44 ICm 17/2014
44 ICm 17/2014-230 (KSUL 44 INS 1212/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, insolvenční správce dlužníka "Teplická stavební a realitní společnost s.r.o., se sídlem Dubská 901/28, 415 01 Teplice, IČ: 44566735, zastoupen Mgr. Martinem Sobkem, advokátem, se sídlem Rokycanova 379/5, Teplice, proti žalovanému 1) Ing. Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem Mstišovská 586/8A, 417 01 Dubí a proti žalovanému 2) Ing. Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem 415 01 Teplice, Palackého 2886, zastoupen Mgr. Pavlem Strnadem, advokátem, se sídlem Praha 1, Dlouhá 35, o odpůrčí žalobě

takto:

I. Soud zastavuje řízení o neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 9.10.2007 a řízení o neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 29.11.2012 pro částečné zpětvzetí žaloby.

II. Určuje se, že kupní smlouva uzavřená dne 23.9.2011 mezi společností Teplická stavební a realitní společnost s.r.o., se sídlem Dubská 901/28, 415 01 Teplice, IČ: 44566735, na straně prodávající, a Ing. Josefem Švarcem, anonymizovano , bytem Mstišovská 586/8A, 417 01 Dubí a Ing. Jiřím Havelkou, anonymizovano , bytem 415 01 Teplice, Palackého 2886, na straně kupující, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc.č. 4272/6 v k.ú. Teplice, je vůči věřitelům dlužníka Teplická stavební a realitní společnost s.r.o. v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 44 INS 1212/2013 neúčinná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz (KSUL 44 INS 1212/2013)

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16.12.2013, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 2.1.2014, se žalobce VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, insolvenční správce dlužníka "Teplická stavební a realitní společnost s.r.o., se sídlem Dubská 901/28, 415 01 Teplice, IČ: 44566735, domáhal proti žalovanému 1) Ing. Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem Mstišovská 586/8A, 417 01 Dubí a proti žalovanému 2) Ing. Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem 415 01 Teplice, Palackého 2886, určení I. neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené dne 9.10.2007, kterou dlužník převedl na žalované 1) a 2) budovu č.p. 901 na pozemku parc.č. 4272/1 včetně tohoto pozemku, vše v k.ú. Teplice, II. neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené dne 23.9.2011, kterou dlužník převedl na žalované 1) a 2) pozemek parc.č. 4272/6 v k.ú. Teplice, III. neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené dne 29.11.2012, kterou dlužník převedl na žalovaného 2) budovu bez č.p./če na pozemku parc.č. 4272/4 včetně tohoto pozemku, vše v k.ú. Teplice. Má za to, že se jednalo o právní úkony bez přiměřeného protiplnění, když žalovaní 1) a 2) byli společníky a jednateli dlužníka.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 239 odst. 1 IZ. Soudu byla doručena dne 2.1.2014, tedy do jednoho roku od rozhodnutí o úpadku (26.2.2013).

K žalobě se vyjádřil žalovaný 1) podáním na č.l. 13 spisu a žalovaný 2) podáním na č.l. 17 spisu.

Při jednání dne 22.11.2016 žalobce vzal žalobní petit I. a žalobní petit III. zcela zpět, proto soud v bodě I. výroku rozsudku rozhodl o zastavení řízení o neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 9.10.2007 a řízení o neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 29.11.2012.

Při jednání dne 6.10.2014 účastníci učinili nesporným, že dne 23.9.2011 byla uzavřena kupní smlouva, kterou dlužník převedl na žalované 1) a 2) pozemek parc.č. 4272/6 v k.ú. Teplice. Mezi stranami zůstalo sporným, zda-li je předmětná kupní smlouva neúčinné či nikoliv a zdali je platná.

Soud se pokusil o smírné vyřešení sporu. Účastníci na smírné řešení nepřistoupili.

Při prvním jednání soud zamítl návrh žalobce na ohledání místa pro nadbytečnost.

Dle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Podle § 240 IZ jsou neúčinnými právní úkony bez přiměřeného protiplnění, tedy jejichž obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jejichž poskytnutí se dlužník zavázal. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn (KSUL 44 INS 1212/2013) v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 29.4.2010, sp.zn. 29 Cdo 4886/2007 uvedl: o tzv. ekvivalentní právní úkon dlužníka jde jen tehdy, jestliže za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty se dlužníku opravdu (reálně) dostala jejich obvyklá cena nebo jiná skutečně přiměřená (rovnocenná) náhrada.

Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.2.2012 v rozhodnutí velkého senátu sp.zn. 31 Cdo 3986/2009 uvedl: Uvedený závěr (o neplatnosti smlouvy) se (z důvodů vyložených v označených rozsudcích) bezesporu prosadí vždy, kdy převodem majetku v rozporu s požadavkem ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. na způsob stanovení ceny byla společnost poškozena. Jinými slovy předpokladem pro závěr o neplatnosti smlouvy o převodu majetku podléhající ust. § 196a odst. 3 obch. zák. není pouze nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale (současně) i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá.

Dle ust. § 236 IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost. Dle ust. § 234 byla-li zjištěna neplatnost právního úkonu týkající se majetku dlužníka, který lze současně považovat za neúčinný, postupuje se podle § 233 IZ.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů dospěl soud k následujícím závěrům.

Z insolvenčního spisu soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17.1.2013. Rozhodnutí o úpadku na č.l. A-10 spisu bylo vydáno dne 26.2.2013.Konkurs na dlužníka byl prohlášen rozhodnutím na č.l. B-5 ze dne 16.4.2013.Z výpisu z obchodního rejstříku soud zjistil, že žalovaný 1) je od 20.12.1993 jednatelem dlužníka a žalovaný 2) je od 6.4.1992 jednatelem dlužníka, jsou tedy osoby blízké k dlužníku. Z kupní smlouvy ze dne 23.9.2011 soud zjistil, že dlužník převedl na žalované 1) a 2) do podílového spoluvlastnictví pozemek parc.č. 4272/6 v k.ú. Teplice za kupní cenu 38.600,-Kč. Ze zápisu z mimořádné valné hromady dlužníka ze dne 20.9.2012 soud zjistil, že valná hromada konstatovala, že ekonomická situace společnosti je nadále neudržitelná, když byla zamítnuta ústavní stížnost a dlužník byl povinen uhradit Finančnímu úřadu v Teplicích částku 1.579.053,-Kč a bylo rozhodnuto o dalším prodeji majetku. Ze znaleckého posudku č. N33317/16, který vyhotovil znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o., jmenovaný soudem v tomto řízení na č.l. 144 až 196 spisu soud zjistil, že cena obvyklá pozemku parc.č. 4272/6 k datu 23.9.2011 byla ve výši 89.700,-Kč. Ze znaleckého posudku č. 376/18576/2011, vyhotoveného znalcem, který nebyl jmenován soudem, Ing. Janem Dvořákem dne 5.9.2011 v Bílině soud zjistil, že tento znalec stanovil administrativní (vyhláškovou) cenu ve výši 38.600,-Kč, nejednalo se tedy o cenu obvyklou. Na straně jedna posudku je uvedeno, že se jedná o stanovení ceny nemovitosti pro účely jejího převodu mezi fyzickými či právnickými osobami. Z výpisu z katastru nemovitostí soud zjistil, že vlastníkem pozemku parc.č. 4272/6 je nyní pouze žalovaný 2). Oba žalovaní souhlasně před soudem prohlásili, že žalovaný 1) převedl svůj spoluvlastnický oddíl na žalovaného 2) někdy v roce 2012. (KSUL 44 INS 1212/2013)

Pokud má soud určit neúčinnost kupní smlouvy ze dne 23.9.2011, musí jako předběžnou otázku posoudit platnost právního úkonu, pokud by se mohlo jednat o absolutní neplatnost kupní smlouvy. Soud má za to, že kupní smlouva ze dne 23.9.2011 je platnou kupní smlouvou. Žalovaní nepostupovali při jejím uzavření přesně v souladu s ust. § 196 a obch. zák. a nepřevedli pozemek za cenu obvyklou stanovenou znalcem jmenovaným soudem, nicméně byli dle názoru soudu v dobré víře, když si patrně v důsledku neznalosti nechali vyhotovit znalecký posudek znalcem, kterého si vybrali, Ing. Janem Dvořákem právě za účelem převodu a navíc si nevšimli, že znalec nestanovil cenu obvyklou, ale cenu administrativní a za cenu stanovenou znalcem nemovitost převedli.

Jelikož kupující byly osoby blízké dlužníku, má se dle ust. § 240 IZ za to, že kupní smlouvu byla dlužníkem učiněna v době, kdy byl v úpadku.

Soud z provedených důkazů dovodil, že kupní smlouva ze dne 23.9.2011 je neúčinným právní úkonem bez přiměřeného protiplnění, když kupní cena ve výši 38.600,-Kč je podstatně nižší, než obvyklá cena zjištěná znalcem jmenovaným soudem ve výši 89.700,-Kč a s ohledem na skutečnost, že kupující jsou osobami blízkými se má za to, že byla uzavřena v době, kdy byl dlužník v úpadku.

S ohledem na výše uvedené soud podané odpůrčí žalobě v bodě II. výroku rozsudku vyhověl s tím, že napadená kupní smlouva ze dne 23.9.2011 je neúčinná vůči věřitelům dlužníka Teplická stavební a realitní společnost s.r.o., se sídlem Dubská 901/28, 415 01 Teplice, IČ: 44566735. V důsledku tohoto rozhodnutí je žalovaný 2) povinen v souladu s ustanovením § 237 odst. 1 IZ vydat žalobci plnění, které neúčinným právním úkonem získal. Žalovaný 1) již nemůže vydat do majetkové podstaty svůj spoluvlastnický podíl k nemovitosti k pozemku parc. č. 4272/6 v k.ú. Teplice, neboť svůj spoluvlastnický podíl již převedl na žalovaného 2). Bude tedy nutné, aby vydal rovnocennou náhradu ve smyslu ust. § 236 odst. 2 IZ.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Žádný z účastníků náhradu nákladů řízení neuplatnil, proto soud žádnému z účastníků náklady řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 22. listopadu 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská