44 ICm 1902/2012
(44 ICm 1902/2012-23) KSPA 44 INS 7038/2011-C5-5

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobkyně JUDr. Evy Mlčochové, se sídlem Purkyňova 37, Svitavy, insolvenční správkyně dlužníka JUDr. Vladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Třebová, Staré náměstí 78, proti žalovanému Miroslavu Závodníkovi, nar. 31.1.1987, bytem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 22. 4. 2011, uzavřená mezi dlužníkem jako převodcem a žalovaným Miroslavem Závodníkem jako nabyvatelem, jejímž předmětem byl převod obchodního podílu v rozsahu 100 % na základním kapitálu společnosti Východočeská leasingová, spol. s r.o., se sídlem Popovičky, Na Skalce 25, IČO 44468105, a to za úplatu ve výši 100.000,-Kč, je neúčinným právním úkonem.

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka obchodní podíl v rozsahu 100 % na základním kapitálu společnosti Východočeská leasingová, spol. s r.o., se sídlem Popovičky, Na Skalce 25, IČO 44468105.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet majetkové podstaty dlužníka JUDr. Vladislava anonymizovano 941,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala určení, že smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným dne 22. 4. 2011, kterým dlužník převedl obchodní podíl v rozsahu 100 % na základním kapitálu společnosti Východočeská leasingová, spol. s r. o. (dále jen společnost), je neúčinným právním úkonem, a to úkonem bez přiměřeného protiplnění. Tvrdila, že necelých 16 měsíců před tím dlužník nabyl obchodní podíl ve společnosti v rozsahu necelé poloviny základního kapitálu za úplatu ve výši 8,513.500,-Kč podle smlouvy z 28.12.2009. Dále měla za to, že se jedná i o zkracující právní úkon, neboť dlužník úmyslně zkrátil uspokojení (KSPA 44 INS 7038/2011) věřitelů přihlášených do insolvenčních řízení, smlouva byla uzavřena asi 5 dní před podáním dlužnického insolvenčního návrhu. Žalovanému musel být úmysl dlužníka zkrátit věřitele znám. Změna v osobě společníka se dosud nezobrazila v obchodním rejstříku.

Žalovaný k žalobě pouze uvedl, že koupi obchodního podílu mu doporučil jednatel společnosti, měli spolu ve společnosti nadále podnikat. Žalovaný poté zjistil, že společnost má dluhy, nemá majetek, sám se ve věci příliš neorientoval.

Po provedeném dokazování soud zjistil následující skutkový stav:

-dne 27.4.2011 byl soudu doručen návrh dlužníka JUDr. Vladislava anonymizovano na zahájení insolvenčního řízení, -usnesením ze dne 23.6.2011 soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil žalobkyni, -smlouvou ze dne 22.4.2011 dlužník převedl obchodní podíl ve společnosti ve výši 100 % k základnímu kapitálu na žalovaného za úplatu 100.000,-Kč zaplacenou před podpisem smlouvy, -podle zprávy jednatele společnosti byla smlouva o převodu obchodního podílu společnosti doručena 22. 4. 2011 a týž den schválena, -dlužník jako jediný společník společnosti schválil smlouvu o převodu obchodního podílu ze dne 22.4.2011 téhož dne podle notářského zápisu čj. NZ 71/2011, N 79/2011, zároveň odvolal Jana Vondru z funkce jednatele a jednatelem jmenoval žalovaného, -podle výpisu z obchodního rejstříku pořízeného 21.6.2012 je jako společník stále uveden dlužník a jako jednatel Jan Vondra, -smlouvou ze dne 28.12.2009 převedl Alexander Gaevski na dlužníka svůj obchodní podíl ve společnosti ve výši 49,56 % za cenu 8,513.500,-Kč, -podle rozvahy v plném rozsahu ke dni 31.12.2010 činily aktiva společnosti celkem 117,906.000,-Kč, dlouhodobý hmotný majetek 9,255.000-Kč, vlastní kapitál činil-27,690.000,-Kč, pozemky uvedeny ve výši 104.000,-Kč, stavby 6,068.000,-Kč, -podle výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2010 činil výsledek hospodaření- 42.792,-Kč.

V průběhu jednání žalovaný uznal, že úplata za převod obchodního podílu v rozsahu 100 % ve společnosti nebyla přiměřená skutečné hodnotě obchodního podílu.

Podle ust. § 240 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Podle odstavce 2 téhož ustanovení právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (KSPA 44 INS 7038/2011)

Podle odst. 3 téhož ustanovení právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Podle ust. § 239 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Podle ustanovení § 242 odst. 1 IZ odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly 23.6.2011, žaloba byla doručena zdejšímu soudu 22.6.2012. Žalobkyně namítala neúčinnost právního úkonu, který byl učiněn 22.4.2011, insolvenční řízení bylo zahájeno doručením insolvenčního návrhu 27.4.2011, žalobkyně namítala neúčinnost právního úkonu vůči jiné osobě než je osoba dlužníku blízká nebo osobě, která tvoří s dlužníkem koncern, žalobu podala žalobkyně včas.

Soud dospěl k závěru, že smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 22.4.2011 je neúčinným právním úkonem, neboť došlo k poskytnutí plnění bez přiměřeného protiplnění. Soud vyšel zejména ze skutečnosti, že dne 28.12.2009 byl obchodní podíl ve společnosti v rozsahu necelé jedné poloviny převeden za úplatu 8,513.500,-Kč, kdežto za 16 měsíců byl obchodní podíl v rozsahu 100 % k základnímu kapitálu společnosti převeden za pouhých 100.000,-Kč. I když výsledky hospodaření ke konci roku 2010 nebyly dobré, společnost vlastnila pozemky a stavby celkem v hodnotě více než 6,000.000,-Kč. Kromě toho smlouva byla uzavřena 22.4.2011, dlužník podal návrh na zahájení insolvenčního řízení 27.4.2011, mezi oběma úkony je odstup pěti dnů, takže dlužník byl v době uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu v úpadku. Soud má za to, že žalovanému musel být úmysl dlužníka zkrátit uspokojení věřitelů vzhledem ke všem okolnostem znám. Žalovaný konečně také při soudním jednání uznal, že úplata za převod obchodního podílu neodpovídala skutečné hodnotě obchodního podílu.

Vzhledem k výše uvedenému soud dospěl k závěru, že smlouva o převodu obchodního podílu ze 22.4.2011 je neúčinným právním úkonem podle ust. § 240 IZ a podle ust. § 242 IZ, a proto žalobě vyhověl. Současně soud uložil žalovanému vydat obchodní podíl ve společnosti do majetkové podstaty dlužníka podle ust. § 237 odst.1 IZ.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení. Náhrada se týká jízdného ze Svitav do Pardubic a zpět při překonání vzdálenosti celkem 140 km za použití vozidla BMW 123 D, reg. zn. 3E4 7730 s průměrnou spotřebou nafty 5,36/100 km. Náhrada za jízdné činí 778,-Kč. Žalobkyně je plátcem daně z přidané hodnoty, daň se sazbou 21 % činí 163,-Kč, náhrada činí celkem 941,-Kč. Lhůta tří dnů je stanovena podle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. (KSPA 44 INS 7038/2011)

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Pardubicích dne 21. února 2013

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová