44 ICm 1416/2014
44 ICm 1416/2014-29 (KSPA 44 INS 21229/2013-C1-6)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg.č. 34192873, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem v Brně, Blatného 36 proti žalovanému JUDr. Milanu Švábovi, se sídlem nám. Míru 48, Svitavy, insolvenčnímu správci dlužníka Dalibora Šmedka o určení pravosti přihlášené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Daliborem Šmedkem v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPA 44 INS 21229/2013 pohledávku ze smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru č. 5501121401 ze dne 11.1.2005 ve výši 61.237,16 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 23.4.2014 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 21229/2013 s dlužníkem Daliborem Šmedkem (dále jen dlužník) ve výši 61.237,16 Kč podle smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ze dne 11.1.20015 je přihlášena po právu. Při přezkumném jednání žalovaný jeho pohledávku popřel co do pravosti kvůli promlčení. Žalobce měl za to, že pohledávka promlčena není, neboť v průběhu trvání závazku činil kroky, které promlčecí dobu stavěly. Dne 20.11.2007 totiž podal návrh na vydání rozhodčího nálezu, ten byl vydán 11.1.2008, právní moci nabyl 14.1.2008 a stal se vykonatelným. Poté byla nařízena exekuce na majetek dlužníka. Promlčecí doba tak nemohla proběhnout.

Žalovaný měl za to, že soud by ke skutečnostem, které uvádí žalobce v žalobě, neměl přihlížet, neboť se jedná o nové skutečnosti neuvedené v přihlášce. Pohledávka nebyla uplatněna jako vykonatelná, žalobce nic neuvedl o rozhodčím řízení ani o exekuci. Účinky (KSPA 44 INS 21229/2013) rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Kuchtou nemohly nastat kvůli neplatně sjednané rozhodčí doložce obsažené v úvěrových podmínkách úvěrové smlouvy.

Žalobce reagoval s tím, že kvůli současné spornosti platnosti rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách neuplatnil pohledávku jako vykonatelnou. Podle jeho názoru byla námitka promlčení vznesena v rozporu s dobrými mravy, neboť dříve judikatura přijímala takto sjednané rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách za platně sjednané a podle rozhodčích nálezů se nařizovaly exekuce. V dalším podání pak odkázal na aktuální judikaturu Vrchního soudu v Praze se závěrem, že i v případě neplatných rozhodčích doložek jsou rozhodčí nálezy účinnými právními akty a mají vliv na stavení běhu promlčecí doby. Rozhodčí nález není nicotným právním aktem.

Soud nařídil jednání na 23.10.2014, žalovaný se z jednání omluvil, o odročení nepožádal a trval na tom, že přihláška postrádala označení pohledávky jako vykonatelné. Pokud by se skutečně jednalo o pohledávku vykonatelnou, pak by ji i takto žalobce přihlásil do řízení. Odkázal na § 174 odst. 4 insolvenčního zákona o povinnosti žalobce-věřitele uvést v přihlášce skutečnosti, o které vykonatelnost opírá.

Soud ve věci jednal v nepřítomnosti žalovaného podle § 101 odst. 3 o.s.ř.

Žalobce byl vyrozuměn o popření pohledávky 14.4.2014, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 23.4.2014, žaloba byla podána včas.

Soud zjistil tento skutkový stav: usnesením ze dne 11. prosince 2013, č.j. KSPA 44 INS 21229/2013-A-11 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalovaného ustanovil insolvenčním správcem, z přihlášky pohledávky soud zjistil, že žalobce přihlásil jednu pohledávku ve výši jistiny 61.237,16 Kč jako pohledávku nevykonatelnou podle smlouvy ze dne 11.1.2005 uzavřené mezi původním věřitelem Home Credit Finance, a.s. a dlužníkem s tím, že úvěr byl zesplatněn 27.10.2006, dlužník byl vyzván k zaplacení dluhu včetně smluvní pokuty, pohledávky ze smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru č. 5501121401 byly postoupeny na společnost PPF B1 B.V., z úvěrové smlouvy č. 5501121401 ze dne 11.1.2005 soud zjistil, že ji uzavřel s dlužníkem původní věřitel Home Credit Finance, a.s. s zavázal se dlužníkovi poskytnout úvěr ve výši úvěrového rámce 10.000,-Kč, podle hlavy 4 úvěrových podmínek měla být dlužníkovi zaslána úvěrová karta, kterou mohl používat podle hlavy 5 úvěrových podmínek, podle § 10 hlavy 6 měl platit úrok z poskytnutého úvěru ve výši 2,42 % měsíčně, podle § 3 a § 4 hlavy 9 byl dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu v případě prodlení s úhradou splátky úvěru nebo pokud je splněna alespoň jedna ze skutečností uvedených v hlavě 8, úvěr byl splatný v měsíčních splátkách po 1.000,-Kč ke 20.dni kalendářního měsíce poštovní poukázkou, podle § 14 hlavy 9 se smluvní strany dohodly na rozhodování majetkových sporů jediným rozhodcem určeným JUDr. Radimem Kuchtou ze seznamu rozhodců jím vedeným a JUDr. Kuchta byl oprávněn určit rozhodcem sám sebe, z přehledu čerpání splátek a úhrad soud zjistil, že dlužník čerpal částku 10.000,-Kč dne 11.1.2005 a dvěma výběry z bankomatu 10.000,-Kč dne 5.8.2005 a 9.000,-Kč dne 8.8.2005, na splnění závazku plnil dne 22.2.2005, 22.3.2005, 29.4.2005, 1.6.2005, 22.6.2005, 22.7.2005, 19.8.2005, 29.9.2005, 27.10.2005, 13.12.2005, 5.1.2006 vždy 1.000,-Kč, dále 18.7.2006 2.000,-Kč, dne 23.8.2006 1.111,-Kč, dále 23.4.2013 zaplatil 1.230,27 Kč, dne 21.6.2013 zaplatil 3.628,-Kč, dne 22.8.2013 1.747,-Kč, (KSPA 44 INS 21229/2013)

podle rekapitulace pohledávky se částka 61.237,16 Kč skládala z jistiny 22.610,68 Kč, z úroku ve výši 28.503,29 Kč a z úroku za hotovostní transakce 10.123,19 Kč, dne 12.7.2007 zástupce původního věřitele oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky a zároveň ho upomenul před podáním žaloby o zaplacení částky 30.434,56 Kč, žalobou ze dne 20.11.2007 adresovanou JUDr. Kuchtovi žádal právní předchůdce žalobce o vydání rozhodčího nálezu, kterým by bylo dlužníkovi uloženo zaplatit žalobci 22.664,68 Kč s příslušenstvím a se smluvní pokutou 410,94 Kč podle úvěrové smlouvy č. 5501121401 ze dne 11.1.2005, rozhodčím nálezem ze dne 11.1.2008, sp.zn. L 1711/2007 uložil JUDr. Kuchta dlužníkovi zaplatit žalobci 22.664,68 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu 410,94 Kč, dne 19.8.2008 se právní předchůdce žalobce obrátil na Okresní soud ve Svitavách s návrhem na nařízení exekuce podle rozhodčího nálezu ze dne 11.1.2008 JUDr. Radima Kuchty, z usnesení ze dne 28.8.2008, č.j. 9 Nc 3560/2008-4 soud zjistil, že Okresní soud ve Svitavách nařídil exekuci na majetek dlužníka k uspokojení pohledávky právního předchůdce žalobce podle vykonatelného rozhodčího nálezu JUDr. Kuchty ze dne 11.1.2008, sp.zn. L 1711/2007, z protokolu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že žalovaný popřel žalobcovu pohledávku ve výši 61.237,16 Kč co do pravosti a vznesl námitku promlčení, neboť úvěr byl splatný 27.10.2006.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že 11.12.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný ustanoven insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 61.237,16 Kč jako nevykonatelnou a jako právní důvod označil úvěrovou smlouvu ze dne 11.1.2005, kterou s dlužníkem uzavřel právní předchůdce žalobce. Pohledávka se skládala z nezaplacených splátek podle úvěrové smlouvy ze dne 11.1.2005 ve výši 22.610,68 Kč, dále z úroku a z úroku za hotovostní transakce. Soud nemá prokázané, že by žalobce přihlásil pohledávku jako smluvní pokutu anebo úrok z prodlení. Z přehledu čerpání splátek a úhrad má soud za prokázané, že dlužník čerpal podle úvěrové smlouvy dvakrát 10.000,-Kč a jednou 9.000,-Kč, poslední dvě platby výběrem z bankomatu, čerpal tedy celkem 29.000,-Kč. Na tento úvěr plnil pravidelné měsíčně splátky od 22.2.2005 ve výši 1.000,-Kč do 5.1.2006, poté zaplatil další platbu až 18.7.2006 ve výši 2.000,-Kč, následně 23.8.2006 ve výši 1.111,-Kč a poté zaplatil 23.4.2013, 21.6.2013 a 22.8.2013. Podle úvěrové smlouvy se zavázal dluh zaplatit v měsíčních splátkách po 1.000,-Kč poštovní poukázkou se splatností vždy k 20. dni v kalendářním měsíci. Z úvěrové smlouvy a z přehledu plateb a čerpání úvěru má tedy soud za prokázané, že dlužník své závazky neplnil řádně a včas. Žalobce přihlásil pohledávku jako nevykonatelnou, zesplatněnou ke dni 27.10.2006 bez uvedení údajů o rozhodčím řízení. Žalovaný ji popřel kvůli promlčení. Z úvěrové smlouvy má soud za prokázané, že se právní předchůdce žalobce dohodl s dlužníkem na tom, že případné spory budou projednány jediným rozhodcem, kterého určí JUDr. Kuchta ze seznamu rozhodců, který vede, a zároveň on sám může případný spor z úvěrové smlouvy projednat. Návrhem z 20.11.2007 se právní předchůdce žalobce domáhal vydání rozhodčího nálezu, kterým by bylo dlužníkovi uloženo zaplatit mu pohledávku z úvěrové smlouvy. JUDr. Kuchta vydal 11.1.2008 rozhodčí nález, kterým návrhu v plném rozsahu vyhověl a uložil dlužníkovi zaplatit právnímu předchůdci žalobce 22.664,68 Kč s příslušenstvím a se smluvní pokutou. Poté se právní předchůdce žalobce obrátil na Okresní soud ve Svitavách s návrhem na nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu ze dne 11.1.2008 a soud 28.8.2008 exekuci na majetek dlužníka nařídil. (KSPA 44 INS 21229/2013)

Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná a žalovaný ji jako nevykonatelnou přezkoumal a popřel. Soud dospěl k závěru, že přihlášená pohledávka je nevykonatelná. JUDr. Kuchta neměl pravomoc ve sporu rozhodovat. Rozhodčí smlouva je neplatná, neboť je obsažená v úvěrových podmínkách a nikoliv v samotném textu úvěrové smlouvy. V této souvislosti soud odkazuje na nález Ústavního soudu sp.zn. I ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013, ve kterém Ústavní soud uvedl, že rozhodčí doložce obsažené v úvěrových podmínkách ke spotřebitelským smlouvám (což platí i pro tento případ) nelze přiznat ochranu, pokud je obsažena v úvěrových podmínkách, neboť se nejedná o ujednání technického a vysvětlujícího charakteru, ale o ujednání, které je pro spotřebitele nevýhodné, a umístěním v obchodních podmínkách nejspíše unikne pozornosti spotřebitele. V projednávané věci dlužník úvěrové podmínky k úvěrové smlouvě nepodepsal. Přesto se v tomto případě nejedná o nicotný právní akt, ale o rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozhodnutí, neboť vadný rozhodčí nález vydaný rozhodcem, který neměl pravomoc ve sporu rozhodovat, nebyl odstraněn způsobem předpokládaným zákonem o rozhodčím řízení, tudíž je nutné na něj pohlížet jako na nález s účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Zahájení řízení před rozhodcem a vydání rozhodčího nálezu způsobuje stavení běhu promlčecí lhůty. Námitka promlčení tedy není důvodná a soud se musel zabývat nárokem přihlášeným žalobcem jako nárokem, který nebyl promlčen. Rozhodčí řízení bylo zahájeno za běhu čtyřleté promlčecí lhůty, rozhodčí nález nebyl zrušen soudem a nebyla podána žaloba u soudu s nárokem na přiznání částek, kterých se žalobce domáhal v návrhu na vydání rozhodčího nálezu (viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 50/2014-62, sp.zn. 34 ICm 2288/2012, KSPH 40 INS 1545/2012, rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4.8.2014).

V jiném svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze, např. č.j. 104 VSPH 311/2014-55 ze dne 5.8.2014, sp.zn. 60 ICm 2461/2013, KSPA 60 INS 31812/2012 podobně dovodil, že nejsou-li úvěrové podmínky podepsány dlužníkem a rozhodčí doložka je obsažená v úvěrových podmínkách psaných drobným, nepříliš čitelným písmem, je rozhodčí doložka neplatná podle § 39 obč. zákoníku pro rozpor s dobrými mravy, a proto v rámci insolvenčního řízení nelze vydaný rozhodčí nález považovat za vykonatelný. Podobně i v tomto projednávaném případě byly úvěrové podmínky vyhotoveny drobným, špatně čitelným písmem. Rozhodčí doložka je neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor s dobrými mravy. Pohledávka je nevykonatelná.

Z přehledu o čerpání úvěru, splácení a tabulky označené jako rekapitulace má však soud za prokázané, že dlužník čerpal úvěr ve výši 29.000,-Kč a na jeho splnění plnil pouze částečně. V přihlášené částce není obsažena smluvní pokuta, jen nezaplacená část úvěru a úroky, které soud považuje za nikoliv v rozporu s dobrými mravy, jedná se o úroky přiměřené. Dlužník uhradil pouze 6.389,32 Kč na úhradu dluhu, zůstává k úhradě na jistinu 22.610,68 Kč, tudíž dlužné úroky ve výši 38.626,48 Kč soud považuje za přiměřené k výši dluhu.

Na základě skutkového zjištění a právního posouzení soud žalobě vyhověl a určil, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení s dlužníkem je po právu.

Žalobce měl úspěch ve věci, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona mu náhrada nákladů nepřísluší, neboť ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správce. (KSPA 44 INS 21229/2013)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 30. října 2014

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Fialová