44 ICm 130/2016
Č. j.: 44 ICm 130/2016-135 (KSPA 44 INS 18866/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce: Pavel Kolář, bytem Spojovací 586, 289 24 Milovice, zastoupený Ing. Ladislavem Lacinou, obecným zmocněncem, bytem Kostěnice 132, 530 02 Pardubice proti žalovanému: JUDr. Petr Konečný, se sídlem Michelská 1240/72, Praha, insolvenční správce dlužníka HASOSTAV CZ s. r.o. o určení pravosti pohledávek

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávky žalobce ve výši 2.539.150,68 Kč z nezaplacené kupní ceny za prodej movitých věcí přihlášené do insolvenčního řízení s dlužníkem HASOSTAV CZ s. r. o. jsou po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 3.594 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Právní předchůdce žalobce Jiří Kolář, zemř. dne 1. 8. 2016 (dále také jen předchůdce) se žalobou ve znění doplnění domáhal určení, že jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení s dlužníkem HASOSTAV CZ s.r.o., s nímž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 44 INS 18866/2015 (dále jen dlužník), jsou ve výši 2.539.150,68 Kč po právu. Tvrdil, že uzavřel s dlužníkem 9. 8. 2013 kupní smlouvu k věcem movitým za prodej věcí s kupní cenou 2.000.000 Kč, kterou dlužník nezaplatil. Dále žádal přiznat jako příslušenství úrok z prodlení 302.150,68 Kč a smluvní pokuty 137.000 Kč a 100.000 Kč podle kupní smlouvy k věcem movitým.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Tvrdil, že kupní cena 2.000.000 Kč byla předchůdci uhrazena úvěrem od banky poskytnutým dlužníkovi a předchůdce doručenou kupní cenu isir.justi ce.cz (KSPA 44 INS 18866/2015) vrátil na účet dlužníka. Dílčí pohledávky-smluvní pokuty jsou od této základní pohledávky odvozeny, a proto žalovaný všechny pohledávky popřel co do pravosti. Dále odkázal na přihlášku věřitele Komerční banka, a.s., který přihlásil pohledávku z úvěru poskytnutého dlužníkovi na koupi movitých věci ve výši 3.000.000 Kč.

Žalobce doplnil svá tvrzení podáním doručeným 11. 9. 2017 tak, že Komerční banka, a.s. převedla 3.000.000 Kč podle smlouvy o úvěru s dlužníkem na účet žalobce u Československé obchodní banky a.s., který okamžitě kontaktoval pracovníka Komerční banky, a.s., neboť se jednalo o chybu v převodu a dohodli se, že předchůdce převede 3.000.000 Kč na účet dlužníka, což se stalo týž den, kdy 3.000.000 Kč přišly na účet předchůdce.

Protože Jiří Kolář 1. 8. 2016 zemřel, soud řízení přerušil do zjištění nabyvatelů pohledávky po tomto věřiteli. Usnesením ze dne 25. 5. 2017 ve znění opravného usnesení bylo v řízení pokračováno s nástupcem Pavlem Kolářem.

Vyrozumění o popření pohledávky bylo předchůdci doručeno 8. 1. 2016, žaloba na určení pravosti pohledávek byla soudu doručena 13. 1. 2016, žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o popření pohledávky.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením z 25. 8. 2015, čj. KSPA 44 INS 18866/2015-A-14 soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, odmítl návrh na povolení reorganizace a žalovaného ustanovil insolvenčním správcem, řízení bylo zahájeno vyhláškou z 22. 7. 2015, -předchůdce přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P39 pohledávku pod č. 1 ve výši jistiny 2.000.000 Kč jako nezaplacenou kupní cenu podle kupní smlouvy o prodeji movitých věcí ze dne 9. 8. 2013, s úrokem z prodlení 302.150,68 Kč, jako pohledávku č. 2 přihlásil 137.000 Kč jako neuhrazenou smluvní pokutu podle smlouvy kupní k věcem movitým, jako pohledávku č. 3 přihlásil 100.000 Kč jako neuhrazenou smluvní pokutu podle smlouvy kupní k věcem movitým, podle protokolu o přezkumném jednání z 10. 12. 2015 žalovaný všechny tři pohledávky popřel co do pravosti s tím, že kupní cena 2.000.000 Kč byla uhrazena žalobci prostřednictvím úvěru od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB, a.s.), pohledávky č. 2 a č. 3 (smluvní pokuty) nemohly vzniknout, neboť kupní cena byla uhrazena, stejné skutečnosti se podávají i ze seznamu přihlášených pohledávek na čl. B- 7/79, podle kupní smlouvy k věcem movitým převáděným v souvislosti s převodem nemovitostí uzavřené 9. 8. 2013 (dále jen kupní smlouva) předchůdcem jako prodávajícím a dlužníkem jako kupujícím se převáděly movité věcí uvedené v příloze č. 1, podle článku III. činila kupní cena 2.000.000 Kč, podle článku VII. odstavec 2 se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě a na možnosti prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit, podle článku III. měla být kupní cena zaplacena převodem na účet prodávajícího č. účtu 235501942/0300 do 60 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy, podpisy účastníků byly ověřeny, (KSPA 44 INS 18866/2015)

přílohou kupní smlouvy byl seznam věcí movitých, jednalo se o samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný majetek, materiál elektro, materiál zámečnictví, nedokončená výroba-zámečnictví, výrobky-stožáry a výložníky, elektrorozvody VN + trafostanice + NN + osvětlení, podle dodatku z 18. 9. 2013 ke kupní smlouvě se předchůdce a dlužník dohodli na změně tak, že kupní cena bude 4 000 000 Kč, z toho 850 000 Kč bude zaplaceno započtením, 150 000 Kč zaplaceno v hotovosti a zbytek ve výši 3 000 000 Kč bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. účtu 235501942/0300 z úvěru od Komerční banky, a.s. poskytnutého dlužníkovi, podpisy účastníků dodatku byly úředně ověřeny, podle smlouvy o úvěru č. 99006674457 z 12. 9. 2013 se Komerční banka, a.s. zavázala poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 3 000 000 Kč výhradně na spolufinancování koupě souboru movitých věci včetně zásob, podle bodu 3.5 je čerpání úvěru podmíněno předložením dokladů prokazujících čerpání pro sjednaný účel (dále jen smlouva o úvěru), z žádosti o čerpání úvěru z 18. 9. 2013 vyplývá, že dlužník požádal Komerční banku, a.s. o čerpání 3 000 000 Kč ve prospěch účtu č. 235501942/0300, z interního účetního dokladu pro jednoduché zápisy v ZM i CZK ze dne 18. 9. 2013 Komerční banky, a.s. vyplývá, že ve prospěch účtu č. 235501942/0300 se poukazuje částka 3 000 000 Kč s popisem účetního případu: čerpání HASOSTAV, k převodu došlo 19. 9. 2013, podle výpisu z účtu předchůdce č. 235501942/0300 za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 obdržel na účet 3 000 000 Kč dne 20. 9. 2013 a téhož dne převedl 3 000 000 Kč na účet č. 261560364/0300 s označením protiúčtu HASOSTAV CZ s.r.o. , podáním ze dne 19. 7. 2015 odstoupil předchůdce od kupní smlouvy pro podstatné porušení povinností, neboť kupní cena 2.000.000 Kč nebyla nikdy uhrazena, podle seznamu přihlášených pohledávek věřitele Komerční banka, a.s., pohledávka evidovaná pod č. P54, tento věřitel přihlásil pod č. 2 pohledávku celkem ve výši 2.984.406,53 Kč jako nezaplacenou jistinu a příslušenství podle smlouvy o úvěru, pohledávka je zajištěná.

Na jednání dne 12. 10. 2017 soud poučil účastníky podle § 118b odst. 1 o.s.ř. o povinnosti označit všechny rozhodné skutečnosti a důkazy k nim do skončení prvního jednání ve věci. Žalobce označil jako důkaz smlouvu o úvěru. Žalovaný navrhl důkaz listinami předloženými Komerční bance, a.s., na základě kterých poskytla úvěr podle smlouvy o úvěru.

Na jednání dne 12. 10. 2017 též soud poučil žalobce podle § 118a odst. 3 o. s. ř. o povinnosti označit důkaz k prokázání svého tvrzení, že poté, kdy předchůdce zjistil, že obdržel na účet 3 000 000 Kč, kontaktoval Komerční banku, a.s. a k odstranění chybného převodu se dohodli na převedení částky 3 000 000 Kč na účet dlužníka. Zástupce žalobce žádný důkaz o jednání mezi předchůdcem a pracovníkem Komerční banky, a.s. neoznačil, tvrdil pouze, že s postupem souhlasil dlužník, předchůdce i Komerční banka, a.s.

Soud provedl i důkaz čtením komentáře předchůdce připojeného k přihlášce pohledávky, ze kterého vyplývá, že dlužník obdržel úvěr od ČSOB, a.s. ve výši celkem 14.000.000 Kč a tuto částku nechal zaslat na účet předchůdce č. 235501942/0300 dne 20. 9. 2013, z vyjádření dále vyplývá, že doba splatnosti kupní ceny podle kupní smlouvy byla sjednána do 60 dnů od (KSPA 44 INS 18866/2015) uzavření kupní smlouvy, tudíž 3 000 000 Kč nepřevzal a okamžitě vrátil na účet dlužníka, čemuž odpovídá i výpis z účtu ze dne 20. 9. 2013.

Soud provedl i důkazy dohodou o podřízenosti dluhu, smlouvou o zajištění blankosměnkou a o zástavě nemovitostí vztahující se k zajištění závazků podle smlouvy o úvěru, tyto důkazy již dále nehodnotil, neboť dospěl k závěru, že skutkový stav byl zjištěn z ostatních provedených listinných důkazů.

Jiné důkazy účastníci neoznačili.

Po provedeném dokazování má soud za prokázané, že insolvenční řízení s dlužníkem bylo zahájeno 22. 7. 2015, dne 25. 8. 2015 soud zjistil jeho úpadek, prohlásil konkurs, odmítl návrh na povolení reorganizace a žalovaného ustanovil insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky pod č. P 39, z toho ve výši 2.000.000 Kč jako neuhrazenou kupní cenu podle kupní smlouvy, k tomu úrok z prodlení 302.150,68 Kč a smluvní pokuty ve výši 137.000 Kč a 100.000 Kč za nezaplacení kupní ceny včas. Na přezkumném jednání žalovaný všechny tři pohledávky popřel co do pravosti, neboť dlužník kupní cenu podle kupní smlouvy žalobci zaplatil z úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. Soud má dále za prokázané, že dne 9. 8. 2013 uzavřel dlužník s předchůdcem kupní smlouvu, příloha k ní obsahovala výčet movitých věci, které se kupní smlouvou předváděly, účastníci se dohodli na kupní ceně 2.000.000 Kč se splatností do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy. K této kupní smlouvě uzavřeli 18. 9. 2013 dodatek, který měnil výši kupní ceny na 4.000.000 Kč s tím, že ve výši 3.000.000 Kč bude kupní cena uhrazena z úvěru poskytnutého dlužníkovi Komerční bankou, a.s., ve zbytku ve výši 850.000 Kč bude uhrazena zápočtem a 150.000 Kč v hotovosti. Dne 12. 9. 2013 uzavřel dlužník a Komerční banka, a.s. smlouvu o úvěru, kterou se Komerční banka, a.s. zavázala poskytnout dlužníkovi úvěr 3.000.000 Kč na spolufinancování koupě souboru movitých věci včetně zásob s tím, že úvěr lze čerpat až po předložení dokladů prokazujících účel úvěru. Po uzavření dodatku ke kupní smlouvě dlužník okamžitě požádal Komerční banku, a.s. o čerpání úvěru ve výši 3.000.000 Kč ve prospěch účtu č. 235501942/0300, tedy ve prospěch účtu žalobce, a to ve shodě s ujednáním obsaženým v dodatku ke kupní smlouvě. Je tedy prokázáno, že 18. 9. 2013 se dlužník a předchůdce dohodli na kupní ceně 4.000.000 Kč za movité věci, část kupní ceny 3.000.000 Kč dlužník zaplatil 20.9.2013 z úvěru od Komerční banky, a.s. přímo na účet předchůdce, který téhož dne převedl částku 3.000.000 Kč na účet dlužníka.

Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že dlužník zaplatil spornou část kupní ceny ve lhůtě 60 dnů od uzavření kupní smlouvy. Skutečnost, že předchůdce 20. 9. 2013 převedl 3.000.000 Kč na účet dlužníka, nemění nic na tom, že kupní cena byla zaplacena. Odstoupení od kupní smlouvy pak není důvodné. Žalobce byl poučen o povinnosti označit důkaz k prokázání svého tvrzení, že došlo k převodu podle dohody Komerční banky, a.s., dlužníka a předchůdce, ale žádný důkaz neoznačil. Pohledávky nejsou po právu, neboť pohledávka na zaplacení kupní ceny zanikla splněním, smluvní pokuty nebyly vyměřeny po právu.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a proto žalobu zamítl. (KSPA 44 INS 18866/2015)

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný měl plný úspěch ve věci, soud proto uložil žalobci zaplatit žalovanému náhradu za jízdné ke dvěma jednáním z Prahy do Pardubic a zpět vozem BMW X83, reg. zn. 2AY 1646 při překonání vzdálenosti 240 km k jednomu jednání, při průměrné spotřebě 8 l/100 km, cena paliva 28,60 Kč/l, náhrada za jízdné k jednomu jednání činí 1.485,12 Kč, z toho daň z přidané hodnoty 311,88 Kč, tedy celkem 1.797 Kč. Náhrada za jízdné ke dvěma jednáním činí celkem 3.594 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 5. prosince 2017

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková