44 ICm 1314/2011
44 ICm 1314/2011-21 (KSUL 44 INS 2956/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, proti žalované Mgr. Barboře Novotné Opltové, se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Písečná 5053, 430 01 Chomutov, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky takto:

I. Soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky č. 8 učiněné věřitelem č.6 CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, do výše 5.234,-Kč.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 2956/2011, za dlužníkem Karlem Osvaldem, anonymizovano , bytem Písečná 5053, 430 01 Chomutov, ve výši 91.971,-Kč, ve které byla popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Řízení se zastavuje co do částky 45.985,-Kč pro zpětvzetí žaloby ze dne 22.3.2012 v souladu s ust. § 96 odst. 1 a odst. 2 věty první o.s.ř.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 24.5.2011, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 24.5.2011, se žalobce CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, domáhal proti žalované Mgr. Barboře Novotné Opltové, se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Písečná 5053, 430 01 Chomutov určení pravosti a výše popřené pohledávky ve výši 137.956,--Kč. Pohledávka žalobce ve výši 137.956,-Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou č. 8, věřitel č. 6, přičemž tato pohledávka spočívá v nesplacené jistině ze smlouvy o úvěru č. 4216008013001 ze dne 12.11.2007. (KSUL 44 INS 2956/2011)

Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Do insolvenčního řízení přihlásil žalobce pohledávku ve výši 143.190,-Kč. Žalovaný jako insolvenční správce při přezkumném jednání dne 26.4.2011 nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 44.580,-Kč a popřel částku 98.610,-Kč pro pravost a výši.

Při jednání dne 22.3.2012 vzal žalobce výslovně zpět přihlášku pohledávky co do výše 5.234,-Kč, proto ve výroku I. tohoto rozsudku vzal soud zpětvzetí přihlášky na vědomí.

Při jednání dne 22.3.2012 žalobce uvedl, že na podané žalobě trvá v rozsahu 91.971,-Kč a výslovně vzal zpět žalobu v rozsahu částky 45.985,-Kč. Se zpětvzetí žaloby žalovaný souhlasil. Soud ve výroku III. tohoto rozsudku rozhodl o zastavení řízení co do částky 45.985,-Kč pro zpětvzetí žaloby.

Ke svému jednání žalobce uvedl, že dlužník neuhradil žalobci částku 136.551,-Kč na jistině, což vyplývá z historického výpisu z účtu. Žalobce se rozhodl požadovat pouze částku 143.189,94 Kč po odečtení úroků dle § 497 obchodního zákoníku ve výši 4.491,32 Kč, po odečtení pojištění ve výši 741,-Kč a po odečtení smluvní pokuty ve výši 1.406,-Kč. S ohledem na to, že zjištěna při přezkumném jednání byla částka 44.580,-Kč a při výpočtu požadované částky v žalobě došlo k chybě o částku 1.405,-Kč bere zpět žalobce žalobu o částku 45.985,-Kč.

Strany učinily při jednání nesporným, že mezi žalobcem a dlužníkem byla dne 12.11.2007 uzavřena smlouva o úvěru č. 4216008013001. Dále účastníci uvedli, že s ohledem na částečné zpětvzetí přihlášky a částečné zpětvzetí žaloby učiněné při jednání není mezi účastníky sporu.

Soud po provedeném dokazování, s přihlédnutím ke všem okolnostem a skutečnosti, že mezi účastníky již nebylo sporu o pohledávce žalobce, rozhodl ve výroku II. tohoto rozsudku tak, že určil, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 2956/2011, za dlužníkem Karlem Osvaldem, anonymizovano , bytem Písečná 5053, 430 01 Chomutov, ve výši 91.971,-Kč, ve které byla popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Podle ust. § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobce se náhrady nákladů řízení vzdal, proto soud žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 22. března 2012 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková