44 ICm 1628/2016
Spisová značka: 44 ICm 1628/2016-30 (KSUL 44 INS 20474/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce společnosti KHYLAPO, s.r.o., IČ 03624854, se sídlem Ke Štvanici 379/6, 186 00 Praha 8-Karlín, zastoupen Mgr. Pavlínou Komedovou, advokátkou, se sídlem Polská 1505/40, 120 00 Praha 2-Vinohrady, proti žalovanému UbrIS v.o.s., IČ: 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Ladova 2531/4, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupen Mgr. PhDr. Ladou Hvizdáková, advokátkou, se sídlem Československé armády 413/53, 500 03 Hradec Králové, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky 1.045.177,47 Kč

takto:

I. Řízení se zastavuje co do částky 70.587,71 Kč z důvodu zpětvzetí žaloby.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 20474/2015, za dlužníkem Jiřím Markem, anonymizovano , bytem Ladova 2531/4, 400 11 Ústí nad Labem, ve výši 974.589,76 Kč, ve které byla popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka zajištěná a nevykonatelná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16.5.2016, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 16.5.2016, se žalobce společnost KHYLAPO, s.r.o., IČ 03624854, se sídlem Ke Štvanici 379/6, 186 00 Praha 8-Karlín, domáhal proti žalovanému UbrIS v.o.s., IČ: 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Ladova 2531/4, 400 11 Ústí nad Labem, určení oprávněnosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 20474/2015 jako P 1 ve výši 1.045.177,47 Kč, přičemž tato isir.justi ce.cz (KSUL 44 INS 20474/2015) pohledávka spočívá v nároku žalobce na úhradu smluvního úroku vyčísleného bankou k 16.2.2015 (6,84 % p.a.) ve výši 315.541,33 Kč, sankčního úroku z prodlení k 16.2.2015 ve výši 70.587,71 Kč, smluvního úroku (6,84 % p.a.) vypočteného za období od 17.2.2015 do 22.1.2016 ve výši 302.746,36 Kč a zákonného úroku z prodlení (8,05 % p.a.) vypočteného za období od 17.2.2015 do 22.1.2016 ve výši 356.302,37 Kč. Právním důvodem pohledávek je úvěrová smlouva č.700/303/08/1/01 ze dne 21.7.2008, kterou dlužník Jiří Marek uzavřel s právním předchůdcem žalobce Raiffeisenbank a.s., jejímž předmětem bylo čerpání částky 5.000.000,-Kč. Nedílnou součástí smlouvy byly všeobecné obchodní podmínky včetně produktových podmínek. Úvěr byl bankou z důvodu neplacení zesplatněn v celé dlužné částce ke dni 14.5.2014, a to prostřednictvím výzvy ze dne 24.4.2014. Banka předmětnou pohledávku i s příslušenstvím postoupila společnosti KHYPO s.r.o., IČ: 28979451 a následně dne 19.5.2015 došlo k postoupení na žalobce. Pohledávka včetně příslušenství je zajištěná na základě zástavní smlouva č.700/303/08/2/01 ze dne 22.7.2008.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ. Soudu byla doručena dne 16.5.2016, tedy do 30 dnů od konání přezkumného jednání, které se konalo 14.4.2016 a kterého žalobce zúčastnil.

K podané žalobě se podáním ze dne 31.10.2016 vyjádřil rovněž žalovaný.

Mezi stranami je nesporné, že správce při přezkumném jednání nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 4.753.216,07 Kč včetně zajištění a popřel částku 1.045.177,47 Kč pro pravost a výši s argumentací, že nárok na příslušenství přihlášené jistiny nevznikl.

Mezi stranami je sporné, zda-li je smluvní úrok vyčíslený 16.2.2015 a sankční úrok vyčíslený 16.2.2015 vymezen určitě.

Při jednání doplnil žalobce žalobu tak, že specifikoval neuhrazený smluvní úrok vyčíslený bankou k 16.2.2015 ve sjednané výši 6,84 % p.a. ve výši 315.541,33 Kč.

Dále žalobce uvedl, že sankční úrok ve výši 70.587,71 Kč byl smluvní úrok nikoliv úrok zákonný. Žalobce vzal žalobu co do částky 70.587,71 Kč zpět.

Při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku vyšel soud z toho, že o úpadku dlužníka Jiřího anonymizovano bylo rozhodnuto usnesením na č.l. A-20 spisu ze dne 22.1.2016; při přezkumném jednání dne 14.4.2016 správce nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 4.753.216,07 Kč včetně zajištění a popřel částku 1.045.177,47 Kč pro pravost a výši s argumentací, že nárok na příslušenství přihlášené jistiny nevznikl. Mezi společností Raiffeisenbank a.s. a panem Jiřím Markem jako dlužníkem byla uzavřena úvěrová smlouva č.700/303/08/1/01 ze dne 21.7.2008, jednalo se o hypoteční úvěr. Dále byla dne 22.7.2008 uzavřena zástavní smlouva č.700/303/08/2/01. Z uvedené úvěrové smlouvy soud zjistil, že úvěrový rámec čerpání byl 5.000.000,-Kč, dlužník se zavázal úvěr splácet v 360 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 32.729,60 Kč, které zahrnují jistinu a úroky, úroková sazba byla sjednána ve výši 6,84 % p.a. Z uvedené zástavní smlouvy soud zjistil, že smlouva byla uzavřena za účelem zajištěné jistiny úvěru ve výši 5.000.000,-Kč a příslušenství. Ze souhrnného výpisu pohybu na účtu dlužníka Jiřího anonymizovano vytvořeného Raiffeisen bank a.s. soud zjistil, že dne 25.7.2008 byl úvěr čerpán v částce 4.500.000,-Kč. Z výtahu ze souhrnného výpisu pohybů na účtu dlužníka Jiřího anonymizovano soud zjistil, že smluvní úrok ve výši 315.541,33 Kč, je složen z úroku 6,84 % p.a. z půjčené částky od poskytnutí úvěru: do 14.6.2013 ve výši 27.645,74 Kč, který byl uhrazen v částce 2.626,87 Kč, zůstal tak neuhrazen v částce 25.018,87 Kč; do 14.7.2013 ve výši 27.613,42 Kč, do 14.8.2013 ve výši (KSUL 44 INS 20474/2015) 27.580,92 Kč, do 14.9.2013 ve výši 27.548,22 Kč, do 14.10.2013 ve výši 27.515,33 Kč, do 14.11.2013 ve výši 27.482,26 Kč, do 14.12.2013 ve výši 27.448,99 Kč, do 14.1.2014 ve výši 27.415,52 Kč, do 14.2.2014 ve výši 27.381,86 Kč, do 14.3.2014 ve výši 27.348,01 Kč, do 14.4.2014 ve výši 27.313,95 Kč, do 23.4.2014 ve výši 8.183,91 Kč, do 24.4.2014 ve výši 7.689,77 Kč. Smluvní úrok za další měsíce účtován bankou nebyl, neboť k 23.4.2014 došlo k zesplatnění úvěru. Z všeobecných úvěrových podmínek soud zjistil, že úvěr byl zesplatněn v souladu s ust. čl. XIII.1. ve spojení s čl. XIII. bod 2 podmínek pro úvěrové produkty Raiffeisen bank a.s.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem k zákonným ustanovením a judikatuře soudů k závěru, že žaloba je důvodná.

V bodě I. výroku rozsudku soud rozhodl o zastavení řízení co do částky 70.587,71 Kč z důvodu zpětvzetí žaloby.

V bodě II. výroku rozsudku soud rozhodl o tom, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 20474/2015 za dlužníkem Jiřím Markem, ve výši 974.589,76 Kč byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka zajištěná a nevykonatelná.

Smluvní úrok vyčíslený bankou k 16.2.2015 ve sjednané výši 6,84 % p.a. ve výši 315.541,33 Kč byl v textu přihlášky nedostatečně identifikován. Jeho přesné vyčíslení žalobce provedl při jednání a odkázal na přílohu přihlášky, konkrétně výpis pohybů na úvěrovém účtu, který byl zveřejněn v oddíle A insolvenčního rejstříku spolu s první přihláškou pohledávek žalobce. Příloha přihlášky byla přístupná všem účastníkům řízení. Jeho vyčíslení je v souladu s úvěrovou smlouvou a soud neshledal, proč by smluvený úrok neměl vzniknout.

Smluvní úrok (6,84 % p.a.) vypočtený za období od 17.2.2015 do 22.1.2016 ve výši 302.746,36 Kč byl v přihlášce dostatečně identifikován a byl vyčíslen v souladu s úvěrovou smlouvou. Zákonný úrok z prodlení (8,05 % p.a.) vypočtený za období od 17.2.2015 do 22.1.2016 ve výši 356.302,37 Kč byl vyčíslen v souladu s občanským zákoníkem.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Zástupce žalobce s ohledem na ust. § 202 odst.1 IZ žádné náklady proti žalovanému správci neuplatnil, proto soud v bodě II. výroku rozsudku rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská