44 ICm 1750/2014
44 ICm 1750/2014-14 (KSPA 44 INS 34290/201-C1-3)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce Ing. Martina Fořta, se sídlem Palackého 653, Chrudim IV., insolvenčního správce dlužníků Martina Fridricha a Šárky Fridrichové proti žalované Obec Rudoltice, se sídlem Rudoltice, IČO 00279421, zastoupené Mgr. Jiřím Hrubanem, advokátem v Brně, Antonínská 2 o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že přihláška vykonatelné pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPA 44 INS 34290/2013 v částce 154.860,-Kč není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou 23.5.2014 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená ve výši 154.860,-Kč do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPA 44 INS 34290/2013 s dlužníky Martinem Fridrichem a Šárkou Fridrichovou (dále jen dlužníci, dlužník nebo dlužnice) není po právu. Tvrdil, že žalovaná tvrzenou vykonatelnost pohledávky nedoložila rozhodčím nálezem, nedoložila ani dohodu o přistoupení k závazku a dohodu o splátkách ze dne 4.2.2011, kterou zmínila v přihlášce pohledávky. Žalobce měl za to, že přihláška nemá náležitosti vyžadované v § 174 odst. 2 insolvenčního zákona a že žalovaná neunesla důkazní břemeno ke vzniku své pohledávky.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Postup žalobce před přezkoumáním pohledávky považovala za nedůsledný. Pokud měl žalobce za to, že pohledávku nebylo možné řádně přezkoumat, měl žalovanou vyzvat k její opravě nebo doplnění, což neučinil. Odkázala na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky s tím, že zásadní hmotně právní skutečnosti tvrzené v přihlášce mohou vyplývat z příloh. K přihlášce přiložila usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí o nařízení exekuce a exekuční příkaz Exekutorského úřadu v Hodoníně.

Ve věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů a soudu známých skutečností, soud se proto dotázal žalované, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání, neboť s takovým postupem žalobce výslovně souhlasil v žalobě. Žalovaná s tímto postupem souhlasila, soud proto ve věci rozhodl, aniž by nařídil jednání. (KSPA 44 INS 34290/2013)

Přezkumné jednání se konalo 24.4.2014, pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, žalobce ji popřel co do pravosti, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 23.5.2014, žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání.

Soud zjistil tento skutkový stav: usnesením č.j. KSPA 44 INS 34290/2013-A-12 ze dne 20.2.2014 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno 29.11.2013, přihláškou doručenou 24.3.2014 žalovaná přihlásila jednu pohledávku ve výši jistiny 93.637,-Kč podle dohody o přistoupení k závazku a dohody o splátkách dluhu ze dne 4.2.2011, pohledávku přihlásila jako vykonatelnou pro jistinu podle usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, příslušenství ve výši 61.223,-Kč tvořil úrok z prodlení 20 644,-Kč, náklady nalézacího řízení 29.119,-Kč, náklady exekučního řízení 11.460,-Kč, celková výše pohledávky 154.860,-Kč, z dohody o přistoupení k závazku a z dohody o splátkách dluhu ze dne 4.2.2011 uzavřené mezi žalovanou a dlužníkem soud zjistil, že dlužník přistoupil k závazku, který měla dlužnice vůči žalované ve výši 94.637,-Kč jako dlužné nájemné, nezaplacený místní poplatek za odvoz odpadu, za vodné a stočné, za dodávku elektrické energie ve společných prostorách a za penále a sankce z dlužného nájemného, to vše za období do dubna 2011, dlužník závazek uznal, zavázal se jej zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách počínaje měsícem březen 2011, v čl. V. dohody se dlužník a žalovaná dohodli na tom, že spory z této dohody budou rozhodovány jediným rozhodcem ad hoc JUDr. Milanem Švábem, popř. JUDr. Evou Mlčochovou, pravidla pro řízení před rozhodci byla obsažena v příloze dohody, z návrhu na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora ze dne 3.5.2012 soud zjistil, že žalovaná se obrátila na Okresní soud v Ústí nad Orlicí, exekuci navrhla podle rozhodčího nálezu JUDr. Milana Švába ze dne 14.2.2012, odkázala na povinnost dlužníka zaplatit 93.637,-Kč s úrokem z prodlení a náklady předcházejícího řízení 29.119,-Kč s tím, že dlužník do data podání 3.5.2012 nic nezaplatil, navrhla provedením exekuce Mgr. Kateřinu Skoupou, exekutorku v Hodoníně, z usnesení ze dne 18.7.2012, č.j. 0 EXE 4925/2012-17 soud zjistil, že Okresní soud v Ústí nad Orlicí nařídil exekuci na majetek povinného-dlužníka pro pohledávku oprávněné-žalované podle rozhodčího nálezu JUDr. Milana Švába ze dne 14.2.2012 pro jistinu 93.637,-Kč, úrok z prodlení, náklady předcházejícího řízení 29.119,-Kč a nákladů této exekuce a nákladů oprávněné, z exekučního příkazu soudního exekutora Mgr. Kateřiny Skoupé ze dne 12.2.2013, č.j. 166 EX 218/12-43 soud zjistil, že exekutor rozhodl o provedení exekuce proti dlužníkovi přikázáním peněžité pohledávky k vymožení pohledávky žalované podle rozhodčího nálezu JUDr. Milana Švába ze dne 14.2.2012, náklady právního zastoupení žalované v exekučním řízení činily 11.460,-Kč, z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24.4.2014 soud zjistil, že žalobce popřel pohledávku žalované co do pravosti, neboť žalovaná nedoložila vznik pohledávky, přistoupení dlužníka k pohledávce a rozhodčí doložku, dlužník pohledávku uznal.

Soud má za prokázané, že 20.2.2014 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a žalobce ustanovil insolvenčním správcem. Žalovaná přihlásila do řízení pohledávku celkem ve výši 154.860,-Kč, z toho jistinu ve výši 93.637,-Kč, úroky z prodlení 20.644,-Kč, náklady nalézacího řízení 29.119,-Kč a náklady exekučního řízení 11.460,-Kč. Pohledávku přihlásila jako vykonatelnou podle rozhodčího nálezu ze dne 14.2.2012 rozhodce ad hoc JUDr. Milana Švába a podle usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí o nařízení (KSPA 44 INS 34290/2013) exekuce ze dne 18.7.2012. Podle dohody o přistoupení k závazku a dohody o splátkách dluhu ze dne 4.2.2011 se dlužník zavázal splnit dluh dlužnice, který ke dni přistoupení činil 94.637,-Kč, ve formě měsíčních splátek. Případné spory z dohody měly být rozhodovány jediným rozhodcem JUDr. Milanem Švábem nebo JUDr. Evou Mlčochovou podle pravidel tvořících přílohu dohody. Soud má dále za prokázané, že 3.5.2012 podala žalovaná návrh na nařízení exekuce pro vymožení pohledávky vyplývající z rozhodčího nálezu JUDr. Milana Švába ze dne 14.2.2012 ve výši 93.637,-Kč, úroku z prodlení a nákladů rozhodčího řízení 29.119,-Kč. Následně Okresní soud v Ústí nad Orlicí dne 18.7.2012 usnesením č.j. 0 EXE 4925/2012-17 návrhu vyhověl a nařídil exekuci na majetek dlužníka podle rozhodčího nálezu JUDr. Milana Švába ze dne 14.2.2012 pro pohledávku 93.637,-Kč s příslušenstvím. Konečně má soud za prokázané z exekučního příkazu ze dne 12.2.2013, č.j. 166 Ex 218/12-43 exekutorky Mgr. Kateřiny Skoupé, že rozhodla o provedení exekuce přikázáním peněžité pohledávky a vyčíslila náklady právního zastoupení v exekučním řízení na 11.460,-Kč. Soud má za prokázané z protokolu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek, že žalobce popřel pohledávku ve výši jistiny 93.637,-Kč a příslušenství 61.223,-Kč a jako důvod uvedl nedoložení vzniku pohledávky, dohody o přistoupení k pohledávce a rozhodčí doložky.

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Soud přisvědčil žalobci, že žalovaná nepřipojila ke své přihlášce dohodu o přistoupení k závazku a dohodu o splátkách dluhu, pouze usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 18.7.2012 a exekuční příkaz z 12.2.2013. Pokud však měl žalobce za to, že tvrzení obsažená v přihlášce nejsou doložena důkazy, popř. jen nedostatečně, měl žalovanou vyzvat k doplnění těchto důkazů. Žalovaná v průběhu incidenčního sporu předložila soudu dohodu o přistoupení k závazku a dohodu o splátkách. Z této dohody jednoznačně vyplývá ujednání žalované s dlužníkem, že případné spory, které budou mít původ v dohodě o přistoupení k závazku, bude řešit buď rozhodce JUDr. Milan Šváb nebo rozhodce JUDr. Eva Mlčochová. Z připojených listin, a to z návrhu na nařízení exekuce, dále z usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí i z exekučního příkazu exekutorky Mgr. Skoupé vyplývá, že JUDr. Milan Šváb vydal rozhodčí nález dne 14.2.2012, v něm uložil dlužníkovi zaplatit žalované 93.637,-Kč, úrok z prodlení a nahradit náklady rozhodčího řízení. Soud má z těchto listin za prokázané, že rozhodčí doložka byla uzavřena po právu, že rozhodce byl určen jménem a příjmením a tento rozhodce také rozhodčí nález vydal. Rozhodčí nález tak vydala osoba, která měla pravomoc ve věci rozhodovat. Z návrhu na nařízení exekuce, z rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí i z exekučního příkazu pak má soud za prokázané, že rozhodce uložil dlužníkovi povinnost zaplatit žalované 93.637,-Kč, kterou také jako jistinu žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení. Částky uvedené v návrhu na nařízení exekuce, v usnesení soudu o nařízení exekuce i v exekučním příkazu se shodují s částkou uvedenou v přihlášce pohledávky. Není tak důvod pochybovat o obsahu rozhodčího nálezu, který, jak bylo řečeno, byl vydán osobou, která měla pravomoc ve sporu jako rozhodce rozhodovat. Podle názoru soudu nelze přistupovat k posouzení přihlášky striktně formálně a soud zastává názor, že žalobce měl vyzvat žalovanou k doplnění listin, pokud měl za to, že jsou nedostatečné. Formální přístup, ať už soudu nebo insolvenčního správce, je nepřípustný (viz také nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 269/99). (KSPA 44 INS 34290/2013)

Soud tedy uzavírá, že žalovaná přihlásila pohledávku po právu ve výši jistiny 93.637,-Kč, úroku z prodlení a nákladů nalézacího i exekučního řízení, a soud proto žalobu zamítl.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení. Žalovaná měla plný úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 23. října 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková