44 ICm 1819/2013
(44 ICm 1819/2013-28) KSPA 44 INS 17855/2012-P6-3ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou V právní Věci žalobce Agentura Česká inkasní, s.r.o., se sídlem, Chodovská 3/228, Praha 4, IČO 28370210 proti Ing. Martinu Fořtovi, se sídlem Palackého 653, Chrudim IV, insolvenčnímu správci dlužníka Václava Bryndy, bytem Heřmanův Městec o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Václavem Bryndou, Jiráskova 610, Heřmanův Městec, IČO 88086721, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem V Hradci Králové, pobočka V Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 17855/2012, je vcelé částce 36.430,-Kč po právu jako pohledávka vykonatelná.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 20.5.2013 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení s Václavem Bryndou (dále jen dlužník) vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 17855/2012 je po právu v celé části 36.430,-Kč. Nesouhlasil s popřením pohledávky žalovaným z důvodu promlčení pohledávky, nebot pohledávka byla pravomocně přiznána a je vykonatelná, i když vykonatelnost pohledávky žalobce v přihlášce v důsledku administrativního omylu nezmínil a činí tak dodatečně V žalobě. Jednalo se původně o pohledávku České kanceláře pojistitelů vůči tomu, kdo odpovídá za škodu, a jde o náhradu toho, co Česká kancelář pojistitelů (prostřednictvím České pojišťovny, a.s.) plnila za škůdce ztitulu zákonného pojištění odpovědnosti. Běh promlčecí doby začal až den následující po poskytnutí plnění poškozenému, což se stalo 17.12.2009, takže promlčení doba by uplynula 17.12.2012, ale V mezidobí současný žalobce uplatnil svůj nárok 21.4.2011 u Okresního soudu v Chrudimi, kdy požádal o vydání elektronického platebního rozkazu. Soud návrhu vyhověl rozhodnutím z 10.5.2011, následně byl elektronický platební rozkaz zrušen a soud rozhodl rozsudkem, který nabyl právní moci 15 .8.2012.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, protože pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná a ze spisověho materiálu nevyplývalo, že by byla jakkoliv ošetřena. V době

KSPA 44 INS 17855/2012-P6-3 přezkumného jednání pohledávku zařadil jako nevykonatelnou. Měl za to, že pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení jako promlčená.

Žalovaný navrhl, aby soud ve Věci rozhodl bez nařízení jednání, žalobce s takovým postupem souhlasil, a proto soud ve Věci jednání nenařizoval a rozhodl bez jednání podle § 115a o.s.ř.

Přezkumné jednání se konalo 18.2.2013, žalobce byl vyrozuměn o popření pohledávky 6.5.2013, žaloba byla zdej šímu soudu doručena 20.5.2013, žaloba byla podána Včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením z 21.12.2012, č.j. KSPA 44 INS 17855/2012-A-18 soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správce ustanovil žalovaného, řízení bylo zahájeno věřitelským návrhem dne 23.7.2012,

-zpřihlášky pohledávky žalobce doručené soudu 15.1.2013 soud zjistil, že přihlásil jednu pohledávku celkem ve Výši 36.430,-Kč, z toho jistinu ve Výši 30.180,-Kč jako nárok na náhradu plnění podle zákona č. 168/1999 Sb., za škodu způsobenou vozidlem, ke kterému nebylo uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, přičemž k dopravní nehodě došlo 10.10.2009 a náhrada byla poskytnuta delegovanou pojišťovnou, jako příslušenství přihlásil pohledávku 6.250,-Kč, což byl úrok z prodlení, pohledávka byla postoupena na žalobce podle smlouvy o postoupení pohledávky z 29.7.2010 od České kanceláře pojistitelů, pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná,

-z likvidační zprávy č. šU 2009-011693-9999 soud zjistil, že ke škodní události došlo 10.10.2009 v 18 hodin, tutéž skutečnost soud zjistil i ze záznamu o dopravní nehodě,

-zvyúčtování z 29.12.2009 soud zjistil, že Česká pojišťovna, a.s. oznámila České kanceláři pojistitelů, že na její účet a jejím jménem vyřídila pojistnou událost č. SU 2009-011693-9999 a vyúčtovala celkem 30.180,-Kč,

-z dílčí smlouvy o postoupení pohledávek z 29.7.2010 soud zjistil, že Česká kancelář pojistitelů jako postupitel postoupila na žalobce pohledávky kromě jiného i za dlužníkem,

-z protokolu o přezkumném jednání z 18.2.2013 soud zjistil, že žalovaný popřel pohledávku žalobce co do pravosti kvůli promlčení pohledávky, stejnou skutečnost soud zjistil i z přezkumného listu věřitele pod poř.č. 6,

-návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu se žalobce domáhal u Okresního soudu V Chrudimi vydání rozhodnutí, kterým by bylo dlužníkovi uloženo zaplatit žalobci 30.180,-Kč s příslušenstvím,

-z elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 10.5.2011 soud zjistil, že nalézací soud uložil dlužníkovi a Václavu Rezkovi zaplatit žalobci 30.180,-Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení ve Výši 16.258,-Kč, tento elektronický platební rozkaz byl zrušen usnesením z 6.12.2011 a Okresní soud VChrudimi následně vydal 23.5.2012 rozsudek, čj. 103 EC 151/2011-54, kterým uložil dlužníkovi a Václavu Rezkovi zaplatit žalobci 30.180,-Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení, rozsudek nabyl právní moci 15 .8.2012 a stal se vykonatelným.

Soud má za prokázané, že 23.7.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem, dne 21.12.2012 byl zjištěn úpadek, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jednu pohledávku celkem ve Výši 36.430,-Kč přihláškou doručenou zdejšímu soudu 15.1.2013,

KSPA 44 INS 17855/2012-P6-3 pohledávku přihlásil jako nevykonatelnou, na věřitele byla pohledávka postoupena Českou kanceláří pojistitelů, pro kterou vyřizovala pojistnou událost Česká pojišťovna, a.s., a žalobce přihlásil pohledávku z titulu nároku na náhradu plnění, neboť dlužník měl vozidlo, ke kterému nebylo uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. K dopravní nehodě došlo 10.10.2009. Soud má za prokázané z rozsudku Okresního soudu v Chrudimi, že vyhověl návrhu žalobce a uložil dlužníkovi a Václavu Rezkovi zaplatit žalobci 30.180,-Kč a nahradit náklady řízení. Řízení o zaplacení bylo zahájeno návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, kterému okresní soud 10.5.2011 vyhověl. Následně Však toto rozhodnutí zrušil, ve Věci rozhodl rozsudkem z 23.5.2012, který nabyl právní moci 15 .8.2012. Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že žalovaný popřel celou přihlášenou pohledávku, neboť měl za to, že pokud došlo k dopravní nehodě 10.10.2009 a přihláška byla doručena zdejšímu soudu 15.1.2013, pak uběhla doba delší než tři roky od dopravní nehody, a tudíž je pohledávka promlčena.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo Výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušeného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření Však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle ust. § 198 odst. 3 insolvenčního zákona vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odst. 1 (při popření nevykonatelné pohledávky) najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je Však v takovém povinen prokázat důvod popření podle § 199.

V projednávané Věci přihlásil žalobce pohledávku jako nevykonatelnou, ačkoliv v době podání přihlášky byl rozsudek Okresního soudu v Chrudimi již v právní moci (přihláška doručena 15.1.2013, právní moc rozsudku 15.8.2012). Vprůběhu incidenčního sporu o žalobě na určení pohledávky tak vyšlo najevo, že pohledávka je vykonatelná a byla vykonatelná již v době podání přihlášky. V takovém případě je na místě žalobu nezamítat, ale postupovat podle § 198 odst. 3 insolvenčního zákona s tím, že je na žalovaném, aby prokázal důvod popření podle § 199, tedy že je pohledávka promlčena. Vzhledem k tomu, že žalovaný i žalobce souhlasili s rozhodnutím bez nařízení jednání, soud vyšel z listinných důkazů a dospěl kzávěru, že pohledávka není promlčená. Po dopravní nehodě 10.10.2009 a po postoupení pohledávky z České kanceláře pojistitelů na žalobce bylo zahájeno nalézací řízení o zaplacení proto, že Česká kancelář pojistitelů zaplatila poškozenému škodu, která vznikla na jeho vozidle V důsledku dopravní nehody automobilem, jehož provozovatelem byl dlužník. Řízení bylo zahájeno u Okresního soudu V Chrudimi návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, kterému bylo vyhověno 10.5.2011. Následně bylo toto rozhodnutí zrušeno a okresní soud vydal 23.5.2012 rozsudek a ten nabyl právní moci 15.8.2012. Z uvedeného vyplývá, že nejméně od 10.5.2011 došlo ke stavení promlčecí doby běžící od 10.10.2009, takže mezi dopravní nehodou a vydáním elektronického platebního rozkazu 10.5.2011 uběhla doba kratší, než jsou tři roky, tudíž kpromlčení nemohlo dojít. Z toho vyplývá, že mezi dopravní nehodou a vydáním elektronického platebního rozkazu uběhl jeden rok a sedm měsíců a v řízení bylo řádně pokračováno. Vykonatelností rozsudku začala běžet promlčecí doba deseti let pro splnění přiznané pohledávky (§ 110 odst. 1 občanského zákoníku), pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení po pěti měsících od právní moc1.

Pohledávka není promlčená a jedná se o pohledávku vykonatelnou. köťA 44 le 1/öDD/ZUlz-ť0-á

Vzhledem k Výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověl a určil, že žalobce má za dlužníkem pohledávku celkem ve Výši 36.430,-Kč.

Soud nepřiznal náhradu nákladů žádnému z účastníků. Žalobce sice měl úspěch ve Věci, ale podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, Výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 18. listopadu 2013

J UDr. Ivana Bulisová V.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.12.2013. Připojení doložky provedla Iveta Popílková dne 31.12.2013.