44 ICm 1226/2012
(44 ICm 1226/2012-26) KSPA 44 INS 17750/2011-C2-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, IČO 61860069, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19 proti žalované JUDr. Iloně Dorkové, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice, od 1.1.2013 se sídlem Jindřišská 1441, 530 01 Pardubice, insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolínská 355, Chvaletice, zastoupené JUDr. Danuší Pollákovou Staňkovou, advokátkou v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1484, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobcovy pohledávky v celkové výši 106.124,-Kč, které byly do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Jaroslavou anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolínská 355, Chvaletice, přihlášeny a které byly na přezkumném jednání insolvenčním správcem popřeny, byly do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp.zn. KSPA 44 INS 17750/2011 přihlášeny po právu jako pohledávky nezajištěné a vykonatelné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 3.5.2012 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem Jaroslavou anonymizovano pohledávky v celkové výši 106.124,-Kč, které přihlásil do insolvenčního řízení vedeného před zdejším soudem pod sp.zn. KSPA 44 INS 17750/2011, pohledávky jsou nezajištěné a vykonatelné. Tvrdil, že přihlásil 4 pohledávky, z toho první jako nezaplacené a zesplatněné splátky podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100220132 z 17.7.2008 (dále jen smlouva o úvěru 1), druhou jako nezaplacené smluvní pokuty vyplývající z téže smlouvy, třetí pohledávka byla přihlášena jako nezaplacené a zesplatněné splátky podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100310543 z 21.7.2009 (dále jen smlouva o úvěru 2) a čtvrtou pohledávku přihlásil jako nezaplacenou smluvní pokutu podle smlouvy o úvěru 2. Všechny pohledávky žalovaná popřela. S popřením pohledávek nesouhlasil, jsou po právu, odkázal na judikaturu Vrchního soudu v Olomouci vydanou v obdobných věcech (KSPA 44 INS 17750/2011) vedených se žalobcem. Pokud byly vydány rozhodčí nálezy, měly být zrušeny v soudním řízení, nikoliv v řízení incidenčním, neplatnost rozhodčí doložky mohl dlužník namítat již v rozhodčím řízení. Smluvní odměna vyjadřuje jednorázovou částku sloužící ke krytí nákladů na poskytnutí úvěru, smluvní odměny byly započteny v okamžiku poskytnutí úvěrů a nebyly vůbec přihlašovány, přihlášena byla vždy pouze jistina, která byla podle smluvních ujednání zesplatněna. Pohledávky jsou vykonatelné a žalovaná nepodala včas žalobu o popření pohledávky. Pravomocný rozhodčí nález zakládá překážku věci rozsouzené a není možné, aby insolvenční soud nároky, o kterých bylo rozhodnuto rozhodčím nálezem, věcně přezkoumával. Rozhodčí doložky v uvedených spotřebitelských smlouvách nejsou sjednány k újmě spotřebitele a neznamenají značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Kromě jiných rozhodnutí odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 1130/2011 z 31.5.2011 týkající se věci, ve které žalobce vystupoval jako účastník, jednalo se o spotřebitelskou smlouvu, rozhodčí nález nebyl zrušen, rozhodčí doložky byly platné. Odkázal také na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2.2.2012, sp.zn. 12 VSOL 35/2011 a další rozsudek téhož soudu ze dne 16.2.2012, sp.zn. 12 VSOL 59/2011, kde vrchní soud posuzoval rozhodčí doložky ve věcech, kde vystupoval žalobce jako účastník, a dospěl k závěru, že pohledávky byly přihlášeny po právu jako vykonatelné.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout, neboť dlužník vypůjčené částky v plné výši uhradil. Úvěrové smlouvy považovala za neplatné pro rozpor se zákonem a dobrými mravy, jednotlivá ustanovení jsou nečitelná, pro laika nesrozumitelná. Při jednání pak žalovaná doplnila své vyjádření tak, že popřela smluvní sankce i ve výši 13 % a 8 %, neboť dlužník kromě poskytnutého úvěru zaplatil i smluvní pokutu ve výši 8 % a 13 %. Pokuta ve výši 50 % je v rozporu s dobrými mravy. Smluvní odměnu, která činila více než 100 % z částky skutečně vyplacené, považovala za nemravnou.

V průběhu jednání soud dospěl k závěru, že v projednávané věci se jedná o pohledávky vykonatelné, neboť v rozhodčí doložce obsažené ve smluvních ujednáních čl. 18 bod 18.1 smluv o úvěru byl rozhodce ad hoc výslovně uveden jménem a příjmením, byl určen určitě a srozumitelně a označení rozhodce nevzbuzovalo žádné pochybnosti.

Žalovaná měla za to, že insolvenční zákon dovoluje přezkoumávat i vykonatelné pohledávky, a pokud se rozhodce v rozhodčím nálezu nezabýval právním posouzením, bylo možné vznést námitky právní povahy. V rozhodčích řízeních rozhodce neřešil, zda smluvní pokuta je či není v rozporu s dobrými mravy, proto bylo možné vznést námitku s povahou jiného právního posouzení a odkázala na odbornou literaturu.

Podle názoru žalobce posouzení, zda je ujednání platné nebo neplatné, je ve své podstatě právním posouzením a podle § 199 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ) nelze takovou námitku vznášet.

Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 18.4.2012, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 3.5.2012, žaloba byla podána včas (do 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky).

Z označených a provedených důkazů soud zjistil:

-dne 21.2.2012 soud zjistil úpadek dlužníka Jaroslavy anonymizovano , povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil žalovanou insolvenčním správcem usnesením č.j. KSPA 44 INS 17750/2011-A-12, (KSPA 44 INS 17750/2011)

-podle protokolu o přezkumném jednání z 12.4.2012 žalovaná popřela všechny čtyři pohledávky žalobce přihlášené jako vykonatelné, žalovaná je zařadila jako nevykonatelné pro neplatnost rozhodčí doložky, považovala rozhodčí nálezy za nicotné, dále jako důvod popření uvedla u pohledávek č. 1 a č. 3, že žalobce přihlásil jako jistinu také částku smluvní odměny, ta však nemůže být součástí jistiny a navíc dlužník uhradil věřiteli částky, které převyšovaly skutečně poskytnutý úvěr, u pohledávky č. 2 a č. 4 se jednalo o smluvní pokuty, žalovaná považovala ujednání o smluvních pokutách za neplatné pro rozpor s dobrými mravy jako nepřiměřeně vysoké, byly počítány z celkové výše úvěru zahrnující i smluvní odměnu, -podle seznamu přihlášených pohledávek předložených soudu žalovanou žalobce přihlásil 4 pohledávky jako vykonatelné podle dvou rozhodčích nálezů, žalovaná je všechny posoudila jako nevykonatelné, pohledávku č. 1 přihlásil ve výši 26.524,-Kč, z toho jistinu 17.750,-Kč a příslušenství 8.774,-Kč, jednalo se o neuhrazenou částku ze smlouvy o úvěru 1, pohledávka č. 2 byla přihlášena celkem ve výši 14.052,-Kč, z toho jistina činila 13.546,-Kč a příslušenství 506,-Kč, jednalo se o smluvní pokuty ze smlouvy o úvěru 1, pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 44.248,-Kč, z toho jistinu tvořilo 33.202,-Kč a příslušenství 11.046,-Kč, jednalo se o neuhrazenou částku ze smlouvy o úvěru 2, pohledávka č. 4 byla přihlášena ve výši 21.300,-Kč, z toho jistina 20.533,-Kč a příslušenství 767,-Kč, jednalo se o smluvní pokutu ze smlouvy o úvěru 2, -podle přihlášky pohledávky žalobce přihlásil pohledávku č. 1 nezajištěnou ve výši jistiny 17.750,-Kč a příslušenství zákonný úrok z prodlení ve výši 646,-Kč a náklady rozhodčího řízení 8.128,-Kč, pohledávku přihlásil jako vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, právním důvodem byla smlouva o úvěru 1 (nezaplacené a zesplatněné splátky), pohledávku č. 2 přihlásil jako nezajištěnou, vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, jistina činila 13.546,-Kč, jednalo se o nezaplacené smluvní pokuty podle smlouvy o úvěru 1 a dále přihlásil příslušenství, a to zákonný úrok z prodlení ve výši 506,-Kč, pohledávku č. 3 přihlásil jako nezajištěnou, vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, přihlásil jistinu 33.202,-Kč, s právním důvodem vzniku smlouva o úvěru 2, příslušenství tvořil zákonný úrok z prodlení ve výši 1.210,-Kč a náklady rozhodčího řízení 9.836,-Kč, pohledávku č. 4 přihlásil jako nezajištěnou, vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, přihlásil jistinu 20.533,-Kč a jednalo se o nezaplacenou smluvní pokutu podle smlouvy o úvěru 2, jako příslušenství přihlásil zákonný úrok z prodlení ve výši 767,-Kč, celkem přihlásil pohledávky ve výši 106.124,-Kč, -podle smlouvy o úvěru 1 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem a Jaroslavou anonymizovano jako klientem se žalobce zavázal poskytnout úvěr k vyplacení ve výši 24.000,-Kč, se smluvní odměnou za poskytnutí úvěru 27.084,-Kč, tedy maximální výše úvěru činila 51.084,-Kč se splátkami ve výši 1.419,-Kč, RPSN činila 76,23 %, podle čl. 5 smluvních ujednáních se účastníci dohodli na poskytnutí smluvní odměny za poskytnutí úvěru a dále podle čl. 18, bod 18.1 uzavřeli rozhodčí doložku, podle které pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které vznikly ze smlouvy o úvěru, měly být rozhodnuty v rozhodčím řízení samostatně kterýmkoliv z rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu, a těmito rozhodci byla buď JUDr. Eva Vaňková nebo Mgr. Marek Landsmann, dodatkem ze dne 22.7.2008 pak byly upřesněny parametry úvěru a výše úvěru činila 25.560,-Kč, částka k vyplacení činila 12.000,-Kč, RPSN činila 77,78 %, smluvní odměna činila 13.560,-Kč, nedílnou součástí smlouvy o úvěru 1 byla smluvní ujednání, -z faktur ze dne 31.12.2010, 31.3.2011 a 15.8.2011 vyplývá, že žalobce nejprve vyúčtoval smluvní pokutu ve výši 113,-Kč ve výši 8 % z výše splátek, dále vyúčtoval 355,-Kč jako smluvní pokutu ve výši 13 % a 8 % z výše splátek a konečně vyúčtoval (KSPA 44 INS 17750/2011)

13.078,-Kč jako smluvní pokutu ve výši 8 % z výše splátky, 13 % z výše splátky a konečně smluvní pokutu 50 % z výše splátky (činila 12.780,-Kč), -z oznámení ze dne 15.8.2011 vyplývá, že žalobce zesplatnil pohledávku ze smlouvy o úvěru 1 a vyzval dlužníka k zaplacení 32.006,-Kč do deseti dnů od data odeslání oznámení, -návrh na zahájení rozhodčího řízení z 29.8.2011 zaslal žalobce JUDr. Evě Vaňkové, rozhodci ve Vysokém Mýtě a navrhl vydání rozhodčího nálezu, kterým by bylo Jaroslavě anonymizovano uloženo zaplatit žalobci 32.006,-Kč s příslušenstvím a odkázal na smlouvu o úvěru 1, -rozhodčí nález ze dne 11.10.2011, č.j. Va 35-39/2011-6 vydala JUDr. Eva Vaňková, rozhodce ve Vysokém Mýtě a uložila Jaroslavě anonymizovano zaplatit žalobci 32.006,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně od 29.8.2011 do zaplacení a nahradit náklady rozhodčího řízení ve výši 8.128,-Kč, přičemž za právní důvod byla uvedena smlouva o úvěru 1, rozhodčí nález nabyl právní moci 13.10.2011, -podle karty klienta Jaroslavy anonymizovano ke smlouvě o úvěru 1 byl poskytnut žalované úvěr a revolving, byla povinna úvěr a revolving splatit v 60 splátkách, poslední platbu poskytla 14.10.2011 na splátku č. 36, byla v prodlení 91 dnů se zaplacením 36. splátky, -smlouvou o úvěru 2 se žalobce jako věřitel zavázal poskytnout Jaroslavě anonymizovano částku k vyplacení 20.000,-Kč, smluvní odměna byla sjednána ve výši 22.570,-Kč, maximální výše úvěru činila 42.570,-Kč, předpokládaná RPSN 96,27 % a splatnost byla sjednána ve 30 měsíčních splátkách po 1.419,-Kč, v bodě č. 5 smluvních ujednáních účastníci sjednali smluvní odměnu za poskytnutí úvěru, v čl. 18, bod 18.1 sjednali rozhodčí doložku obdobně jako ve smlouvě o úvěru 1, rozhodci pro spory vyplývající z této smlouvy byli JUDr. Eva Vaňková nebo Mgr. Marek Landsmann nebo rozhodce určený společností Rozhodčí společnost Pardubice s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1544, Pardubice nebo jediný rozhodce určený společností Rozhodčí společnost s.r.o., se sídlem Lidická 1866/22, Brno, splátkový kalendář byl sjednán s 1. splátkou 15.9.2009 a 30. splátkou 15.2.2012 po 1.277,-Kč, nedílnou součástí smlouvy o úvěru 2 byla smluvní ujednání, -podle faktur ze dne 31.12.2010, 31.3.2011 a 15.8.2011 žalobce vyúčtoval dlužníkovi smluvní pokuty nejprve 204,-Kč ve výši 8 % z výše splátky, dále 638-Kč ve výši 8 % a 13 % z výše splátky a konečně 19.691,-Kč ve výši 8 %, 13 % a 50 % z výše půjčky (ta činila 19.155,-Kč), -podle oznámení z 15.8.2011 žalobce vyzval dlužníka k zaplacení 55.012,-Kč, neboť zesplatnil pohledávky ze smlouvy o úvěru 2 a požádal o zaplacení nesplacené částky úvěru a smluvních pokut, -podle návrhu z 29.8.2011 se žalobce obrátil na rozhodce JUDr. Evu Vaňkovou s návrhem na vydání rozhodčího nálezu, kterým by bylo dlužníkovi uloženo zaplatit žalobci 55.012,-Kč s úrokem z prodlení podle smlouvy o úvěru 2, -rozhodčí nález z 11.10.2011, č.j. Va 35-26/2011-6 vydala JUDr. Eva Vaňková, rozhodce ve Vysokém Mýtě a uložila dlužníkovi zaplatit žalobci 55.012,-Kč s úrokem z prodlení 7,75 % ročně od 29.8.2011 do zaplacení, nahradit náklady řízení 9.836,-Kč podle smlouvy o úvěru 2, rozhodčí nález nabyl právní moci 13.10.2011, -podle karty klienta ke smlouvě o úvěru 2 byl dlužník povinen plnit 48 splátek po 1.277,-Kč po poskytnutí úvěru a revolvingu, na splátky bylo zaplaceno 23 splátek, poslední s prodlením 91 dnů, -z obou rozhodčích nálezů vyplývá, že rozhodce vyzval dlužníka k vyjádření ve věci samé, tuto výzvu si dlužník převzal, avšak ve stanovené lhůtě se nevyjádřil, rozhodce rozhodl podle skutečností uvedených v návrhu na zahájení rozhodčího řízení. (KSPA 44 INS 17750/2011)

Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že usnesením zdejšího soudu ze dne 21.2.2012, č.j. KSPA 44 INS 17750/2011-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka Jaroslavy anonymizovano , bylo povoleno oddlužení a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil 4 pohledávky celkem ve výši 106.124,-Kč, všechny přihlásil jako vykonatelné, z toho pohledávka č. 1 měla právní důvod ve smlouvě o úvěru 1, pohledávka č. 2 byly smluvní pokuty k pohledávce č. 1, pohledávka č. 3 měla právní důvod ve smlouvě o úvěru 2 a pohledávka č. 4 byla smluvní pokuta k pohledávce č. 3, všechny pohledávky byly přiznány dvěma vykonatelnými rozhodčími nálezy z 11.10.2011, které nabyly právní moci 13.10.2011. Rozhodčí doložka byla sjednána ve smlouvě o úvěru 1 i ve smlouvě o úvěru 2 a rozhodce JUDr. Eva Vaňková byla v rozhodčích doložkách přímo označena svým jménem a sídlem jako rozhodce ad hoc, měla rozhodovat spory vyplývající z obou smluv o úvěru a ze sporů s nimi souvisejícími. V rozhodčí doložce podle obou smluv byl kromě JUDr. Vaňkové označen i další rozhodce Mgr. Landsmann a podle smlouvy o úvěru 2 mohli být rozhodci jmenováni dvěma právnickými osobami. Protože rozhodce, který ve věcech nakonec rozhodoval, byl v rozhodčí doložce výslovně uveden, soud dospěl k závěru i s ohledem na známou judikaturu vydávanou v těchto věcech, že rozhodčí doložka je platná. Rozhodčí doložky byly obsaženy ve smluvních ujednáních, která byla nedílnou součásti obou smluv o úvěru. Nebylo tvrzeno, že by dlužník podal žaloby na zrušení rozhodčích nálezů.

V projednávané věci se jedná o spotřebitelské úvěry ve smyslu ust. § 51a a násl. občanského zákoníku a zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Sjednání rozhodčí doložky není v rozporu s těmito předpisy, rozhodce ad hoc byl v doložce určen.

Podle ustanovení § 198 odst. 3 IZ vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odst. 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle ustanovení § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutí příslušného orgánu lze uplatit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Soud má předně za to, že se jedná o pohledávky vykonatelné a s odkazem na ustanovení § 198 odst. 4 IZ se přesunulo břemeno tvrzení a důkazní břemeno na žalovanou, takovéto posouzení není důvodem pro zamítnutí žaloby. Žalovaná již při přezkumném jednání považovala pohledávku č. 2 a č. 4, což jsou pohledávky z nezaplacených smluvních pokut, za neplatné pro rozpor s dobrými mravy, považovala smluvní pokutu za nepřiměřeně vysokou, tudíž neplatnou. Soud dospěl k závěru, že toto posouzení je posouzením právním, které není podle ustanovení § 199 odst. 2 IZ přípustné.

Pokud jde o platnost rozhodčí doložky, soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2011, sp.zn. 29 Cdo 1130/2011, kde byla posuzována rozhodčí doložka ve smlouvách žalobce, a rozhodčí doložka byla shledána platnou, neboť rozhodce byl v projednávané věci dohodou stran k rozhodnutí sporu výslovně určen.

Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, č.j. 2 VSOL 8/2011-64 z 15.12.2011 je platnost či neplatnost existující rozhodčí smlouvy právní kvalifikací, a tudíž je popření vykonatelné pohledávky z důvodu neplatnosti rozhodčí smlouvy nepřijatelným důvodem popření. Dále uvedl, že česká národní úprava stanoví pro podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu tříměsíční lhůtu od jeho doručení a i podle Soudního dvora dodržování zásady (KSPA 44 INS 17750/2011) efektivity nemůže vést k tomu, aby národní soud zcela zastoupil nečinnost spotřebitele, který nepodal žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, a ten se stal nezvratitelný. A konečně kromě jiného soud uvedl, že v řízení nemůže žalobce (zde žalovaná) účinně vznášet námitku neplatnosti rozhodčí smlouvy, tyto důvody pro popření vykonatelné pohledávky jí nepřísluší, jedná se o právní posouzení věci, a proto žalobu na určení neexistence pohledávky zamítl.

Soud tak dospěl k závěru, že námitky, které žalovaná vznesla jako důvod popření přihlášených pohledávek co do pravosti, jí nepřísluší. Dlužník měl možnost se bránit proti nároku již v rozhodčím řízení, mohl namítat neplatnost rozhodčí doložky, což neučinil, byl nečinný, výzva rozhodce k vyjádření se k návrhu na vydání rozhodčího nálezu byla marná. Dlužník nepodal žaloby na zrušení rozhodčích nálezů. Soud proto dospěl k závěru, že popření pohledávky žalovanou není po právu a čtyři žalobcem přihlášené pohledávky celkem ve výši 106.124,-Kč jako pohledávky nezajištěné, vykonatelné jsou pohledávky v souladu s právem. Žalovaná i ve vyrozumění z 16.4.2012 adresovaném žalobci uvedla právní posouzení, považovala ujednání o smluvních odměnách a smluvních sankcích za neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Jedná se o právní posouzení, které žalované nepřísluší.

Vzhledem k výše uvedenému skutkového zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ, žalobce měl ve věci úspěch, ale v řízení o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky mu nárok na náhradu nákladů proti insolvenčnímu správci nenáleží.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 10. prosince 2012 JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková