44 ICm 1180/2012
(44 ICm 1180/2012-24) KSPA 44 INS 17750/2011-C1-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v právní věci žalobce SMART Capital, a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, Olomouc, IČO 26865297 proti žalované JUDr. Iloně Dorkové, se sídlem Jindřišská 1441, Pardubice, insolvenční správkyni dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano o určení pohledávky

takto:

I. Řízení o určení pohledávky z titulu smlouvy o úvěru č. 22011-1472 ze dne 22.4.2011 se zastavuje do částky 450,-Kč a o určení pohledávky z titulu smlouvy o úvěru č. 22008-5030 ze dne 22.9.2008 se zastavuje do částky 17 226,-Kč.

II. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce SMART Capital, a.s. za dlužníkem Jaroslavou anonymizovano , anonymizovano ze smlouvy o úvěru č. 22008-5030 ze dne 22.9.2008 je do výše 57 515,-Kč po právu, se zamítá.

III. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce SMART Capital, a.s. za dlužníkem Jaroslavou anonymizovano , anonymizovano ze smlouvy o úvěru č. 22011-1472 ze dne 22.4.2011 ve výši 18.978,-Kč je po právu, se zamítá.

IV. Žalované se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 27.4.2012 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávky za dlužnicí Jaroslavou anonymizovano (dále také jen dlužnice) v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod spis.zn. KSPA 44 INS 17750/2011 podle smlouvy o úvěru ze dne 22.4.2011 ve výši 19.428,-Kč a podle smlouvy o úvěru ze dne 22.9.2008 ve výši 74.741,-Kč jsou po právu. Původně přihlásil pohledávku ve výši 19.428,-Kč podle smlouvy o úvěru ze dne 22.4.2011 (dále jen pohledávka č. 1) a pohledávku ve výši 100.915,-Kč podle smlouvy o úvěru ze dne 22.9.2008 (dále jen pohledávka č. 2). Nato vzal 26.4.2012 přihlášku KSPA 44 INS 17750/2011-C1-9 pohledávky č.2 zčásti ve výši 3.624,-Kč (náklady rozhodčího řízení) a ve výši 22.550,-Kč (náklady právního zastoupení) zpět. Žalobou se domáhal určení pohledávky celkem ve výši 94.169,-Kč.

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Pokud jde o pohledávku č. 1, náklady ve výši 6.250,-Kč nebyly podle jejího názoru ve smlouvě o úvěru specifikovány, navíc nemohly být jistinou úvěru a jako součást jistiny přihlášeny. Při přezkumném jednání proto z pohledávky č. 1 uznala pouze část jistiny, která nebyla dlužnicí žalobci vrácena. Dále popřela příslušenství ve výši 5.128,-Kč, neboť úrok z prodlení i smluvní pokutu žalobce počítal i z nákladů úvěru. Smluvní pokutu považovala za nepřiměřeně vysokou. Pokud jde o pohledávku č. 2, měla za to jako u pohledávky č. 1, že úplata nemůže být součástí jistiny. Ze stejných důvodů jako u pohledávky č. 1 popřela příslušenství. Dále tvrdila, že žalobce v přihlášce pohledávky č. 2 nedostatečně vylíčil rozhodné skutečnosti a nedoložil listinné důkazy.

Žalobce se jednání nezúčastnil, omluvil se, o odročení nepožádal, soud proto věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti podle § 101 odst. 3 o.s.ř. Žalobce v podání z 31.10.2012 uvedl, že ho žalovaná měla vyzvat k doplnění přihlášky, pokud měla za to, že přihlášku neodůvodnil a nepřipojil listinné důkazy.

Před zahájením jednání vzal žalobce žalobu o určení částečně zpět, a to do částky 450,-Kč týkající se pohledávky č. 1 a do částky 17.226,-Kč týkající se pohledávky č. 2, neboť, jak uvedl, žalovaná vzala zpět popření pohledávky č. 1 ve výši 450,-Kč a u pohledávky č. 2 vzala zpět popření ve výši 17.226,-Kč.

Žalovaná zpětvzetí popření doplnila podáním z 20.12.2012, kterým kromě uvedených částek vzala zpět popření u pohledávky č. 2 ještě do výše 3.175,-Kč, což byla část úroků z jistiny, ohledně které vzala popření zpět. Následně soud vydal dne 3.1.2013 usnesení, kterým se pokládá pohledávka ve výši 450,-Kč a ve výši 20.401,-Kč za zjištěnou pohledávku. Soud s ohledem na zpětvzetí žaloby zčásti řízení zastavil (výrok I.).

Z označených a provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-dne 21.2.2012 soud zjistil úpadek dlužnice Jaroslavy anonymizovano , povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil žalovanou insolvenčním správcem usnesením č.j. KSPA 44 INS 17750/2011-A-12, -podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 12.4.2012 žalovaná uznala pohledávku č. 1 ve výši 8 050,-Kč jako jistinu, jistinu popřela do výše 6 250,-Kč, popřela příslušenství ve výši 5 128,-Kč pro nepřiměřeně vysokou smluvní sankci, -pohledávku č. 2 popřela co do pravosti, zařadila ji jako nevykonatelnou, rozhodčí doložku považovala za neplatnou, rozhodčí nález považovala za nicotný, dále uvedla, že věřitel nedoložil oprávněnost svého nároku, -podle seznamu přihlášených pohledávek žalobce přihlásil nevykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 19.428,-Kč, zjištěna byla ve výši 8.050,-Kč, popřena do výše 11.378,- Kč, pohledávku č. 2 přihlásil jako vykonatelnou ve výši 100.915,-Kč, pohledávku žalovaná popřela co do pravosti pro neplatnou rozhodčí doložku, nicotnost rozhodčího nálezu, pohledávku zařadila jako nevykonatelnou, -podle přihlášky pohledávek žalobce přihlásil pohledávku č. 1 ve výši jistiny 14.300,- Kč podle smlouvy o úvěru č.22011-1472 ze dne 22.4.2011 (dále jen smlouva č. 1472), dále přihlásil příslušenství ve výši 5.128,-Kč, z toho 799,-Kč úrok z prodlení a smluvní pokutu 4.329,-Kč za 9 měsíců prodlení; pohledávku č. 2 přihlásil ve výši KSPA 44 INS 17750/2011-C1-9 jistiny 24.714,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22008-5030 ze dne 22.9.2008 (dále jen smlouva č. 5030), příslušenství 76.201,-Kč, z toho úrok z prodlení 6.315,-Kč a smluvní pokutu 38.912,-Kč, paušální náhradu nákladů 4.800,-Kč, náklady rozhodčího řízení 3.624,-Kč, náklady právního zastoupení 22.550,-Kč,

-smlouva o úvěru č. 1472 byla uzavřena 22.4.2011, v ní se žalobce zavázal poskytnout dlužnici 10.000,-Kč, tuto částku označil jako jistinu, podle čl. I činila výše měsíčních nákladů spotřebitelského úvěru 481,-Kč, dlužnice převzala jistinu v hotovosti, což potvrdila svým podpisem na smlouvě, podle čl. II se dlužnice zavázala uhradit věřiteli jistinu 10.000,-Kč a celkové náklady spotřebitelského úvěru 6.250,-Kč, celkem 16.250,-Kč ve 13 měsíčních splátkách po 1.250,-Kč, dále se dlužnice zavázala zaplatit nejméně 2.000,-Kč, popř. 20 % z poskytnutého úvěru jako paušální náhradu nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky (bod 3 obchodních podmínek), -podle předpisu splátek pro smlouvu č. 1472 měla dlužnice zaplatit v 1., 2., 3., 4. a 5. splátce úrok ve výši 400,-Kč a měsíční úplatu 850,-Kč, ve splátce 6. až 13. pak vždy 1.250,-Kč na jistinu, -dne 5.10.2011 žalobce oznámil dlužnici zesplatnění úvěru a vyzval ji k zaplacení jistiny včetně úplaty a úroku ve výši 14.300,-Kč, smluvní pokuty ve výši 481,-Kč za každý měsíc prodlení od června 2011 a zaplacení paušální náhrady nákladů 2.000,-Kč spojených s vymáháním dlužné částky kvůli prodlení se splácením úvěru,

-smlouva o úvěru č. 5030 byla uzavřena 22.9.2008, dlužnice byla účastníkem smlouvy jako spoludlužník, v ní se žalobce zavázal poskytnout Stanislavě Doležalové úvěr ve výši jistiny 24.000,-Kč, úvěr poskytl za úplatu a úrok ve výši 20 % z jistiny, dlužníci se zavázali zaplatit administrativní poplatek ve výši 720,-Kč splatný při výplatě úvěru, Stanislava Doležalová převzala jistinu v hotovosti, což potvrdila svým podpisem na smlouvě podle čl. I, podle čl. II se dlužníci zavázali uhradit jistinu ve výši 24.000,-Kč a úrok a úplatu ve výši 12.288,-Kč, celkem tedy 36.288,-Kč ve 12 měsíčních splátkách po 3.024,-Kč, dále se dlužníci zavázali zaplatit nejméně 2.000,- Kč, popř. 20 % z poskytnutého úvěru jako paušální náhradu nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky (bod 3 obchodních podmínek),

-podle bodu 11 obchodních podmínek u smlouvy o úvěru č. 5030 měly být veškeré majetkové spory rozhodovány v rozhodčím řízení a spor měl rozhodnout rozhodce jmenovaný ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTÍ a.s., přičemž procesní pravidla rozhodčího řízení, průběh dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení byly upraveny v jednacím řádu pro rozhodčí řízení vydaném uvedenou společností, -podle rozhodčího nálezu ze dne 23.3.2011, č. 0284/2011 rozhodce Mgr. Ondřeje Šmída byla Stanislava Doležalová a dlužnice povinny zaplatit žalobci 24.714,-Kč s úrokem z prodlení, smluvní pokutu 1.024,-Kč za každý započatý měsíc prodlení od ledna 2009, dále 4.800,-Kč a nahradit náklady rozhodčího řízení 26.174,-Kč, rozhodčí nález měl nabýt právní moci vůči dlužnici 22.4.2011 a vykonatelnosti 27.4.2011, podle odůvodnění bylo žalobci ke dni podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu zaplaceno 11.574,-Kč a administrativní poplatek 720,-Kč.

Vyrozumění žalované o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 18.4.2012, žaloba byla doručena zdejšímu soudu 27.4.2012, žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyrozumění a zároveň ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. KSPA 44 INS 17750/2011-C1-9 Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že usnesením zdejšího soudu ze dne 21.2.2012 byl zjištěn úpadek dlužnice Jaroslavy anonymizovano , bylo jí povoleno oddlužení a žalovaná ustanovena insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil pohledávku č. 1 celkem ve výši 19.428,-Kč, kterou žalovaná popřela do výše 11.378,-Kč a uznala ve výši 8.050,-Kč. Následně vzala popření zpět do částky 450,-Kč, což jsou úroky z prodlení z jistiny 8.050,-Kč, kterou dlužnice žalobci nezaplatila a kterou žalovaná při přezkumném jednání uznala jako dluh na jistině ze skutečně poskytnutého úvěru ve výši 10.000,-Kč. Pohledávka č. 1 tak zůstala sporná jen do výše 10.928,-Kč. Žalobce však vzal žalobu o určení zpět jen do částky 450,-Kč (úroky z prodlení), takže se domáhal nadále určení pohledávky č. 1 do výše 18 978,-Kč.

Pohledávka č. 1 byla zjištěna co do výše 8.050,-Kč (jistina), není tedy dále důvod o ní rozhodovat. Zůstává k určení 10.928,-Kč, z toho 4.329,-Kč je smluvní pokuta, která byla přihlášena jako příslušenství pohledávky. Smluvní pokuta žalobci nenáleží, soud ji nemohl přiznat zejména proto, že byla přihlášena jako příslušenství pohledávky, o příslušenství se nejedná podle § 121 odst. 3 občanského zákoníku, smluvní pokuta je samostatným nárokem a měla být přihlášena jako samostatná pohledávka. Další částka 349,-Kč činí úrok z prodlení, který nebyl zjištěn a který žalobce přihlásil jako úrok z prodlení z jistiny ve výši 13.300,-Kč, která však žalobci v této výši nenáleží, důvodná je totiž jistina jen ve výši 8.050,-Kč (v této výši zjištěna). Zbytek pak tvoří částka 6.250,-Kč jako násobek měsíčních nákladů spotřebitelského úvěru za 13 splátek po 481,-Kč podle čl. I smlouvy o úvěru č. 1472. Podle předpisu splátek však žalobce účtoval pětkrát úplatu ve výši 850,-Kč v rámci 1. až 5. splátky, ačkoliv úplata podle čl. I smlouvy o úvěru nebyla sjednána. Z porovnání obsahu smlouvy o úvěru č. 1472 a předpisu splátek pro tuto smlouvu pak není zřejmé, co vlastně měla dlužnice žalobci zaplatit, smlouva o úvěru č. 1472 v čl. I je ve vztahu k předpisu splátek, pokud jde o úplatu a měsíční náklady spotřebitelského úvěru neurčitá, nesrozumitelná, a tudíž neplatná podle § 37 odst. 1 občanského zákoníku. Z toho důvodu soud nepřiznal pohledávku č. 1 ve výši 6.250,-Kč.

Pokud jde o pohledávku č. 2, žalobce přihlásil pohledávku celkem ve výši 100.915,-Kč, z toho jistinu 24.714,-Kč, příslušenství 76.201,-Kč, z toho úrok z prodlení 6.315,-Kč a smluvní pokutu 38.912,-Kč, paušální náhradu nákladů 4.800,-Kč, náklady rozhodčího řízení 3.624,-Kč, náklady právního zastoupení 22.550,-Kč. Žalobce vzal přihlášku pohledávky č.2 ve výši 3.624,-Kč (náklady rozhodčího řízení) a ve výši 22.550,-Kč (náklady právního zastoupení) zpět. Žalobou se domáhal určení pohledávky č. 2 ve výši 74 741,-Kč, tedy jistiny 24 714,-Kč, smluvní pokuty 38 912,-Kč, úroků z prodlení 6 315,-Kč, paušální náhrady nákladů 4 800,-Kč. Následně vzala žalovaná zpět popření ve výši 12.426,-Kč co do jistiny, což byl nedoplatek ze skutečně poskytnutého úvěru 24.000,-Kč. Dále vzala zpět popření pohledávky do výše 4.800,-Kč, což byla náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, a konečně vzala zpět popření do částky 3.175,-Kč, což byla část úroků z prodlení z dodatečně uznané jistiny. Žalobce vzal žalobu zpět do částky 17.226,-Kč, nevzal zpět žalobu o určení 3.175,-Kč, takže ohledně pohledávky č.2 bylo řízení dále vedeno o určení 57 515,-Kč. Do částky 3.175,-Kč z pohledávky č. 2 není žaloba důvodná, soud do této výše pokládá pohledávku za zjištěnou usnesením ze dne 3.1.2013, a proto musel žalobu o určení pohledávky č. 2 ve výši 3.175,-Kč zamítnout.

Pohledávka č. 2 zůstala k posouzení ve výši 54 340,-Kč. Z toho je částka 3.140,-Kč úrok z prodlení, který žalobci nenáleží, neboť žalobce úrok z prodlení vypočítal z jistiny 24.714,-Kč, přičemž dlužná jistina činila jen 12.426,-Kč. Podle rozhodčího nálezu bylo žalobci zaplaceno 11.574,-Kč a jistina ve výši 12 426,-Kč byla zjištěna. Žalobci tak nenáleží KSPA 44 INS 17750/2011-C1-9 na jistině částka 12 288,-Kč. Žalobci nenáleží odměna za poskytnutí úvěru, neboť úvěr nebyl rezervován, částka 24 000,-Kč byla Stanislavě Doležalové žalobcem vyplacena ihned po podpisu smlouvy. Žalobce nemusel peníze po určitou dobu rezervovat, takže mu žádné náklady v souvislosti s rezervováním jistiny nevznikly (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4.1.2012, čj. 1 VSOL 37/2011-57, 38 ICm 2010/2010). Nárok na odměnu je upraven v ust. § 499 obchodního zákoníku, předpokládá se však, že věřitel poskytne peněžní prostředky na požádání dlužníka, tedy až po uplynutí určité doby (ust. § 497 odst. 1 obchodního zákoníku). Pokud jde o smluvní pokutu přihlášenou ve výši 38.912,-Kč, pak tato žalobci nenáleží, soud ji nemohl přiznat zejména proto, že byla přihlášena jako u pohledávky č. 1 jako příslušenství pohledávky, o příslušenství se však nejedná podle § 121 odst. 3 občanského zákoníku, smluvní pokuta měla být přihlášen jako samostatná pohledávka.

Smlouva o úvěru č. 5030 byla sjednána mezi podnikatelem na straně jedné jako poskytovatelem úvěru a fyzickou osobou-nepodnikatelem na straně druhé a jako absolutní obchod se jedná o právní vztah podřízený obchodnímu zákoníku a zároveň jde o spotřebitelskou smlouvu podle § 52 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 145/2010 Sb.

Tzv. rozhodčí doložka uvedená v obchodních podmínkách pro smlouvu č. 5030 je neplatná, rozhodce nebyl konkrétně určen, rozhodce měla určit právnická osoba a s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2011, sp.zn. 31 Cdo 1945/2010 je rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 občanského zákoníku pro rozpor se zákonem. Pohledávka č. 2 je tedy nevykonatelná.

Žalovaná měla úspěch ve věci, žádné náklady jí v řízení nevznikly, a proto jí soud náhradu nákladů nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 28.února 2013

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková