPA 44 INS 10483/2010-C1-5

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl soudkyní JUDr. Ivanou Šolcovou v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1 IČO 61860069, proti žalovaným 1. JUDr. Iloně Dorkové, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice, insolvenčnímu správci dlužníka Mileny anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 373, Pardubice-Polabiny, 2. Mileně anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 373, Pardubice-Polabiny o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že část první pohledávky žalobce za dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, ve výši 85.119,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenční správkyní i dlužníkem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná, vykonatelná, se zamítá.

II. Žaloba o určení, že část druhé pohledávky žalobce za dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, ve výši 59.363,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenční správkyní i dlužníkem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná, vykonatelná, se zamítá.

III. Žaloba o určení, že část třetí pohledávky žalobce za dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, ve výši 36.346,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenční správkyní i dlužníkem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná, vykonatelná, se zamítá.

IV. Žaloba o určení, že část čtvrté pohledávky žalobce za dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, ve výši 89.797,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenční správkyní i dlužníkem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Milenou anonymizovano , r.č. 695608/3332, bytem Lidická 373, 530 09 Pardubice-Polabiny, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná, vykonatelná, se zamítá.

V. První žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

VI. Druhé žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 10. 12. 2010 se žalobce domáhal určení své pohledávky popřené při přezkumném jednání v insolvenčním řízení dlužníka Milena anonymizovano vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 10483/2010. Předně tvrdil, že přihlásil celkem 4 pohledávky v celkové výši 430.625,-Kč. U první pohledávky byl důvodem vzniku nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100028818 ve výši 135.869,-Kč. Obdobný právní důvod uvedl i u druhé pohledávky, což byl nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100152747 ve výši 95.835,-Kč. Právní důvodem třetí pohledávky byl nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100249848 ve výši 65.677,-Kč a podobně u čtvrté pohledávky se jednalo o nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100267241 ve výši 129.139,-Kč. Obě žalované při přezkumném jednání konaném dne 25.11.2010 popřely 1.pohledávku v rozsahu 85.119,-Kč, 2.pohledávku v rozsahu 59.363,-Kč, 3.pohledávku v rozsahu 36.346,-Kč a 4.pohledávku v rozsahu 89.797,-Kč, a to pro nepřiměřenost smluvních sankcí a poplatků, které jsou v rozporu s dobrými mravy. První žalovaná vyrozuměla žalobce o popření pohledávek, vyrozumění bylo doručeno 1.12.2010. Žaloba byla soudu doručena 10.12.2010, žaloba byla podána včas. Dále žalobce uvedl, že se pohledávky staly vykonatelnými a odkázal na rozhodčí nález JUDr. Evy Vaňkové, č.j. Va 31-2/2010-7 ze dne 1.10.2010, který se stal dne 9.10.2010 vykonatelným a v rozhodčím řízení byla žalobci přiznána tatáž směnečná pohledávka, kterou žalobce přihlásil pod č. 1. Dalším rozhodčím nálezem téhož rozhodce č.j. Va 25-16/2010-9 ze dne 20.září 2010, vykonatelným od 28.9.2010 byla přiznána žalobci pohledávka přihlášená pod č. 2 do insolvenčního řízení. Rozhodčím nálezem téhož rozhodce ze dne 1.10.2010, č.j.: Va 30-6/2010-7, který se stal vykonatelným 9.10.2010, byla přiznána pohledávka táž, kterou žalobce přihlásil pod č. 3, a rozhodčím nálezem téhož rozhodce č.j.: Va 34-7/2010-7 ze dne 27.10.2010, který se stal vykonatelným 19.11.2010, byla přiznána pohledávka shodná jako pohledávka pod č. 4. Žalobce dále odkázal na ustanovení § 198 odst. 3 insolvenčního zákona s tím, že jde o pohledávky vykonatelné. Dále odkázal na § 199 téhož zákona a měl za to, že ve vyjádření 1.žalované je uvedeno jiné právní posouzení věci, které nestačí k účinnému popření pohledávky, a je tudíž na žalovaných, aby prokázali důvod popření podle § 199 insolvenčního zákona s tím, že takový důvod ani nemůže být dán. Dále měl za to, že v době, kdy 2.žalovaná uzavírala úvěrové smlouvy, neměla nic proti smluvním podmínkám, poskytnuté úvěry přijala, zavázala se je zaplatit v plné výši a vyslovil pochybnost, zda vyvinula dostatečnou míru pečlivosti a předvídavosti při uzavírání konkrétního právního vztahu. Žalobce měl za to, že úvěrové smlouvy splňují všechny náležitosti, které stanovuje obchodní zákoník. Vyjádřil se k povaze smluvních pokut ve výši 50% z výše úvěru uvedených v článku 13 odst. 13.4 smluvních ujednání úvěrových smluv s tím, že mu vzniká právo na tuto smluvní pokutu, pokud dlužník neuhradí dvě splátky podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo pokud se ocitne v prodlení s úhradou měsíční splátky delší než 30 dní. V takovém případě je věřitel oprávněn zesplatnit veškeré závazky dlužníka podle uzavřených smluv o úvěru. Tato smluvní pokuta se po celou dobu prodlení dlužníka nezvyšuje a zůstává konstantní. Považoval smluvní povinnost za souladnou s hodnotou a významem smluvní povinnosti a odpovídající možné škodě, která mu může být porušením povinnosti dlužníka způsobena. Tvrdil, že smluvní pokuty jsou srovnatelné i s výši škody ve formě ušlého zisku, je nutno přihlédnout k administrativním nákladům spojeným s vymáháním pohledávky, nákladům spojeným s probíhajícím insolvenčním řízením, nákladům za právní služby, které na straně žalobce vznikly tím, že dlužník řádně nesplatil dluh. Měl smluvní pokuty za přiměřené. V žalobním petitu pak navrhl, aby byla určena pohledávka ve výši 85.119,-Kč, pohledávka ve výši 59.363,-Kč, pohledávka ve výši 36.346,-Kč a pohledávka 89.797,-Kč jako pohledávky nezajištěné, vykonatelné.

První žalovaná k žalobě k pohledávce č. 1 uvedla, že původně popřela částku ve výši 85.119,-Kč, z ní uznává částku 33.117,-Kč a nadále popírá pohledávku do částky 52.002,-Kč, jakožto smluvní pokutu. U pohledávky č. 2 původně popřela 59.363,-Kč, dodatečné uznává 22.823,-Kč a nadále popírá 36.540,-Kč jako smluvní pokutu. U pohledávky č. 3, kterou popřela ve výši 36.346,-Kč, dodatečně uznává 7.258,-Kč a popírá 29.088,-Kč jako smluvní pokutu. K pohledávce č. 4 uvedla, že popřela 89.797,-Kč a dodatečné uznává 51.331,-Kč a popírá jakožto smluvní pokutu 38.466,-Kč. Měla za to, že smluvní pokuta v rozsahu 50% nominální hodnoty úvěru je v rozporu s dobrými mravy, a proto je ujednání neplatné. Z listin dovodila, že žalobce poskytoval 2.žalované částky mnohem nižší, snížené o poplatky za uzavření smlouvy a smluvní odměny za poskytnutí úvěru a z celých částek, tedy i z těch neposkytnutých, vypočetl měsíční splátky na dobu 36 měsíců, z nich pak při prodlení požadoval smluvní pokuty, kromě jiných i smluvní pokutu ve výši 50% z celé částky jednotlivých úvěrů, tedy i z částek, které vůbec fyzicky neposkytl. Zároveň odkázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci z 18.2.2010, sp.zn. 13 Cmo 3/2009, se kterým se ztotožnila. Měla za to, že podle § 262 odst. 4 obchodního zákoníku je třeba ujednání o smluvní pokutě posuzovat podle občanského zákoníku, neboť dlužníkem byla fyzická osoba, nepodnikatel. Dále uvedla, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení všechny pohledávky jako nevykonatelné, přezkumného jednání se nezúčastnil, jako nevykonatelné byly pohledávky přezkoumány. Konečně měla za to, že mezi žalobcem a 2.žalovanou byla zřejmá nerovnováha mezi právy účastníků, zdůraznila nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu a snahu řešit případné spory ze smlouvy o úvěru v rozhodčím řízení, tedy spory ze smluv, které jsou spotřebitelskými smlouvami. Řešit spory v rozhodčím řízení je pro dlužníka nevýhodné a mimo rámec nezávislých soudů. Navrhla, aby soud s ohledem na dodatečné uznání ve zbývajících nárocích žalobu zamítl.

Druhá žalovaná v podání doručeném soudu dne 2.3.2011 odkázala na vyjádření 1. žalované a plně se s ním ztotožnila.

Z vyrozumění 1.žalované ze dne 29.11.2010 adresované žalobci soud zjistil, že ho vyrozuměla o popření nevykonatelné pohledávky dne 25.11.2010 při přezkumném jednání. Pohledávka č. 1 byla popřena do výše 85.119,-Kč, pohledávka č. 2 do výše 59.363,-Kč, pohledávka č. 3 do výše 36.346,-Kč, pohledávka č. 4 do výše 89.797,-Kč, všechny z důvodu nepřiměřené vysokých smluvních sankcí a poplatků v rozporu s dobrými mravy. Upozornila na možnost podat žalobu na určení popřených pohledávek do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž lhůta neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.

Z rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Evy Vaňkové, rozhodce ad hoc č.j.: Va 31-2/2010-7 ze dne 1.10.2010, který nabyl právní moci dne 6.10.2010 a vykonatelným byl ode dne 9.10.2010, soud zjistil, že rozhodce uložil žalované Mileně anonymizovano zaplatit žalobci 141.647,-Kč s 6% úrokem z prodlení od 3.8.2010 do zaplacení a nahradit náklady řízení ve výši 1.600,-Kč. V odůvodnění pak uvedl, že účastníci uzavřeli smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100028818 v nominální hodnotě 104.004,-Kč, a tento úvěr měl být splácen v měsíčních splátkách po 2.889,-Kč po dobu 36 měsíců, ve smlouvě byla sjednána i rozhodčí doložka o jednoinstančním písemném rozhodčím řízení před jedním rozhodcem a pro tento případ si žalobce vybral rozhodce JUDr. Evu Vaňkovou. Dále uvedl, že součástí smlouvy bylo i směnečné vyplňovací prohlášení na jeden kus blankosměnky, bez uvedení údajů splatnosti, směnečné sumy a platebního místa. Žalované byl poskytnut automatický revolving ve výši 138.672,-Kč, celková nominální hodnota úvěru byla 242.676,-Kč. Ve sjednaném termínu žalovaná uhradila pouze 156.006,-Kč. Žalobce tedy vyplnil blankosměnku se směnečným penízem ve výši 141.647,-Kč, která sestávala ze zbývající dlužné částky 86.670,-Kč, neuhrazených penalizačních faktur 2.975,-Kč, smluvní pokuty 52.002,-Kč ve výši 50% z výše úvěru. Vyplněnou směnku předložil žalobce rozhodci v rozhodčím řízení. Prvopis směnky a vyplňovací prohlášení obsahovaly všechny náležitosti a předložené důkazy nevzbuzovaly pochybnost o své pravosti, rozhodce podle nich uložil žalované zaplatit žalobci 141.647,-Kč s 6% úrokem z prodlení. V odůvodnění dále uvedl, že vyzval žalovanou k vyjádření ve věci, ta si převzala výzvu 30.8.2010, ale v 30denní lhůtě se k návrhu na zahájení rozhodčího řízení nevyjádřila. Poté rozhodce vydal rozhodčí nález na základě skutečností uvedených v návrhu na zahájení rozhodčího řízení.

Z rozhodčího nálezu téhož rozhodce č.j.: Va 25-16/2010-9 ze dne 20. září 2010, který nabyl právní moci 25.9.2010 a stal se vykonatelným 28.9.2010, soud zjistil, že rozhodce uložil žalované Mileně anonymizovano zaplatit žalobci 95.835,-Kč z 6% úrokem z prodlení od 22.6.2010 do zaplacení a na náhradu nákladů řízení 2.600,-Kč. V odůvodnění pak uvedl, že z předložených dokladů zjistil, že žalobce se žalovaným uzavřeli 24.7.2007 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100152747 v nominální hodnotě 73.080,-Kč se splatností v 36 měsíčních po 2.030,-Kč, včetně sjednání rozhodčí doložky, žalobce vybral jako rozhodce JUDr. Evu Vaňkovou. Podobně i zde žalovaná neplnila řádně své závazky. Žalobce proto vyplnil podle směnečného vyplňovacího prohlášení blankosměnku směnečným penízem ve výši 95.835,-Kč, která se skládala ze zbývající dlužné částky podle splátkového kalendáře ve výši 56.840,-Kč, neuhrazených penalizačních faktur ve výši 2.455,-Kč a ze smluvní pokuty 36.540,-Kč ve výši 50% z výše úvěru. I v tomto případě rozhodce konstatoval, že předložený provopis směnky a vyplňovací prohlášení obsahují všechny náležitosti, a proto žalobě vyhověl. Žalovaná se k návrhu na zahájení rozhodčího řízení nevyjádřila, výzvu k vyjádření převzala 18.8.2010 a poskytnutou 30denní lhůtu nevyužila.

Z rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Evy Vaňkové ze dne 1.10.2010, č.j.: Va 30-6/2010-7, který nabyl právní moci 6.10.2010 a vykonatelným se stal 9.10.2010, soud zjistil, že rozhodce uložil 2.žalované zaplatit žalobci 65.677,-Kč s 6% úrokem z prodlení od 27.7.2010 do zaplacení a náklady rozhodčího řízení 1.600,-Kč. V odůvodnění pak konstatoval, že účastníci uzavřeli dne 5.9.2008 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 91000249848 v nominální hodnotě 58.176,-Kč ve znění dodatku, se splácením úvěru ve 48 měsíčních splátkách po 1.212,-Kč měsíčně. I v tomto případě součástí smlouvy bylo směnečně vyplňovací prohlášení na jeden kus blankosměnky, která byla po vyplnění předložena rozhodci se směnečným penízem 65.677,-Kč, který se skládal z částky 35.148,-Kč jako zbývajícího dluhu podle splátkového kalendáře, z neuhrazených penalizačních faktur ve výši 1.441,-Kč a smluvní pokuty 29.088,-Kč ve výši 50% z výše úvěru. Rozhodce vyšel z předložených listin, prvopisu směnky a vyplňovacího prohlášení a ani v tomto případě se 2.žalovaná v poskytnuté 30denní lhůtě k návrhu na zahájení rozhodčího řízení nevyjádřila, výzvu si převzala 30.8.2010.

Z rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Evy Vaňkové ze dne 27.10.2010, č.j.: Va 34-7/2010-7, který nabyl právní moci 16.11.2010 a vykonatelným se stal 19.11.2010, soud zjistil, že rozhodce uložil 2.žalované zaplatil žalobci 129.139,-Kč s 6% úrokem z prodlení od 27.8.2010 do zaplacení a na náhradu nákladů rozhodčího řízení 1.100,-Kč. Rozhodce zjistil, že účastníci uzavřeli 18.11.2008 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100267241 v nominální hodnotě 76.932,-Kč se splácením v 36 měsíčních splátkách po 2.137,-Kč a s možností rozhodnout spor před rozhodcem, kterého si vybral žalobce. Z odůvodnění dále soud zjistil, že součástí smlouvy bylo i směnečné vyplňovací prohlášení a podle čl. 4 smlouvy o revolvingovém úvěru byl 2.žalované poskytnut automatický revolving ve výši 51.288,-Kč, takže celková nominální hodnota úvěru činila 128.220,-Kč. Žalobce předložil rozhodci směnku se směnečným penízem 129.139,-Kč, který sestával ze zbývající dlužné částky podle splátkového kalendáře ve výši 89.713,-Kč, neuhrazených penalizačních faktur 960,-Kč a smluvní pokuty 38.466,-Kč ve výši 50% z výše úvěru. Rozhodce rozhodl spor v neveřejném, písemném a jednoinstančním řízení. Druhá žalovaná se k návrhu na zahájení rozhodčího řízení nevyjádřila, návrh jí byl doručen 25.9.2010.

Z přehledu uzavřených smluv a zaplacených částek vyhotovených 2. žalovanou soud zjistil, že na smlouvu č. 9100267241 fyzicky obdržela 40.000,-Kč, zaplatila 35.000,-Kč a žalobce požaduje 129.139,-Kč, popřeno 89.797,-Kč. Podle smlouvy č. 9100249848 obdržela 25.000,-Kč, zaplatila 21.000,-Kč a žalobce požaduje 65.677,-Kč, z toho popřeno 36.346,-Kč. Podle smlouvy č. 9100152747 fyzicky obdržela 38.000,-Kč a 21.437,-Kč jako revolving v srpnu 2008, na tyto částky zaplatila 36.450,-Kč a 24.360,-Kč, žalobce požaduje 95.835,-Kč, popřeno bylo 59.363,-Kč. K úvěrové smlouvě č. 9100028818 uvedla, že převzala 50.000,-Kč, dále na revolving v červnu 2007 36.748,-Kč a na revolving v červenci 2009 36.748,-Kč a z toho zaplatila 69.336,-Kč, dalších 69.336,-Kč a 17.334,-Kč. Žalobce požaduje 135.869,-Kč, pohledávka byla popřena ve výši 85.119,-Kč.

Z přihlášky pohledávky žalobce soud zjistil, že přihlásil celkem 4 pohledávky, z nichž první přihlásil ve výši jistiny 135.869,-Kč jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100028818 a směnečný úrok 1.250,-Kč, celkem tedy 137.119,-Kč. Dále přihlásil pohledávku č. 2 celkem ve výši 97.363,-Kč, z toho 95.835,-Kč jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100152747 a ve výši 1.528,-Kč jako směnečný úrok. Pohledávku č. 3 tvořila částka 66.346,-Kč, nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky činil 65.677,-Kč, zde ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100249848, a 669,-Kč směnečný úrok. Pohledávku č. 4 pak tvořila částka 129.797,-Kč jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100267241 ve výši 129.139,-Kč a 658,-Kč jako směnečný úrok. Ve všech případech se jednalo o pohledávky splatné, nezajištěné. Přihláška pohledávky byla soudu doručena 6.10.2010, věřitel prohlásil, že údaje v přihlášce jsou pravdivé.

Ze smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru č. 9100028818 ze dne 11.10.2005 soud zjistil, že žalobce pod svou dřívější obchodní firmou Profireal, a.s. uzavřel se žalovanou smlouvu na požadovanou výši úvěru 104.004,-Kč se splatností úvěru 36 měsíců, poskytnutá částka činila 52.002,-Kč, měsíční splátka 2.889,-Kč, poplatek za uzavření smlouvy činil 1.900,-Kč. Ze smluvních ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru, bodu 13.4 soud zjistil, že pokud dlužník neuhradí dvě splátky podle splátkového kalendáře řádně a včas, nebo je v prodlení s úhradou měsíční splátky déle než 30 dnů, je v prodlení s úhradou jiného peněžitého závazku podle smlouvy nebo poruší některé ustanovení této smlouvy nebo kterékoliv z prohlášení dlužníka ve smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13 odst. 13.1. uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% ze schválené výše úvěru, která činila 104 004,-Kč. Z oznámení žalobce ze dne 18.7.2010 adresované 2.žalované soud zjistil, že žádá okamžitou úhradu nesplacené částky úvěru a smluvních pokut ve výši celkem 141.647,-Kč za závažné porušení smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100028818. Specifikaci dlužné částky uvedl takto: zbývající dlužné splátky podle splátkového kalendáře 86.617,-Kč, neuhrazené penalizační faktury 2.975,-Kč, smluvní pokuta ve výši 50% z výše úvěru činí 52.002,-Kč. Z faktury žalobce vystavené dne 18.7.2010 pak soud zjistil, že vyúčtoval 2.žalované fakturou č. 910037309 částku 52.002,-Kč jako smluvní pokutu podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100028818. Z kopie vlastní směnky vystavené 2.žalovanou 6. října 2005 v Pardubicích soud zjistil, že se zavázala zaplatit 2. srpna 2010 žalobci 141.647,-Kč. Směnka je opatřena doložkou bez protestu . Z karty klienta 2.žalované ke smlouvě č. 9100028818 soud zjistil, že jí byly poskytnuty dva revolvingové úvěry, takže celá poskytnutá částka byla splatná celkem v 84 splátkách po 2.889,-Kč. Poslední splátka je zaplacena 10.9.2010 a poté byla 2.žalovaná upomínaná.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100152747 ze dne 24.7.2007 pak soud zjistil, že smlouvu uzavřel žalobce jako věřitel s 2.žalovanou, k vyplacení byla určena částka 38.000,-Kč, maximální výše úvěru činila 73.080,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru činila 35.080,-Kč, výše splátky činila 2.030,-Kč. Smluvní odměna za poskytnutí každého revolvingu činila 27.283,-Kč. Podle bodu 13.4 smluvního ujednání, pokud dlužník neuhradí dvě splátky podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo je v prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů, nebo je v prodlení s úhradou jiného peněžitého závazku, nebo dlužník poruší některé ustanovení smlouvy, nebo kterékoliv jeho prohlášení ve smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitele oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13 odst. 13.1. uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% z maximální výše úvěru uvedené v bodě IV. smlouvy o úvěru. Ze splátkového kalendáře pak soud zjistil, že úvěr byl splatný v 36 měsíčních splátkách, počínaje dnem 10.9.2007 a konče 10.8.2010 po 2.030,-Kč měsíčně. Z oznámení žalobce ze dne 10.6.2010 adresované 2.žalované soud zjistil, že 2.žalovaná závažným způsobem porušila smlouvu o revolvingovém úvěru, okamžitě se staly splatné všechny její závazky vyplývající ze smlouvy č. 9100152747 a žalobce požádal o okamžitou úhradu částky 97.865,-Kč, která se skládala ze zbývajících dlužných splátek ve výši 58.870,-Kč, z neuhrazených penalizačních faktur 2.455,-Kč a ze smluvní pokuty ve výši 50% z výše úvěru 36.540,-Kč. Z faktury č. 910032682 ze dne 10.6.2010 pak soud zjistil, že žalobce vyúčtoval smluvní pokuty a kromě jiného i 50% z výše půjčky, smluvní pokuta ve výši 36.540,-Kč. Z kopie vlastní směnky vystavené 2.žalovanou 24.7.2007 ve Svitavách soud zjistil, že se zavázala 21.6.2010 zaplatit žalobci 95.835,-Kč. Směnka je opatřena doložkou bez protestu . Z karty klienta ke smlouvě č. 9100152747 pak soud zjistil, že žalobce poskytl 2.žalované kromě základního úvěru i automatický revolving, takže úvěr byl splatný v 60 splátkách po 2.030,-Kč, poslední splátka byla zaplacena 11.6.2010.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100249848 ze dne 5.9.2008 pak soud zjistil, že ji uzavřel žalobce jako věřitel a 2.žalovaná jako dlužník, jednalo se o částku s maximální výši úvěru 69.772,-Kč, částka k vyplacení činila 30.000,-Kč, smluvní odměna činila 39.792,-Kč. Úvěr byl splatný ve 48 měsíčních splátkách. Z bodu 13. 4. pak soud zjistil, že pokud dlužník neuhradí dvě splátky podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo je v prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů, nebo je v prodlení s úhradou jiného peněžitého závazku, nebo dlužník poruší některé ustanovení smlouvy, nebo kterékoliv jeho prohlášení ve smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitele oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13 odst. 13.1. uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% z maximální výše úvěru uvedené v bodě IV. smlouvy o úvěru. Z dodatku ze dne 10.9.2008 pak soud zjistil, že výše úvěru činí 58.176,-Kč, výše splátky činí 1.212,-Kč a první splátka je splatná 15.10.2008. Z oznámení žalobce ze dne 15.7.2010 pak soud zjistil, že kvůli závažnému porušení smlouvy 2.žalovanou se staly okamžitě splatné všechny její závazky ze smlouvy č. 9100249848 a žalobce požadoval okamžitou úhradu 65.677,-Kč, kterou tvořily zbývají dlužné splátky podle splátkového kalendáře ve výši 35.148,-Kč, neuhrazené penalizační faktury 1.441,-Kč a smluvní pokuta ve výši 50% z výše úvěru 29.088,-Kč. Z faktury č. 910037154 z 15.7.2010 pak soud zjistil, že žalobce vyúčtoval žalované kromě jiných i smluvní pokutu 50% z výše půjčky ve výši 29.088,-Kč. Z kopie vlastní směnky vystavené 2.žalovanou ve Vysokém Mýtě 5.9.2008 soud zjistil, že se zavázala zaplatit žalobci 26.7.2010 65.677,-Kč. Směnka je opatřená doložkou bez protestu . Z karty klienta ke smlouvě č. 9100249848 pak soud zjistil, že 2.žalovaná zaplatila 19 splátek po 1.212,-Kč, úvěr byl splatný ve 48 splátkách.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100267241 ze dne 18.11.2008 soud zjistil, že ji uzavřel jako věřitel žalobce se 2.žalovanou jako dlužníkem, částka k vyplacení činila 40.000,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru činila 36.932,-Kč, maximální výše úvěru činila 76.932,-Kč. Úvěr byl splatný v 36 měsíčních splátkách. Za poskytnutí každého revolvingu byla sjednána odměna 28.721,-Kč. Z bodu 13.4. smluvních ujednání pak soud zjistil, že pokud dlužník neuhradí dvě splátky podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo je v prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů, nebo je v prodlení s úhradou jiného peněžitého závazku, nebo dlužník poruší některé ustanovení smlouvy, nebo kterékoliv jeho prohlášení ve smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitele oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13 odst. 13.1. uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% z maximální výše úvěru uvedené v bodě IV. smlouvy o úvěru. Ze splátkového kalendáře soud zjistil, že úvěr byl splatný v 36 měsíčních splátkách po 2.137,-Kč, počínaje dnem 15.12.2008, konče dnem 15.11.2011 a výše úvěru činila 76.932,-Kč. Smlouva měla automatický revolving. Z oznámení žalobce ze dne 15.8.2010 2.žalované soud zjistil, že smlouvu o úvěru č. 9100267241 2.žalovaná porušila závažným způsobem, a proto se závazky staly okamžitě splatnými, činí celkem 129.139,-Kč a žalobce požádal o okamžitou úhradu této částky, která se skládá ze zbývajících dlužných splátek podle splátkového kalendáře ve výši 89.713,-Kč, z neuhrazených penalizačních faktur 960,-Kč a ze smluvní pokuty ve výši 50% z výše úvěru 38.466,-Kč. Z faktury č. 910041154 ze dne 15.8.2010 pak soud zjistil, že žalobce vyúčtoval 2. žalované kromě jiného i smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky ve výši 38.466,-Kč. Z kopie vlastní směnky vystavené 2.žalovanou v Pardubicích 18.11.2008 soud zjistil, že se zavázala žalobci zaplatit 26.8.2010 129.139,-Kč. Směnka je opatřena doložkou bez protestu . Z karty klienta ke smlouvě č. 9100267241 pak soud zjistil, že byl 2.žalované poskytnut automatický revolving, úvěr byl splatný v 60 splátkách po 2.137,-Kč měsíčně a poslední splátka byla zaplacená 11.11.2009.

Ze seznamu přihlášených pohledávek k přezkumnému jednání konanému 25.11.2010 soud zjistil, že ze 4 přihlášených pohledávek žalobcem 1. žalovaná a 2. žalovaná popřely u pohledávky č. 1 pohledávku ve výši 85 119,-Kč a uznaly pohledávku v částce 52.000,-Kč, pohledávku popřely co do pravosti a výše z důvodu nepřiměřeně vysokých smluvních sankcích a poplatků, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Ze stejných důvodů pak obě popřely pravost a výši u pohledávky č. 2 v částce 59.363,-Kč a uznaly ve výši 38.000,-Kč. Podobně u pohledávky č. 3 popřely co do důvodu a výše pohledávku do částky 36.346,-Kč a uznaly do výše 30.000,-Kč. Stejně tak u pohledávky č. 4 co do důvodu a výše popřely pohledávku 89.797,-Kč a uznaly pohledávku do částky 40.000,-Kč.

Další důkazy účastníci neoznačili.

Po provedeném dokazování soud učinil tyto skutkové závěry.

Soudu je známo ze své činnosti a mezi účastníky o tom nebylo sporu, že na návrh na povolení oddlužení zdejší soud vydal dne 27.9.2010 usnesení, kterým povolil řešení úpadku 2.žalované oddlužením, insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ilona Dorková. Soud má dále za prokázané, že žalobce přihlásil do tohoto insolvenčního řízení svou pohledávku jako směnečný nedoplatek ze 4 směnečných pohledávek, které původně vzešly ze 4 smluv o revolvingovém úvěru a to č. 9100028818 ve výši 137.119,-Kč, ze smlouvy o úvěru č. 9100152747 ve výši 97.363,-Kč, ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100249848 ve výši 66.346,-Kč a ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100267241 ve výši 129.797,-Kč. Všechny pohledávky byly přihlášené jako pohledávky nezajištěné, splatné. Vykonatelnost ani u jedné z pohledávek neuvedl. Žalobce také prohlásil, že údaje v přihlášce jsou pravdivé. Přihláška byla doručena zdejšímu soudu 6. října 2010. Soud má za prokázané, že tyto pohledávky žalobce přihlásil ze čtyř vlastních směnek vystavených 2.žalovanou. Soud má dále za prokázané, že při přezkumném jednání obě žalované pohledávky do části popřely, a to u pohledávky č. 1 popřely pohledávku do částky 85.119,-Kč co do pravosti i výše z důvodu nepřiměřeně vysokých smluvních sankcí a poplatků, které jsou v rozporu s dobrými mravy, z téhož důvodu u pohledávky č. 2 popřely částku 59.363,-Kč, ze stejných důvodů pak popřely pohledávku č. 3 do částky 36.346,-Kč a u pohledávky č. 4 popřely ze stejných důvodů pohledávku ve výši 89.797,-Kč. Dále má soud za prokázané, že v přihláškách pohledávek žalobce neuvedl, že vedl pro zaplacení těchto pohledávek rozhodčí řízení a teprve v průběhu incidenčního řízení uvedl, že byly vydány rozhodčí nálezy rozhodcem ad hoc JUDr. Evou Vaňkovou. Tyto rozhodčí nálezy nabyly právní moci jednak 25.9.2010, a to rozhodčí nález týkající se pohledávky vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100152747, dne 6.10.2010 pak nabyl právní moci rozhodčí nález týkající se pohledávky vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100028818, téhož dne nabyl právní moci i rozhodčí nález týkající pohledávky vycházející ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100249848 a dne 16.11.2010 nabyl právní moci rozhodčí nález týkající se pohledávky mající základ ve smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100267241. Tedy v době, kdy byla soudu doručena přihláška pohledávky, tj. 6.10.2010, byl jeden rozhodčí nález již v právní moci, téhož dne nabyly právní moci další dva rozhodčí nálezy a čtvrtý z nich pak dne 16.11.2010. Soud má dále za prokázané, že rozhodčí řízení byla vedena o zaplacení směnečné sumy podle vlastních směnek vystavených 2. žalovanou. Směnečná suma pak obsahovala kromě jiného, tedy zejména kromě nezaplacených splátek i částku rovnající se smluvní pokutě ve výši 50% z požadované výše úvěru. Žalobce rozlišoval v úvěrových smlouvách označení požadovaná výše úvěru , popř. maximální výše úvěru a poskytnutá částka . Ujednání o smluvní pokutě bylo obsaženo ve smluvních ujednáních jako součást smluv o revolvingovém úvěru pod bodem 13, zejména pod bodem 13.4. Podle tohoto bodu se 2. žalovaná zavazovala jako dlužník v případě, že poruší své závazky a nezaplatí 2 měsíční splátky nebo poruší jiné povinnosti uvedené v článku 13.4., zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 50% ze schválené výše úvěru.

V průběhu incidenčního řízení 1.žalovaná uvedla, že znovu přezkoumala přihlášenou pohledávku a z popřených pohledávek u pohledávky č. 1 uznává 33.117,-Kč a nadále popírá 52.002,-Kč, u pohledávky č. 2 uznává 22.823,-Kč a popírá 36.540,-Kč, u pohledávky č. 3 uznává 7.258,-Kč a popírá 29.088,-Kč, u pohledávky č. 4 uznává 51.331,-Kč a nadále popírá 38.466,-Kč, u všech jakožto smluvní pokutu. K tomuto stanovisku se připojila i 2. žalovaná.

Žalované tedy nadále popíraly pohledávky v rozsahu smluvních pokut ve výši 50 % ze schválené výše úvěru tak, jak je žalobce uvedl v jednotlivých oznámeních adresovaných 2.žalované v souvislosti se splatností celého úvěru v rámci specifikací jednotlivých dlužných částek. Ve svém závěrečném návrhu pak 1.žalovaná uvedla, že její projev vůle je třeba vykládat ve smyslu insolvenčního zákona jako zpětvzetí popření části jednotlivých pohledávek. Navrhla žalobu zamítnout v rozsahu 52.002,-Kč pohledávky č. 1, pohledávku č. 2 v rozsahu smluvní pokuty 36.540,-Kč, pohledávku č. 3 v rozsahu smluvní pokuty 29.088,-Kč, pohledávku č. 4 v rozsahu smluvní pokuty 38.466,-Kč, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Druhá žalovaná v závěrečném návrhu odkázala na závěrečný návrh 1. žalované a na své vyjádření ze dne 1.3.2011.

Podle ustanoveni § 198 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ) vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odst. 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí

žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházely vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ustanovení § 201 odst. 1 písm. c) IZ pohledávka je zjištěna, jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který jí popřel, vezme své popření zpět.

V řízení o určení pohledávky zahájené žalobou doručenou zdejšímu soudu 10.12.2010 se žalobce domáhal určení své pohledávky, kterou přihlásil do insolvenčního řízení jako pohledávku nevykonatelnou. Přezkumného jednání konaného dne 25.11.2010 se žalobce nezúčastnil, ačkoliv jak vyšlo v incidenčním řízení najevo, v té době již byly všechny rozhodčí nálezy, o které také opírá žalobce svou pohledávku, pravomocné a dokonce i vykonatelné. Žalobce tedy podal žalobu o určení popřených pohledávek a soud přihlíží k tomu, že v průběhu incidenčního řízení vyšlo najevo, že se jedná o pohledávky vykonatelné. Soud má na paměti, že podle ustanovení § 198 odst. 3 IZ je žalovaný povinen prokázat důvod popření podle § 199 IZ a uplatnit pouze skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, avšak důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci. Soud má za prokázané z vykonatelných rozhodčích nálezů, že se žalovaná k návrhu na vydání rozhodčího nálezu nevyjádřila ani v jednom ze 4 případů, návrhy jí byly doručeny. Nevyužila tedy na jedné straně svého práva vznést jak procesní, tak hmotněprávní námitky v průběhu rozhodčího řízení, na druhou stranu soud přihlédl k tomu, že žalobce přihlásil svou pohledávku jako nevykonatelnou, přezkumného jednání se nezúčastnil, údaje dodatečně nedoplnil, k jednání v řízení o určení pohledávky se bez omluvy nedostavil. Soud dále přihlédl k projevům vůle 1. žalované při jednání o žalobě, při kterém upřesnila své písemné vyjádření ve věci s tím, že bere své popření do části zpět, nadále setrvala na popření pohledávek co do vzniku smluvní pokuty, celkem ve výši 156.096,-Kč. Žalobce přihlásil pohledávky vyplývající z nezaplacených splatných směnečných závazků. Žalované jak při popření pohledávek v insolvenčním řízení, tak v řízení o určení pohledávek uváděly stejné důvody, tj. nepřiměřenost smluvní pokuty ve výši 50 % z maximální výše úvěru, která je v rozporu s dobrými mravy.

Při přezkumném jednání žalované popřely pohledávky ve výši 270.625,-Kč. Dodatečně vzala 1. žalovaná své popření zpět, rovněž i tak 2. žalovaná co do částky 114.529,-Kč, takže nadále zůstává popřená pohledávka ve výši 156.096,-Kč v rozsahu smluvní pokuty označené jako pokuta ve výši 50% ze schválené výše úvěru. Ve smyslu insolvenčního zákona se jedná ve vztahu k 1. žalované o zpětvzetí popření do části, a tudíž ve smyslu § 201 IZ se jedná o zjištění pohledávky, pohledávka je zjištěna ve výši 114.529,-Kč. Sporná tedy zůstává pohledávka ve výši 156.096,-Kč.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Vyšel ze zjištění a prokázaných skutečností smluvními ujednáními z jednotlivých smluv o revolvingovém úvěru, ze kterých vyplývá, že při porušení tam uvedených smluvních povinností je dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% ze schválené výše úvěru. Z jednotlivých smluv o revolvingovém úvěru má soud za prokázané, že schválená výše úvěru znamenala součet jednak skutečně vyplacené finanční částky 2.žalované a jednak se skládala z tzv. odměny za poskytnutí úvěru, tedy z částky, kterou žalobce jako věřitel žalované vůbec neposkytl. Vzhledem k tomu, že odměna se ve všech případech zhruba rovnala skutečně vyplaceným peněžním prostředkům, má soud za to, že námitka žalovaných je důvodná. Platit smluvní pokutu ve výši 50%, a to i z peněz, které nebyly fyzicky vyplaceny, a to při nezaplacení už dvou splátek podle splátkového kalendáře, je podle názoru soudu nepřiměřenou smluvní pokutou, tato smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy. Jak má soud za prokázané z přehledu zaplacených částek předložených žalovanými v řízení o určení pohledávky, 2. žalovaná na fyzicky vydanou částku 40.000,-Kč zaplatila 35.000,-Kč u pohledávky č. 1, u pohledávky č. 2 na fyzicky vyplacených 25.000,-Kč zaplatila 21.000,-Kč, u 3. pohledávky na skutečně vyplacené částky 38.000,-Kč zaplatila 36.450,-Kč a na 21.437,-Kč jako revolving v srpnu 2008 zaplatila 24.360,-Kč, u pohledávky č. 4 na skutečně vyplacenou částku 50.000,-Kč zaplatila 69.336,-Kč, na další částku 36.748,-Kč zaplatila rovněž 69.336,-Kč a na poslední revolving v červenci 2009 ve výši 36.748,-Kč zaplatila 17.334,-Kč. Tedy jestliže zaplatila téměř všechny pohledávky a v některých případech i více, než jí bylo skutečně fyzicky žalobcem vydáno, pak má soud za to, že smluvní pokuta v rozsahu celkem 156.096,-Kč je skutečně nemravná. V souladu s dobrými mravy lze považovat takové jednání, které odpovídá obecně uznávaným pravidlům slušnosti v souladu s obecnými morálními zásadami společnosti. Pokud jde o tuto smluvní pokutu, ujednání o ní obsažené v úvěrových smlouvách je neplatné podle ust. § 39 občanského zákoníku.

Soud proto žalobě nevyhověl, žalobu o určení pohledávek zamítl s odkazem na provedené dokazování a právní posouzení věci.

Soud nepřiznal úspěšným žalovaným náhradu nákladů řízení, neboť obě žalované se náhrady nákladů vzdaly.

Poučeni:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 28. dubna 2011

JUDr. Ivana Šolcová, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Markéta Kosková