44 ICm 1728/2013
Spisová značka: 44 ICm 1728/2013-42 (KSUL 44 INS 29234/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce EOS KSI Česká republika s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, právně zastoupen Mgr. Veronikou Nedbalovou, advokátkou, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, proti žalovanému 1) Ing. Petru Koubovi, se sídlem Nová Ves nad Nisou 450, 468 27 Nová Ves nad Nisou, insolvenční správce dlužníka žalovaného 2) Václava Koubka, právně zastoupen JUDr. Rudolfem Vaňkem, advokátem, se sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec 3 a proti žalovanému 2) Václavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Chlumčany 117, 439 03 Chlumčany u Loun, o žalobě na určení pravosti pohledávky ve výši 64.243,24 Kč

tak to :

I. Žaloba ze dne 14.5.2013, kterou se žalobce domáhal určení pravosti své pohledávky ve výši 64.243,24 Kč přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 44 INS 29234/2012 ve věci dlužníka Václava Koubka, anonymizovano , bytem Chlumčany 117, 439 03 Chlumčany u Loun, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. -2-pokračování (KSUL 44 INS 29234/2012)

Od ůvo d ně n í:

Žalobou ze dne 14.5.2013 se žalobce EOS KSI Česká republika s.r.o. domáhá proti žalovanému 1) Ing. Petru Koubovi, insolvenčnímu správci dlužníka Václava Koubka a proti žalovanému 2) Václavu anonymizovano určení pravosti své pohledávky ve výši 64.243,24 Kč přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužníka Václava Koubka pod sp. zn. KSUL 44 INS 29234/2012, a popřené pouze insolvenčním správcem (žalovaným 1).

K projednání žaloby bylo nařízeno jednání na 20.10.2014. Při tomto jednání soud provedl důkazy: úvěrové smlouvy, zesplatňující dopis ze dne 10.9.2008, historický výpis z účtu dlužníka, doklad o odeslání zesplatňujících dopisů dne 10.9.2008, výpis z účtu žalobce ze dne 31.12.2009, dvě potvrzení České spořitelny a.s. o přijatých platbách po datu zesplatnění ze dne 22.4.2014, a dále z insolvenčního spisu KSUL 44 INS 29234/2012, konkrétně vyrozuměním o popření věřitele ze dne 24.04.2013, které bylo doručeno žalobci dne 02.05.2013, rozhodnutím o úpadku č.j. KSUL 44 INS 29234/2012 na č.l. A-26 ze dne 1. března 2013, protokolem z přezkumného jednání ze dne 18.4.2013, přihláškou č. 28 včetně příloh. V přihlášce žalobce P28 ze dne 19.3.2013 nejsou uvedeny rozhodující skutková tvrzení kdy a v jaké výši byly poskytnuty finanční prostředky dlužníku, jak došlo k zesplatnění obou dluhů, jak a kdy dlužník částečně hradil oba své dluhy.

Soud po posouzení této přihlášky proto dospěl k závěru, že přihláška neměla být vůbec přezkoumána, neboť obsahuje vady, které jejímu přezkoumání brání a správce měl vyzvat věřitele k odstranění vad. S ohledem na aktuální judikaturu vrchního soudu (např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25.01.2012 č.j. 69 ICm 730/2010, 103 VSPH 37/2011-40, KSUL 69 INS 3380/2010, nebo rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.01.2013 č.j. 42 ICm 1886/2010, 103 VSPH 2/2012-70 (KSHK 42 INS 3512/2008) je proto zřejmé, že o žalobě nelze meritorně rozhodnout.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Z uvedeného ustanovení se dovozuje, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. Požadavek, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje.

Podle § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2). -3-pokračování (KSUL 44 INS 29234/2012)

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Dopustí-li insolvenční soud, aby při přezkumném jednání byla přezkoumána i pohledávka, jejíž přihláška vykazuje vady, nezbývá soudu v tzv. incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, zjistí-li, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící jejímu přezkumu, aby žalobu pro předčasnost zamítl.

V přihlášce žalobce ze dne 19.3.2013 (přihláška P28) nejsou uvedeny dostatečná skutková tvrzení ke vzniku a trvání pohledávky věřitele. Přihláška žalobce zcela zjevně nesplňuje požadavky kladené na přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení. Tato přihláška tedy neměla být přezkoumána, místo toho měl být věřitel vyzván k odstranění vad přihlášky viz výše. Protože toto se nestalo a přihláška byla přezkoumána (a popřena), nemá soud jinou možnost, než žalobu pro předčasnost zamítnout. Insolvenční správce nyní neprodleně vyzve věřitele (žalobce) k odstranění vad přihlášky, které jsou specifikovány výše. Teprve poté bude možné platně přihlášku přezkoumat při zvláštním přezkumné m je dnání, které bude k tomuto přezkoumání nařízeno, pokud budou vady přihlášky odstraněny, o čemž správce insolvenční soud neprodleně vyrozumí.

Nad rámec je nutno podotknout, že žalovaný 2) není ve sporu pasivně legitimován, neboť se věřiteli dostalo chybného poučení od insolvenčního správce ve vyrozumění o popření ze dne 24.04.2013. Usnesením na č.l. B-4 ze dne 18.04.2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, usnesení nabylo právní moci dne 18.05.2013 to znamená, že ust. § 410 IZ se nepoužije.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení by náhrada nákladů řízení měla formálně náležet žalovanému. Žalovanému 2) žádné náklady řízení nevznikly, nemá právního zástupce a na jednání se nedostavil. Žalovaný 1) svým chybným postupem způsobil předčasné podání žaloby, proto soud za použití § 150 o.s.ř. má za to, že jsou zde dány důvody hodné zvláštního zřetele a náhradu nákladů řízení mu nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 20. října 2014 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Ondřejková